Арбітражний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв Кодекс від 04.04.1997 №1
Реквізити

Видавник: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв

Тип Кодекс

Дата 04.04.1997

Номер 1

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
N 1 від 04.04.97
Затверджено
рішенням III Загальних
зборів ПАРД (протокол
N 1 від 4 квітня 1997 р.)
Арбітражний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
Із змінами та доповненнями, внесеними VIII Загальними зборами ПАРД (протокол N 1 від 14 травня 1999 р.)
Цей Кодекс розроблений відповідно до чинного законодавства України та регулює діяльність арбітражу (третейського суду) Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).
1. Визначення
1.1. Відзив: Письмова відповідь на скаргу (скарги), яка (які) були викладені у позовній заяві.
1.2. Арбітражний комітет: Постійний комітет Асоціації, який складається з призначених Радою директорів членів і який відповідає за внесення змін до Арбітражного кодексу, що затверджується Радою директорів, а також за здійснення адміністративного нагляду за діяльністю Комісії з етики та вирішення спорів.
1.3. Арбітражний секретар: Особа, яка призначається Арбітражним комітетом, затверджується Радою директорів Асоціації і несе відповідальність за адміністративну діяльність Арбітражного комітету Асоціації. Арбітражний секретар підзвітний Арбітражному комітету.
1.4. Арбітражна колегія: Арбітр (або арбітри), які, відповідно до цього Кодексу, обрані для слухання і вирішення усіх скарг, які подаються на їх розгляд.
1.5. Список арбітрів: Особи, визнані Арбітражним комітетом достатньо кваліфікованими для виконання функцій арбітра.
1.6. Арбітр: Особа, підібрана зі списку арбітрів для виконання обов'язків, покладених на Арбітражну колегію.
1.7. Позов: Письмова вимога про стягнення грошових коштів чи задоволення інших вимог, яка міститься у позовній заяві позивача (якщо вона подана позивачем) або в зустрічній позовній заяві (якщо вона подана відповідачем).
1.8. Позивач: Сторона, яка порушила арбітражний процес відповідно до даного Кодексу шляхом подання позовної заяви Арбітражному секретарю.
1.9. Зустрічний позов: Письмовий документ, який подається відповідачем проти позивача і який містить одну чи більше позовних вимог, що випливають з тієї ж події, що є підставою для первинної позовної заяви.
1.10. Призначений представник(и): Особа (особи), що надає консультації та представляє інтереси сторони в арбітражі.
1.11. Передача: Фізична доставка документа, який необхідно подати Арбітражному секретарю.
1.12. Сторона: Позивач або відповідач в арбітражному процесі.
1.13. Відповідач: Сторона, проти якої були порушені один чи декілька позовів у позовній заяві позивача.
1.14. Позовна заява: Письмовий документ, який поданий позивачем проти відповідача і який містить одну чи декілька позовних вимог про гроші чи інші вимоги.
2. Арбітражний комітет і його склад
2.1. Арбітражний комітет - це постійний комітет Асоціації, який складається з призначених Радою директорів уповноважених осіб компаній - членів Асоціації ПАРД. Арбітражний комітет підзвітний Раді директорів.
2.2. Арбітражний комітет відповідає за:
2.2.1. Надання рекомендацій щодо змін до Арбітражного кодексу на затвердження Раді;
2.2.2. Здійснення адміністративного нагляду за діяльністю Арбітражного органу та його секретаря;
2.2.3. Виконання інших обов'язків і зобов'язань, які можуть бути визначені даним Кодексом і Радою директорів Асоціації.
3. Підсудність
3.1. Арбітраж створений для вирішення спорів, які виникають з правовідносин, що стосуються ринку цінних паперів, якщо вирішення цих спорів відноситься до компетенції арбітражних судів, крім спорів про визнання недійсними актів ненормативного характеру.
Арбітраж може розглядати наступні позови та спори, підвідомчі йому згідно з частиною першою цього пункту:
3.1.1. Будь-який позов або спір між членами ПАРД;
3.1.2. Будь-який спір або позов порушений клієнтом проти члена ПАРД чи співробітника члена ПАРД;
3.1.3. Будь-які зустрічні позови, які є предметом первісного позову чи спору, які було подано до арбітражу відповідно до цього Кодексу;
3.1.4. Будь-який пов'язаний з цінними паперами спір між нечленами ПАРД, який всі сторони письмово погодилися передати на розгляд арбітражу ПАРД.
4. Склад Арбітражної колегії
4.1. Розгляд спорів проводиться Арбітражною колегією у складі одного або трьох суддів.
4.2. Питання про кількість арбітрів в Арбітражній колегії вирішується Арбітражним секретарем, враховуючи складність справи та заяви сторін.
У випадку, якщо Арбітражна колегія складається з трьох арбітрів, останні обирають голову.
5. Арбітражний процес. Загальні положення
5.1. Арбітражний комітет через Арбітражного секретаря повинен надавати всю необхідну технічну, адміністративну та функціональну підтримку діючій Арбітражній колегії.
5.2. Повідомлення. Не може бути односторонньої передачі повідомлень - в усній чи письмовій формі - між будь-якою стороною та діючою Арбітражною колегією чи будь-яким окремим арбітром стосовно питань, що розглядаються Арбітражною колегією.
5.2.1. Всі зв'язки з діючою Арбітражною колегією підтримуються у письмовій формі тільки через Арбітражного секретаря.
5.2.2. Арбітражний секретар повинен негайно надавати примірники всіх письмових повідомлень, які надіслані відповідно до п. 5.2.1, кожному арбітру і всім сторонам або їх призначеним представникам.
5.3. Арбітражні обговорення та слухання, що пов'язані з оцінкою фактів, повинні вестись за закритими дверима і залишатись конфіденційними, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Усі свідчення, документи, інформація чи докази, які пред'явлені у зв'язку з будь-яким арбітражним позовом, повинні також розглядатись як конфіденційні, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
5.3.1. За заявою сторін Арбітражна колегія має право прийняти рішення про відкритий розгляд справи.
5.4. Усі адміністративні питання, які мають відношення до позову, повинні спрямовуватись безпосередньо Арбітражному секретарю.
5.5. Усі члени Арбітражної колегії повинні бути присутні на обговореннях і слуханнях.
6. Порушення арбітражного процесу
6.1. Безперечною умовою звернення до арбітражу ПАРД є угода сторін про передачу спору на вирішення арбітражу ПАРД. Зазначена угода повинна укладатись у письмовій формі.
Спори можуть передаватись на розгляд арбітражу ПАРД лише після прийняття сторонами заходів щодо їх безпосереднього врегулювання у порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України. У випадку непредставлення доказів прийняття таких заходів, позовна заява до розгляду не приймається.
6.1.1. Позовна заява. Позивач повинен передати Арбітражному секретареві чотири примірники позовної заяви, плюс додатковий примірник для кожного відповідача, ім'я якого вказано в позовній заяві. Арбітражний секретар повинен негайно надіслати по одному примірнику позовної заяви кожному відповідачу поштою чи іншим способом.
В позовній заяві повинно бути зазначено:
дата;
назви сторін, їх поштові адреси та індекси;
ціна позову, якщо позов підлягає оцінці;
обставини, які є підставою позову;
посилання на відповідні нормативні акти і докази, які підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок позовних вимог;
чи отримано відповідь на претензію;
мотиви, за якими позивач відводить доводи відповідача, викладені у відповіді на претензію;
пропозиції щодо складу Арбітражної колегії;
перелік доданих до заяви документів.
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують позовні вимоги та прийняття відповідачем заходів щодо доарбітражного врегулювання спору.
6.1.2. Відзив і зустрічний позов. Кожний відповідач повинен протягом 10 робочих днів після отримання позовної заяви передати Арбітражному секретареві один примірник відзиву. Відзив повинен містити:
визнання чи заперечення фактів, які були викладені в позовній заяві;
виклад обставин справи та захисту, включаючи будь-які зустрічні позови проти позивача;
виклад законів, які застосовуються і/або положень ПАРД для захисту позову, який було порушено;
інформація (відповідно до п. 6.5.1, див. нижче) про уповноваженого представника відповідача, якщо такий є.
Арбітражний секретар повинен негайно надіслати поштою чи іншим шляхом кожному позивачу по одному примірнику відзиву. Позивач повинен протягом 10 робочих днів після отримання зустрічного позову від будь-якого відповідача надати Арбітражному секретареві відзив на цей зустрічний позов у формі, визначеній у пункті про відзив відповідача.
6.2. Позовна заява і підтверджуючі документи повинні бути перевірені Арбітражним секретарем з метою визначення, чи може позов розглядатися в арбітражному порядку відповідно до статті 3 цього Кодексу (Підсудність) і чи сторони задовольняють вимоги інших діючих положень Асоціації про порушення арбітражного процесу.
6.2.1. За розглядом позовної заяви Арбітражний секретар виносить та надсилає позивачу письмову ухвалу про прийняття чи неприйняття позову чи позовів із зазначенням причин відмови і повинен вказати конкретну підставу для цієї ухвали.
6.2.2. Визначення неможливості розгляду позовів, яке зроблене Арбітражним секретарем, може бути оскаржене в Арбітражний комітет шляхом подання Арбітражному секретареві касаційної скарги у письмовій формі протягом 5 робочих днів після отримання ухвали, описаної в п. 6.2.1 (див. вище). Арбітражний секретар негайно інформує Арбітражний комітет про надходження касаційної скарги. Рішення з питань підсудності, прийняте Арбітражним комітетом або вчасно не оскаржене рішення Арбітражного секретаря, вважаються остаточними і не підлягають оскарженню до будь-якого іншого органу в межах Асоціації.
6.3. Продовження строків. Строк для передачі будь-якого документа, крім позовної заяви, може бути продовженим на скільки це буде визначено Арбітражним секретарем по пред'явленню поважної причини стороною, яка домагається продовження строку.
6.4. Доповнення. Не дозволяється вносити доповнення до документів, переданих у відповідності з цим розділом, крім випадків, коли такі зміни були погоджені з Арбітражним секретарем або з арбітрами, якщо вони вже призначені.
6.5. Призначені представники. Кожна сторона - учасниця арбітражного процесу має право призначати правника чи іншого представника для того, щоб він діяв від їх імені на всіх стадіях процесу.
6.5.1. Сторона, яка використовує своє право призначати відповідного представника, повинна надати Арбітражному секретареві письмові дані про представника, якого було призначено для участі в арбітражному процесі, включаючи його прізвище, ім'я, адресу, номер телефону та факсу.
6.5.2. Арбітражний секретар повинен негайно передати інформацію, яку він отримав відповідно до п. 6.5.1, кожному арбітру і всім сторонам або їх призначеним представникам, які приймають участь в арбітражному процесі.
7. Вимоги до арбітрів і їх підбір
7.1. Відвід арбітрів. Арбітр не має права працювати в арбітражній колегії, якщо:
7.1.1. Він представляє інтереси будь-якої сторони арбітражного процесу чи будь-якої філії або юридичної особи, що має відношення до будь-якої сторони арбітражного процесу.
7.1.2. Він має прямі чи опосередковані фінансові інтереси в будьякій стороні арбітражного процесу.
7.1.3. Він може отримати фінансову чи іншу вигоду в прямому чи опосередкованому вигляді від результатів конкретного арбітражного процесу; чи
7.1.4. Йому відомі будь-які факти або обставини, які можуть перешкоджати приймати об'єктивні та неупереджені рішення.
7.2. Вимоги до розкриття інформації арбітрами.
Постійним обов'язком усіх арбітрів є надання Арбітражному секретареві фактів існування будь-яких підстав для відводу арбітра, визначених в п. 7.1. Розкриття будь-яких підстав для відводу арбітра повинне робитися в найкоротший термін відразу ж після того, як було отримано повідомлення про підбір арбітра для роботи в арбітражній колегії.
7.3. Підбір арбітрів. Підбір арбітрів здійснюється з числа осіб, включених до списку арбітрів.
7.3.1. Арбітражний секретар повинен надати всім сторонам інформацію у письмовому вигляді, яка містить прізвища, імена арбітрів, а також назву установи, з якими арбітри перебувають в афілійованих відносинах.
7.3.2. Сторона, яка подала позов, включає до нього інформацію про особу, що пропонується до складу Арбітражної колегії. Сторона, якій заявлено позов, також включає до свого відзиву інформацію про особу, що пропонується до складу Арбітражної колегії.
Третій член Арбітражної колегії пропонується Арбітражним секретарем, який після отримання пропозицій сторін виносить ухвалу про формування Арбітражної колегії і надає відповідне повідомлення сторонам.
7.4. Арбітражний відвід. Кожна сторона повинна мати право на відвід з причин, які мають відношення до підбору арбітрів на будьякій підставі, що зазначена в пп. 7.1.1 - 7.1.4.
7.4.1. Відводи готуються у письмовому вигляді і надаються Арбітражному секретареві протягом трьох робочих днів з моменту, коли було отримано повідомлення про підбір арбітрів. Відводи повинні містити імена арбітрів, яких було відведено і причини відводу.
7.4.2. Рішення з питань відводів приймаються Арбітражним секретарем.
7.5. Вакансії.
7.5.1. Якщо будь-який арбітр, після призначення і до початку першого засідання, піде у відставку, помре, усунеться, буде відведений чи стане неспроможним виконувати свої обов'язки, Арбітражний секретар повинен призначити нового члена Арбітражної колегії і заповнити вакансію.
7.5.2. Якщо будь-який арбітр, після початку першого засідання і до постановлення рішення, піде у відставку, помре, усунеться, буде відведений чи стане неспроможним виконувати свої обов'язки, решта арбітрів можуть продовжувати слухання і постановити рішення, при умові, що жодна сторона не заперечить проти такого продовження протягом 5 днів після повідомлення про вакансію в складі Арбітражної колегії. У випадку такого заперечення Арбітражний секретар повинен призначити нового арбітра і заповнити вакансію.
7.6. Формування списку арбітрів.
7.6.1. Список арбітрів складається з фізичних осіб і включає осіб, що знаходяться в трудових чи цивільно-правових відносинах з компаніями - членами ПАРД, а також інших осіб. Список арбітрів формується у кількості не більше ніж 15 осіб.
Арбітри виконують свої функції протягом двох років з моменту їх затвердження Арбітражним комітетом ПАРД.
7.6.2. Арбітром може бути особа, що має вищу юридичну, економічну чи іншу освіту, має практичний досвід роботи на ринку цінних паперів та кваліфікаційне свідоцтво на здійснення відповідного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів, що видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
7.6.3. Внесення конкретної особи до списку арбітрів здійснюється за рішенням Арбітражного комітету ПАРД. Кандидатури арбітрів можуть виноситись головою Ради ПАРД, Президентом ПАРД, Головою Арбітражного комітету, членами ПАРД, кандидатами самостійно.
Пропозиції стосовно кандидатур надаються у письмовій формі Арбітражному секретарю і повинні містити:
повні прізвище, ім'я та по батькові;
дата та рік народження;
місце постійного проживання;
громадянство;
освіта;
постійне місце роботи та перелік підприємств, установ, організацій, в яких кандидат працював та має прямі чи опосередковані фінансові, майнові та інші інтереси, що можуть впливати на неупередженість арбітра;
дані про практичний досвід роботи на ринку цінних паперів;
дані про притягнення до кримінальної відповідальності;
письмова згода кандидата про включення його до списку арбітрів та про обов'язковість участі в діяльності Арбітражної колегії у випадку включення до її складу.
Пропозиції розглядаються на засіданнях Арбітражного комітету ПАРД, на які можуть бути запрошені кандидати.
7.6.4. Арбітражний комітет має право прийняти рішення про виключення особи зі списку арбітрів у таких випадках:
притягнення арбітра до кримінальної відповідальності;
визнання арбітра недієздатним чи обмежено дієздатним у порядку, встановленому чинним законодавством України;
несумлінного виконання арбітром своїх повноважень, включаючи дворазову відмову без поважних причин від виконання обов'язків арбітра, коли зазначена особа була включена до списку арбітрів;
у випадку, якщо арбітражний суд відмінив два рішення арбітражу ПАРД, в постановленні яких приймав участь цей арбітр;
якщо арбітр є представником юридичних осіб - членів ПАРД, стосовно яких ДК ЦПФР застосовувалися санкції за правопорушення на ринку цінних паперів;
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва на здійснення відповідного виду професійної діяльності, виданого ДК ЦПФР;
порушення арбітром вимог цього Кодексу, що стали підставою для проведення розслідувань проти арбітра у рамках ПАРД, інших саморегульованих організацій.
8. Арбітражні слухання
8.1. Процедура. Арбітражна колегія може проводити процес у такому порядку, який є на її думку доцільним, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
8.1.1. До початку проведення арбітражного слухання члени Арбітражної колегії повинні скласти клятву або урочисту присягу про те, що вони будуть проводити всі процедури чесно і у відповідності з діючими положеннями Асоціації.
8.1.2. Всі усні свідчення, що надаються Арбітражній колегії сторонами або іншими особами, які заслуховуються Арбітражною колегією, повинні даватись під клятвою чи урочистою присягою.
8.1.3. Кожна сторона арбітражного процесу має право особисто з'являтися на слухання для того, щоб давати показання, або піддавати (перехресному) допиту будь-яку сторону чи свідка, або для того, щоб вивчити всі відповідні документарні свідчення, які були пред'явлені арбітражній колегії.
8.2. Повноваження арбітражної колегії. При вирішенні спору Арбітражна колегія керується чинним законодавством України, правилами та положеннями ПАРД.
8.2.1. Тлумачення положень. Арбітражна колегія має право тлумачити і застосовувати весь Арбітражний кодекс Асоціації.
8.2.2. Рішення арбітражної колегії. Всі рішення арбітражної колегії приймаються більшістю голосів.
8.2.3. Свідки та документи. Арбітражна колегія має повноваження направляти у письмовому вигляді виклики до Арбітражної колегії члену ПАРД і вимагати подання будь-якої інформації чи документів, які знаходяться під контролем або якими володіють зазначені особи.
8.3. Свідчення. Усі документи та інформація, які мають відношення до питань, що вирішуються арбітражною чи дисциплінарною колегією, можуть подаватись як свідчення на розсуд колегії, яка проводить такі процеси. Арбітражна колегія визначає доказову силу допущеного свідчення.
8.3.1. Записані телефонні можуть бути запропоновані як свідчення відповідно до положення п. 8.3.
9. Рішення Арбітражної колегії
9.1. Рішення. Усі рішення приймаються Арбітражною колегією своєчасно і в письмовому вигляді.
9.1.1. Усі рішення повинні бути підписані більшістю арбітрів або таким чином, як цього вимагає закон.
9.1.2. Рішення арбітражу ПАРД можуть бути виконані у порядку, передбаченому розділом V Цивільного процесуального кодексу України.
9.1.3. Арбітражний секретар повинен надати примірники рішення всім сторонам арбітражного процесу та їх призначеним представникам.
9.1.4. В рішенні Арбітражної колегії повинно бути зазначено:
- дата винесення рішення, склад третейського суду, місце розгляду спору;
- назви сторін, прізвища, ім'я, по батькові та посади їх представників;
- зміст спору, заяви та пояснення учасників процесу;
- обставини справи і мотиви, що стали підставою рішення;
- суть прийнятого рішення, на яку сторону і в якому розмірі відносяться витрати по справі;
- строк і порядок виконання прийнятого рішення.
9.2. Остаточний характер рішення. Крім і в межах випадків, що визначені діючим законом, усі рішення, які виносяться Арбітражною колегією, повинні розглядатись як остаточні і не підлягають оскарженню в будь-який інший орган Асоціації. Член ПАРД має право рішення Арбітражної колегії оскаржити до судових органів.
9.3. Справа, яка розглянута арбітражем у п'ятиденний строк після винесення рішення здається на зберігання у відповідний арбітражний орган за місцем розгляду справи з урахуванням встановленої законодавством підвідомчості.
9.4. Сторона, яка вважає, що прийняте арбітражем рішення протирічить чинному законодавству України, вправі у місячний термін з дня винесення рішення звернутись до арбітражного органу, в якому зберігається справа, з заявою про перевірку правильності цього рішення.
9.5. До прийняття Арбітражною колегією рішення сторони можуть закінчити справу мировою угодою.
10. Судові витрати
10.1. До судових витрат відносяться:
виплати арбітрам;
витрати на організацію процесу;
Розподіл витрат між сторонами здійснюється на підставі угоди між ними, а у разі відсутності такої угоди - Арбітражною колегією.
10.2. Розподіл судових витрат Арбітражною колегією проводиться за принципом:
при задоволенні позову - на відповідача;
при відмові в позові - на позивача;
при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог;
у разі укладання сторонами мирової угоди - на обидві сторони порівну.
ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
N 1 від 04.04.97
Затверджено
рішенням III Загальних
зборів ПАРД (протокол
N 1 від 4 квітня 1997 р.)
Арбітражний кодекс Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
Із змінами та доповненнями, внесеними VIII Загальними зборами ПАРД (протокол N 1 від 14 травня 1999 р.)
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!