Щодо оподаткування доходів від передання в оренду майна, отриманих релігійною організацією у статусі неприбуткової

Державна податкова служба України Податкова консультація від 04.02.2020 №463/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Остання редакція від 04.02.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 04.02.2020

Номер 463/6/99-00-07-02-02-06/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.02.2020 N 463/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів від передання в оренду майна, отриманих релігійною організацією у статусі неприбуткової, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Відповідно до частини другої ст. 7 Закону України від 23 квітня 1991 року N 987-ХІІ "Про свободу совісті та релігійні організації" (далі - Закон N 987) релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).
Статтею 12 Закону N 987 передбачено, що статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Відповідно до пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу до неприбуткових організацій, зокрема, можуть бути віднесені релігійні організації.
Підпунктом 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
Будь-які операції неприбуткової організації підлягають оформленню первинними документами відповідно до вимог Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХГУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(зі змінами).
Отже, у випадку отримання доходів релігійною організацією у статусі неприбуткової у законодавчо встановленому порядку у межах своєї статутної діяльності та використання їх на фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, а також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності така організація не позбавляється статусу неприбуткової.
У разі недотримання релігійною організацією вимог, визначених абзацом другим пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, така неприбуткова організація підлягає виключенню з Реєстру неприбуткових установ та організацій з визначенням податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств відповідно до підпунктів 133.4.3 та 133.4.4 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Слід зазначити, що релігійні організації володіють, користуються і розпоряджаються майном, яке належить їм на праві власності. Релігійні організації можуть бути обмежені у здійсненні права власності лише у випадках і в порядку, передбачених законом (частина перша ст. 18 Закону N 987).
Необхідно звернути увагу, що частиною сьомою ст. 17 Закону N 987 передбачено, що користування землею релігійні організації здійснюють у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України. Земельні ділянки, що надаються релігійним організаціям у постійне користування для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, забороняється використовувати для здійснення підприємницької діяльності.
Водночас, зазначимо, що релігійні організації у порядку, визначеному чинним законодавством, для виконання своїх статутних завдань мають право засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи.
Прибуток від виробничої діяльності та інші доходи підприємств релігійних організацій оподатковуються відповідно до чинного законодавства в порядку і розмірах, установлених для підприємств громадських організацій (частина перша та друга ст. 19 Закону N 987).
Таким чином, діяльність релігійних організацій у статусі неприбуткової не повинна суперечити вимогам Закону N 987 та абзацу другому пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
Повідомляємо, що наданої заявником інформації недостатньо для кваліфіїсації операції з передання в оренду майна як такої, що не суперечить вимогам Закону N 987 та абзацу другому пп. 133.4.1 і пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу для релігійних організацій. Тому дослідженню підлягають джерело отримання у власність нерухомого майна, документи, що підтверджують право на отримання у власність (оренду) земельної ділянки, на якій розташоване нерухоме майно, відомості щодо їх юридичного оформлення, інформація про осіб, що є сторонами зазначених правочинів тощо.
Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
04.02.2020 N 463/6/99-00-07-02-02-06/ІПК
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів від передання в оренду майна, отриманих релігійною організацією у статусі неприбуткової, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.
Відповідно до частини другої ст. 7 Закону України від 23 квітня 1991 року N 987-ХІІ "Про свободу совісті та релігійні організації" (далі - Закон N 987) релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються з вищезазначених релігійних організацій. Релігійні об'єднання представляються своїми центрами (управліннями).
Статтею 12 Закону N 987 передбачено, що статут (положення) релігійної організації приймається на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
Згідно з пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу;

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +