• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звязку | Постанова, Повідомлення, Реєстр, Витяг, Заява, Лист, Форма, Перелік, Порядок від 20.04.2022 № 30
Реквізити
 • Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звязку
 • Тип: Постанова, Повідомлення, Реєстр, Витяг, Заява, Лист, Форма, Перелік, Порядок
 • Дата: 20.04.2022
 • Номер: 30
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звязку
 • Тип: Постанова, Повідомлення, Реєстр, Витяг, Заява, Лист, Форма, Перелік, Порядок
 • Дата: 20.04.2022
 • Номер: 30
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
ПОСТАНОВА
20.04.2022 м. Київ № 30
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 травня 2022 р. за № 502/37838
Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах  електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку,  від 21 вересня 2022 року № 168, від 12 жовтня 2022 року № 191, від 16 серпня 2023 року № 314 ( враховуючи зміни, внесені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах  електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 6 вересня 2023 року № 343 )
Відповідно до статей 16, 17 Закону України "Про електронні комунікації" та пункту 1 частини четвертої статті 4 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форму;
Орієнтовний перелік видів електронних комунікаційних послуг.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 17 грудня 2019 року № 610 "Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 січня 2020 року за № 11/34294.
3. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку
20 квітня 2022 року № 30
ПОРЯДОК
ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форма
I. Загальні положення
1. Цей Порядок встановлює процедуру подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій (далі - Повідомлення) до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далі - НКЕК), та ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг (далі - Реєстр).
2. Реєстр є частиною електронної регуляторної платформи.
3. Подання Повідомлення, інших документів, передбачених цим Порядком, та ведення Реєстру забезпечує електронна регуляторна платформа.
4. Технічним адміністратором Реєстру є структурний підрозділ НКЕК, до функцій якого належать упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів, програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, забезпечення технічної підтримки, захисту і збереження відомостей, що містяться в Реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення Реєстру.
5. Розпорядником Реєстру є НКЕК, що накопичує та узагальнює інформацію про постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, визначає організаційні засади ведення Реєстру.
Інформаційне наповнення Реєстру забезпечують уповноважені рішенням НКЕК посадові особи (далі - уповноважені особи).
6. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими та загальнодоступними, крім даних фізичних осіб - підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
II. Процедура подання до НКЕК Повідомлення, зміни відомостей, або виправлення виявлених помилок у поданому Повідомленні до початку функціонування електронної регуляторної платформи.
1. Господарська діяльність у сфері електронних комунікацій здійснюється на засадах загальної авторизації, крім передбачених Законом України "Про електронні комунікації" (далі - Закон) випадків користування радіочастотним спектром та ресурсами нумерації.
2. Суб'єкти господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність як постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг, повинні протягом місяця від початку такої діяльності надіслати до НКЕК Повідомлення.
Подальше здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій без подання Повідомлення забороняється.
3. Повідомлення складається державною мовою.
4. Повідомлення надсилається шляхом заповнення електронної форми на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобу кваліфікованого електронного підпису та має містити таку інформацію:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;
3) місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця;
4) адреса для листування;
5) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності);
6) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника та, за необхідності, інших осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені;
7) територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій. Інформація зазначається згідно з Державним класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) та вноситься шляхом проставляння відмітки навпроти відповідних адміністративно-територіальних одиниць КОАТУУ;
8) вид та опис електронних комунікаційних послуг. Інформація вноситься до Повідомлення шляхом проставляння відмітки навпроти найменування відповідного виду послуг чи доступу. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг, затвердженому НКЕК, послуги, яку надає суб'єкт господарювання, вид та опис такої послуги надаються в довільній формі;
9) інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу (при заповненні такої інформації автоматично використовуються дані відповідних реєстрів, що містяться на електронній регуляторній платформі);
10) зобов'язання заявника виконувати передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері електронних комунікацій обов'язки постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
11) дата початку діяльності.
При формуванні електронної форми Повідомлення відповідно до підпунктів 1, 3, 6 цього пункту Порядку використовуються дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) шляхом автоматизованого обміну інформацією. При зміні зазначених даних в ЄДР відповідні зміни мають автоматично відображатися у Реєстрі.
У разі подання Повідомлення до початку функціонування електронної регуляторної платформи (у письмовому вигляді) інформація, встановлена підпунктами 1, 3, 6, 7, 9 цього пункту Порядку, заповнюються заявником.
При формуванні електронної форми Повідомлення НКЕК забезпечує перевірку повноти та коректності її заповнення.
Повідомлення підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання, або особисто фізичною особою - підприємцем.
У разі отримання НКЕК Повідомлення, підписаного особою, відомості про яку не зазначені в ЄДР як про особу, що може вчиняти відповідні дії від імені суб'єкта господарювання, на адресу місцезнаходження відповідного суб'єкта господарювання, зазначену в ЄДР, надсилається лист із інформацією про спробу подати Повідомлення від імені суб'єкта господарювання.
Датою подання Повідомлення вважається дата його вхідної реєстрації в НКЕК, що здійснюється протягом робочого дня в день його отримання. Якщо Повідомлення надійшло після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні, датою вхідної реєстрації Повідомлення є наступний робочий день.
Повідомлення вважається неподаним у разі невідповідності зазначеної в ньому інформації вимогам, наведеним у частині третій статті 16 Закону, про що суб'єкт господарювання повідомляється протягом п'яти робочих днів електронним листом на зазначену у Повідомленні адресу.
5. Повідомлення подається з метою:
набуття права на здійснення діяльності відповідно до частини першої статті 16 Закону;
виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у раніше поданому Повідомленні - суб'єкт господарювання зобов'язаний подати виправлені дані не пізніше десяти робочих днів з дня настання таких змін;
зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні, - суб'єкт господарювання зобов'язаний подати виправлені дані не пізніше десяти робочих днів з дня настання таких змін.
6. Подання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг Повідомлення (зміни відомостей, або виявлення помилок у поданому Повідомленні), заяв про виключення з Реєстру, інших документів та інформації, зокрема про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам, до НКЕК та отримання від НКЕК витягів з Реєстру, інших документів здійснюються через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.
У разі неможливості використання електронної регуляторної платформи (призупинення її роботи більш ніж на одну добу) надсилання цих документів може здійснюватися (за орієнтовними формами, визначеними додатками 2, 3, 4, 5 до цього Порядку) одним із способів, передбачених пунктами 2 - 4 частини сьомої статті 8 Закону, а саме:
в електронному вигляді за допомогою електронних комунікаційних мереж із дотриманням вимог законодавства щодо електронних документів;
поштовим відправленням;
нарочним (за місцем розташування відповідного структурного підрозділу НКЕК).
При цьому встановлені законодавством чи НКЕК строки надання відповідних документів подовжуються на три робочих дні.
Якщо у зверненні не вказано бажаний спосіб отримання відповіді чи документів, то відповідь чи документи направляються поштовим відправленням.
7. Уповноважені НКЕК посадові особи протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації Повідомлення забезпечують внесення відповідних відомостей до Реєстру і надсилають суб'єкту господарювання через електронний кабінет витяг з Реєстру.
8. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у Повідомленні, покладається на керівника суб'єкта господарювання, який подав таке Повідомлення, або відповідно на фізичну особу - підприємця.
9. У разі зміни відомостей, зазначених у Повідомленні, або виявлення помилок у поданому Повідомленні суб'єкт господарювання зобов'язаний подати виправлені дані не пізніше десяти робочих днів з дня настання таких змін.
10. За подання Повідомлення, внесення змін до відомостей, зазначених у Повідомленні, внесення відомостей до Реєстру, отримання витягів із Реєстру плата не справляється.
III. Процедура ведення Реєстру та оприлюднення переліку набору даних, що містяться у Реєстрі до початку функціонування електронної регуляторної платформи.
1. Реєстр ведеться НКЕК (його уповноваженими особами) в електронному вигляді за встановленими ним порядком та формою.
2. Реєстр містить такі відомості:
1) дата надходження Повідомлення відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку;
2) інформація, зазначена в Повідомленні відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку;
3) інші наявні в НКЕК відомості, передбачені формою Реєстру.
3. НКЕК веде Реєстр в електронній формі державною мовою у формі набору даних, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.
4. Плата за включення до Реєстру чи виключення з нього не справляється.
5. НКЕК безоплатно забезпечує можливість пошуку в Реєстрі даних, зокрема, за найменуванням суб'єкта господарювання, видами послуг та іншими наявними параметрами, а також формування та отримання витягів з Реєстру.
IV. Процедура формування уповноваженими НКЕК посадовими особами витягу з Реєстру і надсилання цього витягу до суб'єкта господарювання.
1. За зверненням постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг уповноважені посадові особи НКЕК протягом п'яти робочих днів надають (надсилають) таким особам в електронній або паперовій формі (за вибором автора звернення) на безоплатній основі витяги з Реєстру на бланку НКЕК.
2. Витяг надається за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку.
V. Процедура виключення постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг з Реєстру.
1. У разі припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам суб'єкт господарювання не пізніше ніж за три місяці до припинення такої діяльності повинен надати інформацію про це до НКЕК (за орієнтовною формою, визначеною додатком 2 до цього Порядку) для оприлюднення на електронній регуляторній платформі. Датою подання такої інформації вважається дата її вхідної реєстрації в НКЕК.
Уповноважені НКЕК посадові особи, на підставі цієї інформації, оприлюднюють її шляхом внесення інформації до Реєстру.
2. Виключення з Реєстру здійснюється:
1) уповноваженими НКЕК посадовими особами на підставі заяви суб'єкта господарювання (за орієнтовною формою визначеною додатком 3 до цього Порядку), що подається через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі. Така заява повинна бути подана за три місяці до припинення діяльності у сфері електронних комунікацій (крім випадків відсутності користувачів послуг такого постачальника);
2) за рішенням НКЕК з підстав, визначених Законом.
 

Директор Департаменту ліцензування

Ірина ЧЕРНЯВСЬКА
 
Додаток 1
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 3 розділу III)
ПЕРЕЛІК НАБОРУ ДАНИХ,
що містяться у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг (Форма реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг)
1. Номер у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця (згідно з відомостями ЄДР).
3. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців.
4. Місцезнаходження - для юридичної особи (згідно з відомостями ЄДР) або місце проживання - для фізичної особи - підприємця.
5. Адреса для листування.
6. Контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності).
7. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника (згідно з відомостями ЄДР) та, за необхідності, інших осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені.
8. Електронні комунікаційні мережі та послуги, що надаються:
код електронної комунікаційної мережі та/або послуги;
вид електронної комунікаційної мережі та/або послуги;
інформація про послугу: отримані ліцензії, дозволи, стислий опис електронної комунікаційної мережі та/або послуги;
територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій;
статус заявника:
постачальник електронних комунікаційних послуг;
постачальник електронних комунікаційних мереж;
дата початку діяльності.
9. Дата реєстрації Повідомлення в НКЕК із зазначенням мети його надання згідно з пунктом 5 розділу II Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10. Оприлюднення інформації про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам:
1) Дата подання інформації про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам;
2) Дата припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам згідно з наданою інформацією про оприлюднення на електронній регуляторній платформі.
11. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
Дата реєстрації заяви суб'єкта господарювання про виключення з Реєстру*.
____________
* така заява повинна бути подана за три місяці до припинення діяльності у сфері електронних комунікацій (крім випадків відсутності користувачів послуг такого постачальника), подається через електронний кабінет на електронній регуляторній платформі.
Дата виключення з Реєстру за заявою.
Дата та номер рішення НКЕК про з виключення Реєстру на підставах визначених підпунктом 2 пункту 2 розділу V Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12. Інформація щодо застосування в сфері електронних комунікацій санкцій до суб'єкта господарювання.
 
Додаток 2
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 1 розділу V)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ*
про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця (згідно з ЄДР)  
Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців  
Номер у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг  
Цим повідомляю про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам з ____________ у зв'язку з _____________________________ та
                                                                                           дата*                                (причина припинення діяльності (за потреби))
прошу оприлюднити цю інформацію на електронній регуляторній платформі.
Підписант: ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця / особи, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання)
"___" ____________ 20__ року*
____________
* така інформація повинна бути подана не пізніше ніж за три місяці до припинення діяльності.
 
Додаток 3
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 2 розділу V)
ЗАЯВА*
про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця (згідно з ЄДР)  
Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців  
Номер у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг  
У зв'язку з припиненням діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) з ________________ у зв'язку з ___________________________________________________________
                    дата*                                                                     (причина припинення діяльності (за потреби))
прошу виключити з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
  [_] - інформацію про припинення діяльності з надання електронних комунікаційних послуг (послуги) кінцевим користувачам було надано до НКЕК (для її оприлюднення на електронній регуляторній платформі) __________________
                                          (дата**)
  [_] - користувачі послуг відсутні.
Підписант: ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця / особи, яка може вчиняти дії від імені суб'єкта господарювання)
"___" ____________ 20__ року*
____________
* така заява повинна бути подана за три місяці до припинення діяльності у сфері електронних комунікацій (крім випадків відсутності користувачів послуг такого постачальника);
** така інформація повинна бути подана не пізніше ніж за три місяці до припинення діяльності.
 
Додаток 4
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 2 розділу IV)
ВИТЯГ*
з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг
N з/п  
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця  
Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців  
Місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця  
Адреса для листування  
Контактні дані: номер телефону  
  номер факсу  
  електронна адреса  
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника та, за необхідності, інших осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені  
Дата реєстрації повідомлення в НКЕК  
Вид та опис електронних комунікаційних послуг Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій
Код виду послуги Назва виду електронної комунікаційної послуги Опис електронної комунікаційної послуги
Інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу
Постачальник електронних комунікаційних послуг  
Постачальник електронних комунікаційних мереж  
Дата формування витягу
Уповноважена НКЕК посадова особа (підпис)
____________
* На бланку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку
Витяг підписуються кваліфікованою цифровою печаткою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису із кваліфікованою відміткою часу
 
Додаток 5
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 6 розділу II)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій
Подається з метою:
(зазначити потрібне)
  [_] - набуття права на здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до частини другої статті 16 Закону
  [_] - виправлення виявленої суб'єктом господарювання помилки у поданому повідомленні
  [_] - зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця-1  
2) код за ЄДРПОУ - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців  
3) місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця-1  
4) адреса для листування  
5) контактні дані:  
номер телефону  
номер факсу  
електронна адреса  
адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності)  
6) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника та, за необхідності, інших осіб, уповноважених вчиняти дії від його імені-1  
7) Вид та опис електронних комунікаційних послуг. Інформація вноситься до повідомлення шляхом проставляння відмітки навпроти найменування відповідного виду послуг чи доступу. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг, затвердженому регуляторним органом, послуги, яку надає суб'єкт господарювання, вид та опис такої послуги надаються в довільній формі; 9) Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій
8) Інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу (при заповненні такої інформації автоматично використовуються дані відповідних реєстрів, що містяться на електронній регуляторній платформі).  
Вид та опис електронних комунікаційних послуг-2 Територія, на якій здійснюється діяльність у сфері електронних комунікацій-6
Код виду пос-
луги-4
Назва виду електронної комунікаційної послуги Опис електронної комунікаційної послуги
Інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу-3
  [_] Постачальник електронних комунікаційних послуг-5
1. Послуги доступу до мережі Інтернет
  [_] IA.S1 Послуга доступу до мережі Інтернет Послуга, що забезпечує доступ до мережі Інтернет і можливість логічного з'єднання з кінцевими точками мережі Інтернет незалежно від технології, що застосовується в електронній комунікаційній мережі, і кінцевого (термінального) обладнання, що використовується.
  [_] У тому числі послуга широкосмугового доступу до мережі Інтернет
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_]власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
2. Послуги міжособистісних електронних комунікацій
  [_] IC.S1 Послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації Електронна комунікаційна послуга, що дає змогу здійснювати прямий міжособистісний та інтерактивний обмін інформацією через електронні комунікаційні мережі між обмеженою кількістю осіб, за якого особи, які ініціюють або беруть участь у комунікації, визначають одержувача (одержувачів) інформації (крім послуг, що дають змогу міжособистісного та інтерактивного спілкування лише як незначну допоміжну функцію, невід'ємно пов'язану з іншою послугою).
Послуга міжособистісної електронної комунікації з використанням нумерації - послуга міжособистісної електронної комунікації, під час надання якої використовується номер (номери) з національного чи міжнародних планів нумерації або здійснюється зв'язок з номером (номерами) з національного чи міжнародних планів нумерації.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_] конвергентного зв'язку
  [_] віртуальної
  [_]власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування ресурсом нумерації здійснюється на підставі
  [_] дозволу на користування ресурсом нумерації
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] IC.S2 Послуга міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації Електронна комунікаційна послуга, що дає змогу здійснювати прямий міжособистісний та інтерактивний обмін інформацією через електронні комунікаційні мережі між обмеженою кількістю осіб, за якого особи, які ініціюють або беруть участь у комунікації, визначають одержувача (одержувачів) інформації (крім послуг, що дають змогу міжособистісного та інтерактивного спілкування лише як незначну допоміжну функцію, невід'ємно пов'язану з іншою послугою).
Послуга міжособистісної електронної комунікації без використання нумерації - послуга міжособистісної електронної комунікації, під час надання якої не використовується номер (номери) з національного чи міжнародних планів нумерації або не здійснюється зв'язок з номером (номерами) з національного чи міжнародних планів нумерації.
З використанням мережі:
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_] віртуальної
  [_] власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
3. Послуги, що складаються повністю або головним чином з передачі сигналів, у тому числі для здійснення міжмашинної взаємодії
  [_] TS.S1 Послуга передачі сигналів у електронних комунікаційних мережах для здійснення міжмашинної взаємодії та/або IoT Послуга із приймання/передавання інформаційних сигналів, інформації у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, технічними та програмними засобами, у мережі для потреб міжмашинної взаємодії та/або IoT з використанням проводового або безпроводового доступу до мережі
  [_] Міжмашинна взаємодія
  [_] IoT
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_]власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] TS.S3 Послуги передачі сигналів у електронних комунікаційних мережах для надання в користування каналів, VPN, тощо Послуга із приймання/передавання інформаційних сигналів, інформації у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки, технічними та програмними засобами, у мережі для надання в користування каналів, VPN, тощо, з використанням проводового або безпроводового доступу до мережі
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_]власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
4. Послуги, що складаються повністю або головним чином з передачі сигналів, у тому числі для мовлення
  [_] TB.S1 Послуга передачі сигналів у електронних комунікаційних мережах для потреб мовлення Послуга із приймання/передавання інформаційних продуктів та інформаційних послуг з використанням технічних засобів електронних комунікаційних мереж для потреб мовлення.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_]власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
5. Інші послуги
  [_] OS.S1 Послуга технічного обслуговування і експлуатації електронних комунікаційних мереж Послуга з підтримки у працездатному стані обладнання електронних комунікаційних мереж в процесі його експлуатації, при якому воно здатне виконувати задані функції, зберігаючи задані значення параметрів у межах, які встановлені в нормативно-технічній документації; експлуатації електронних комунікаційних мереж
  [_] інших постачальників електронних комунікаційних мереж
  [_] інших суб'єктів господарювання
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] AS.S1 Пов'язана послуга Послуга, пов'язана з електронною комунікаційною мережею чи послугою, призначена для забезпечення або підтримки самостійного чи автоматизованого надання послуг через цю мережу чи послугу, яка включає перенесення номерів або системи, що пропонують еквівалентну функціональність, системи умовного доступу, електронні телегіди та інші послуги, зокрема послугу з ідентифікації місцезнаходження абонента, який здійснює виклик, та послугу визначення присутності.
_____________________________________
Уточнюється постачальником.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_] власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] AN.S1 Інша електронна комунікаційна послуга, відсутня у орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг Вид та опис послуги надається в довільній формі:
_____________________________________
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
  [_] власної
  [_] на підставі договору з постачальником мереж
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронних комунікаційних послуг з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] Постачальник електронних комунікаційних мереж-4
6. Послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури
  [_] NA.N1 Послуга доступу до елементів електронної комунікаційної мережі та пов'язаних з нею засобів і послуг Надання права та можливості доступу до елементів електронної комунікаційної мережі та пов'язаних з нею засобів і послуг іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг, що може включати підключення обладнання за допомогою засобів фіксованого або мобільного зв'язку, в тому числі доступ до місцевих (абонентських) ліній зв'язку та обладнання і послуг, необхідних для надання послуг через місцеву (абонентську) лінію зв'язку
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку _____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N2 Послуга доступу до мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг Послуга з доступу до мережі Інтернет іншим постачальникам мереж та/або послуг, ІР транзит тощо з можливістю організації логічних та/або фізичних інтернет-з'єднань:
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] супутникового зв'язку
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронної комунікаційної мережі з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронної комунікаційної мережі з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N3 Послуга доступу до фізичної інфраструктури, включаючи споруди, кабельні каналізації і щогли Надання права та можливості доступу до фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, включаючи:
  [_] споруди,
  [_] кабельні каналізації,
  [_] щогли,
іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою надання ними електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N4 Послуга доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (ІХР) Послуга доступу до мережі обміну Інтернет-трафіком (ІХР) шляхом надання доступу до мережевого устаткування, що дозволяє встановлення фізичних та логічних взаємоз'єднань більше ніж двох незалежних автономних систем (AS) для обміну Інтернет-трафіком
  [_] Безпосереднє фізичне взаємоз'єднання мережі постачальника електронної комунікаційної мережі з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
  [_] Безпосереднє логічне взаємоз'єднання мережі постачальника електронної комунікаційної мережі з мережами постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інших держав
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N5 Послуга доступу до відповідних систем програмного забезпечення, включаючи системи операційної підтримки Надання права та можливості доступу до відповідних систем програмного забезпечення, включаючи системи операційної підтримки іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою надання ними електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N6 Послуга доступу до цифрових інформаційних систем та баз даних для попереднього замовлення, надання, замовлення, надсилання запитів на здійснення технічного обслуговування та ремонту, а також виставлення рахунків Надання права та можливості доступу до цифрових інформаційних систем та баз даних для попереднього замовлення, надання, замовлення, надсилання запитів на здійснення технічного обслуговування та ремонту, а також виставлення рахунків іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою надання ними електронних комунікаційних мереж та/або послуг.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N7 послуга доступу до ресурсу нумерації, який забезпечує ідентифікацію мереж чи систем, що надають еквівалентну функціональність надання права та можливості доступу іншим постачальникам мереж та/або послуг до отриманого на умовах первинного розподілу ресурсу нумерації, який забезпечує ідентифікацію мереж, послуг чи систем, з метою надання ними електронних комунікаційних послуг на умовах еквівалентної функціональності цього номерного ресурсу (без зміни умов використання)
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N8 Послуга доступу до мереж фіксованого і мобільного зв'язку, в тому числі для роумінгу Надання права та можливості доступу до мереж фіксованого і мобільного зв'язку іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_]фіксованого зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N9 Послуга доступу до систем умовного доступу до послуг аудіовізуальних медіа-сервісів Надання права та можливості доступу до систем умовного доступу до послуг аудіовізуальних медіа-сервісів іншим постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] NA.N10 Послуга доступу до послуг віртуальних мереж Надання права та можливості доступу до послуг віртуальної електронної комунікаційної мережі - електронної комунікаційної мережі оператора, призначеної для надання власних електронних комунікаційних послуг, що функціонує на умовах договору користування електронною комунікаційною мережею або її окремими складовими іншого оператора.
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7
  [_] AN.N1 Інша електронна комунікаційна послуга доступу, відсутня у орієнтовному переліку видів електронних комунікаційних послуг Вид та опис послуги надається в довільній формі:
_____________________________________
З використанням мережі:
  [_] мобільного зв'язку
  [_] фіксованого зв'язку
  [_] безпроводового доступу
  [_] супутникового зв'язку
Користування радіочастотним спектром здійснюється на засадах:
  [_] індивідуальних прав на підставі ліцензії на користування радіочастотним спектром
  [_] загальної авторизації
_____________________________________
зазначити радіотехнології та смуги радіочастот (інтервал неліцензованого діапазону частот)
_____________________________________
дата початку діяльності
перший - четвертий рівні класифікації за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю-7