• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми реєстрової карти обєктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  | Наказ, Інструкція, Картка, Форма від 17.02.1999 № 41 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
 • Тип: Наказ, Інструкція, Картка, Форма
 • Дата: 17.02.1999
 • Номер: 41
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
 • Тип: Наказ, Інструкція, Картка, Форма
 • Дата: 17.02.1999
 • Номер: 41
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.02.1999 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 1999 р.
за № 169/3462
Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
форму реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (додається);
Інструкцію щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (додається).
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
2. Начальнику Головного управління відходів та регулювання екологічної безпеки Маторіну Є.М. забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання".
3. Начальнику Головного управління відходів та регулювання екологічної безпеки Маторіну Є.М. та Генеральному директору Національного центру поводження з небезпечними відходами Крайнову І.П. у 10-денний термін після державної реєстрації наказу "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання" забезпечити тиражування його та надсилання Республіканському комітету по охороні навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, Державним управлінням екобезпеки в областях, містах Києві та Севастополі, Головній державній екологічній інспекції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васильченка В.В.
МіністрВ.Я. Шевчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів
України
03 лютого 2021 року № 74
РЕЄСТРОВА КАРТА
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Директор
Департаменту з питань
поводження з відходами
та екологічної безпекиО. Колтик
( Наказ доповнено формою реєстрової карти згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки
України
17.02.1999 № 41
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 1999 р.
за № 169/3462
ІНСТРУКЦІЯ
щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (далі - Інструкція) розроблена Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (далі - Мінекобезпеки) відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.98 № 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів" (далі - Порядок) за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством промислової політики, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики.
1.2. Реєстрова карта об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм:
форма 1 - реєстрова карта об'єкта утворення відходів (далі - ОУВ);
форма 2 - реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації відходів (далі - ООУВ).
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
1.3. Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ відповідно до цієї Інструкції. Дані реєстрових карт, після затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
1.4. Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
1.5. За відсутності потрібних даних щодо ОУВ чи ООУВ власники цих об’єктів здійснюють потрібний обсяг досліджень чи робіт, достатній для заповнення відповідної форми реєстрової карти за всіма видами відходів, що утворюються на об’єкті ОУВ чи оброблюються та утилізуються на ООУВ.
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016; в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
1.6. Керівники ОУВ та ООУВ несуть відповідальність за достовірність і повноту інформації, наведеної в реєстровій карті, згідно з чинним законодавством.
1.7. При занесенні даних до реєстрових карт слід використовувати такі реєстри та класифікатори:
ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
СПОДУ Система позначень органів державного управління (для коду центральних органів виконавчої влади)
КОАТУУ Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України
КВЕД Класифікатор видів економічної діяльності
КВ ДК 005-96 Класифікатор відходів
КФВ Класифікатор форм власності
1.8. Кількісні дані про відходи наводяться в тоннах з трьома десятковими знаками, а якщо облік ведеться в куб. метрах, то в дужках паралельно наводяться дані в тоннах. Останні розраховуються окремо за наявними даними щодо питомої густини відходів.
2. Титульний аркуш реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
На титульному аркуші реєстрової карти (далі - РК) зазначається назва об'єкта утворення відходів. На стадії реєстрації на титульному аркуші проставляються номер і дата реєстрації.
Крім цього, на титульному аркуші РК розташовуються відмітка про затвердження Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями згідно з Порядком ведення реєстру, а також підпис керівника об'єкта.
Інформація в РК ОУВ згрупована в розділах I-III, а в РК ООУВ - у розділах I, II. Кожний розділ починається з нового аркуша й підписується керівником об'єкта.
( Глава 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016, Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )
3. Порядок складання реєстрової карти ОУВ (форма 1)
3.1. Заповнення розділу I "Загальні відомості"
У пунктах 1-6 указуються послідовно: повна назва ОУВ та код за ЄДРПОУ; його підпорядкованість (якщо така існує) та код за СПОДУ; форма власності та код за КФВ.
У пунктах 7-9 указуються код за КОАТУУ, юридична адреса та телефон(факс), за яким місцеві державні адміністрації чи уповноважені ними організації можуть звертатися щодо даних, наведених у РК; географічні координати основного виробництва, де утворюються відходи. Йдеться саме про координати виробництва, а не про юридичну адресу, за якою розташований головний орган управління ОУВ.
У пунктах 10-11 вказуються назва основного виду економічної діяльності ОУВ та відповідний код за КВЕД.
У пунктах 12-14 наводяться дата складання РК, повна назва організації, що склала РК, посада, телефон та прізвище особи, що склала РК.
У пункті 15 наводяться дані про загальну кількість відходів, що утворилися на об'єкті протягом звітного року. Дані надаються за остаточним результатом діяльності.
( Абзац п'ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 )( Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 )( Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 )
Кількість відходів, що зберігаються на території ОУВ на момент складання РК, включається у показники пункту 15.
У підпункті 15.1 наводяться дані про обсяги утворених відходів за класами небезпеки для здоров'я людей.
У підпункті 15.2 наводиться показник загального утворення відходів Пзув, який розраховується за формулою
Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,
де
м1, м2, м3, м4 - це величини (в умовних одиницях), які за значеннями дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки для здоров'я людини, що наведені у відповідних колонках таблиці підпункту 15.1.
У підпункті 15.3 наводиться показник питомого утворення відходів, який обчислюється за формулою
Ппув = Пзув/Д,
де
Д - це та додана вартість (у тисячах грн.), що створена виробництвом та наданням послуг, внаслідок чого і утворилися відходи, що включені до показника Пзув.
3.2. Заповнення розділу II "Характеристика відходів"
У розділі II наводяться відомості про ті види відходів, що утворюються на даному ОУВ, на які власник об'єкта повинен одержати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
( Абзац перший пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 )
Кількість заповнених примірників розділу II має дорівнювати кількості згаданих видів відходів.
У пунктах 1, 2 наводиться назва відходів та відповідний код за КВ. У разі неможливості точного зарахування даного виду відходів до тих назв, що пропонує КВ, вказуються назва групи КВ найнижчого рангу, до якої даний вид відходів можна зарахувати, та відповідний код.
У пункті 3 вказується назва виду відходів, під якою вони подавалися у формах статистичної звітності, у дозволах на здійснення операцій у сфері поводження з відходами або яка використовується у заводських технологічних документах.
( Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016 )
У пунктах 4-5 наводиться назва та код за КВЕД виробництва, в якому утворилися відходи. Цей код може не збігатися з назвою та кодом усього підприємства.
У пункті 6 шляхом закреслення клітинки вказується клас небезпеки відходів для здоров'я людей, який визначається у відповідності до чинних нормативних документів.
У пунктах 7 та 8 указуються назва та код групи токсичних відходів згідно з додатком Ж до КВ.
У пункті 9 шляхом закреслення відповідних клітинок указується на наявність у відходах тих чи інших небезпечних властивостей згідно з додатком Г до КВ.
У пункті 10 указуються назви, коди та вміст (у відсотках) небезпечних складників відходів. Назви та коди (С01 - С85) наводяться за додатком В до КВ.
У пунктах 11-12 шляхом закреслення відповідної клітинки вказується тип та агрегатний стан відходів. При заповненні пункту 12 слід керуватися додатком Б до КВ.
У пункті 13 для відходів, що містять мінерали, вказуються назви мінералів та вміст у відсотках.
У пункті 14 для горючих відходів указується їхня теплотворна здатність у ккал/кг.
У пункті 15 вказується хімічний склад відходів. Наведення даних про вміст компонентів, що визначають ступінь небезпеки відходів, є обов'язковим.
У пункті 16 наводяться кількісні (у тоннах) показники утворення даного виду відходів та поводження з ними (кількісні показники щодо ртутєвмісних ламп наводяться у штуках).
3.3. Заповнення розділу III "Заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів"
У пункті 1 цього розділу вказується обсяг коштів, що спрямовані на заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів (пункт 1.1), зменшення ступеня їхнього негативного впливу на довкілля (пункт 1.2) та збільшення обсягів їхньої утилізації чи оброблення.
У пункті 2 подається короткий опис ужитих заходів у довільній формі.
У пункті 3 вказується, у якому році очікується ефект від ужитих заходів.
У пункті 4 наводяться кількісні показники обсягів утворення відходів на даному ОУВ за роками та за класами небезпеки для здоров'я людини. Рядки таблиці заповнюються таким самим чином, як і рядки таблиці в пункті 15 розділу І РК ОУВ.
4. Порядок складання реєстрової карти ООУВ (форма 2)
4.1. Заповнення розділу I "Загальні відомості"
Пункти 1-14 заповнюються згідно з тими самими вимогами, що й пункти 1-14 розділу I реєстрової карти ОУВ (форма 1).
У пункті 15 наводяться підсумкові дані щодо діяльності даного об'єкта оброблення та утилізації відходів за звітний рік.
У підпункті 15.1 вказується кількість відходів інших підприємств, використаних у процесах утилізації та оброблення, за класами небезпеки для здоров'я людей.
У підпункті 15.2 вказується кількість вторинних відходів, що утворились у процесах утилізації та оброблення, за класами небезпеки для здоров'я людей.
4.2. Заповнення розділу II "Відомості про технологію (процес) утилізації чи оброблення відходів"
У розділі II наводяться відомості про конкретні технології (процеси) оброблення та утилізації відходів, що застосовуються на даному ООУВ.
У пункті 1 подається короткий опис технології (процесу) оброблення чи утилізації у довільній формі.
У пункті 2 наводяться кількісні показники застосування технології (процесу) оброблення чи утилізації відходів у звітному році.
У підпункті 2.1 вказується кількість відходів інших підприємств, утилізованих чи оброблених із застосуванням даної технології (процесу), за класами небезпеки для людини.
У підпункті 2.2 вказується кількість вторинних відходів, що утворились при застосуванні даної технології (процесу), за класами небезпеки для людини.
У пункті 3 наводяться відомості про відходи, що утилізуються чи обробляються за допомогою даної технології (процесу). Цей пункт заповнюється так само і з тими самими застереженнями, що й пункти 1-3 розділу II РК ОУВ (форма 1).
5. Заповнення електронних версій реєстрових карт
Для оперативної обробки, передачі та зберігання даних реєстрових карт ОУВ та ООУВ на електронних носіях використовуються їх електронні версії. Електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ заповнюються відповідно до зразків файлів, які публікуються на сайті Міндовкілля.
Власники ОУВ та ООУВ подають електронні версії реєстрових карт ОУВ та ООУВ при їх затвердженні та щорічному поданні даних про зміни Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в місячний строк після затвердження реєстрових карт ОУВ та ООУВ та внесення щорічних змін надсилають їх електронні версії на електронну адресу структурного підрозділу з питань поводження з відходами Міндовкілля.
( Абзац третій глави 5 в редакції Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )( Інструкцію доповнено главою 5 згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 25 від 25.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )( Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 74 від 03.02.2021 )