• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок від 31.05.2012 № 657
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок
 • Дата: 31.05.2012
 • Номер: 657
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Повідомлення, Заява, Форма, Інструкція, Порядок
 • Дата: 31.05.2012
 • Номер: 657
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Про прийняте рішення митний орган зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на переробку митний орган зобов'язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.
Завірена митним органом копія дозволу або відмови у наданні такого дозволу залишається у справах цього митного органу разом із копіями документів, поданих разом із заявою.
9. Еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених в додатку до заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
10. Рішення про відкликання дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються дата й причини відкликання цього дозволу та повідомляються права й обов'язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником). Лист реєструється в установленому порядку в митному органі та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) особі, відповідальній за дотримання митного режиму.
11. Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний Декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Кодексу й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.
12. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, на підставі МД на такі продукти переробки з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із наведенням їх кількості та вартості.
Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту.
13. Відходи, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, та підлягають видаленню відповідно до законодавства України з дозволу митного органу, перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1 - D 15 розділу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим переробки на митній території.
14. Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.
15. Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 160 Кодексу та залишків і відходів переробки відповідно до статті 157 Кодексу.
16. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної території завершується після здійснення у повному обсязі митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 173 Кодексу.
17. Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладається на митницю оформлення.
18. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені в митний режим переробки, продукти їх переробки, залишки або відходи, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.
19. Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.
20. Наявність, стан товарів, що перебувають у митному режимі переробки, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.
Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається з урахуванням положень статті 320 Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у митному режимі переробки.
21. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.
До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів, зокрема про:
надання дозволу на переробку, перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення;
поміщення товарів у митний режим переробки;
засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
зміни, що вносяться до дозволу на переробку;
надання дозволу на еквівалентну компенсацію;
продовження строку переробки;
поміщення у відповідний митний режим продуктів, залишків та відходів переробки;
видалення відходів переробки;
проведення митного огляду;
складення протоколу про порушення митних правил;
накладення арешту або тимчасове вилучення товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів у справі про порушення митних правил;
завершення режиму переробки;
припинення режиму переробки.
Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.
VI. Знищення або руйнування
1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого фактично будуть проводитися операції зі знищення або руйнування таких товарів.
Разом із заявою митному органу подаються:
договір на знищення (руйнування) товарів з підприємством, уповноваженим відповідно до законодавства України на знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;
дозволи на знищення (руйнування) товарів від державних органів, до повноважень яких належить контроль за переміщенням таких товарів;
копія відповідного дозвільного документа, що засвідчує право суб'єкта господарювання провадити діяльність зі знищення (руйнування) відповідних категорій товарів;
товаротранспортні та інші товаросупровідні документи;
інші документи, що стосуються проведення операцій зі знищення або руйнування товарів (за бажанням заявника).
2. Якщо товари, які передбачається знищити або зруйнувати, можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, митний орган з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, письмово пропонує заявнику обрати цей митний режим. За згодою Декларанта з пропозицією митного органу ці товари поміщуються в митний режим відмови на користь держави.
3. До надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган відповідно до статті 180 Кодексу має право провести огляд місця проведення операцій зі знищення (руйнування) товарів з метою перевірки можливості проведення таких операцій відповідно до вимог законодавства.
Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям зі знищення (руйнування), характеристики таких операцій та інших обставин із визначенням завдань для такого огляду. За результатами огляду складається відповідний акт.
4. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.
Про прийняте рішення митний орган зобов'язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування митний орган зобов'язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.
5. Митне оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування.
Для митного оформлення товарів у митний режим знищення або руйнування митному органу подається МД або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.
6. Операції зі знищення (руйнування) товарів проводяться після випуску товарів у митний режим знищення або руйнування.
Організація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування покладаються на митницю оформлення.
7. Підприємство, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, за фактом такого знищення (руйнування) складає відповідний акт з наведенням у ньому опису та кількості залишків, що утворились в результаті виконання операцій зі знищення (руйнування) і мають господарську цінність, та протягом трьох робочих днів надає митниці оформлення один примірник цього акта.
8. Відходи, що утворились унаслідок знищення (руйнування) товарів та відповідно до законодавства України підлягають видаленню підприємством, яке здійснило операції зі знищення (руйнування) товарів, перебувають під митним контролем до моменту подання цим підприємством митниці оформлення документів, що підтверджують видалення цих відходів шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1 - D 15 розділу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим знищення або руйнування.
9. Контроль за дотриманням вимог митного режиму знищення або руйнування завершується після здійснення митних формальностей щодо залишків і відходів знищення або руйнування відповідно до статей 179 - 181 Кодексу.
VII. Відмова на користь держави
1. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави надається керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого перебувають такі товари, за заявою власника товарів або уповноваженої ним особи.
2. Разом із заявою митному органу подаються оригінали, а в разі їх відсутності - засвідчені в установленому порядку копії:
документів, що засвідчують право заявника розпоряджатися товарами,
наявних товаротранспортних та інших товаросупровідних документів;
інших документів, необхідних для підтвердження можливості поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави (за бажанням заявника).
3. Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу приймається митним органом з урахуванням положень Переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 427, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви.
Рішення про надання дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.
Про прийняте рішення митний орган зобов'язаний невідкладно письмово повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митний орган зобов'язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.
4. Митне оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави.
Для здійснення митного оформлення товарів у митний режим відмови на користь держави їх власник або вповноважена ним особа доставляє ці товари на склад митного органу.
Підставою для розміщення товарів на склад митного органу є дозвіл митного органу на поміщення цих товарів у митний режим відмови на користь держави.
Для поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави митному органу подається МД або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.
VIII. Підтвердження факту втрати товарів унаслідок аварії або дії обставин непереборної сили
1. Положення цього розділу застосовуються у випадках, коли Кодексом або іншими актами законодавства України з питань державної митної справи передбачено надання митному органу документального підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили.
2. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:
аварія - небезпечна подія техногенного характеру, у зв'язку з якою товари, транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, були пошкоджені (зіпсовані, знищені, втрачені тощо) або потребували певного часу для відновлення можливості їх переміщення з метою забезпечення виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи;
документальне підтвердження - надання митному органу відповідних документів, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили;
обставини непереборної сили - надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема стихійне лихо (землетрус, пожежа, повінь, зсув тощо), сезонне природне явище (замерзання моря, проток, портів, ожеледиця тощо), введення воєнного чи надзвичайного стану, страйк, громадянські безпорядки, злочинні дії третіх осіб, прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для особи, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів та інші надзвичайні та невідворотні за таких умов події;
факт аварії чи дії обставин непереборної сили - часткове чи повне пошкодження (зіпсуття, знищення, втрата тощо) товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, або позбавлення можливості виконання відповідною особою передбачених законодавством України з питань державної митної справи або встановлених відповідним митним органом України вимог щодо вчинення відповідних дій з товарами, транспортними засобами, що перебувають під митним контролем.
3. Залежно від характеру аварії чи обставин непереборної сили документи, що підтверджують їх наявність і тривалість дії, можуть видаватися державними органами, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, іншими спеціально вповноваженими на це державними органами, а також уповноваженими на це підприємствами, установами та організаціями відповідно до їх компетенції.
4. Документи (рішення, акти, довідки тощо), що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, що мали місце за межами митної території України, мають бути засвідчені на території, де мала місце така аварія чи обставина непереборної сили згідно з вимогами законодавства відповідної країни.
Документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) країн, з якими Україна має договори про правову допомогу і якими передбачена відмова від легалізації документів, приймаються до розгляду митними органами України без легалізації у консульських установах України.
В інших випадках, крім зазначених у абзаці другому цього пункту, документи, складені або засвідчені компетентними органами (установами) іноземних країн, мають бути легалізовані консульською установою України за кордоном.
У разі відсутності консульської установи України в країні видачі документів документи можуть бути засвідчені у найближчій консульській установі України, повноваження якої офіційно розповсюджуються на територію країни видачі документів.
5. Якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце на митній території України, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.
Керівник митного органу, в зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов'язки, після отримання заяви невідкладно організовує проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, за винятком випадків, коли такий огляд проводити недоцільно з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків. Огляд території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, також не проводиться у разі відсутності протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили можливості дістатися до місця пригоди.
За результатами огляду складається акт встановленої форми у трьох примірниках. Один примірник акта вручається особі, відповідальній за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, другий - невідкладно надсилається митному органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, а третій - залишається у справах митного органу, посадовими особами якого він був складений.
Якщо керівником митного органу, у зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особою, що виконує його обов'язки, після опрацювання заяви з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків прийнято рішення про недоцільність проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, або якщо протягом тривалого часу внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили відсутня можливість дістатися до місця пригоди, особі, що подала заяву про аварію або дію обставин непереборної сили, митним органом невідкладно надається письмове підтвердження факту отримання такої заяви, у якому зазначаються причини непроведення митним органом огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, яке засвідчується підписом керівника цього митного органу або особи, що виконує його обов'язки, та завіряється відбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки. Копія такого письмового підтвердження надсилається протягом трьох робочих днів митному органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили.
6. У випадку, якщо факт аварії чи дії обставин непереборної сили має місце, особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутись до митного органу, яким здійснюється контроль за цими товарами, транспортними засобами, з письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили.
Разом із заявою подаються:
документи, що підтверджують факт аварії чи дії обставин непереборної сили, видані компетентними органами (установами) та засвідчені в установленому порядку;
примірник акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу та таким іншим митним органом проводився огляд;
письмове підтвердження митного органу, якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу і таким іншим митним органом огляд не проводився згідно з абзацом четвертим пункту 5 цього розділу.
Заява розглядається митним органом, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, протягом п'яти робочих днів з дати її подання.
Якщо товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, перебувають у зоні діяльності цього самого митного органу, керівником такого органу або особою, що виконує його обов'язки, невідкладно після отримання заяви здійснюються заходи, передбачені пунктом 5 цього розділу.
Розгляд заяви проводиться з урахуванням характеру аварії чи обставин непереборної сили та їх наслідків, документів, наданих заявником та отриманих від іншого митного органу (якщо аварія чи обставини непереборної сили мали місце на митній території України у зоні діяльності іншого митного органу), та результатів проведення огляду території чи іншого місця, де знаходяться, знаходились або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, безпосередньо митним органом, під контролем якого перебувають ці товари, транспортні засоби. Під час розгляду заяви митним органом враховується інформація (за наявності), надана іншими державними органами, митними або правоохоронними органами іноземних держав.
За результатами розгляду заяви щодо факту аварії чи дії обставин непереборної сили керівник митного органу, під контролем якого перебувають товари, транспортні засоби, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, або особа, що виконує його обов'язки, виносить відповідне рішення згідно з Кодексом.
Рішення про припинення (завершення) митного режиму приймається лише щодо транспортних засобів або товарів (їх частини), які внаслідок факту аварії чи дії обставин непереборної сили були знищені, повністю та безповоротно пошкоджені, втрачені або зіпсовані.
Рішення оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві та засвідчується підписом особи, яка його винесла, та завіряється відбитком печатки митного органу або особистої номерної печатки.
Якщо приймається рішення про припинення (завершення) митного режиму, у резолюції після запису "Митний режим (зазначається назва митного режиму) припинено (завершено)" має бути зазначено, відносно яких саме транспортних засобів або товарів (їх частини) припинено (завершено) митний режим.
7. За наявності в ЄАІС відповідного програмно-інформаційного комплексу інформація про припинення (завершення) митного режиму вноситься посадовою особою митного органу, яким винесено відповідне рішення, до цього програмно-інформаційного комплексу.
8. У разі прийняття рішення про відмову у припиненні (завершенні) митного режиму митний орган зобов'язаний невідкладно письмово повідомити заявника про причини і підстави такої відмови.
9. Залишки або відходи товарів, транспортних засобів, що потрапили в аварію або під дію обставин непереборної сили, повинні бути в установленому порядку задекларовані у відповідний митний режим або з дозволу митного органу видалені відповідно до законодавства України.
Відходи, що підлягають видаленню, перебувають під митним контролем до моменту подання митному органу документів, які підтверджують видалення цих відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1 - D 15 розділу A додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами).
 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук
 
Додаток 1
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму
Форма
Начальнику _________________________
                              (найменування митного органу)
___________________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові керівника
             підприємства, місцезнаходження)
ЗАЯВА
Прошу надати відповідно до ____________________________________________________________
                                                                                                          (положення нормативно-правових актів)
дозвіл на ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                (найменування - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)
____________________________________________________________________________________,
                              (код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія
                             та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
                                          від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
                       офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
                                                                                                   паспорті))
____________________________________________________________________________________
                                   (місцезнаходження - для юридичної особи; місце проживання - для фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
                                                                                            (електронна адреса)
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ОПЕРАЦІЮ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ДОКУМЕНТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА / ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Керівник підприємства
                      (дата)
___________________
(підпис)
_____________________
(ініціали, прізвище)
М. П.
(за наявності)
Зворотний бік заяви
РІШЕННЯ МИТНОГО ОРГАНУ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________
СТРОК ДІЇ ДОЗВОЛУ / ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОЗВОЛУ / ПРИЧИНИ ВІДМОВИ:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________
        (посадова особа митного органу)
(дата)
______________
(підпис)
М. П.
_______________
(ініціали, прізвище)
 
Додаток 2
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму
Форма
Облік марок акцизного податку, що тимчасово вивозяться з митної території України та реімпортуються на митну територію України підприємством
____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства)
N
з/п
Тип марки акцизного податку
(ТІ, АІ)
Тимчасово вивезено за МД Реімпортовано за МД або знято з контролю за іншим документом Залишок марок
(шт.)
дата МД номер МД кількість марок
(шт.)
дата МД або іншого документа номер МД або іншого документа кількість марок
(шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
       
       
                 
       
       
 
Додаток 3
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму
Форма
Електронне повідомлення для поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України
Тип повідомлення 1 Поміщення у митний режим митного складу товарів, що ввозяться на митну територію України
Код ПМО* 2  
Реєстраційний номер митного складу 3  
Автор електронного повідомлення** 4  
Подання електронного повідомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на ввезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засіб вид* 10  
країна реєстрації* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кількість місць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартість товару 18  
Код валюти оцінки* 19  
Запланований строк перебування товарів на митному складі (кількість діб) 20  
Фактичне розміщення товарів на митному складі дата 21  
час 22  
Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі 23  
Митний орган відправлення 24  
____________
* Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.
** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.
Форма
Електронне повідомлення для поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України
Тип повідомлення 1 Поміщення у митний режим реекспорту товарів, що вивозяться за межі митної території України
Код ПМО* 2  
Реєстраційний номер митного складу 3  
Автор електронного повідомлення** 4  
Подання електронного повідомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на вивезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засіб вид* 10  
країна реєстрації* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кількість місць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартість товару 18  
Код валюти оцінки* 19  
Запланований час випуску товарів з митного складу дата 20  
час 21  
Митний орган призначення 22  
____________
* Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.
** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.
Форма
Електронне повідомлення для розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими
Тип повідомлення 1 Розміщення на митний склад товарів, поміщених у інші митні режими
Код ПМО* 2  
Реєстраційний номер митного складу 3  
Автор електронного повідомлення** 4  
Подання електронного повідомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на ввезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засіб вид* 10  
країна реєстрації* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кількість місць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартість товару 18  
Код валюти оцінки* 19  
Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі 20  
МД або інший документ, що її замінює 21  
Митний режим 22  
Митний орган відправлення 23  
Мета розміщення*** 24  
____________
* Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.
** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.
*** Зазначається інформація згідно з пунктом 8 розділу IV Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року № 657.
Форма
Електронне повідомлення для вивезення з митного складу товарів, поміщених у інші митні режими
Тип повідомлення 1 Вивезення з митного складу товарів, поміщених у інші митні режими
Код ПМО* 2  
Реєстраційний номер митного складу 3  
Автор електронного повідомлення** 4  
Подання електронного повідомлення дата 5  
час 6  
Транспортний документ на вивезення код* 7  
дата 8  
номер 9  
Транспортний засіб вид* 10  
країна реєстрації* 11  
номер або назва 12  
Найменування та звичайний торговельний опис товару 13  
Код товарної позиції товару згідно з УКТ ЗЕД 14  
Вага брутто, кг 15  
Кількість місць, шт. 16  
Код виду упаковки* 17  
Фактурна вартість товару 18  
Код валюти оцінки* 19  
Дата закінчення строку перебування товарів на митному складі 20  
МД або інший документ, що її замінює 21  
Митний режим 22  
Митний орган призначення 23  
____________
* Для заповнення використовуються класифікатори, передбачені для заповнення митної декларації.
** Зазначаються прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка безпосередньо склала повідомлення.
 
Додаток 4
до Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму