Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем

Міністерство юстиції України Наказ, Форма типового документа, Свідоцтво, Порядок від 28.01.2020 №297/5
Остання редакція від 31.03.2020. Внесення змін (наказ від 25.03.2020 N 1198/5 /z0304-20/)
Реквізити

Видавник: Міністерство юстиції України

Тип Наказ, Форма типового документа, Свідоцтво, Порядок

Дата 28.01.2020

Номер 297/5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2020 № 297/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 100/34383
Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1198/5 від 25.03.2020 )
Відповідно до вимог частини третьої статті 33 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації приватним виконавцем, що додається.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
МіністрД. Малюська
ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"О. Бережний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28 січня 2020 року № 297/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 100/34383
ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації приватним виконавцем
1. Цей Порядок визначає механізм організації підвищення кваліфікації приватного виконавця, а також порядок проведення іспиту за результатом підвищення кваліфікації та перед поновленням діяльності приватного виконавця після закінчення строку її зупинення у зв’язку із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця.
2. Метою підвищення кваліфікації приватного виконавця є вдосконалення його професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни у чинному законодавстві та практику їх застосування під час здійснення примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.
3. Підвищення кваліфікації приватного виконавця є безперервним процесом і здійснюється на принципах доступності, ґрунтовності, системності й послідовності навчання, поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.
4. Підвищення кваліфікації приватного виконавця може здійснюватися за такими видами:
безперервний професійний розвиток;
навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації, яке організовують навчальні заклади (установи), що відповідають встановленим у пункті 6 цього Порядку вимогам (далі - заклади);
курси, тренінги, семінари, що організовують органи самоврядування приватних виконавців.
5. Безперервний професійний розвиток як вид підвищення кваліфікації приватний виконавець може здійснювати шляхом публікацій науково-практичних статей з питань примусового виконання судових рішень і рішень інших органів у фахових друкованих виданнях, електронних фахових та інших професійних виданнях (газетах, журналах, інших періодичних виданнях) в Україні та за кордоном; видання монографій, підручників, посібників тощо; участі у семінарах, організованих шляхом проведення дистанційного навчання, вебінарів тощо; участі у міжнародних семінарах, симпозіумах, науково-практичних конференціях з питань примусового виконання судових рішень і рішень інших органів; навчання з метою здобуття наукових ступенів за професійно спрямованими напрямами підготовки у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.
Про підвищення кваліфікації за цим видом можуть свідчити документи, зокрема копії опублікованих науково-практичних статей, дипломів, сертифікатів, довідок тощо.
6. Проводити навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації може заклад, який відповідає таким вимогам:
надає освітні послуги у сфері вищої освіти;
здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямом (спеціальністю) "Право";
має третій або четвертий рівень акредитації із напряму (спеціальності) "Право" протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цим напрямом (цією спеціальністю) не менше ніж 10 років.
7. Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації, яке організовують заклади, проводиться за такими тематиками:
актуальні питання організації діяльності приватного виконавця;
новели у законодавстві України, що стосуються діяльності приватного виконавця та примусового виконання рішень;
правила ведення діловодства та архіву приватного виконавця;
судова практика у справах з питань примусового виконання судових рішень і рішень інших органів;
інші питання, пов’язані з діяльністю приватного виконавця, знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.
8. Заклади на кожний курс навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації готують програму з питань примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (далі - Програма) та подають її на погодження до Мін’юсту. Програма має містити інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.
За 30 календарних днів до початку проведення навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації заклади надсилають інформацію до Мін’юсту про намір, строк і місце його проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Мін’юсту.
9. Структурний підрозділ Мін’юсту, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - Структурний підрозділ Мін’юсту), на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації перевіряє такі заклади на відповідність вимогам, визначеним у пункті 6 цього Порядку, формує перелік закладів, що проводять навчання, та забезпечує його розміщення на офіційному вебсайті Мін’юсту.
10. Заклади можуть організовувати позапланові та додаткові заходи з підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткострокових семінарів для приватних виконавців за безпосереднім зверненням зазначених осіб на договірних засадах.
До організації навчань за професійною програмою підвищення кваліфікації можуть залучатися представники вищих навчальних закладів, наукових установ, інших державних органів, громадських і професійних об’єднань.
У тематичних короткострокових семінарах, які організовуються закладами, можуть брати участь помічники приватних виконавців, які виявили бажання пройти навчання за програмами цих семінарів.
Приватному виконавцю, який пройшов навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації або взяв участь у тематичному короткостроковому семінарі для приватних виконавців, заклад видає сертифікат про підвищення кваліфікації.
11. Підвищення кваліфікації може передбачати платне або безоплатне відвідування приватним виконавцем навчальних курсів, тренінгів, семінарів, що організовують органи самоврядування приватних виконавців.
12. Приватний виконавець зобов’язаний постійно підвищувати свою кваліфікацію та кожні п’ять років з дня отримання посвідчення приватного виконавця безоплатно складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування.
Приватний виконавець, діяльність якого на час складення іспиту зупинено, зобов’язаний скласти іспит перед поновленням діяльності.
Приватний виконавець, діяльність якого зупинено на підставі пункту 4 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", зобов’язаний скласти іспит перед поновленням діяльності.
13. Автоматизоване анонімне тестування проводить Мін'юст.
Приватний виконавець не пізніше ніж за місяць до спливу п'яти років з дня отримання посвідчення приватного виконавця подає відповідну заяву до Структурного підрозділу Мін'юсту для проходження автоматизованого анонімного тестування.
Протягом одного місяця з дня надходження такої заяви Мін'юст забезпечує проходження приватним виконавцем автоматизованого анонімного тестування.
Приватному виконавцю, діяльність якого зупинено на підставі пункту 4 частини першої статті 42 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", Мін'юст забезпечує проходження автоматизованого анонімного тестування протягом десяти робочих днів з дня закінчення строку зупинення його діяльності. У цьому випадку заява про проходження автоматизованого анонімного тестування приватним виконавцем не подається.
У разі якщо приватний виконавець не пройшов автоматизоване анонімне тестування, для проходження повторного автоматизованого анонімного тестування приватним виконавцем подається заява не пізніше трьох місяців з дня, коли він не пройшов автоматизоване анонімне тестування.
Повторне автоматизоване анонімне тестування забезпечує Мін'юст протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня надходження заяви приватного виконавця.
14. Повідомлення про дату, час і місце проведення автоматизованого анонімного тестування, а також прізвище, ім’я, по батькові приватних виконавців, які проходять таке тестування, розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дня його проведення.
У разі зміни графіка, а також місця проведення автоматизованого анонімного тестування Структурний підрозділ Мін’юсту не пізніше ніж за п’ять днів повідомляє телефоном про це приватних виконавців, які повинні його складати, а також розміщує відповідне повідомлення на офіційному вебсайті Мін’юсту.
Приватний виконавець, який не має можливості з’явитись для проходження автоматизованого анонімного тестування на дату, зазначену у повідомленні про проведення такого тестування, подає до Структурного підрозділу Мін’юсту заяву про перенесення дати проходження автоматизованого анонімного тестування. Якщо такої заяви не подано, приватний виконавець, який не з’явився для проходження автоматизованого анонімного тестування, може бути допущений до його проходження в порядку, встановленому пунктом 13 цього Порядку.
15. У день проведення автоматизованого анонімного тестування для взяття у ньому участі приватний виконавець подає документ, що посвідчує його особу.
16. Для складання іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування приватних виконавців (далі - Система тестування).
Ідентифікацію осіб, допущених до тестування, генерацію облікових записів (імен доступу та паролів) таких осіб, формування за даними Системи тестування відомостей за результатами тестування здійснює відповідальна особа, визначена Структурним підрозділом Мін’юсту.
Автоматизоване анонімне тестування проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця для його проходження.
17. Серверна частина програмного забезпечення Системи тестування розміщується на технічних ресурсах адміністратора єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст.
Налаштування автоматизованих робочих місць для проходження автоматизованого анонімного тестування мають забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.
18. Створення та налаштування Системи тестування, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері Системи тестування, здійснює технічний адміністратор єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст.
19. Приміщення для проведення автоматизованого анонімного тестування має забезпечувати можливість індивідуального виконання тестових завдань.
Під час проведення автоматизованого анонімного тестування забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв’язку.
20. Об’єктивність проведення автоматизованого анонімного тестування забезпечується рівними для всіх приватних виконавців умовами доступу до інформації щодо процедури проведення автоматизованого анонімного тестування, місця і тривалості його проведення, а також щодо кількості та ступеня складності тестових завдань, відкритості інформації про його результати.
21. Розробку тестових завдань з відповідями та наповнення ними Системи тестування забезпечує Мін’юст. Перелік тестових завдань розміщується на офіційному вебсайті Мін’юсту.
22. Під час автоматизованого анонімного тестування тестові завдання формує безпосередньо Система тестування для кожного приватного виконавця індивідуально шляхом генерування у довільній формі у кількості 100 тестових завдань.
До кожного тестового завдання пропонуються кілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною.
За потреби тестове завдання може бути пропущене, в такому разі є можливість відповісти на нього пізніше.
23. Загальний час проведення автоматизованого анонімного тестування становить дві години.
24. Оцінювання результатів автоматизованого анонімного тестування Система тестування здійснює одразу після його завершення.
Результат автоматизованого анонімного тестування є відкритим для приватного виконавця у вигляді кількості набраних балів, де один бал прирівнюється до однієї правильної відповіді.
25. Приватний виконавець, який правильно відповів на 60 тестових завдань, вважається таким, що успішно пройшов автоматизоване анонімне тестування.
Приватному виконавцю, який успішно пройшов автоматизоване анонімне тестування, Структурний підрозділ Мін’юсту видає свідоцтво про складання іспиту шляхом автоматизованого анонімного тестування (додаток).
Приватний виконавець, який не пройшов автоматизованого анонімного тестування, має право протягом наступних трьох місяців пройти його повторно.
Результати автоматизованого анонімного тестування розміщуються на офіційному вебсайті Мін’юсту не пізніше наступного робочого дня після його проведення.
26. Структурний підрозділ Мін’юсту здійснює моніторинг приватних виконавців, які пройшли автоматизоване анонімне тестування.
Якщо приватний виконавець не проходив автоматизованого анонімного тестування протягом п’яти років з дня отримання посвідчення приватного виконавця, крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту, або не пройшов такого тестування повторно, а також у разі повторного непроходження приватним виконавцем автоматизованого анонімного тестування у випадку, передбаченому частиною третьою статті 43 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", Мін’юст видає наказ про припинення діяльності приватного виконавця.
У разі якщо на день закінчення п’ятирічного строку з дня отримання посвідчення приватного виконавця діяльність приватного виконавця зупинено, приватний виконавець зобов’язаний протягом трьох місяців з дня закінчення строку, на який його діяльність зупинено, або усунення обставин, які стали підставою для зупинення діяльності приватного виконавця, подати заяву про проходження автоматизованого анонімного тестування. Якщо такої заяви не подано, діяльність приватного виконавця припиняється.
Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпеки


О. Олійник
Додаток
до Порядку підвищення кваліфікації
приватним виконавцем
(пункт 25)
СВІДОЦТВО
про складання іспиту шляхом автоматизованого анонімного тестування
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2020 № 297/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 100/34383
Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації приватним виконавцем
Відповідно до вимог частини третьої статті 33 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації приватним виконавцем, що додається.
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
МіністрД. Малюська
ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"О. Бережний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
28 січня 2020 року № 297/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2020 р.
за № 100/34383
ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації приватним виконавцем

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +