• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України  | Наказ від 14.11.2019 № 481
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.11.2019
 • Номер: 481
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.11.2019
 • Номер: 481
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.11.2019 № 481
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2019 р.
за № 1217/34188
Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до пункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467), що додаються.
2. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 та пункту 3 Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Верланова С.О.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

Голова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Голова Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби УкраїниО. РиженкоІ. Пашко

С. Верланов


В. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14 листопада 2019 року № 481
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 грудня 2019 р.
за № 1217/34188
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1) рядок за кодом 26 викласти в такій редакції:
"
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення
(рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється)),
або рядок 26 таблиці 2 додатка ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (+, -)
26
";
2) після рядка за кодом 34 доповнити новими рядками такого змісту:
"
Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок
Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1-142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України35
Штрафні санкції за порушення положень пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України36
Пеня, нарахована на виконання вимог статті 1231 глави 11 розділу II, пунктів 142.1-142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України37
"
3) позицію:
"
Наявність додатків-10АВЗППНТЦ-11ВПРІПЗАМЦПФЗ-12
"
викласти в такій редакції:
"
Наявність додатків-10АВЗППНТЦ-11ВПРІПЗАМЦПППФЗ-12
П(С)БОМСФЗ
".
2. У додатках до Декларації:
1) у додатку ПН до рядка 23 ПН Декларації:
назву рядка "Повне найменування нерезидента" викласти в такій редакції:
"Повне найменування нерезидента-1";
назву рядка "Місцезнаходження нерезидента" викласти в такій редакції:
"Місцезнаходження нерезидента-1";
рядок за кодом 12 виключити.
У зв’язку з цим рядки за кодами 13-28 вважати відповідно рядками за кодами 12-27;
виноску "-1" викласти в такій редакції:
"-1 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/ договорі.
Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції - відповідно до Статистичної класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року № 426 (із змінами), або назва вільної економічної зони.";
у виносці "-5" цифри "28" замінити цифрами "27";
2) у додатку ВП до рядків 26-29, 31-33 Декларації:
відмітку після цифр "33" доповнити цифрами ", 35";
таблицю 1 "Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку" доповнити новим рядком за кодом 35 такого змісту:
"
Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно пунктів 142.1-142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України35
";
назву таблиці 2 викласти в такій редакції:
"Таблиця 2. Результати виправлення помилок(ки)";
рядок за кодом 26 викласти в такій редакції:
"
Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду,
що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення
(рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної / звітної нової)))
35
";
доповнити новою таблицею такого змісту:
"Таблиця 3. Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків - форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється-9
Баланс (Звіт про фінансовий стан)-10Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)-10Звіт про рух грошових коштів-10Звіт про власний капітал-10Примітки до річної фінансової звітності-10Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництваСпрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
БалансЗвіт про фінансові результатиБалансЗвіт про фінансові результати
";
виноску "-9" викласти в такій редакції:
"-9 Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом з Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств з урахуванням вимог статті 137 розділу III Податкового кодексу України. Фінансова звітність, що складається платниками податку на прибуток, є додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною. У відповідних клітинках проставляється позначка "+".";
доповнити додаток новою виноскою "-10" такого змісту:
"-10 Банки подають фінансову звітність за формами відповідно до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за № 1288/20026 (із змінами).";
3) у додатку РІ до рядка 03 РІ Декларації:
у розділі 3 "Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Податкового кодексу України)":
графу "назва різниці" за кодом рядка 3.1.6 викласти в такій редакції:
"Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)";
графу "назва різниці" за кодом рядка 3.1.6.1 викласти в такій редакції:
"Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)";
графу "назва різниці" за кодом рядка 3.1.6.2 викласти в такій редакції:
"Сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)";
графу "назва різниці" за кодом рядка 3.1.7 викласти в такій редакції:
"Розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів (крім активів з права користування за договорами оренди), робіт, послуг та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом "витягнутої руки" (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу III Податкового кодексу України)";
підрозділ "Інші різниці" розділу 4 "Інші різниці (стаття 141 розділу III, стаття 39 розділу I, стаття 123-1 розділу II, підрозділ 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)" доповнити новим рядком такого змісту:
"
4.1.4.1Позитивна різниця між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, що розраховані за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику
(підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)
xxx
".
3. Доповнити декларацію новим додатком ПП, що додається.
В.о. директора
Департаменту податкової
політики та нагляду
за фіскальними органамиВ. Овчаренко
Додаток ПП
до Податкової декларації з податку
на прибуток підприємств
ІНФОРМАЦІЯ
про суми податкових пільг