• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні

Міністерство інфраструктури України | Наказ від 03.06.2019 № 413
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 03.06.2019
 • Номер: 413
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство інфраструктури України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 03.06.2019
 • Номер: 413
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.06.2019 № 413
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2019 р.
за № 649/33620
Про затвердження Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
Відповідно до статті 47 Закону України "Про автомобільний транспорт" , підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), з метою вдосконалення нормативно-правової бази у галузі автомобільного транспорту та усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року № 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1998 року за № 128/2568 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:
оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України;
подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрВ. Омелян
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

Голова Державної регуляторної
служби України

Голова Національної поліції України

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграціїО. Риженко


К. Ляпіна

С.М. Князєв

У. Супрун


М. НонякО. Трофімцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
03 червня 2019 року № 413
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2019 р.
за № 649/33620
ЗМІНИ
до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
1. Абзац двадцять сьомий глави 1 викласти в такій редакції:
"Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені цими Правилами.".
2. Пункт 8.26 глави 8 викласти в такій редакції:
"8.26. Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених товарно-транспортних накладних, оформлених у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж.".
3. Главу 11 викласти в такій редакції:
"11. Правила оформлення документів на перевезення
11.1. Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7 до цих Правил.
Товарно-транспортну накладну суб’єкт господарювання може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про назву документа, дату і місце його складання, найменування (прізвище, ім’я, по батькові) Перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.
Оформлення товарно-транспортної накладної в електронній формі (далі - е-ТТН) здійснюється відповідно до абзацу четвертого цього пункту.
Е-ТТН підписується за допомогою електронного підпису (далі - ЕП) водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача.
Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".
Сторони можуть внести до товарно-транспортної накладної будь-яку іншу інформацію, яку вони вважають необхідною.
Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних документів додаються інші (сертифікати, свідоцтва тощо), що визначається правилами перевезень зазначених вантажів, у паперовому та/або електронному вигляді.
У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також додаються в електронній формі. У разі оформлення товарно-транспортної накладної у паперовій формі супровідні документи додаються в паперовій формі за підписом відповідальних осіб.
11.2. Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійснюється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля.
11.3. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.
Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.
Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних е-ТТН, мають відповідати вимогам Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та забезпечувати захист інформації відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
11.4. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.
11.5. У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий - водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.
У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору Перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.
Водій (експедитор Перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.
11.6. У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1–10 товарно-транспортної накладної).
У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.
11.7. Час прибуття (вибуття) автомобіля для завантаження і розвантаження Замовник зобов’язаний зазначати відповідно до пунктів 8.25, 8.26 глави 8 цих Правил.
11.8. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі, в якому обов’язково зазначаються:
повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;
прізвище, ім’я, по батькові водія, який прийняв вантаж;
реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;
реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.
Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або ЕП.".
4. У главі 15:
1) пункт 15.1 після слів "оформлюються актом" доповнити словами ", що може бути складений у паперовій або електронній формі,";
2) у пункті 15.6слово "записується" замінити словом "зазначається".
5. У главі 16:
1) пункт 16.2 викласти в такій редакції:
"16.2. Під час перевезень вантажів автомобільним транспортом право на пред’явлення Перевізнику претензій мають:
а) вантажовідправник або вантажоодержувач - у разі втрати вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної з підписом водія (експедитора Перевізника) про прийняття ним вантажу для перевезення або е-ТТН;
б) вантажоодержувач - у разі недостачі, зіпсуття або ушкодження вантажу і за умови подання товарно-транспортної накладної із відповідними записами або відповідного акта, якщо такий акт складався, або у разі подання е-ТТН з відповідними записами та/або акта в електронній формі;";
2) абзац другий пункту 16.10 після слів "належним чином засвідчених копіях" доповнити словами ", крім е-ТТН".
6. Пункт 17.25 глави 17 після слів "засвідчивши її своїм підписом" доповнити словами "(або ЕП у разі оформлення е-ТТН)".
7. У тексті глав 17, 19, 20, 24, 25 слово "виписувати" в усіх відмінках та числах замінити словом "надавати" у відповідних відмінках та числах.
8. У додатках до Правил :
1) у пункті 2.3.4 додатка 1 слово "відмічати" замінити словом "зазначати";
2) додаток 7 до Правил викласти в новій редакції, що додається;
3) у тексті додатків:
літери "М.П." виключити;
після слова "підпис" доповнити словами "/електронний підпис".
Директор Департаменту
стратегічного розвитку
дорожнього ринку
та автомобільних перевезеньВ. Сасін
Додаток 7
до Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні
(пункт 11.1 глави 11)
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА