• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)

Міністерство праці та соціальної політики України  | Наказ, Вказівки, Правила від 09.01.1998 № 4
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Вказівки, Правила
 • Дата: 09.01.1998
 • Номер: 4
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство праці та соціальної політики України
 • Тип: Наказ, Вказівки, Правила
 • Дата: 09.01.1998
 • Номер: 4
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
до пункту 2.1.4 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Форма журналу перевірки знань
(форма і зразок заповнення)
__________________________________________________________________
(міністерство, відомство)
Журнал
протоколів перевірки знань
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
Розпочато "___" _________________ р.
Закінчено "___" _________________ р.
------------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, |Дата попе-|Дата і |Тема пере- |Рішення |Дата нас-|Підпис
п/п|ім'я та по|редньої |причина |вірки (охо-|комісії |тупної |особи,
|батькові; |перевірки,|перевір-|рона праці,|(знає, |перевірки|що
|обіймана |група з |ки, гру-|пожежна |не знає)| |прохо-
|посада |електро- |па з |безпека, | | |дить
|(спеціаль-|безпеки |електро-|технологія | | |пере-
|ність) і | |безпеки |робіт) | | |вірку
|стаж робо-| | | | | |
|ти на цій | | | | | |
|посаді | | | | | |
|(спеціаль-| | | | | |
|ності) | | | | | |
---+----------+----------+--------+-----------+--------+---------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
---+----------+----------+--------+-----------+--------+---------+------
1 |Коваль |05.02.95 |05.02.96|Законодав- | Знає |05.02.97 |
|Петро |IV група |Чергова |ство про | | |
|Іванович, |до 1000 В |IV група|охорону | | |
|електро- | |до |праці | | |
|монтер | |1000 В |Правила | Знає | |
|з 12.05.90| | |пожежної | | |
| | | |безпеки | | |
| | | |Правила | Знає | |
| | | |технічної | | |
| | | |експлуа- | | |
| | | |тації | | |
------------------------------------------------------------------------
Голова комісії ____________ ____________________________
(підпис) (посада; прізвище, ініціали)
Члени комісії: ____________ ____________________________
(підпис) (посада; прізвище, ініціали)
____________ ____________________________
(підпис) (посада; прізвище, ініціали)
Додаток 4
до пункту 3.2.2 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Форма наряду-допуску 1
Підприємство ________________________________________________
Підрозділ ___________________________________________________
Наряд-допуск 2 N _______________________________
(для робіт в електроустановках)
Керівнику робіт (наглядачеві)4 ______________________________
(посада; прізвище4, ініціали;
__________________________________________________________________
група з ел. безпеки*)
допускачеві ______________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
з членами бригади ________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з
__________________________________________________________________
ел. безпеки*)
__________________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з ел. безпеки*)
доручається ______________________________________________________
Роботу розпочати: дата3 ___________________ час _____________
Роботу закінчити: дата ____________________ час _____________
Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць
(перелічити всі робочі місця)
------------------------------------------------------------------
Назва електроустановок5, в яких потрібно|Що має бути вимкнено і де
провести вимкнення та встановити зазем- |заземлено
лення |
----------------------------------------+-------------------------
1 | 2
----------------------------------------+-------------------------
------------------------------------------------------------------
Окремі вказівки _______________________________________________
Наряд видав: дата __________________________ час ________________
Підпис ____________________ __________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з
ел. безпеки*)
Наряд продовжив до: дата ________________ час ___________________
Підпис ________________ ______________________________
(посада; прізвище, ініціали; група з
ел. безпеки*)
_________________
дата М.П.
_______________
*Група з електробезпеки вказується прописом.
Таблиця 2. Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск
------------------------------------------------------------------
Дозвіл на підготовку робочих місць і|Дата,|Підпис працівника, який
на допуск видав (посада; прізвище, |час |отримав дозвіл на під-
підпис) (перелічити всі робочі міся-| |готовку робочих місць і
ця) | |на допуск
------------------------------------+-----+-----------------------
1 | 2 | 3
------------------------------------+-----+-----------------------
| |
------------------------------------------------------------------
Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились ______________
Допускач ________________________________________________________
(підпис; прізвище, ініціали)
Керівник робіт (наглядач) _______________________________________
(підпис; прізвище, ініціали)
Таблиця 3. Інструктаж членів бригади (цільовий)
під час первинного допуску
------------------------------------------------------------------
Члени бригади (прізвища,|Підпи- |Члени бригади|Підписи осіб, які
ініціали) |си осіб,|(прізвище, |пройшли інструктаж
|які |ініціали) |
|пройшли | |
|інст- | |
|руктаж | |
------------------------+--------+-------------+------------------
1 | 2 | 1 | 2
------------------------------------------------------------------
Підписи осіб, які провели інструктаж:
Допускач _________________
Керівник робіт (наглядач) _________________
Таблиця 4. Щоденний допуск до роботи та її закінчення
------------------------------------------------------------------
Бригада проінструктована| Робота закінчена, бригада виведена
і допущена на робоче |
місце |
------------------------+-----------------------------------------
Назва робочого місця |Дата,| Підписи |Дата,|Підпис керівника
|час |------------|час |робіт (нагляда-
| |Допу-|Керів-| |ча)
| |скача|ника | |
| | |робіт | |
| | |(наг- | |
| | |ляда- | |
| | |ча) | |
------------------------+-----+-----+------+-----+----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Зміни в складі бригади
------------------------------------------------------------------
Введений до бригади (пріз-|Виведений з бригади |Дата, час|Дозволив
вище, ініціали; група |(прізвище, ініціали;| |(підпис)
(прописом) |група (прописом) | |
--------------------------+--------------------+---------+--------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------
Роботу повністю закінчено, бригаду виведено; заземлення,
встановлені бригадою, зняті, повідомлено (кому) __________________
(посада)
__________________________________________________________________
(прізвище)
Дата _____________________________ час __________________________
Керівник робіт (наглядач) _______________________________________
(підпис)
Вказівки
щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках
1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими.
Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та
виправлення тексту.
2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється
керівництвом підприємства.
3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві
останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.
4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному
відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.
5. Диспетчерські назви електрообладнання допускається
записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад: МВ-110 Т-2
(масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор
21 Т).
6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду
дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же
самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження
записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка
основного бланку слід записати "Див. додатковий бланк".
7. В рядку "Підрозділ" вказується структурний підрозділ
підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого
мають провадитись роботи.
8. В рядку "допускачеві" вказується посада, прізвище,
ініціали, група з електробезпеки допускача зі складу
оперативників, або керівника робіт зі складу
оперативно-ремонтників, котрий суміщує обов'язки допускача.
9. В рядках "з членами бригади" зазначаються посади,
прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.
Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів,
механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади
є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або
самохідного крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В.
гр.II, водій телескопічної вишки ТВ-26; Крилов А.С. гр.II,
кранівник крана АК-51.
10. В рядках "доручається" вказується:
- для електроустановок електростанцій, підстанцій і КЛ
вказується назва електроустановки та її приєднань, в яких треба
буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 110 кВ,
шиноз'єднувальний вимикач, заміна вводів ф "В";
- для ПЛ вказується найменування лінії і межа її дільниці, де
треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими,
враховуючи їх, буде провадитися робота; окремі прольоти,
наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ), а також
зміст роботи, наприклад: ПЛ 35 кВ Заводська-Центральна, опори
N 12 - 23, перетяжка проводів. Для багатоколових ПЛ вказується
також назва кола, а під час пофазного ремонту - і розташування
фази на опорі.
11. В рядках "Роботу розпочати" і "Роботу закінчити"
вказується дата і час початку та закінчення роботи за даним
нарядом.
12. Під час роботи в електроустановках електростанцій,
підстанцій та на КЛ в таблиці 1 "Заходи щодо підготовки робочих
місць" - зазначаються:
- в графі 1 - назви електроустановок, в яких необхідно
провести операції з комутаційними апаратами і встановити
заземлення;
- в графі 2 - диспетчерська назва (позначення) комутаційних
апаратів, приєднань, обладнання, з якими провадяться операції, і
місця, де мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у
вторинних колах, в пристроях РЗА, телемеханіки, зв'язку вказувати
в таблиці не обов'язково.
Під час роботи на КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються в РУ
працівниками, які не обслуговують ці лінії (наприклад, черговими
електростанцій і підстанцій), таблицю 1 слід заповнити таким
чином:
- в графі 1 зазначається назва електростанції або підстанції,
на яких вимикається лінія;
- в графі 2, в рядку, що відповідає назві електростанції або
підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.
13. Під час робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначається:
- в графі 1 - назви ліній, кіл, проводів, що записані в рядку
наряду "доручається", а також назви інших ПЛ або кіл, що
підлягають вимкненню і заземленню в зв'язку з виконанням робіт на
ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію,
яка ремонтується, або проходять поблизу від неї, інших кіл
багатоколових ПЛ тощо);
- в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем
зі складу оперативно-ремонтних працівниців - назва комутаційних
апаратів в РУ і на самій ПЛ, з якими проводяться операції, та
номери опор, на яких мають бути встановлені заземлення. В цій
самій графі мають бути вказані номери опор або прольоти, де
керівник робіт повинен на робочому місці встановити заземлення на
проводи і троси відповідно до 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6, 4.7.9 цих
Правил.
Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду
визначити не можна, або робота буде проводитися з переміщенням
заземлень, то в графі вказується "Заземлити на робочих місцях".
В графі 2 мають бути вказані також місця, де керівник робіт
повинен встановити заземлення на ПЛ, які перетинають лінію, що
ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються
іншим підприємством (службою), в рядку наряду "Окремі вказівки"
має бути вказано про необхідність перевірки заземлень, що
встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
14. В таблицю 1 мають бути занесені операції з комутаційними
апаратами, які необхідні для безпосередньої підготовки робочого
місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого
місця, пов'язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань
з однієї системи шин на іншу, переведення живлення дільниці мережі
з одного джерела живлення на інше тощо), в таблицю не записуються.
Якщо допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників
під час видавання наряду доручається допуск на вже підготовлені
робочі місця, то в таблиці 1 та особа, яка видає наряд, записує
вимкнення і заземлення, необхідні для підготовки робочих місць, і
вказує, які з цих операцій вже виконані.
Для робіт, що не вимагають підготовки робочого місця, в
графах таблиці 1 робиться запис "Не вимагається".
15. В рядках "Окремі вказівки" записуються:
- додаткові заходи, що убезпечують працівників (встановлення
огорож, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню,
заходи пожежної безпеки тощо);
- етапи робіт і окремі операції, що їх слід виконувати під
керівництвом особи, яка видала наряд;
- дозвіл керівникові робіт (наглядачеві) на повторний допуск
бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 3.7.3 цих
Правил);
- дозвіл ввімкнути електроустановку або частину її (окремі
комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового
(пункт 3.16.4 цих Правил);
- дозвіл керівнику робіт на зняття заземлень на період
випробувань електроустаткування (пункт 3.7.4 цих Правил);
- дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами;
- дозвіл на призначення особи, відповідальної за безпеку
проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 6.9.1 цих
Правил);
- у випадку видавання наряду наглядачеві - відповідальний
працівник, який очолює бригаду (пункт 3.2.8 цих Правил);
- вказівка керівнику робіт про необхідність узгодити роботу,
що суміщується;
- залишені під напругою проводи, троси ПЛ, що ремонтується,
фази лінії під час пофазного ремонту; ПЛ, з якими перетинається в
прольотах лінія, що ремонтується;
- вказівка про необхідність перевірки заземлень ПЛ інших
підприємств;
- вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в
зоні наведеної напруги із зазначенням рівня наведеної напруги
(пункт 6.1.63 цих Правил);
- дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше
робоче місце (пункт 3.8.1 цих Правил).
Особі, яка видає наряд, дозволяється на свій розсуд вносити в
ці рядки і інші записи, пов'язані з роботою, що виконується.
16. В рядках "Наряд видав" і "Наряд продовжив до" відповідно,
особи, які видають або продовжують наряд, вказують дату і час
підписання наряду.
17. Таблиця 2 заповнюється під час одержання дозволу на
підготовку робочого місця і на допуск.
В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище особи, яка
видала дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час
видавання дозволу особисто в графі 1 розписується працівник, який
видав дозвіл, із зазначенням своєї посади. Приводиться перелік
робочих місць.
В графі 2 вказуються дата і час видачі дозволу.
В графі 3 розписуються працівники, які одержали дозвіл на
підготовку робочих місць і на допуск. Під час підготовки робочих
місць кількома особами або працівниками різних цехів в графі 3
розписуються всі, хто готував робочі місця.
Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск
запитуються неодночасно, то в графі 2 заповнюють два рядки: один -
про дозвіл на підготовку робочого місця, другий - про дозвіл на
допуск.
18. Під час робіт в електроустановках електростанцій,
підстанцій і на КЛ в рядках "Робочі місця підготовлені. Під
напругою залишились:" допускач вказує струмовідні частини, що
залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі
до місця роботи струмовідні частини або обладнання сусідніх
приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.
Під час робіт на ПЛ в цих рядках записуються струмовідні
частини, вказані особою, яка видала наряд, а в рядках "Окремі
вказівки", за необхідності, і інші струмовідні частини.
Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками
"Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:" тільки під
час первинного допуску.
19. Цільовий інструктаж членів бригади оформляється в
таблиці 3 наряду тільки під час первинного допуску та в разі
введення до складу бригади нового працівника. Про проведений
інструктаж допускач і керівник робіт розписуються у відповідних
рядках в кінці таблиці 3.
20. В таблиці 4 оформляється щоденний допуск до роботи і її
закінчення, в тому числі - допуск під час переведення на інше
робоче місце.
Якщо керівник робіт одночасно виконує обов'язки допускача (а
також, якщо керівнику робіт дозволено допустити бригаду в разі
повторного допуску) то він розписується під час допуску в графах 3
і 4.
Закінчення робіт, пов'язане із закінченням робочого дня,
керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.
21. В таблиці 5 "Зміни в складі бригади" дозвіл на зміни
складу бригади дає працівник, що має право видавати наряд, і
розписується в графі 4. Під час передавання дозволу по телефону
або радіо керівник робіт в графі 4 зазначає прізвище цього
працівника.
Під час введення в бригаду або виведенні з неї водія
автомобіля, машиніста механізму, кранівника вказується також тип
закріпленого за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.
22. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач)
розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час
і дату оформлення.
Якщо під час оформлення повного закінчення роботи черговий чи
допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників відсутні або
керівник робіт суміщує обов'язки допускача, то керівник робіт чи
наглядач виконує це оформлення тільки в своєму примірнику наряду,
зазначаючи час і дату, посаду і прізвище працівника, якому він
повідомив про повне закінчення робіт.
Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи
присутній черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних
працівників, то керівник робіт або наглядач виконує це оформлення
в обох примірниках наряду.
Якщо бригада заземлень не встановлювала, то слова
"заземлення, встановлені бригадою, зняті" мають бути викреслені.
Додаток 5
до пункту 3.3.12 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Журнал
обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
----------------------------------------------------------------------------------
NN |Обліковий|Місце і|Особа, яка|Керівник |Члени бригади,|Заходи |До роботи|Робота
п/п|номер і |назва |віддала |робіт або|яка працює за |безпеки|приступи-|закін-
|дата ви- |роботи |розпоряд- |наглядач |розпоряджен- |під час|ли (дата,|чена
|давання | |ження |(посада; |ням (посада; |підго- |час) |(дата,
|---------| |(посада; |прізвище,|прізвище, |товки | |час)
|На-|Роз- | |прізвище, |ініціали;|ініціали; гру-|робочих| |
|ря-|поря-| |ініціали; |група) |па) |місць | |
|ду |джен-| |група) |Підпис | | | |
| |ня | |Підпис | | | | |
| | | | | | | | |
---+---+-----+-------+----------+---------+--------------+-------+---------+------
1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
----------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Під час робіт за нарядом заповнюються графи 1, 2, 9, 10.
2. Під час робіт за розпорядженнями заповнюються графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Додаток 6
до пункту 6.7.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Форма журналу обліку,
перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
Журнал
обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних
світильників
_____________________________________________________
назва підприємства, організації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва |Інвентар-|Дата ос-|Причина випро-|Випробування|Вимірювання |Перевірка справ-|Зовнішній огляд |Дата нас-|Особа, що
електро-|ний номер|таннього|бування, пере-|ізоляції |опору ізоля-|ності ланцюга |і перевірка ро- |тупного |проводила пе-
інстру- | |випробу-|вірки |підвищеною |ції |заземлення |боти на холос- |випробу- |ревірку та
мента | |вання, | |напругою | | |тому ході |вання, |випробування
| |перевір-|--------------+------------+------------+----------------+----------------|пере- |-------------
| |ки |після |періо-|Дата|Резуль-|Дата|Резуль-| Дата |Результат| Дата |Результат|вірки |П.І.Б.|Підпис
| | |ремонту|дична | |тат | |тат | | | | | | |
--------+---------+--------+-------+------+----+-------+----+-------+------+---------+------+---------+---------+------+------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
--------+---------+--------+-------+------+----+-------+----+-------+------+---------+------+---------+---------+------+------
| | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Єдині форми протоколів вимірювань
Штамп
організації
Протокол
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування
"___" __________ _____ р.
Замовник ____________________________________________________
Об'єкт ______________________________________________________
1. Основні дані вимірювальних приладів ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день
проведення вимірювання ___________________________________________
__________________________________________________________________
3. Спосіб виконання заземлення ______________________________
4. Дані вимірювання _________________________________________
------------------------------------------------------------------
NN |Вимірюваний об'єкт| Опір, Ом | Примітка
п/п| |-------------------------|
| | розтікання | перехідний |
---+------------------+------------+------------+-----------------
---+------------------+------------+------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Висновок
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Випробування провадили: _________________________________________
М.П. _________________________________________
(підписи) (прізвища, ініціали) (посади)
Керівник робіт
Штамп
організації
Замовник ____________________________________________________
Об'єкт ______________________________________________________
Протокол
перевірки ізоляції __________________________________________
Робоча напруга ____________________________ Ізоляція виміряна
мегомметром _______________________ заводський N _________________
------------------------------------------------------------------
NN |Назва устаткування|Переріз і мар-| Ізоляція, МОм |Висно-
п/п|або кабелів, про- |ка |---------------------|вок
|водів | |A-O|B-O|C-O|AB|BC|CA |
---+------------------+--------------+---+---+---+--+--+---+------
---+------------------+--------------+---+---+---+--+--+---+------
------------------------------------------------------------------
Висновок
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Випробування провадили: _________________________________________
М.П. _________________________________________
(підписи) (прізвища, ініціали) (посада)
Керівник робіт _________________________________________
Штамп
організації "___" _______________ 199_ р.
Замовник ____________________________
Об'єкт ______________________________
Протокол N
перевірки повного опору петлі фаза-нуль
Характеристика живильної мережі _____________________________
__________________________________________________________________
(напруга, потужність трансформатора)
-------------------------------------------------------------------------------
N |Назва захи-|Спосіб або|Номінальна |Розрахун-|Максимально|Виміряний |При-
п/п|щуваного |засіб за- |сила струму|кова мі- |допустимий |опір Zn, Om,|мітка
|об'єкта |хисту |зворотньо- |німальна |опір Zn, Om|або сила ст-|
| | |залежного |сила ст- | |руму, A. |
| | |захисту або|руму сп- | | |
| | |струмовід- |рацюван- | | |
| | |січки, A |ня за- | | |
| | | |хисту, A | | |
---+-----------+----------+-----------+---------+-----------+------------+-----
---+-----------+----------+-----------+---------+-----------+------------+-----
-------------------------------------------------------------------------------
Висновок
__________________________________________________________________
а) опір петлі вище норми мають об'єкти, зазначені в позиціях
__________________________________________________________________
б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі ____________
__________________________________________________________________
Випробування провадили: _________________________________________
М.П. _________________________________________
(підписи) (прізвища, ініціали) (посада)
Керівник робіт _________________________________________
Додаток 8
до пункту 8.2 Правил безпечної
експлуатації електроустановок
споживачів
Форма
акта опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Затверджую:
________________________________
Керівник (власник) підприємства,
організації
"___" __________________ 199_ р.
Акт
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
від "___" _______________ 199_ р. N ___
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
__________________________________________________________________
(підпорядкованість підприємства, організації)
__________________________________________________________________
(поштова адреса підприємства, організації)
Телефони: керівника підприємства ____________________________
особи, відповідальної за електрогосподарство ________________
Комісія у складі:
голова комісії ______________________________________________
(посада; прізвище, ініціали)
члени комісії _______________________________________________
(посада; прізвище, ініціали)
_______________________________________________
провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
__________________________________________________________________
(перелік електроустановок)
__________________________________________________________________
1. Стан безпеки електроустановок
__________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
__________________________________________________________________
2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним
вимогам безпеки
__________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
__________________________________________________________________
3. Наявність та стан документації
__________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
__________________________________________________________________
Зворотний бік акта
Висновки:
1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки
відповідає, за винятком:
________________________ _____________________________
(назва електроустановки) (причини невідповідності)
________________________ _____________________________
________________________ _____________________________
2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним
вимогам безпеки, за винятком:
__________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
__________________________________________________________________
3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає
нормативним вимогам, за винятком:
__________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
__________________________________________________________________
Заходи
щодо усунення допущених порушень з обов'язковим
зазначенням термінів усунення порушень та
відповідальних осіб
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Висновки комісії
"Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства
дозволяється не дозволяється"
__________________________________________________________________
(непотрібне викреслити)
Голова комісії _______________________________
(підпис)
Члени комісії: _______________________________
_______________________________
(підписи)
Нормативні посилання
Закон України "Про охорону праці" ( 2694-12 ).
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).
Закон України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).
ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом
Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104.
ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж
і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене
наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 N 30
( z0095-94 ), зареєстровано в Мін'юсті України 12.05.94 за
N 95/304.
ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом
Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N 128.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93
N 123, зареєстровано в Мін'юсті України 23.12.93 за N 196.
ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних
оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45
( z0136-94 ), зареєстровано в Мін'юсті України 21.06.94 за
N 136/345.
ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені
наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 N 61,
зареєстровані в Мін'юсті України 31.05.96 за N 262/1287.
ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной
эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов
и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.
НАОП 1.4.10-1.04-86 "Правила техники безопасности и
производственной санитарии при электросварочных работах",
затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.
"Правила применения и испытания средств защиты, используемые
в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987", затверджені
Міненерго СРСР 12.02.81.
"Правила устройства электроустановок. Шестое издание,
переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985",
затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджені наказом МВС України від 22.06.95 N 400 ( z0219-95 ),
зареєстровані Мін'юстом України 14.07.95 за N 219/755.
НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання,
інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене
наказом МВС України від 17.11.94 N 628, зареєстроване
Мін'юстом України 22.12.94 за N 307/517.
РД 16.407-87 "Ремонт взрывозащищенного и рудничного
электрооборудования", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР і
Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.
"Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989", затверджених
Міненерго СРСР 21.12.85.
"Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования
(ПИВЭ) изд. 1960-1963".
"Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного
электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967".
ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению
безопасности. Защита от поражения электрическим током.
ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. "Электробезопасность. Термины и
определения".
ГОСТ 12.2. 007.0-75 ССБТ. "Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности".
ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. "Электрические поля промышленной
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению
контроля на рабочих местах".
ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. "Электромагнитные поля радиочастот.
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля".
ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ "Устройства электросварочные и для
плазменной обработки. Требования безопасности".
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ "Стоительство. Электробезопасность.
Общие требования".
ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. "Цвета сигнальные и знаки
безопасности".
ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. "Щитки защитные лицевые для
электросварщиков. Технические условия".
ГОСТ 12.2. 020-76* "Электрооборудование взрывозащищенное.
Термины и определения. Классификация. Маркировка".
ГОСТ 12.4.107 ССБТ "Канаты страховочные. Общие технические
условия".
ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ "Смеси взрывоопасные. Классификация и
методы испытаний".
ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) "Изделия электротехнические.
Оболочки. Степени защиты. Методы испытания".
ГОСТ 14254-78 "Электродержатели для ручной дуговой сварки.
Технические условия".
ГОСТ 23274-84 "Здания мобильные (инвентарные).
Электроустановки".
ССБП ДСТУ 2293-93. "Система стандартів безпеки праці. Терміни
та визначення".
СНиП II-4-79. "Естественное и искусственное освещение".
СНиП III-4-80*. "Техника безопасности в строительстве".
"Офіційний вісник України" 1998, N 8, стор.394
Код нормативного акта: 4907/1998