• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 28.05.1999 № 137
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 137 від 28.05.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 червня 1999 р.
за N 392/3685
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 N 1125 від 25.09.2009 N 1591 від 09.12.2011 N 588 від 29.09.2020 N 385 від 09.07.2021 ) ( У заголовку та тексті Наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" (далі - Національне положення (стандарт) 6), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Установити, що вказане Національне положення (стандарт) 6 застосовується до бухгалтерської звітності щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.
3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Національному положенню (стандарту) 6.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 28.05.99 N 137
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
( У заголовку та тексті Положення слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
Загальні положення
1. Цим Національним положенням (стандартом) визначається порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності.
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються у фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
3. Терміни, що використовуються в Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
( Абзац пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )
Дата балансу - дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.
Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.
6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
7. Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.
8. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Зміни в обліковій політиці
9. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.
10. Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
10.1. Подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій.
10.2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше.
11. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення, за винятком випадків, передбачених п.13 цього Національного положення (стандарту).
12. Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності шляхом:
12.1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.
12.2. Повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.
13. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.
14. Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.
Події після дати балансу
15. Події після дати балансу можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.
16. Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей внаслідок подій після дати балансу.
17. Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.
Дивіденди за звітний період, які оголошені після дати балансу, слід розкривати в примітках до фінансових звітів.
18. Якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.
19. Орієнтовний перелік подій після дати балансу додається.
Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів
20. У примітках до фінансових звітів слід розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах:
20.1. Зміст і суму помилки.
20.2. Статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.
20.3. Факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення.
21. Підприємству слід розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди.
22. У разі зміни в обліковій політиці підприємству слід розкривати:
22.1. Причини та суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обгрунтування неможливості її достовірного визначення.
22.3. Факт повторного подання порівнянної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку.
23. У разі потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, слід надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обгрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку.
Начальник Управління методологіїбухгалтерського обліку В.М.Пархоменко
Додаток
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 6
Орієнтовний перелік подій після дати балансу
1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу
1.1. Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною.
1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу.
1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах.
1.4. Продаж запасів, який свідчить про необгрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.
1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.
1.6. Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.
2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу
2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства.
2.2. Придбання єдиного (цілісного) майнового комплексу.
2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства.
2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події.
2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.
2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів.
2.7. Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових інвестицій.
2.8. Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства.
2.9. Дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати балансу.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 385 від 09.07.2021 )