• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-МED

Міністерство фінансів України  | Наказ від 05.05.2023 № 232
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.05.2023
 • Номер: 232
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.05.2023
 • Номер: 232
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.05.2023 м. Київ № 232
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2023 р. за № 839/39895
Про затвердження Змін до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 24 травня 2023 року № 281 )
Відповідно до статті 46 глави 7 розділу II, пункту 14 частини другої статті 544 глави 74 розділу XX Митного кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2021 року № 139, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 355/35977, що додаються.
2. Департаменту митної політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній митній службі України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати відповідне програмне забезпечення для реалізації вимог цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної митної служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
05 травня 2023 року № 232
Зміни
до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2021 року № 139, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2021 року за № 355/35977
( заголовок Змін із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 24.05.2023 р. № 281 )
1. Абзац другий пункту 3 розділу I викласти у такій редакції:
"експортер - особа, яка здійснює (ре)експорт товару(ів) або продуктів переробки походженням з України або (ре)експорт товару(ів) походженням з країн, з якими Україною укладено Угоди, або її уповноважений представник (повноваження представника підтверджуються довіреністю, договором доручення та іншими документами, передбаченими законодавством);".
2. У розділі III:
1) доповнити пункт 3 після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:
"оригінал сертифіката EUR.1 або EUR-MED, не прийнятого з технічних причин митними органами країни імпорту, у разі видачі митницею після експорту (реекспорту) на його заміну сертифіката EUR.1 або EUR-MED відповідно до розділу IV цього Порядку;".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
2) пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на товари приймається у найкоротший строк, але не більше восьми робочих годин після реєстрації письмової заяви у підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.
У разі подання письмової заяви експортером, яким при попередніх поставках заявлялись для отримання сертифіката EUR.1 або EUR-MED недостовірні документи (відомості) про преференційне походження товару з України, та/або експортером, який не є виробником товару, на який законодавством встановлено митно-тарифні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності або кількісні обмеження (квоти), або інші заходи економічного або торговельного характеру, рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED приймається у найкоротший строк, але не більше десяти робочих днів після реєстрації письмової заяви у підрозділі митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED.
Експортер, який не є виробником товару, має право протягом трьох робочих днів після реєстрації письмової заяви про видачу сертифіката EUR.1 або EUR-MED у підрозділі митниці подати додаткові документи (відомості) виробника товару, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, на підставі яких складено декларацію(ї).";
3) доповнити пункт 12 новим абзацом такого змісту:
"оригінал анульованого сертифіката EUR.1 або EUR-MED, не прийнятого з технічних причин митними органами країни імпорту.".
3. У розділі IV:
1) у пункті 1 слова та цифру "в пункті 3" замінити словами та цифрами "в пунктах 3, 7";
2) пункт 4 виключити.
4. У розділі VI:
1) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:
"1. На заміну оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо на товари походженням з країн, з якими Україною укладено Угоди, митниця видає сертифікат EUR.1 або EUR-MED у таких випадках:
при (ре)експорті товарів походженням з країн, з якими Україною укладено Угоди, що не підлягали будь-якій обробці або переробці в Україні;
при випуску у вільний обіг товарів походженням з країн, з якими Україною укладено Угоди, розміщених під митним контролем митниці з метою переміщення всіх або деяких з таких товарів у межах України.
2. Заміна оригінального підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо на товари походженням з країн, з якими Україною укладено Угоди, здійснюється:
одним або більше сертифікатами EUR.1 або EUR-MED митницею, під митним контролем якої знаходиться товар, у разі необхідності відправлення частини партії товару(ів) або всієї партії товару(ів) до зони діяльності іншої митниці;
одним сертифікатом EUR.1 або EUR-MED будь-якою митницею у разі (ре)експорту товарів, що не підлягали будь-якій обробці або переробці в Україні.";
2) доповнити пункт 5 після слова "товари" словами "або якою здійснено (ре)експорт товарів".
5. Доповнити цей Порядок після розділу VII розділом VIII такого змісту:
"VIII. Анулювання сертифіката EUR.1 або EUR-MED
1. Митниця анулює виданий сертифікат EUR.1 або EUR-MED у разі:
якщо сертифікат EUR.1 або EUR-MED не прийнято з технічних причин митними органами країни імпорту та на заміну його видається сертифікат EUR.1 або EUR-MED після експорту (реекспорту) відповідно до розділу IV цього Порядку;
виявлення підробки (фальсифікації) документів, на підставі яких видано сертифікат EUR.1 або EUR-MED, або заявлення експортером недостовірних відомостей про преференційне походження товару(ів) з України при видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED на товари, які оподатковуються вивізним митом за зниженими ставками за Угодами.
2. У разі виявлення підробки (фальсифікації) документів, на підставі яких видано сертифікат EUR.1 або EUR-MED, або заявлення недостовірних відомостей митниця інформує експортера про анулювання виданого сертифіката EUR.1 або EUR-MED у найкоротший строк, але не пізніше трьох днів з дня виявлення порушення.
3. Анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED втрачає чинність з дати його видачі.
4. Інформацію про анульований сертифікат EUR.1 або EUR-MED вносить посадова особа митниці до програмно-інформаційного комплексу єдиної автоматизованої системи митного оформлення не пізніше дня, що настає за днем анулювання такого сертифіката.
5. Розміщений у програмно-інформаційному комплексі єдиної автоматизованої системи митного оформлення сертифікат EUR.1 або EUR-MED переводиться у статус "анульований".".
У зв'язку з цим розділи VIII, IX вважати відповідно розділами IX, X.
6. У додатках до цього Порядку:
1) у додатку 1:
примітку 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Зазначаються відомості про виробника товару, якщо декларацію складає експортер, який не є виробником товару.";
примітку 3 викласти у такій редакції:
"____________
-3Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються митниці у разі:
видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у випадках, визначених абзацами другим, третім пункту 7 розділу III цього Порядку;
проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".";
2) у додатку 2:
примітку 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Зазначаються відомості про виробника товару, якщо декларацію складає експортер, який не є виробником товару.";
примітку 5 викласти у такій редакції:
"____________
-5Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі:
видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у випадках, визначених абзацами другим, третім пункту 7 розділу III цього Порядку;
проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".";
3) примітку 7 додатка 3 викласти у такій редакції:
"____________
-7Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі:
видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у випадках, визначених абзацами другим, третім пункту 7 розділу III цього Порядку;
проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".";
4) примітку 8 додатка 4 викласти у такій редакції:
"____________
-8 Документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, подаються у разі:
видачі сертифіката EUR.1 або EUR-MED у випадках, визначених абзацами другим, третім пункту 7 розділу III цього Порядку;
проведення митницею за запитом митного органу країни ввезення товару верифікації (перевірки достовірності) сертифіката EUR.1 або EUR-MED, виданого митницею, у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".".
 

Директор Департаменту
митної політики

Олександр МОСКАЛЕНКО