Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610

Міністерство фінансів України Наказ від 08.02.2021 №63
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 08.02.2021

Номер 63

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2021 N 63
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 березня 2021 р.
за N 362/35984
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610
Відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1) у заголовку наказу слова "контролюючими органами" замінити словами "податковими органами";
2) у пункті 1 слова "контролюючими органами" замінити словами "податковими органами".
2. Затвердити Зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 року за N 902/30770, що додаються.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної митної служби УкраїниПавло РЯБІКІН
Голова Державної податкової служби УкраїниОлексій ЛЮБЧЕНКО
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
08 лютого 2021 року N 63
Зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків
1. У Заголовку Порядку слова "контролюючими органами" замінити словами "податковими органами".
2. У розділі III:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Податкові вимоги формуються автоматично на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - ІТС) податкових органів з урахуванням інформації про податковий борг з митних платежів, отриманої в порядку обміну інформацією відповідно до пункту 41.2 статті 41 Кодексу.";
у пункті 2 слова "Податкова вимога" замінити словами "Сформована податкова вимога", а слово "шістдесят" в усіх відмінках замінити словами "сто вісімдесят" у відповідних відмінках;
у пункті 3 слова "грошового зобов'язання" замінити словами "податкового боргу", а слова "активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом застави, можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу" замінити словами "майна, яке відповідно до законодавства може бути предметом податкової застави, проведення публічних торгів з продажу заставного майна.";
у пункті 5 після слів "відокремленого підрозділу юридичної особи" доповнити словами "/уповноваженої особи за договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції / управителя майна за договором управління майном".
3. У розділі IV:
у пункті 2:
в абзаці першому після слів "при формуванні" доповнити словами "податковим органом", а після слів "певний рік" доповнити словами "у межах такого органу";
після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
"Порядковий номер податкової вимоги має такий формат: NNNNNNN-PPPP-OOOO, де
N - порядковий номер (7 цифр);
P - код структурного підрозділу (4 цифри);
O - код податкового органу (4 цифри).";
пункт 5 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 6;
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Сформована в ІТС податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у паперовій та/або електронній формі.
Податкова вимога, що надсилається (вручається) у паперовій формі, у день її формування в ІТС друкується у двох примірниках, підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) податкового органу, скріплюється печаткою податкового органу та один примірник надсилається (вручається) платнику податків, другий долучається до справи платника податків.
Платникам податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті та подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, податкові вимоги можуть надсилатися в електронній формі засобами електронного зв'язку з дотриманням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
Податкова вимога, що надсилається в електронній формі, у день її формування в ІТС підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) податкового органу шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису та печатки, після чого надсилається в електронний кабінет платника засобами ІТС з одночасним надісланням платнику податків на його електронну адресу (адреси) інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.
На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, податковий орган надає такому платнику податків податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків.";
абзаци перший та другий пункту 6 замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"6. Податкова вимога вважається належним чином надісланою (врученою) платнику податків, якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою, а для фізичної особи (її законного чи уповноваженого представника) - місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику податків (його законному чи уповноваженому представникові), або надіслана в електронний кабінет засобами ІТС з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
У разі неотримання податковим органом квитанції про доставку податкової вимоги в електронний кабінет протягом двох робочих днів з дня її надіслання така податкова вимога у паперовій формі на третій робочий день з дня відправлення з електронного кабінету надсилається у порядку, визначеному абзацом першим цього пункту для надіслання податкової вимоги у паперовій формі.
При цьому строк доставки податкової вимоги в електронний кабінет, визначений абзацом другим цього пункту, не зараховується до строку надіслання такої вимоги.".
У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.
4. У розділі V:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Після отримання податковим органом повідомлення про вручення поштового відправлення (у тому числі із зазначенням причин невручення за їх наявності) платнику податків податкової вимоги таке повідомлення передається податковому керуючому.
Дата надсилання (вручення) податкової вимоги проставляється:
посадовою особою платника податків - юридичної особи (його відокремленого підрозділу / уповноваженої особи за договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції / управителя майна за договором управління майном) / фізичною особою (його законним чи уповноваженим представником) - у разі вручення податкової вимоги у паперовій формі під підпис. Проставляється на обох примірниках податкової вимоги;
податковим керуючим - у разі надсилання податкової вимоги рекомендованим листом з повідомленням про вручення;
ІТС - у разі надсилання податкової вимоги в електронній формі в електронний кабінет.
Датою вручення платнику податків податкової вимоги в електронній формі вважається дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки податкової вимоги платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення податкової вимоги платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення податкової вимоги платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.";
у пункті 2:
в абзаці першому слова ", підшиває корінець податкової вимоги до справи платника податків та, зокрема" замінити словами "та долучає до справи платника податків";
в абзаці другому слова "прикріпляє до корінця податкової вимоги" замінити знаком "-";
в абзацах третьому - п'ятому слово "підшиває" замінити знаком "-", а слова "до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги" виключити.
5. У тексті Порядку слова "контролюючий орган" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "податковий орган" у відповідних відмінках та числах;
6. Додатки 1 та 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту податкової політикиЛариса МАКСИМЕНКО
Додаток 1
до Порядку направлення податковими органами
податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)
Форма "Ю"
Податкова вимога
від "____" ____________ 20__ року N _________
_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє керівника ___________________________________________________________________
(найменування платника податків)
______________________________________________________________________________________
(податковий номер платника податків)
______________________________________________________________________________________
(податкова адреса платника податків)
що станом на "___" ____________ 20__ року сума його податкового боргу становить _____________ грн, у тому числі:
N з/пНазва податку, зборуКод класифікації доходів бюджетуСума податкового боргу, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов'язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи)пеня
1
2
3
..
Усьогох
Керуючись статтями 59
, 60 Податкового кодексу України
_____________________________________________________________________
(найменування податкового органу)
1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" _________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховуються пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України
. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.
2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу.
3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України
заходи стягнення податкового боргу.
4. ПОВІДОМЛЯЄ, що публічні торги з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, можуть бути проведені не раніше, ніж через 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) цієї податкової вимоги.
Виконавець:
___________________________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)
Керівник (заступник керівника або його уповноважена особа)
____________________________
(найменування податкового органу)
____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
М. П.
Податкову вимогу отримав:
____________________________
(посада)
____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
____________________________
(дата1)
____________
1 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України
, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.
Додаток 2
до Порядку направлення податковими органами
податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)
Форма "Ф"
Податкова вимога
від "___" ____________ 20__ року N _______-
_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє гр. ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків)
_____________________________________________________________________________________
(податковий номер платника податків 1 )
_____________________________________________________________________________________
(місце проживання або останнього відомого місця перебування платника податків)
що станом на "____" ____________ 20__ року сума його податкового боргу становить _________ грн, у тому числі:
N з/пНазва податку, зборуКод класифікації доходів бюджетуСума податкового боргу, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов'язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи)пеня
1
2
3
..
Усьогох
Керуючись статтями 59
, 60 Податкового кодексу України
, ____________________________________________________________________
(найменування податкового органу)
1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" _________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховуються пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України
. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.
2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу. 3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України
заходи стягнення податкового боргу.
Виконавець:
__________________________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)
Керівник (заступник керівника або його уповноважена особа)
____________________________
(найменування податкового органу)
____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
М. П.
Податкову вимогу отримав:
____________________________
(посада)
____________
(підпис)
_______________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
____________________________
(дата2)
____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
2 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 Податкового кодексу України
, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2021 N 63
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 березня 2021 р.
за N 362/35984
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610
Відповідно до статей 59 та 60 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1) у заголовку наказу слова "контролюючими органами" замінити словами "податковими органами";
2) у пункті 1 слова "контролюючими органами" замінити словами "податковими органами".
2. Затвердити Зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 року за N 902/30770, що додаються.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

30 днiв передплати безкоштовно!