• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 25.05.2017 № 41 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.05.2017
 • Номер: 41
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 25.05.2017
 • Номер: 41
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
25.05.2017 № 41
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019 )
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України" , Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Пункт 3.5 розділу 3 Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"3.5. Уповноважений банк України має право відкривати кореспондентські рахунки в іноземній валюті в банках-нерезидентах за умови отримання банківської ліцензії та генеральної ліцензії.
За кореспондентськими рахунками уповноважених банків України, відкритими в банках-нерезидентах, дозволяється проводити операції, які зазначені в розділі 3 цього Положення".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), що додаються.
3. Унести до постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) такі зміни:
1) пункт 1 виключити;
2) у пункті 6:
абзац восьмий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"погашення кредитів/позик, наданих за участю міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям (далі в цьому абзаці - МФО), а також погашення кредитів/позик у сумі, що відповідає сумі зобов'язання МФО, яке забезпечує виконання платіжних операцій обслуговуючого банку за договором та/або іноземних банків за гарантіями/контргарантіями/резервними акредитивами, наданими/оформленими з метою забезпечення погашення кредитів/позик резидента-позичальника";
підпункт 17 викласти в такій редакції:
"17) дозволити купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів, корпоративних прав, коштів, отриманих унаслідок зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів, лише в разі одночасного дотримання таких умов:
купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою здійснює резидент [покупець цінних паперів/корпоративних прав; юридична особа, статутний капітал якої зменшується/з якої виходить учасник - іноземний інвестор; посередник (комісіонер, повірений)] або іноземний інвестор;
протягом календарного місяця особа, яка зазначена в абзаці другому підпункту 17 пункту 6 цієї постанови, здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою у межах загальної суми, що не може перевищувати 5000000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення відповідної операції);
зазначена в абзаці другому підпункту 17 пункту 6 цієї постанови особа здійснює купівлю/перерахування іноземної валюти з цією метою через один уповноважений банк (за вибором такої особи). Зміну уповноваженого банку, що обслуговує такі операції, дозволяється проводити на підставі відповідного письмового звернення клієнта до уповноваженого банку, до якого переводиться на обслуговування клієнт (письмове звернення має містити дозвіл клієнта на отримання інформації про незавершені розрахунки за такими операціями від уповноваженого банку, через який здійснювалися такі розрахунки). Уповноважений банк, до якого переводиться на обслуговування клієнт, не пізніше третього робочого дня з дня отримання письмового звернення клієнта зобов'язаний звернутися до уповноваженого банку, через який здійснювалися раніше відповідні розрахунки, для отримання всієї наявної в нього інформації про незавершені розрахунки (обмін інформацією між банками здійснюється засобами електронної пошти Національного банку України).
Обмеження, передбачені підпунктом 17 пункту 6 цієї постанови, не поширюються на купівлю/перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу державних облігацій України на фондових біржах та поза їх межами, а також продажу боргових/лістингових цінних паперів на фондових біржах";
підпункт 18 виключити.
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 1, 2 та підпункту 2 пункту 3 цієї постанови, які набирають чинності з 12 червня 2017 року. Підпункт 2 пункту 3 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.05.2017 № 41
ЗМІНИ
до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам
1. У розділі I:
1) абзац перший пункту 6 глави 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Уповноважений банк має право ініціювати проведення реєстрації в Національному банку договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3 глави 2 розділу I цього Положення), виключно після з'ясування на підставі документів та/або інформації (у тому числі отриманої з офіційних або публічних джерел) даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників нерезидента-кредитора, який є юридичною особою, у тому числі відсутність підстав уважати, що він використовує агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)]";
2) у пункті 3.2 глави 3:
в абзаці першому слова "прострочення погашення кредиту" замінити словами "прострочення строків виконання зобов'язань за договором";
перше речення абзацу четвертого доповнити словами "(з урахуванням особливостей, установлених для випадку здійснення такого контролю у разі сплати передбачених договором комісій, зборів до одержання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору*)";
перше та друге речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "У разі сплати резидентом-позичальником передбачених договором комісій, зборів до одержання кредиту та/або протягом першого річного періоду дії договору такі платіжні операції на кінець першого річного періоду дії договору не повинні призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду дії договору обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором".
2. У додатку 1 до Положення:
1) у другому реченні підпункту 1 пункту 3 слова "та дата її анулювання)" замінити словами "(номер і дата реєстрації та дата її анулювання)";
2) друге речення пункту 11 після слова "договором" доповнити словами та цифрами "(крім випадку, коли договір належить до договорів, інформація про які надається згідно з пунктом 10 додатка 1 до цього Положення)".
Директор Департаменту
відкритих ринків

С.В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України

О.Є. Чурій