Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок від 10.03.2016 №344
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок

Дата 10.03.2016

Номер 344

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.03.2016 № 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 497/28627
Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017 № 307 від 16.07.2019 № 16 від 15.01.2021 )( У заголовку та тексті Наказу слова "перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій" замінено словами "перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 399 від 30.03.2017 )
Відповідно до підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
регуляторної служби України
Голова Державної
фіскальної служби України


К.М. Ляпіна

Р.М. Насіров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 березня 2016 року N 344
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 січня 2021 року N 16)
Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
I. Загальні положення
1. Проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" (далі - перевірка дотримання принципу "витягнутої руки") є формою податкового контролю щодо встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".
2. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу та цим Порядком.
3. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" проводиться за наявності підстав, визначених підпунктами 39.5.2.1 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I та підпунктами 78.1.2, 78.1.5, 78.1.14 - 78.1.16 пункту 78.1 статті 78 глави 8 розділу II Кодексу.
4. Перевірка дотримання принципу "витягнутої руки" є документальною позаплановою перевіркою.
5. Тривалість перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" не повинна перевищувати 18 місяців.
6. Кожні шість місяців проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" контролюючий орган, яким проводиться така перевірка, надає платнику податків інформацію в довільній формі про поточний стан проведення перевірки в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу.
II. Прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"
1. За наявності підстав, визначених пунктом 3 розділу I цього Порядку, керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу приймає рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки", яке оформлюється наказом.
2. Для прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу направляє до ДПС інформаційне повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки.
Погодження або мотивоване заперечення надається ДПС протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання інформаційного повідомлення про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки".
Наказ про проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" видається контролюючим органом після отримання від ДПС відповідного погодження.
3. За рішенням ДПС до участі в перевірках дотримання принципу "витягнутої руки" можуть бути залучені посадові особи ДПС та/або інших територіальних органів.
III. Отримання від платників податків документів для проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"
1. Платник податків зобов'язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, пов'язані із предметом перевірки, протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки.
2. Під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати від платника податків додаткові документи та/або інформацію щодо здійснення фінансово-господарських операцій, пов'язаних із контрольованою операцією; господарських операцій із непов'язаними особами, що можуть визнаватись зіставними з контрольованою операцією; підтвердження або спростування інформації, наведеної платником у поданому звіті про контрольовані операції, документації з трансфертного ціноутворення, глобальній документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлі); даних, зазначених у звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній, до якої входить платник податків; інших документів та інформації, необхідних для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", а також письмові пояснення від посадових (службових) осіб платника податків з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження.
Такі документи надаються платником податків на усний запит посадових осіб, які проводять перевірку, в узгоджений із платником податків строк.
3. У разі ненадання документів та/або інформації, а також письмових пояснень посадовим особам контролюючого органу на усний запит в узгоджений строк платнику податків направляється письмовий запит в порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. Зазначені у письмовому запиті документи та/або інформація, а також пояснення надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу відповідно до пункту 73.3 статті 73 Кодексу.
4. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку, у разі необхідності отримання інформації надсилають запити про надання документів (інформації) щодо контрольованої операції іншим платникам податків, які зазначені у підпункті "а" підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу, відповідно до пункту 73.3 статті 73 розділу II Кодексу.
5. У разі ненадання платниками податків, зазначеними у підпункті "а" підпункту 39.5.2.13 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу, документів (інформації) на запит контролюючого органу, який проводить перевірку, та/або надання неповної інформації посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку, мають право провести зустрічну звірку таких платників податків у порядку, передбаченому пунктом 73.5 статті 73 розділу II Кодексу.
6. Якщо під час перевірки платниками податків не надано документів та/або інформації, пов'язаної із предметом перевірки, або надано не в повному обсязі, або встановлено факти, що необхідні документи та/або інформація знаходиться за межами України, посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку, ініціюють перед ДПС надіслання запиту(ів) компетентним органам іноземних держав з питань, що стосуються предмета перевірки.
IV. Продовження/переривання строку проведення перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"
1. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, необхідних для дослідження відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) ДПС, яке оформлюється наказом, може бути продовжений на строк, що не перевищує 12 місяців.
2. Для прийняття рішення про продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, направляє до ДПС обґрунтовані пропозиції не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення терміну такої перевірки.
3. На підставі отриманого наказу ДПС керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу, який проводить перевірку, видає наказ про продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки".
Наказ про продовження перевірки видається у ході проведення перевірки для недопущення перерви між датою закінчення перевірки та датою її продовження.
4. У разі неприйняття керівником (заступником керівника) ДПС рішення щодо продовження строку перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" контролюючий орган, що проводить таку перевірку, інформується про це листом ДПС.
5. Копія наказу контролюючого органу про продовження перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" не пізніше наступного робочого дня після його оформлення вручається платнику податків чи його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
6. Строк проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення акта (довідки) про проведення такої перевірки.
7. Термін проведення перевірки платника податків з питань дотримання принципу "витягнутої руки" переривається у разі розгляду судом позовів платника податків з питань, пов'язаних з призначенням, проведенням або предметом такої перевірки, до завершення судових процедур.
8. Переривання перебігу строку проведення перевірки здійснюється з моменту початку розгляду судом позовів платника податків та оформлюється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу.
V. Проведення зустрічі з платником податків для обговорення методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки"
1. Для обговорення методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", застосованих під час перевірки, контролюючий орган має право проводити зустрічі з платником податків (уповноваженими ним особами).
2. З метою організації проведення зустрічі з платником податків такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про запрошення в порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, в якому зазначаються підстави запрошення, дата, час і місце проведення зустрічі.
3. За результатами проведення зустрічі складається протокол у двох примірниках.
4. Другий примірник протоколу проведення зустрічі вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.
VI. Інші заходи контролюючого органу, який проводить перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
1. Посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", у разі необхідності проводять опитування посадових осіб та/або працівників платників податків, які є сторонами контрольованої операції. Платники податків зобов'язані забезпечити можливість таким посадовим особам провести опитування відповідних посадових осіб або працівників.
2. З метою визначення функцій, які виконуються сторонами операції, активів, що ними використовуються, умов розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, відповідальності та інших умов операції, посадові особи контролюючого органу, які проводять перевірку, можуть відвідувати та проводити з дозволу платника податків огляд приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції.
3. З метою організації відвідування та проведення з дозволу платника податків огляду приміщень, об'єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов'язана з проведенням контрольованої операції, такому платнику або його уповноваженому представнику направляється письмове повідомлення про таке відвідування та проведення огляду в порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу, в якому зазначаються дата, час і місце відвідування та проведення огляду.
4. За результатами відвідування та проведення огляду складається протокол у двох примірниках. Другий примірник протоколу відвідування та проведення огляду вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розпис або надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 глави I розділу II Кодексу.
VII. Складення акта (довідки) про результати перевірки дотримання принципу "витягнутої руки"
1. Якщо за результатами перевірки дотримання принципу "витягнутої руки" виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, які відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до невірного розрахунку обсягу оподатковуваного прибутку платника податку та/або заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
2. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, вони мають право подати свої заперечення до контролюючого органу, який проводив перевірку, протягом 30 календарних днів з дня отримання акта, які у разі їх подання є невід'ємною частиною (додатком) акта перевірки, для розгляду у порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 глави 8 розділу II Кодексу, з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 розділу I Кодексу.
Платник податків має право брати участь у розгляді заперечень у порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 глави 8 розділу II Кодексу, про що такий платник податків зазначає у запереченнях.
Директор Департаменту міжнародного оподаткування Людмила ПАЛАМАР
( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 16 від 15.01.2021 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.03.2016 № 344
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 квітня 2016 р.
за № 497/28627
Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"
Відповідно до підпункту 39.5.2.2 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!