• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України | Наказ від 04.01.2013 № 6
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.01.2013
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 04.01.2013
 • Номер: 6
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.01.2013 N 6
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за N 143/22675
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12
Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу", Указу Президента України від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 410, та підпункту 12 пункту 4 Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 437,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12 "Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за N 110/8709, таку зміну:
преамбулу викласти в такій редакції:
"На виконання статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".
2. Внести до Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за N 110/8709, такі зміни:
2.1. У пункті 1.4 глави 1 слова "Міністерство освіти і науки України (далі - МОН)" замінити словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (далі - Держінформнауки України)".
2.2. У главі 2:
в абзаці третьому після слова "перевірка" доповнити словами "фахової відповідності і";
в абзаці сьомому слово ", нормативних" виключити;
абзац восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати відповідно абзацом восьмим.
2.3. У главі 3:
в абзаці першому пункту 3.2 слова "Національної та галузевих академій наук України" замінити словами "Національної академії наук та національних галузевих академій наук", слова "міністерств і відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";
пункт 3.3 викласти у такій редакції:
"3.3. Керівництво зазначених академій, центральних органів виконавчої влади веде контроль за діяльністю організацій у сфері наукової та науково-технічної експертизи, що перебувають у їх віданні. Держінформнауки України має право подавати до Національної академії наук, національних галузевих академій наук, центральних органів виконавчої влади свої висновки щодо експертної діяльності організацій, що перебувають у їх віданні, які діють на підставі документів, що замінюють свідоцтво.";
у пункті 3.6 слова та цифри "Переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженим наказом Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 N 377, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за N 713/10993 (зі змінами)" замінити словами та цифрами "Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1057, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за N 1133/19871".
2.4. У тексті Порядку абревіатуру "МОН" замінити словами "Держінформнауки України".
3. У формі свідоцтва на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за N 110/8709, слова "Міністерство освіти і науки України" замінити словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України".
4. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (Семиноженко В.П.) в установленому порядку забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Семиноженка В.П.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Д.В.Табачник