Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, та інших форм розпорядчих документів

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ від 23.01.2023 №57
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ

Дата 23.01.2023

Номер 57

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2023 м. Київ № 57
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2023 р. за № 434/39490
Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, та інших форм розпорядчих документів
Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
2) форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
3) форму акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю);
4) форму повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю);
5) форму посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю).
2. Управлінню регулювання аграрних ресурсів в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов'язків.
 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Микола СОЛЬСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

Віце-прем'єр-міністр
з відновлення України -
Міністр розвитку громад,
територій та інфраструктури України

Олександр КУБРАКОВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2023 року № 57
  Зображення Державного Гербу України 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45 а, тел/факс: (044) 272-20-32, e-mail: darg@darg.gov.ua)
Акт
від __________________
(дата складення акта)
N  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|  
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків
  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, або серія (за наявності) та номер паспорта*
_____________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            телефаксу та адреса електронної пошти)
вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:
_____________________________________________________________________________________
види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:
_____________________________________________________________________________________
Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)
Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|
N  |__||__||__||__|  
Посвідчення (направлення)
від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| №  |__||__||__||__|
Тип заходу державного нагляду (контролю):
  |__| плановий
  |__| позаплановий
Форма заходу державного нагляду (контролю):
  |__| перевірка
  |__| ревізія
  |__| обстеження
  |__| огляд
  |__| інша форма, визначена законом
__________________________
                (назва форми заходу)
Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)
Початок Завершення
  |__||__|   |__||__|   |__||__||__||__|   |__||__|   |__||__|   |__||__|   |__||__|   |__||__||__||__|   |__||__|    |__||__| 
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини
Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)
Плановий Позаплановий
  |__| не було   |__| не було
  |__| був з  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|  
до  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|  
Акт перевірки №  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Припис щодо усунення порушень:
  |__| не видавався;  |__| видавався;
його вимоги:  |__| виконано;  |__| не виконано
  |__| був з  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|  
до  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|
Акт перевірки №  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Припис щодо усунення порушень:
  |__| не видавався;  |__| видавався;
його вимоги:  |__| виконано;  |__| не виконано
Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
треті особи:
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:
  |__| суб'єктом господарювання   |__| засобами аудіотехніки
  |__| засобами відеотехніки
  |__| посадовою особою органу державного нагляду (контролю)   |__| засобами аудіотехніки
  |__| засобами відеотехніки
Перелік
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
Поряд-
ковий номер
Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства Ступінь ризику суб'єкта господарювання Позиція суб'єкта господарювання щодо негатив-ного впливу вимоги законодавства
(від 1 до 4 балів)**
Відповіді на питання Нормативне обґрунтування
так ні не розглядалося
1 2 3 4 5 6 7 8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
1 Протягом строку дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", зберігаються Високий
Середній
Незначний
        Абзац другий пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
2 Протягом строку дії ліцензії документи (їх копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", зберігаються Високий
Середній
Незначний
        Абзац третій пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
3 Промисловий вилов водних біоресурсів здійснюється виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у відомості про наявність у здобувача ліцензії матеріально-технічної бази для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України Високий
Середній
Незначний
        Абзац п'ятий пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
4 Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення перевірки забезпечено Високий
Середній
Незначний
        Абзац шостий пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
5 Подання звітності про обсяги вилучених за межами юрисдикції України водних біоресурсів з урахуванням вимог законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України забезпечується Високий
Середній
Незначний
        Абзац сьомий пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
6 Про планове або позапланове припинення господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) повідомлено вчасно Високий
Середній
Незначний
        Абзац восьмий пункту 9 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
6.1 Після усунення обставин, що призвели до планового або позапланового припинення господарської діяльності, виконання Ліцензійних умов відновлено Високий
Середній
Незначний
       
7 Промисловий вилов водних біоресурсів здійснюється у строки та знаряддями лову, технічним і технологічним оснащенням, що визначені у міжнародних договорах України, з урахуванням режиму та правил рибальства на водному об'єкті Високий
Середній
Незначний
        Абзац другий пункту 10 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
8 На судні, що експлуатується, забезпечено наявність таких документів:            
8.1 свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) Високий
Середній
Незначний
        Стаття 35 КТМ; абзац п'ятий пункту 10 Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845
8.2 класифікаційного свідоцтва Високий
Середній
Незначний
       
8.3 обмірного свідоцтва (на судні з корпусом довжиною 24 метри і більше) Високий
Середній
Незначний
       
8.4 свідоцтва про мінімальний безпечний склад екіпажу Високий
Середній
Незначний
       
8.5 суднової ролі (списку осіб суднового екіпажу) Високий
Середній
Незначний
       
8.6 списку пасажирів, що перебувають на судні (за наявності) Високий
Середній
Незначний
       
8.7 суднового журналу Високий
Середній
Незначний
       
8.8 машинного журналу (для суден з механічним двигуном) Високий
Середній
Незначний
       
8.9 дозволу на експлуатацію суднової радіостанції (за наявності) Високий
Середній
Незначний
       
8.10 документів, передбачених міжнародними договорами України, необхідних для провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України Високий
Середній
Незначний
       
9 Вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства за результатами проведення планових (позапланових) заходів, виконано вчасно Високий
Середній
Незначний
        Абзац четвертий статті 11 ЗУ № 877-V
____________
** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.
Перелік
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
Поряд-
ковий номер
Нормативно-правовий акт Дата та номер державної реєстрації нормативно-
правового акта у Мін'юсті
найменування дата і номер
1 2 3 4
I. Кодекси України
1 Кодекс торговельного мореплавства України (КТМ) від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР  
II. Закони України
1 Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (ЗУ № 877-V) від 05 квітня 2007 року № 877-V  
III. Постанови Кабінету Міністрів України
1 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 845 (Ліцензійні умови, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 845) від 23 листопада 2016 року № 845  
Опис
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:
 |__| відсутність порушень вимог законодавства;
 |__| наявність порушень вимог законодавства.
Порядковий номер Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо) Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності) Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
Перелік
питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*
Поряд-
ковий номер
Питання щодо здійснення контролю Відповіді на питання Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
так ні дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб
1 Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу       Частина четверта статті 5
2 Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено       Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3 Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано       Частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4 Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)       Частина дванадцята статті 4
5 Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу       Частина перша статті 6
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та цього Акта*
Порядковий номер Пояснення, зауваження або заперечення
   
Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід* (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)
Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) Професійна компетентність Доброчесність
     
____________
* Частина цього Акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).
Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
______________________________
(найменування посади)
________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
______________________________
(найменування посади)
________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
______________________________
(найменування посади)
________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Примірник цього Акта на  |__||__| сторінках отримано  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|
______________________________
(найменування посади)
________________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Начальник Управління
регулювання аграрних ресурсів

Ольга ПАЗИНИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2023 року № 57
  Зображення Державного Гербу України 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45 а, тел/факс: (044) 272-20-32, e-mail: darg@darg.gov.ua)
Припис
щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__|  N  |__||__||__|/|__||__||__||__| 
Видано _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника або
   уповноваженої особи суб'єкта господарювання або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи -
                                                     підприємця або її представника, діяльність якого перевірялася)
Мною (нами), _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                       (посади, прізвища, власні імена, по батькові (за наявності) посадових осіб та/або уповноважених
                                                                                   працівників Держрибагентства)
за участю ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                              (посади, прізвища осіб, власні імена, по батькові (за наявності) що брали участь у перевірці)
на підставі наказу Держрибагентства від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| №  |__||__||__||__| 
та посвідчення (направлення) на здійснення перевірки від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| 
N  |__||__||__||__|/|__||__|/|__||__|-|__||__| у період з  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| по  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| 
                                                                                                        (дата початку)                     (дата закінчення)
проведено ____________________________
                                         (планова/позапланова)
перевірку
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
   фізичної особи - підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
             код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія (за наявності)
                                                                                                та номер паспорта))*
щодо ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                     (вказується предмет перевірки: додержання та виконання вимог законодавства під час провадження
                     господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
              у разі позапланової перевірки вказуються лише ті питання, перевірка яких стала підставою для її проведення)
Згідно з актом від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| №  |__||__||__|/|__||__||__||__| (далі - Акт) під час перевірки виявлено порушення вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України.
Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", "Про ліцензування видів господарської діяльності", та на підставі Акта вимагаємо усунути виявлені порушення законодавства:
N з/п Короткий зміст виявлених порушень (недоліків) Структурні одиниці нормативно-правового акта, нормативного документа Термін усунення порушення або недоліку (число, місяць, рік) Відмітка про виконання
дата підпис
1 2 3 4 5 6
           
           
Про виконання цього припису надати письмове повідомлення
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування органу державного нагляду (контролю), якому має бути надіслано повідомлення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    його місцезнаходження, посада керівника, термін)
Цей припис складено на _____ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Інформацію про усунення порушень подати у письмовій формі до ____________ 20__ року.
Посадова особа /
уповноважений
працівник Держрибагентства
 
 
_______________
(підпис)
 
 
__________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
З цим приписом ознайомився і один примірник на ___ арк. для виконання отримав ____________ 20__ року. Із термінами усунення порушень згоден.
Керівник або уповноважена особа
суб'єкта господарювання,
або прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності)
фізичної особи - підприємця
(посада), її представника
 
 
 
 
 
_________________
(підпис)
 
 
 
 
 
__________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
"___" ____________ 20__ року    
Примірник цього припису від  |__||__|.|__||__|.|__||__||__||__| №  |__||__||__|/|__||__||__||__| надіслано
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                           (найменування (прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)) суб'єкта господарювання)
рекомендованим листом від ____________ 20__ року № ________________, з повідомленням про вручення,**
квитанція від ____________ 20__ року № __________________.
Поштове повідомлення про вручення суб'єкту господарювання припису отримано ____________ 20__ року.
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.
** Запис здійснюється на примірнику Держрибагентства в разі відмови суб'єкта господарювання особисто отримати припис.
 

Начальник Управління
регулювання аграрних ресурсів

Ольга ПАЗИНИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2023 року № 57
  Зображення Державного Гербу України 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45 а, тел/факс: (044) 272-20-32,
e-mail: darg@darg.gov.ua)
Акт
від ______________
(дата складення акта)
N _____________
складений стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю)
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, власне ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________,
(за наявності) фізичної особи - підприємця)
Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________.
                                              (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
Керівник юридичної особи (уповноважена ним особа) або фізична особа - підприємець (її представник)
_____________________________________________________________________________________.
                        (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) або прізвище, власне ім'я,
                                                                                          по батькові (за наявності))
Треті особи:
_____________________________________________________________________________________.
                                              (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
Установили факт неможливості здійснення уповноваженою посадовою особою Держрибагентства заходу державного нагляду (контролю), ___________________________________________________
                                                                                                                                     (планової/позапланової)
перевірки, яка повинна здійснюватися з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року відповідно до наказу Держрибагентства від ___ ____________ 20__ року № _____ посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) від ___ ____________ 20__ року № _____.
Причини неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю):
  |__| недопущення уповноваженої посадової особи Держрибагентства до проведення заходу державного нагляду (контролю);
  |__| відсутність, під час проведення заходу державного нагляду (контролю) керівника суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи) або фізичної особи - підприємця (її представника);
  |__| зміна суб'єктом господарювання місця провадження господарської діяльності;
  |__| у суб'єкта господарювання змінився ступінь ризику, чим змінилася періодичність проведення планового заходу державного нагляду (контролю);
  |__| інші причини.
_____________________________________________________________________________________.
                                  (детально описуються причини нездійснення заходу державного нагляду (контролю))
Фото- та відеоматеріали, зібрані під час заходу державного нагляду (контролю)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                                       (наявні/відсутні)
Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________
(підпис особи, яка давала пояснення)
  ___________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
Цей Акт складено на __ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_______________________________
(найменування посади)
_______________
(підпис)
________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_______________________________
(найменування посади)
_______________
(підпис)
________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
_______________________________
(найменування посади)
_______________
(підпис)
________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Примірник акта отримав:
_____________________________________________________________________________________
          (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої
                 особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця чи її представника,
                                                                                   які отримали примірник цього акта)
____________
(дата)
  ____________________
(підпис)
Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про відправлення*: _______________________________________________________________________.
                                  (посада, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка відправила примірник цього акта)
____________
(дата)
  ____________________
(підпис)
____________
* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.
 

Начальник Управління
регулювання аграрних ресурсів

Ольга ПАЗИНИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2023 року № 57
Лицьовий бік
  Зображення Державного Гербу України 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45 а, тел/факс: (044) 272-20-32,
e-mail: darg@darg.gov.ua)
  ______________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб'єкта
______________________________________________
господарювання - юридичної особи та/або його
______________________________________________
відокремленого підрозділу або прізвище, власне ім'я, по батькові
______________________________________________
(за наявності) та місце проживання фізичної особи - підприємця)
Повідомлення
про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю)
Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
_____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування органу державного нагляду (контролю)
у період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року буде здійснено планову перевірку дотримання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування та місцезнаходження суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                              господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                              власне ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання фізичної особи - підприємця)
Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити в період проведення перевірки присутність керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи/фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи.
_______________________________
(найменування посади)
_______________
(підпис)
________________________________
(прізвище, власне ім'я,
по батькові (за наявності))
Зворотний бік
Повідомлення:
1) надіслане рекомендованим листом з повідомленням про вручення ___ ____________ 20__ року;
2) надіслане за допомогою електронного поштового зв'язку ___ ____________ 20__ року з електронної адреси: ________________________ на електронну адресу: _______________________;
3) вручено особисто під розписку ________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування посади, прізвище,
_____________________________________________________________________________________
                   власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання (уповноваженої ним особи)
_____________________________________________________________________________________
                    або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця (її представника))
___ ____________ 20__ року _______________________________
(підпис)
 

Начальник Управління
регулювання аграрних ресурсів

Ольга ПАЗИНИЧ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
23 січня 2023 року № 57
  Зображення Державного Гербу України 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45 а, тел/факс: (044) 272-20-32,
e-mail: darg@darg.gov.ua)
Посвідчення
на проведення заходу державного нагляду (контролю)
___ ____________ 20__ року N _______
Видане на проведення _________________________________________________________ перевірки
                                                                                                       (планова/позапланова)
_____________________________________________________________________________________
                               (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого
_____________________________________________________________________________________,
                            підрозділу або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)
розташованого ________________________________________________________________________
                                                               (місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи та/або
_____________________________________________________________________________________
                 його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якого
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            здійснюється перевірка)
Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", та на виконання наказу Держрибагентства від ___ ____________ 20__ року № _____ у період з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                (найменування посади, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) посадових осіб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     які будуть здійснювати перевірку)
буде проведено перевірку _______________________________________________________________
                                                                                                            (зазначається предмет перевірки)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі ___________________________________________________________________________.
                                                                             (зазначається підстава для здійснення перевірки)
Перелік питань, які є предметом здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) та необхідність яких стала підставою для його проведення*
_____________________________________________________________________________________
Попередня __________________________________ перевірка проводилася в період
                                                   (планова/позапланова)
з ____________ 20__ року по ____________ 20__ року.
__________________________
(найменування посади)
___________
(підпис)
____________________________________
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))
  М. П.  
Копію посвідчення вручено _____________________________________________________________
                                                                                             (дата, найменування посади, прізвище, власне ім'я,
_____________________________________________________________________________________
                          по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи /
_____________________________________________________________________________________
                      прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця чи її представника)
____________
* Заповнюється в разі проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю).
 

Начальник Управління
регулювання аграрних ресурсів

Ольга ПАЗИНИЧ
 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.01.2023 м. Київ № 57
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 березня 2023 р. за № 434/39490
Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, та інших форм розпорядчих документів
Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
2) форму припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства під час провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
3) форму акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю);
4) форму повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю);

30 днiв передплати безкоштовно!