• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)

Міністерство праці та соціальної політики України  | Наказ, Вказівки, Правила від 09.01.1998 № 4
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Вказівки, Правила
 • Дата: 09.01.1998
 • Номер: 4
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Вказівки, Правила
 • Дата: 09.01.1998
 • Номер: 4
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
N 4 від 09.01.98
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 1998 р.
за N 93/2533
Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.94 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 94/303,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються.
2. З набранням чинності зазначених Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", затверджені Міненерго СРСР 21.12.84 (ДНАОП 0.00.1.21-84 ).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям та їх об'єднанням вжити необхідних заходів щодо дотримання цих Правил.
4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити систематичний контроль за дотриманням цих Правил.
5. Головному управлінню охорони праці подати замовлення на видання цих Правил.
6. Виконуючому обов'язки начальника управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду Андреєву С.А. - подати протягом двох тижнів головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.
7. Скасувати наказ Держнаглядохоронпраці від 26.08.97 N 227 "Про затвердження Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Перший заступник Голови Комітету С.О.Сторчак
Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
України 09.01.98 N 4
Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів
1. Загальні положення
1.1. Галузь застосування
1.1.1. Вимоги цих Правил поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно і є обов'язковими для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на засоби виробництва.
1.1.2. Вимоги цих Правил повинні виконуватись під час експлуатації діючих електроустановок, електричних станцій, електричної частини ТАВ, ЗДТУ, районних котелень, що обслуговуються споживачами, під час виконання в них монтажних, налагоджувальних, випробувальних, ремонтних і будівельних робіт.
1.1.3. В цих Правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок.
Заходи додаткового підвищення безпеки, які передбачаються безпосередньо на місці проведення робіт, не повинні суперечити цим Правилам або послаблювати їхню дію.
1.1.4. Засоби захисту, що застосовуються відповідно до цих Правил, повинні бути справні, випробувані і задовольняти вимоги "Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987", затверджених Міненерго СРСР 12.02.81.
1.1.5. Первинні засоби пожежогасіння, які застосовуються в електроустановках, мають відповідати Правилам пожежної безпеки в Україні, затвердженим Управлінням Державної пожежної охорони МВС України 22.06.95 N 400 та зареєстрованим в Мін'юсті України 14.07.95 за N 219/755.
1.1.6. Машини, механізми, пристосування і інструмент, що застосовуються в електроустановках, повинні бути справні і випробувані відповідно до чинних нормативних документів і строків.
1.1.7. Електрообладнання, конструкції, комплектувальні деталі, вузли вітчизняного та іноземного виробництва повинні відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів.
Електрообладнання, яке підлягає в Україні обов'язковій сертифікації, повинно супроводжуватись сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката згідно з Державною системою сертифікації УкрСЕПРО.
У разі постачання електрообладнання з-за кордону організація-замовник повинна отримати сертифікат відповідності до укладення контракту на його поставку.
Паспорт, інструкція та інша експлуатаційна документація, що поставляється з обладнанням чи виробами, повинна мати переклад українською (або також і російською) мовою.
Можливі відхилення від нормативної документації повинні бути узгоджені з Держнаглядохоронпраці, Держстандартом та організацією-замовником до укладання контракту на їх постачання. Копії погоджень і сертифікати долучаються до паспорта обладнання або виробу.
1.1.8. Під час виконання будівельно-монтажних робіт в електроустановках обов'язкове дотримання також вимог СНиП-III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".
1.1.9. Під час експлуатації електроустановок необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки, встановлених Правилами пожежної безпеки в Україні.
1.1.10. Вимоги чинних норм галузевих правил безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів міністерств і відомств не повинні суперечити цим Правилам та послаблювати їхню дію.
1.2. Скорочення, терміни, визначення
------------------------------------------------------------------
Скорочення, термін | Визначення
------------------------------------------------------------------
АВР Автоматичне включення резерву
АГП Автоматичне гасіння поля
АСК Автоматизована система керування
АТС Автоматична телефонна станція
БЕМЩ Безпечна експериментальна максимальна щі-
лина - максимальна щілина між фланцями
оболонки, через яку не проходить передача
вибуху з оболонки в навколишнє середовище
за будь-якої концентрації суміші в навко-
лишній атмосфері
БМО Будівельно-монтажна організація
ВРУ Відкрите розподільче устаткування
ЕМП Електромагнітне поле
ЗРУ Закрите розподільче устаткування
ВЧ-зв'язок Високочастотний зв'язок
ЗДТУ Засоби диспетчерського і технологічного
керування в енергосистемах (кабельні і
повітряні лінії зв'язку і телемеханіки,
високочастотні канали, пристрої зв'язку і
телемеханіки)
КЗ Коротке замикання
КЛ Кабельна лінія електропередавання
КЛЗ Кабельна лінія зв'язку
КРУ (КРУЗ) Комплектне розподільче устаткування внут-
рішньої (зовнішньої) установки
КСУ Компресорно-сигнальна установка
КТП Комплектна трансформаторна підстанція
МТС Місцева телефонна станція
НПП Необслуговуваний підсилювальний пункт
ОПП Обслуговуваний підсилювальний пункт
РЗАіТ Релейний захист, автоматика і телемехані-
ка
ПБ Правила безпеки
ПВЕ Правила влаштування електроустановок
ПЛ Повітряна лінія електропередавання
ПЛЗ Повітряна лінія зв'язку
ПТЕ Правила технічної експлуатації
ППР Проект проведення робіт
ПВВРЕ Правила випробуваня вибухонебезпечного
рудникового електрообладнання
ПС Підстанція
РУ Розподільче устаткування
ТАВ Пристрої теплової автоматики, теплотех-
нічного вимірювання і захисту, засоби
дистанційного керування, сигналізації і
технічні засоби автоматизованих систем
керування
ТП Трансформаторна підстанція
ТУ Технічні умови
Бригада (за нарядом Два і більше працівники, включно з ке-
або розпорядженням) рівником робіт або наглядачем
Вторинні (допоміжні) Сукупність рядів затискачів і електричних
кола проводів, що з'єднують прилади і пристрої
керування, автоматики, вимірювання, за-
хисту і сигналізації
"Допускається", "може" Означає, що вказані вимоги Правил засто-
совуються як виняток, як вимушені (за
місцевими умовами)
Допуск Комплекс заходів, що здійснюються допус-
качем, після виконання яких бригада має
право стати до роботи
Допуск первинний Допуск до роботи за нарядом або розпоряд-
женням
Допуск повторний Допуск на робоче місце, де раніше вже
проводилась робота за даним нарядом
Електроустановка Установка, в якій виробляється, перетво-
рюється, передається, розподіляється,
споживається електрична енергія
Електроустановка без Електроустановки ПЛ і КЛ, які обслугову-
місцевих чергових ють ОВБ або оперативно-ремонтні працівни-
працівників ки
Електроустановка діюча Електроустановка або її дільниця, які пе-
ребувають під напругою або на які напруга
може бути подана вмиканням комутаційних
апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні
дії наведеної напруги або має перетинання
з діючою ПЛ
Електроустановка до Електроустановка напругою до 1000 В (за
1000 В діючим значенням напруги)
Електроустановка Електроустановка напругою 1000 В та понад
понад 1000 В 1000 В (за діючим значенням напруги)
Електрообладнання Пристрої, в яких виробляється, трансфор-
мується, перетворюється, розподіляється
електроенергія; комутаційні апарати в
розподільчих пристроях електроустановок;
всі види захисту електроустановок
Зона впливу електрич- Простір, в якому напруженість електрично-
ного поля го поля перевищує 5 кВ/м
Зона екранування Простір поблизу будівель і споруд, що пе-
ребувають в електричному полі, а також
заземлення металоконструкцій, фундаментів
під обладнанням силових трансформаторів і
великогабаритних об'єктів, в якому напру-
женість електричного поля не перевищує
5 кВ/м
Комутаційний апарат Електричний апарат, призначений для кому-
тації електричного кола (вимикач, вимикач
навантаження, роз'єднувач, відокремлювач,
автомат, рубильник, пакетний вимикач, за-
побіжник тощо)
Машини вантажопідійма- Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс-
льні каватори, призначені для роботи з гаком,
що підвішений на канаті), талі, лебідки
для підіймання вантажу і людей, на які
поширюються "Правила будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів"
Механізми Гідравлічні підіймальники, телескопічні
вишки, екскаватори, трактори, автонаван-
тажувачі, бурильно-кранові машини, висув-
ні драбини з механічним приводом тощо
Механічний замок Замок, що замикається ключем або знімною
ручкою
Напруженість неспотво- Напруженість електричного поля, не спот-
реного електричного вореного присутністю людини, що визначає-
поля ться в зоні, де слід перебувати людині в
процесі роботи
Наряд-допуск (наряд) Складене на спеціальному бланку розпоряд-
ження на безпечне проведення роботи, що
визначає її зміст, місце, початок і за-
кінчення, необхідні заходи безпеки, склад
бригади і осіб, відповідальних за безпеч-
не виконання роботи
Нарядно-допускна Комплекс заходів, що забезпечує безпечне
система проведення робіт в електроустановках
Складається з організаційних і технічних
заходів.
Технічних заходів вживають під час підго-
товки робочого місця
Оперативно-виїзна Виїзна бригада оперативних чергових пра-
бригада (ОВБ) цівників, які навчені і допущені до вико-
нання оперативних перемикань та окремих
видів ремонтних робіт, передбачених ви-
робничими інструкціями
Оперативне обслугову- Комплекс робіт з:
вання електроустановок ведення необхідного режиму роботи елект-
роустановок;
проведення перемикань, оглядів обладнан-
ня;
підготовки до проведення ремонту (підго-
товки робочого місця, допуску);
технічного обслуговування обладнання, що
передбачене виробничими інструкціями пра-
цівників
Охоронна зона повітря- 1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян-
них ліній електропере- кою і повітряним простором, обмеженим
давання і повітряних вертикальними площинами, що розташовані з
ліній зв'язку обидвох боків лінії від крайніх проводів
за невідхиленого їх положення на відста-
ні, м:
- для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ - 2
- для ПЛ 1 - 20 кВ - 10
- для ПЛ 35 кВ - 15
- для ПЛ 110 кВ - 20
- для ПЛ 154, 220 кВ - 25
- для ПЛ 330, 400, 500, +- 400 кВ - 30
- для ПЛ 750 кВ - 40
2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми
(ріки, канали, озера тощо), що є повітря-
ним простором над поверхнею водоймищ, об-
меженим вертикальними площинами, які роз-
ташовані з обох боків лінії за невідхиле-
ного їх положення для судноплавних водой-
мищ на відстані 100 м, для несудноплав-
них - на відстані, передбаченій для вста-
новлення охоронних зон вздовж ПЛ, що про-
ходять суходолом
Охоронна зона кабельних 1. Ділянка землі уздовж підземних КЛ, об-
ліній електропередачі і межена вертикальними площинами, що розта-
кабельних ліній зв'язку шовані з обох боків сторони лінії від
крайніх кабелів на відстань 1 м для КЛ і
2 м для КЛЗ
2. Частина водного простору від водної
поверхні до дна вздовж підводних КЛ і
КЛЗ, обмеженого вертикальними площинами,
віддаленими по обидві сторони лінії від
крайніх кабелів на відстань 100 м
Працівники адміністра- Керівники, начальники служб і відділів
тивно-технічні підприємств, заступники вказаних осіб, а
також інженери, техніки, майстри та інші
особи, на яких покладено адміністративні
функції
Працівники оперативні Працівники, які перебувають на чергуванні
(чергові) в зміні і допущені до оперативного керу-
вання і оперативних перемикань: диспетче-
ри, чергові інженери і техніки, начальни-
ки змін, чергові по будинку і щитах керу-
вання, члени оперативно-виїзних бригад
Працівники оператив- Ремонтні працівники, спеціально навчені і
но-ремонтні підготовлені для оперативного обслугову-
вання в затвердженому обсязі закріплених
за ними електроустановок
Працівники ремонтні Працівники, навчені і допущені до ремонту
і технічного обслуговування обладнання,
пристроїв вторинних кіл та пристроїв ЗДТУ
в електроустановках
Працівники електротех- Працівники, посада або професія яких по-
нічні в'язана з обслуговуванням електроустано-
вок, що склали іспит з Правил безпеки під
час експлуатації електроустановок спожи-
вачів і мають групу з електробезпеки
Працівники електротех- Працівники, посада або професія яких по-
нологічні в'язана з експлуатацією електротехнічної
частини виробничого обладнання, обов'язки
котрих не стосуються обслуговування його
електроприводу
Підготовка робочого Виконання технічних заходів з убезпечення
місця проведення робіт на робочому місці
Повітряна лінія елект- Устрій для передавання електроенергії по
ропередачі проводах, розташованих просто неба і
прикріплених за допомогою ізоляторів та
арматури до опор або кронштейнів і стоя-
ків на інженерних спорудах (мостах, шля-
хопроводах тощо)
Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали
або лінійні вводи РУ, а для відгалужень -
відгалужувальна опора та лінійний портал
або лінійний ввід РУ. В цьому разі натяж-
ні ізолювальні підвіски, встановлені на
лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі
затискачі, закріплені на проводах ПЛ, на-
лежать до ПЛ. Лінійні портали з натяжними
ізолювальними підвісками з боку ПС, петлі
на цих порталах, спуски з проводів ПЛ до
різного обладнання (комутаційних апара-
тів, розрядників, конденсаторів зв'язку
та ін.), а також високочастотні загород-
жувачі не належать до ПЛ
Повітряна лінія під ПЛ всіх класів напруги і ПЛЗ, що прохо-
наведеною напругою дять по всій довжині або на окремих діль-
ницях поблизу діючих ПЛ напругою 35 кВ і
вище або поблизу контактної мережі елект-
рифікованої залізниці змінного струму, і
на відімкнених проводах котрих з різними
схемами їх заземлення (у т.ч. і за від-
сутності заземлення і за найбільшого ро-
бочого струму діючої ПЛ (контактної мере-
жі) наводиться напруга більше 42 В
"Повинно", "Необхідно", Означають обов'язковість виконання вимог
"Слід" Правил
Працівник з групою II, Працівник, який має групу з електробезпе-
III тощо ки не нижче II, III тощо
Приєднання Електричне коло (обладнання та шини) од-
ного призначення, назви і напруги, приєд-
нане до шин РУ, генератора, щита, збірки,
розміщене в межах електростанції, підс-
танції тощо.
Електричні кола різної напруги одного си-
лового трансформатора (незалежно від кі-
лькості обмоток), одного двошвидкісного
електродвигуна вважаються одним приєднан-
ням. В схемах многокутників, полуторних
та інших пристроїв до приєднання лінії,
трансформатора належать всі комутаційні
апарати та шини, якими ця лінія або тран-
сформатор приєднані до РУ
Робота під напругою Робота, що виконується з дотиком до стру-
мовідних частин, які перебувають під ро-
бочою напругою або на відстані до цих
струмовідних частин, меншій від припусти-
мої
Роботи верхолазні Роботи з монтажних пристосувань або без-
посередньо з елементів конструкцій, об-
ладнання, машин і механізмів, що виконую-
ться працівником на висоті 5 м і вище від
поверхні грунту, перекриття або робочого
настилу. При цьому основним засобом запо-
бігання падінню працівника з висоти є за-
побіжний пасок
Роботи на висоті Роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і
більше від поверхні грунту, перекриттів
або робочого настилу
Роботи ремонтні Комплекс робіт з відновлення справності і
(ремонт) роботоздатності обладнання і пристроїв.
До ремонтних робіт, крім відновлювальних,
належать різні види випробування, нала-
годжувальні роботи і окремі види техніч-
ного обслуговування, що входять до складу
регламентних робіт
Роботи спеціальні Роботи, до яких ставлять додаткові (під-
вищені) вимоги безпеки праці.
До таких робіт допускаються особи, які
пройшли спеціальне навчання і перевірку
знань з безпечних методів і прийомів ви-
конання спеціальних робіт і мають в ква-
ліфікаційному посвідченні відповідний
запис
Роботи, що виконуються Виконання оперативними або оперативно-ре-
в порядку поточної монтними працівниками самостійно таких
експлуатації робіт на закріпленій за ними дільниці
протягом робочої зміни, які не потребують
оформлення наряду або розпорядження
Робоче місце Дільниця електроустановки, на якій в разі
вжиття всіх заходів безпеки (підготовка
робочого місця, застосування засобів за-
хисту, забезпечення безпечних відстаней
тощо) дозволяється виконання роботи
Розпорядження Завдання на безпечне виконання роботи, що
реєструється в журналі, визначає її
зміст, місце, час, заходи безпеки (якщо
вони вимагаються) і осіб, яким доручено
її виконання
Струмовідна частина Частина електроустановки, яка нормально
перебуває під напругою
Неструмовідна частина Частина електроустановки, яка нормально
не перебуває під напругою, але може опи-
нитись під напругою в аварійних режимах
роботи,- наприклад, корпус електричної
машини
Технічне обслуговування Комплекс робіт з підтримки роботоздатно-
сті обладнання в період його використан-
ня.
До технічного обслуговування електрооб-
ладнання належать: випробування облад-
нання і пристроїв, підтяжка контактних
з'єднань, доливання ізоляційного мастила,
випробування і вимірювання ізоляційних
характеристик тощо.
Частину робіт з технічного обслуговування
відповідно до посадових інструкцій вико-
нують чергові працівники
1.3. Організація безпечної експлуатації електроустановок
1.3.1. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити утримання, експлуатацію і обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів.
Для цього він повинен:
- призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку (далі - особа, відповідальна за електрогосподарство);
- забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників;
- затвердити Положення про енергетичну службу підприємства, а також посадові інструкції і інструкції з охорони праці;
- встановити такий порядок, щоб працівники, на яких покладено обов'язки з обслуговування електроустановок, вели ретельні спостереження за дорученим їм обладнанням і мережами - оглядом, перевіркою дії, випробуванням і вимірюванням;
- забезпечити перевірку знань працівників у встановлені строки згідно з вимогами цих Правил і "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених Міненерго СРСР 21.12.84 (далі ПТЕ);
- забезпечити проведення протиаварійних, приймально-здавальних і профілактичних випробувань та вимірювань електроустановок згідно з правилами і нормами (ПТЕ);
- забезпечити проведення технічного огляду електроустановок.
1.3.2. Фахівці служб охорони праці зобов'язані контролювати безпечну експлуатацію електроустановок і повинні мати групу IV з електробезпеки.
1.3.3. Забороняється покладати на енергослужбу обов'язки, що не входять до її професійної компетенції.
2. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
2.1. Вимоги до працівників
2.1.2. Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345.
2.1.3. Працівники, що обслуговують електроустановки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займаної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відповідну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:
1) для одержання групи I, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Інструктаж з електробезпеки на I групу має провадити особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,- особа зі складу електротехнічних працівників з групою III.
Мінімальний стаж роботи в електроустановках і видання посвідчень працівникам з групою I не вимагаються;
2) особам молодшим за 18 років, не дозволяється присвоювати групу вище II;
3) для присвоєння чергової групи з електробезпеки необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою групою, зазначеній у додатку 1 цих Правил;
4) для одержання груп II-III працівники мають:
а) чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з роботою в електроустановках;
б) знати і уміти застосувати на практиці ці та інші правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка виконується;
в) знати будову і улаштування електроустановок;
г) уміти практично надавати першу допомогу потерпілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосовувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;
5) для одержання груп IV-V додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організувати безпечне проведення робіт, уміти навчити працівників інших груп Правилам безпеки і наданню першої допомоги потерпілим від електричного струму;
6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації електроустановок.
Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.
Посвідчення про перевірку знань працівника є документом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.
Посвідчення про перевірку знань видається працівникові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.
Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення, або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань, працівник до роботи не допускається.
Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для записів.
Посвідчення про перевірку знань вилучається у працівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі вигасання терміну дії медичного огляду.
Посвідчення про перевірку знань складається з твердої обкладинки і блоку сторінок.
2.1.4. Забороняється допускати до роботи в електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.
Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.
Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.
Сторінки журналу мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства на аркушах формату А4.
Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підписувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких проведено.
В графі 4 зазначається: працівник допускається до роботи в електроустановках до 1000 В або до і вище 1000 В.
Для інспектувальних працівників і фахівців з охорони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".
Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відповідальну за електрогосподарство.
Термін зберігання журналу - 3 роки після останнього запису.
Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.
2.1.5. Забороняється допускати до роботи працівників з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також з явними ознаками захворювання.
2.1.6. Забороняється виконання розпоряджень та завдань, що суперечать вимогам цих Правил.
2.1.7. Кожний працівник особисто відповідає за свої дії в частині дотримання вимог цих Правил.
У випадку, якщо працівник самостійно не спроможний вжити дійових заходів з усунення виявлених ним порушень Правил, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності - керівника вищого рівня.
2.1.8. В разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу.
2.1.9. Працівники, що порушили вимоги цих Правил, усуваються від роботи і несуть відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) згідно з чинним законодавством.
2.1.10. Працівники, що припустилися порушення вимог цих Правил, без позачергової перевірки знань до робіт в електроустановках не допускаються.
2.2. Оперативне обслуговування
2.2.1. Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевими оперативними чи оперативно-ремонтними працівниками, за якими закріплена ця електроустановка, так і виїзними, за якими закріплена група електроустановок.
Вид оперативного обслуговування, кількість оперативних працівників в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з керівництвом підприємства (організації) і зазначається в місцевих інструкціях.
2.2.2. До оперативного обслуговування електроустановок допускаються працівники, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, особливості обладнання і пройшли навчання, дублювання та перевірку знань цих Правил та ПТЕ.
2.2.3. Оперативні працівники, які обслуговують електроустановки одноосібно, та ті старші в зміні чи бригаді оперативні працівники, за якими закріплені електроустановки, повинні мати групу з електробезпеки IV в електроустановках напругою понад 1000 В і III - в електроустановках напругою до 1000 В.
2.2.4. Оперативні працівники повинні працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу.
2.2.5. Оперативні працівники, які заступають на чергування, мають прийняти зміну від попереднього чергового, здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком.
Припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця є припустимим з дозволу оперативного працівника вищої посади.
2.2.6. Під час приймання зміни оперативний працівник зобов'язаний:
- ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці особистим оглядом в обсязі, встановленому інструкцією;
- одержати від чергового, який здає зміну, інформацію про стан устаткування, за яким необхідно вести ретельний нагляд для запобігання аваріям та неполадкам, а також про стан устаткування, що перебуває в ремонті або резерві;
- перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;
- ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування;
- оформити приймання зміни записом у журналі, відомості, а також в оперативній схемі власним підписом та підписом працівника, який її здає;
- доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, виявлені під час прийняття зміни.
2.2.7. Прийняття і здача зміни безпосередньо під час ліквідації аварії, виконання перемикань чи операцій по вмиканню та вимиканню обладнання забороняється.
Під час тривалої ліквідації аварії здача зміни здійснюється з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство.
2.2.8. Забороняється прийняття і здача зміни у випадках, коли на дільниці, яка обслуговується, робочі місця не прибрані, устаткування забруднене.
Прийняття зміни, коли устаткування несправне чи є відхилення від нормального режиму його роботи, допускається тільки з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, або оперативного працівника вищого рівня, про що робиться запис в оперативному журналі.
2.2.9. Оперативні працівники під час свого чергування є відповідальними за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього устаткування на закріпленій за ними дільниці.
2.2.10. Старший в зміні оперативний працівник або одноособово, або спільно з адміністрацією підприємства (цеху, дільниці) повинен виконувати обгрунтовані вимоги працівників енергопостачальної організації.
2.2.11. Старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний негайно повідомити диспетчера енергопостачальної організації про аварії, які спричинили відключення однієї або кількох ліній електропередачі, що живлять підприємство.
Список працівників, які мають право проведення оперативних переговорів з енергопостачальною організацією, визначається особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником, погоджується з Держнаглядохоронпраці і передається у відповідну оперативну службу енергопостачальної організації.
2.2.12. В разі порушення режиму роботи, пошкодженні чи аварії електроустаткування оперативний працівник зобов'язаний негайно вжити заходів з відновлення схеми нормального режиму роботи і повідомити про те, що сталося, безпосередньо старшому у зміні працівнику або особі, відповідальній за електрогосподарство.
У випадку неправильних дій оперативних працівників під час ліквідації аварії старший в зміні оперативний працівник зобов'язаний прийняти на себе керівництво і відповідальність за подальший перебіг ліквідації аварії.
2.2.13. Оперативні працівники повинні проводити обходи та огляди устаткування і виробничих приміщень на закріпленій за ним дільниці.
Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно:
- адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV - в електроустановках до 1000 В;
- оперативним працівником, який обслуговує цю електроустановку.
Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та екскурсії, за наявності дозволу керівництва підприємства, можуть провадитись під наглядом працівника з групою IV, який має право одноосібного огляду.
Огляд повинен провадитись згідно з вимогами цих Правил.
Список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд, встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство і затверджується керівником підприємства.
2.2.14. Під час огляду в електроустановках понад 1000 В забороняється відкривати двері приміщень, комірок, що не обладнанні сітчастими огорожами або бар'єрами, якщо відстань між дверима і струмовідними частинами менша за зазначену в таблиці 2.3. Перелік таких приміщень і комірок затверджується особою, відповідальною за електрогосподарство.
В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень, комірок обладнаний сітчастими огорожами або бар'єрами, під час огляду забороняється відкривати двері сітчастих огорож і проникати за огорожі чи бар'єри.
2.2.15. Забороняється під час огляду електроустановок виконувати будь-яку роботу.
2.2.16. Огляди, виявлення і ліквідація несправностей в електроустановках без місцевих чергових працівників виконуються централізовано виїзними працівниками, що здійснюють нагляд і роботи на об'єкті (чи групі об'єктів). Періодичність цих робіт встановлюється особою, відповідальною за електрогосподарство, залежно від місцевих умов. Результати оглядів фіксуються в оперативному журналі.
2.2.17. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду з дозволу особи, відповідальної за електрогосподарство підприємства, цеху, дільниці.
2.2.18. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо) мають бути постійно замкнені.
Для кожного приміщення має бути не менше двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від приміщень РУ не повинні пасувати до дверей комірок і камер.
2.2.19. Ключі повинні бути пронумеровані і перебувати на зберіганні в оперативних або в адміністративно-технічних працівників. В електроустановках без місцевих оперативних працівників ключі повинні перебувати на пункті керування у оперативного працівника, який є старшим по зміні. Ключі слід видавати під розписку:
- під час огляду працівникам, яким дозволено одноособовий огляд, та оперативно-ремонтним працівникам, в тому числі й тим, що не перебувають на зміні, під час виконання ними робіт в електроустановках за нарядом чи розпорядженням;