Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності

Державний комітет статистики України , Державна служба статистики України Правила, Наказ від 23.12.2011 №396
Реквізити

Видавник: Державний комітет статистики України , Державна служба статистики України

Тип Правила, Наказ

Дата 23.12.2011

Номер 396

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2011 № 396
Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби статистики № 264 від 01.09.2020 )
З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України "Про державну статистику"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держкомстату Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД-2010), що додаються.
2. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О.Е.):
2.1. Здійснювати методологічне й організаційне керівництво щодо застосування у статистичній діяльності КВЕД-2010, затвердженої цим наказом.
2.2. Довести КВЕД-2010, затверджену цим наказом, до відома територіальних органів державної статистики.
2.3. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Держкомстату КВЕД-2010, затвердженої цим наказом.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова комісії
з проведення реорганізації
Держкомстату -
перший заступник Голови

В.О. Піщейко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату
23.12.2011 № 396
Класифікація видів економічної діяльності
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ПОЯСНЕННЯ
(КВЕД-2010)
РОЗДІЛ 1
NACE/КВЕД
ТА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЙ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОДУКЦІЇ
1.1. NACE/КВЕД та інтегрована система класифікацій видів економічної діяльності і продукції
1. NACE - це акронім-1, який використовують для позначення всіх статистичних класифікацій видів економічної діяльності, що були розроблені в Європейському Союзі, починаючи з 1970 року. NACE є основою для збирання і поширення широкого діапазону статистичних даних за видами економічної діяльності у сфері економічної статистики (зокрема, статистики виробництва, зайнятості, національних рахунків) та інших галузях статистики.
__________
-1 Акронім NACE походить від назви французькою "Nomenclature statistique des Activites economiques dans la Communaute Europeenne" (Статистична класифікація видів економічної діяльності Європейського Співтовариства).
2. Дані, розроблені на основі NACE, є порівнянними на європейському і, загалом, на світовому рівнях. Використання NACE у Європейській статистичній системі є обов'язковим.
Національний класифікатор ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД-2010) відповідає NACE (rev. 2) як за структурою, так і змістом категорій.
Міжнародна система економічних класифікацій
3. Статистичні дані, розроблені на основі КВЕД, є порівнянними на світовому та європейському рівнях, оскільки КВЕД повністю відповідає NACE, а NACE є складовою інтегрованої системи класифікацій, розроблених переважно Статистичним відділом ООН. На національному рівні ця система може бути зображена так:
де:
• ISIC-2 - International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - Міжнародна стандартна галузева класифікація усіх видів економічної діяльності - модельна класифікація ООН
__________
-2 http//unstats un org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1
• CPC-3 - Central Product Classification - Класифікація основних продуктів - модельна класифікація ООН
__________
-3 http//unstats un org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16&Lg=1
• HS-4 - Harmonized Commodity Description and Coding System - Гармонізована система опису та кодування товарів - модельна класифікація ООН
__________
-4 Гармонізована система опису та кодування товарів (започаткована у 1952 р. як Рада митного співробітництва - РМС).
• SITC-5 - Standard International Trade Classification - Міжнародна стандартна торговельна класифікація - модельна класифікація ООН
__________
-5 http://unstats.un. org/unsd/cr/registry/regcst. asp?Cl=28
• CPA-6 - Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community - Статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу
__________
-6 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/data/en/index.htm
• PRODCOM-7 - Nomenclature for Production of the European Community - Статистична номенклатура продукції Європейського Союзу
__________
-7 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/
• CN-8 - Combined Nomenclature of the European Community - Комбінована номенклатура Європейського Союзу
__________
-8 Комбінована номенклатура - подальший розподіл Гармонізованої системи на більш детальні позиції (http//ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en.htm)
• КВЕД-9 - Класифікація видів економічної діяльності - національна статистична класифікація
__________
-9 Класифікація видів економічної діяльності http:/ukrstat.gov.ua/
• СКП-10 - Статистична класифікація продукції - національна статистична класифікація
__________
-10 Статистична класифікація продукції http:/ukrstat.gov.ua/
• НПП - Перелік продукції промисловості для статистики виробництва - номенклатура продукції промисловості
__________
-11 Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності http:/ukrstat.gov.ua/
4. Інтегрована система статистичних класифікацій дозволяє забезпечити порівнянність статистичних даних у різних сферах статистики. Наприклад, дані зі статистики виробництва, які в ЄС розробляються за PRODCOM (в Україні - за НПП), можна порівняти з даними зі статистики торгівлі, які розробляються в ЄС відповідно до CN (в Україні - за УКТ ЗЕД ). Більш детальна інформація про міжнародну систему економічних класифікацій та її складові наведена у Розділі 4.
5. NACE розроблена на основі ISIC у тому розумінні, що вона є більш детальною, ніж ISIC. NACE і ISIC використовують однаковий принцип розподілу видів економічної діяльності на складові на найвищих рівнях, але NACE є більш деталізованою на нижчих класифікаційних рівнях. КВЕД повністю відповідає NACE, на основі якої вона розроблена.
6. З метою забезпечення міжнародного співставлення, визначення та пояснення до класифікаційних позицій КВЕД повністю відповідають визначенням і поняттям, встановленим ЄС для використання у NACE, а також відповідають тим, що опубліковані у Вступі до ISIC.
Методологічні основи, які покладені в основу національної класифікації КВЕД , ґрунтуються на відповідних правилах NACE і повністю їм відповідають.
1.2 NACE/КВЕД: охоплення і характеристики-12
__________
-12 Текст повністю відповідає опису вступної частини NACE (rev. 2)
Статистичні класифікації
7. За призначенням статистичні класифікації створені для систематизації, групування (узагальнення) та перетворення економічної та соціальної інформації у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації. В класифікаціях усі подібні об'єкти зібрані в окремі категорії, найбільш однорідні стосовно характеристик об'єкта статистичного спостереження, яким надано індивідуальні коди.
8. Для статистичних класифікацій характерні наступні особливості:
а) вичерпний опис об'єктів, що спостерігаються;
б) взаємовиключні категорії: кожен елемент має бути віднесений тільки до однієї класифікаційної позиції;
в) методологічні принципи, що роблять можливим послідовне віднесення елементів до різних рівнів класифікації.
9. Точніше кажучи, для ієрархічних класифікацій характерним є більш деталізований розподіл на позиції, що дає можливість збирати і представляти інформацію на різних рівнях групування.
NACE як класифікація видів економічної діяльності ЄС
10. NACE - це європейська стандартна класифікація видів економічної діяльності. NACE представляє сукупність видів економічної діяльності, які розподілені таким чином, що статистичній одиниці, яка здійснює відповідну діяльність, може бути присвоєний код NACE.
11. Економічна діяльність має місце, коли для виробництва конкретних товарів і послуг відбувається поєднання ресурсів, таких як матеріальні засоби (обладнання), робоча сила, технології виробництва або проміжні продукти. Таким чином, для економічної діяльності характерним є залучення ресурсів, виробничий процес і випуск продукції (товарів або послуг).
12. Вид економічної діяльності може складатися з одного простого процесу (як, наприклад, ткацтво), але може охоплювати і цілий ряд підпроцесів, кожен з яких входить в окреме класифікаційне угруповання (наприклад, виробництво автомобілів складається з таких елементарних видів діяльності, як лиття, кування, зварювання, складання, фарбування тощо). Якщо виробничий процес у межах статистичної одиниці організований як інтегрована послідовність елементарних видів діяльності, уся комбінація вважається одним видом економічної діяльності.
13. NACE не визначає конкретні типи статистичних одиниць: одиниці можуть здійснювати декілька видів економічної діяльності і визначатися по-різному в залежності від конкретних характеристик (пов'язаних, наприклад, з місцем знаходження, див. далі підрозділ 2.3 "Визначення статистичних одиниць").
Охоплення та обмеження NACE
14. NACE не враховує розбіжності між формами власності, юридичним статусом або характером діяльності виробничої одиниці, оскільки такі критерії не мають відношення до характеристик виду економічної діяльності. Одиниці, що здійснюють однакові види економічної діяльності, відносяться до однієї позиції NACE незалежно від того, чи є вони акціонерними товариствами (або їх частиною), приватними підприємствами або державними органами, чи є материнська компанія іноземною юридичною особою і чи складається одиниця з більш ніж одного підрозділу. Тому зв'язок між NACE і Класифікацією інституційних секторів економіки (КІСЕ), яку використовують у Системі національних рахунків (СНР) або в Європейській системі рахунків (ESA), не існує.
15. Для визначення видів переробної промисловості не має значення, чи здійснюється процес машинами з механічним приводом або вручну, на підприємстві або вдома. Порівняння сучасного з традиційним не є одним із критеріїв NACE.
16. NACE не розрізняє офіційний та неофіційний, легальний та нелегальний способи виробництва. Класифікації за формами власності, юридичними формами або принципами організаційної структури можуть бути створені окремо. При використанні разом із NACE перехресних класифікацій можна одержати корисну додаткову інформацію.
17. У цілому NACE не розрізняє ринкові і неринкові види діяльності, які визначені у СНР/ESA, навіть якщо ця різниця є важливою ознакою в СНР/ESA. Розподіл видів економічної діяльності за цим принципом у будь-якому випадку є корисним, коли збираються дані про види економічної діяльності, що здійснюють в ринкових і неринкових умовах. При розподілі видів діяльності за таким критерієм їх слід перехресно класифікувати і за позиціями NACE. Відповідно до NACE неринкові послуги надають тільки органи державного управління або некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства, зазвичай у сферах освіти, охорони здоров'я, надання соціальних послуг тощо.
18. NACE включає позиції щодо недиференційованого виробництва домашніми господарствами товарів та послуг для власного споживання. Однак ці позиції можуть містити лише частину економічної діяльності домашніх господарств, оскільки чітко ідентифіковані види економічної діяльності домашніх господарств класифікуються в інших позиціях NACE.
Структура коду NACE/КВЕД
19. NACE складається із ієрархічної структури (затверджується Регламентом NACE-13), методологічних основ та пояснень до класифікаційних позицій. Структура коду NACE описана в Регламенті NACE і наведена нижче:
__________
-13 Regulation (EC) № 1893/2006 of the European Parlament and of the Council (L 393/1, 30/12/2006)
а) перший рівень, що складається з рубрик, які позначаються літерним кодом (секції);
б) другий рівень, що складається з рубрик, які позначаються двозначним цифровим кодом (розділи);
в) третій рівень, що складається з рубрик, які позначаються тризначним цифровим кодом (групи);
г) четвертий рівень, що складається з рубрик, які позначаються чотиризначним цифровим кодом (класи).
Ієрархічна структура КВЕД (затверджена як Національний класифікатор ДК 009:2010-14) є повністю ідентичною структурі NACE.
__________
-14 Прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 457
Структура коду КВЕД має такі рівні:
Y XX. XX.
де Y - секція (літери латинської абетки від A до U)
XX - розділ
XXX - група
XX.XX - клас
Код секцій не включається до коду NACE/КВЕД, що визначає розділ, групу і клас, які описують конкретний вид економічної діяльності. Наприклад, діяльність "Виробництво клеїв" позначається кодом 20.52, де 20 - код розділу, 20.5 - код групи, а 20.52 - код класу; секція C, до якої належить цей клас, у коді не зазначається.
20. Розділи мають послідовне кодування. Проте також передбачені "порожні місця" задля можливості внесення додаткових розділів без повного змінювання кодування NACE. Такі "порожні місця" передбачені в секціях, необхідність внесення додаткових розділів до яких є найвірогіднішою. З цією метою залишені невикористаними наступні номери кодування розділів у NACE (rev.2): 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 та 89.
21. У випадках коли визначений рівень класифікації не має подальшої деталізації, для позначення в коді позиції наступного, більш деталізованого, рівня використовують "0". Наприклад, код класу "Ветеринарна діяльність" є 75.00, оскільки розділ "Ветеринарна діяльність" (код 75) не поділяється на групи або класи. Клас "Виробництво пива" має кодування 11.05, оскільки розділ "Виробництво напоїв" (код 11) не поділяється на декілька груп, проте група "Виробництво напоїв" (код 11.0) не поділяється на класи.
22. Скрізь, де це можливо, групи або класи типу "інше" та/або "н. в. і. у." (не віднесені до інших угруповань) позначаються цифрою 9 (наприклад, група 08.9 "Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у." та клас 08.99 "Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.").
1.3 NACE/КВЕД: історичний огляд та правовий контекст
Від NICE до NACE (rev. 2)
23. З 1961 по 1963 роки була розроблена Класифікація видів промислового виробництва Європейського Співтовариства (Nomenclature des industries etablies dans les Communautes europeennes (NICE)). Оригінальна версія 1961 року містила великі розділи з класифікацією на трьох знаках. Переглянута версія 1963 року містила підрозділи, що надавали більш детальну інформацію. Класифікація видів промислового виробництва Європейського Співтовариства охоплювала добувну, енергетичну, а також переробну промисловість і будівництво.
24. У 1965 році було розроблено Класифікацію торгівлі Європейського Співтовариства (Nomenclature du commerce dans la CEE (NCE)), що охоплювала усі види підприємництва і торгівлі.
25. У 1967 році було розроблено класифікацію послуг, потім класифікацію видів діяльності сільського господарства. Обидві були значною мірою агреговані і складались з великих розділів.
26. У 1970 році було розроблено Загальну класифікацію видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE)) - (Nomenclature generale des activites economiques dans les Communautes Europeennes). Як видно з її назви, це була класифікація, яка поширювалась на весь спектр видів економічної діяльності.
27. Перша версія NACE мала два значні недоліки:
• оскільки її не було включено в законодавство Європейського Співтовариства, дані часто збирались у відповідності з існуючими національними класифікаціями, після чого переводились у формат NACE за допомогою методів трансформування даних (перехідних ключів), що в повній мірі не забезпечувало достатнього рівня порівнянності даних;
• оскільки редакцію NACE 1970 року не було розроблено з урахуванням аспектів існуючої міжнародної системи економічних класифікацій, вона не забезпечувала належної порівнянності даних з іншими міжнародними класифікаціями видів економічної діяльності.
28. Тому було прийнято рішення переглянути структуру NACE і узгодити її з міжнародними стандартами. У складі спільної робочої групи Статистичного бюро ООН і Євростату, представників країн - членів ЄС було розроблено третю редакцію Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної діяльності ООН (ISIC rev. 3), яку було ухвалено Статистичною Комісією ООН в лютому 1989 року.
29. Згодом робоча група за підтримки Євростату та країн - членів ЄС переглянула NACE і розробила нову редакцію - NACE (rev. 1). На основі структури третьої редакції Міжнародної стандартної галузевої класифікації усіх видів економічної діяльності ООН (ISIC rev. 3) було додано деталі задля відображення видів економічної діяльності в межах ЄС, які не були відповідним чином представлені в ISIC rev. 3. NACE (rev. 1) було затверджено Регламентом Ради № 3037/90 від 9 жовтня 1990 року.
30. У 2002 році була підготовлена дещо виправлена версія NACE (rev. 1), яка отримала назву NACE (rev. 1.1). У NACE (rev. 1.1) було введено кілька додаткових елементів, здійснено перегрупування класифікаційних позицій і змінено деякі назви. Метою виправленої версії було відображення:
а) нових видів економічної діяльності, що не існували на момент розроблення NACE (rev. 1) (наприклад, діяльність телефонних центрів);
б) видів економічної діяльності, значення яких у силу технологічних або організаційних змін значно зросло відтоді, коли йшла розробка NACE (rev. 1);
в) корегування помилок у NACE (rev. 1).
31. У 2002 році було розпочато роботу з перегляду NACE. Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС щодо впровадження NACE (rev. 2) було прийнято в грудні 2006 року. Він включає положення щодо впровадження NACE (rev. 2) та вказівки щодо координованого переходу від NACE (rev. 1.1) до NACE (rev. 2) у різних галузях статистики. В цілому NACE (rev. 2) призначена для розроблення статистичних даних, які відносяться до видів економічної діяльності, що здійснюються з 1 січня 2008 року.
В Україні створення національних класифікацій видів економічної діяльності здійснювалося шляхом використання європейських класифікацій у незмінному вигляді з подальшою їх деталізацією на національному рівні. Перша редакція Класифікації видів економічної діяльності - КВЕД (ДК 009-96 ) була побудована на базі NACE (rev. 1). Упровадження КВЕД відбувалось протягом 1997 - 2000 років. Починаючи з січня 2001 року всі статистичні спостереження, формування зведеної інформації та публікація статистичних даних здійснювались за КВЕД.
З 2006 року набула чинності друга редакція КВЕД (ДК 009:2005 ), побудована на базі NACE (rev. 1.1). Класифікаційні позиції другої редакції КВЕД були приведені у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної класифікації видів економічної діяльності NACE (rev. 1.1), переглянуто доцільність та методологічну обґрунтованість утворення національного рівня. В основу перегляду національного рівня КВЕД, окрім методологічних аспектів, було покладено аналіз даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) щодо кількості суб'єктів за видами економічної діяльності, а також практичний досвід впровадження та використання КВЕД. Також до другої редакції КВЕД було включено європейську регламентну частину класифікації видів економічної діяльності - терміни та визначення, які використовуються в контексті класифікації, правила визначення та зміни основного виду економічної діяльності тощо.
КВЕД (ДК 009:2010 ) створена на основі NACE (rev. 2) і повністю їй відповідає як за структурою, так і змістом категорій. КВЕД (ДК 009:2010) набуває чинності з 1 січня 2012 року.
Положення NACE: основні особливості
32. Країни - члени ЄС і Євростат встановили, що використання NACE (rev. 2) має бути обов'язковим в межах ЄС. Таким чином, національні регламенти щодо впровадження NACE (rev. 2) повинні містити відповідні положення. Статистичні дані за видами економічної діяльності, що збираються країнами - членами ЄС, повинні оброблятися відповідно до NACE (rev. 2) або національної класифікації, створеної на її основі.
33. Регламент NACE (rev. 2) дозволяє країнам-членам використовувати для національних потреб національні версії, створені на основі NACE (rev. 2). Однак національні версії повинні відповідати структурній та ієрархічній побудові NACE (rev. 2).
34. Євростат і Керівний комітет NACE відповідають за виконання Регламенту, внесення незначних змін (наприклад, з метою відображення технологічних змін) і підтримку контактів з міжнародними організаціями, що є користувачами класифікацій видів економічної діяльності.
1.4 Перегляд NACE
35. Зміни у структурі економіки та організації діяльності, а також науково-технічний прогрес призводять до появи нових видів економічної діяльності та продукції, що, в свою чергу, призводить до зникнення існуючих видів діяльності та продукції. Такі зміни передбачають постійну адаптацію та перегляд статистичних класифікацій. Часові інтервали між переглядами не повинні бути занадто довгими, оскільки актуальність класифікацій з часом знижується, і не занадто короткими, тому що це має негативний вплив на порівнянність даних. Будь-який перегляд класифікації, особливо якщо він включає структурні зміни, призводить до розривів у часових рядах.
36. Останній перегляд міжнародних і європейських класифікацій видів діяльності та продукції, відомий як "Операція 2007", здійснювався у 2000 - 2007 роках. Перегляд охоплював усі класифікації інтегрованої системи економічних класифікацій, як описано в підрозділі 1.1. Основними критеріями перегляду були:
• актуальність для сучасної світової економіки;
• більша порівнянність з іншими національними і міжнародними класифікаціями;
• послідовність у відношенні до попередніх версій.
З 2002 року було проведено низку консультацій із усіма зацікавленими сторонами, включаючи департаменти Євростату і національні статистичні служби, а також торговельні й комерційні асоціації ЄС. Консультації було спрямовано на обговорення та одержання пропозицій з приводу підготовки нової версії NACE.
37. Загальні характеристики NACE залишилися не зміненими. При підготовці NACE (rev. 2) було витримано баланс між ступенем деталізації позицій, необхідної для основних користувачів, і трудовими витратами статистичних служб.
38. Детальна інформація щодо розбіжностей між NACE (rev. 1.1) та NACE (rev. 2) наведена у розділі 5.
РОЗДІЛ 2
ПРИНЦИПИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ NACE
2.1 Критерії, що були прийняті при розробленні NACE
39. Критерії, за якими визначаються й описуються класифікаційні позиції на будь-якому рівні, залежать від декількох факторів, серед яких можливість використання класифікації та доступність даних. Ці критерії застосовуються у різний спосіб на різних рівнях класифікації: при визначенні деталізованих рівнів до уваги береться критерій подібності виробничих процесів, тоді як на більш агрегованих рівнях це зазвичай не є важливим.
Критерії класів
40. Критерії, що стосуються способу, в який види економічної діяльності групуються або розгруповуються між виробничими одиницями, є центральними стосовно визначення класів (найдетальніші позиції) NACE. Такі критерії забезпечують класифікацію кожної одиниці в окремому класі наскільки це є можливим у тому, що стосується їхньої діяльності.
41. Подібно ISIC (rev. 4), у NACE (rev. 2) при визначенні індивідуальних класів більше уваги приділяється виробничому процесу. Це означає, що види діяльності групуються разом, якщо для виробництва товарів або надання послуг застосовується однаковий процес з використанням подібних технологій.
42. Крім того, класи NACE визначаються таким чином, щоб завжди, коли це можливо, виконувалися дві нижчезазначені умови:
а) виробництво товарів та надання послуг певної позиції, що характеризує даний клас, складає основну частку продукції, виробленої включеними до цього класу статистичними одиницями;
б) до даного класу відносяться одиниці, які виробляють основну частку товарів і послуг, що належать до цієї позиції та її характеризують.
43. Ще одним важливим аспектом при визначенні класів NACE є відносна значущість видів економічної діяльності, що включені до класифікації. Загалом окремі класи визначені для видів економічної діяльності, що є домінуючими в більшості країн ЄС, або які мають особливе значення для світової економіки. Певні класи були включені до структури ISIC та, відповідно, у NACE задля забезпечення міжнародної порівнянності.
Критерії груп і розділів
44. На відміну від класів фактори виробництва та технології, що використовуються в виробничій діяльності, стають менш важливими в якості критерію для групування видів економічної діяльності на більш агрегованих рівнях класифікації. На найвищому рівні (секції) важливим критерієм є загальні характеристики вироблених товарів та наданих послуг, а також подальше використання статистичних даних, наприклад, у рамках СНР/ESA.
45. До основних критеріїв, що застосовуються для опису груп та розділів NACE, відносяться наступні характеристики діяльності виробничих одиниць:
• характер вироблених товарів і наданих послуг;
• призначення товарів і послуг;
• ресурси, процес та технології, що застосовуються у виробництві.
46. Характер вироблених товарів і наданих послуг визначається фізичним складом, технологією виробництва і призначенням продукції. Розгрупування позицій NACE за характером вироблених товарів і наданих послуг створює основу для групування виробничих одиниць за спільними рисами та зв'язками між ресурсами, що використовуються, джерелами попиту та ринками продукції.
47. Від однієї позиції до іншої вищевказаним критеріям надається різний ступінь значущості. У багатьох випадках (наприклад, виробництво харчових продуктів, текстильна промисловість, виробництво шкіри й одягу, виробництво машин і устатковання, а також сектор послуг) ці три критерії так тісно пов'язані, що проблеми визначення ключового навіть не виникає. Під час класифікації одиниць, що виробляють продукцію проміжного споживання, найчастіше найбільше значення приділяється фізичному складу та технології виробництва продукції. При класифікації одиниць, які використовують складні процеси для виробництва товарів, пріоритет найчастіше надається кінцевій продукції, технологіям і організації виробництва, а не фізичному складу.
2.2 Основний, другорядні і допоміжні види економічної діяльності
48. Одиниця може здійснювати один або декілька видів економічної діяльності, віднесених до однієї або декількох позицій NACE.
49. Основним видом економічної діяльності статистичної одиниці визначається діяльність, що забезпечує максимальну частку загальної доданої вартості цієї одиниці. Основний вид економічної діяльності визначається методом "top-down" (див. підрозділ 3.2) і не обов'язково створює 50% або більше загальної доданої вартості одиниці.
50. Другорядний вид економічної діяльності - це будь-яка інша економічна діяльність одиниці, результатом якої є товари або послуги, призначені для реалізації третім сторонам. Додана вартість, створювана другорядним видом діяльності, має бути менше, ніж додана вартість, створювана основним видом діяльності.
51. Варто розрізняти основний і другорядні види економічної діяльності, з одного боку, і допоміжну діяльність - з іншого. Основний і другорядні види економічної діяльності зазвичай здійснюються за допомогою різних допоміжних видів діяльності, таких як бухгалтерський облік, перевезення, збереження, закупівля, стимулювання збуту, ремонт і технічне обслуговування тощо. Таким чином, допоміжні види діяльності існують винятково для підтримки основної і другорядної діяльності одиниці і полягають у виробництві товарів і наданні послуг, призначених виключно для споживання у рамках цієї одиниці.
52. Діяльність є допоміжною, якщо вона відповідає усім наступним умовам:
а) діяльність здійснюється для потреб самої одиниці;
б) ресурси (сировина та матеріали) складають частину витрат одиниці;
в) продукція (як правило, послуги, рідше - товари) не є частиною кінцевої продукції одиниці і не використовується для формування валового основного капіталу;
г) подібна діяльність у такому самому обсязі здійснюється іншими подібними виробничими одиницями.
53. Наприклад, до допоміжних видів діяльності не відносяться:
а) виробництво товарів і послуг, що сприяють формуванню капіталу, наприклад, здійснення будівництва за власний рахунок, що за наявності даних підлягає окремій класифікації у будівництві; виробництво програмного забезпечення;
б) виробництво продукції, значна частина якої призначена для продажу на ринку, навіть у тому випадку, якщо певна її частка споживається для потреб основного виду економічної діяльності;
в) виробництво товарів або послуг, що стають фізичним компонентом продукції основного або другорядного видів економічного діяльності (наприклад, виробництво цехом підприємства коробок, призначених для пакування його продукції);
г) виробництво енергії на електростанції, що входить до складу підприємства, навіть у випадку, якщо вся її продукція покриває потреби винятково підприємства, до складу якого вона входить;
д) купівля товарів з метою їхнього перепродажу в незміненому вигляді;
є) науково-дослідні роботи, якщо вони не є послугами, наданими винятково для поточного виробничого процесу.
54. В усіх зазначених вище випадках при наявності окремого обліку варто проводити межі між одиницями підприємства, визначити їх одиницями за видами економічної діяльності (див. наступний підрозділ) і класифікувати їх за здійснюваними ними видами економічної діяльності.
2.3 Визначення статистичних одиниць
55. Щоб створити повну статистичну картину економіки, потрібний широкий спектр інформації, однак організаційний рівень, на якому можливо зібрати цю інформацію, змінюється в залежності від типу даних. Наприклад, дані про фінансові показники компанії, яка здійснює діяльність у декількох географічно різних місцях, можна отримати тільки з основного місцезнаходження компанії, тоді як дані про виробництво та реалізацію продукції можна отримати з місць здійснення діяльності. Задля належного спостереження та аналізу цих даних є необхідним визначення статистичних одиниць. Вони складають інформаційні блоки, відповідно до яких можна збирати і класифікувати дані за NACE.
56. Різні типи статистичних одиниць задовольняють різні потреби, але кожна одиниця є конкретним утворенням, яка визначається таким чином, щоб її було можливо ідентифікувати і не переплутати з іншою одиницею. Це може бути ідентифікована адміністративна одиниця або, наприклад, у випадку одиниці гомогенного (однорідного) виробництва, статистичне утворення.
57. Нижче наведені одиниці, описані в Регламенті Ради про статистичні одиниці-15:
__________
-15 Регламент Ради (ЄЕС) № 696/93 від 15 березня 1993 р. про статистичні одиниці для спостереження та аналізу системи виробництва у Європейському економічному Співтоваристві (ОЖ № L 76, 30.03.1993, стор. 1).
а) група підприємств;
б) підприємство;
в) одиниця за видом економічної діяльності;
г) місцева одиниця;
д) місцева одиниця за видом економічної діяльності;
е) інституційна одиниця;
ж) одиниця гомогенного виробництва;
з) місцева одиниця гомогенного виробництва.
Відносини між різними типами статистичних одиниць наведені в наступній таблиці:
Одне або кілька місцезнаходженьОдне місцезнаходження
Один або декілька видів діяльностіПідприємство
Інституційна одиниця
Місцева одиниця
Один вид діяльностіОдиниця за видом економічної діяльності
Одиниця гомогенного виробництва
Місцева одиниця за видом економічної діяльності
Місцева одиниця гомогенного виробництва
Систему адміністративних та статистичних одиниць можна зобразити в такий спосіб:
РОЗДІЛ 3
ПРАВИЛА КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОДИНИЦЬ
3.1 Основні правила класифікації
58. Кожній одиниці, яка включена до статистичного реєстру-16, має бути присвоєний код NACE її основного виду економічної діяльності. Основним видом економічної діяльності є той, що створює найбільшу частку доданої вартості одиниці. Визначення коду NACE ґрунтується на методологічній основі NACE, рішеннях, прийнятих Керівним комітетом NACE, таблицях відповідності і зв'язках з іншими класифікаціями, такими як ISIC, CPA, HS, CN тощо.
__________
-16 Регламент (ЄС) № 177/2008.
59. У тому випадку якщо одиниця здійснює лише один вид економічної діяльності, цей вид економічної діяльності є основним і відноситься до позиції NACE, яка описує даний вид економічної діяльності. Якщо одиниця здійснює декілька видів економічної діяльності (за винятком допоміжних видів діяльності, див. підрозділ 2.2), основний вид економічної діяльності визначається на основі доданої вартості від кожного виду діяльності, що здійснюється, згідно з правилами, наведеними нижче.
60. Додана вартість є базовим показником, за яким визначається вид економічної діяльності одиниці. Додана вартість визначається як різниця між виробленою продукцією та проміжним споживанням. Додана вартість є додатковим засобом вимірювання обсягу участі кожної економічної одиниці в формуванні валового національного продукту (ВНП).
Замінники критерію доданої вартості
61. Для визначення основного виду економічної діяльності одиниці необхідно знати, які види економічної діяльності здійснює ця одиниця і, відповідно, яку частку доданої вартості створено за кожним з видів її економічної діяльності. З огляду на те, що одержати інформацію про додану вартість, створену кожним з видів економічної діяльності, іноді неможливо, класифікацію видів економічної діяльності варто здійснювати за допомогою інших критеріїв, що її замінюють. Такими критеріями можуть бути:
а) критерії на основі результату:
- обсяг виробленої продукції одиниці у вигляді товарів та послуг, що пов'язані з кожним видом економічної діяльності;
- обсяг реалізації або оборот груп продукції, реалізованих за кожним з видів економічної діяльності;
б) критерії на основі ресурсів:
- фонд оплати праці за кожним з видів економічної діяльності (або дохід для самозайнятих осіб);
- середня кількість працівників за кожним з видів економічної діяльності;
- кількість відпрацьованих годин працівниками за кожним з видів економічної діяльності.
62. Такі критерії слід використовувати замість основного критерію у разі, коли неможливо розрахувати додану вартість для отримання результату. Критерій має бути таким, щоб отриманий результат був максимально наближений до того, який можливо було б отримати на основі даних про додану вартість. Застосування інших критеріїв не змінює методів, що використовуються для визначення основного виду економічної діяльності, тому що вони є альтернативними показниками, наближеними до доданої вартості.
63. Однак застосування альтернативних показників, наведених вище, може призводити до невірних результатів. Це матиме місце завжди, коли структура альтернативних показників не є прямо пропорційною обсягу доданої вартості.
64. При застосуванні показника обсягу реалізації, як замінника критерію доданої вартості, варто враховувати, що в деяких видах економічної діяльності обсяг реалізації та додана вартість не є пропорційними. Наприклад, у показнику обсягу реалізації у торгівлі (товарообігу) частина доданої вартості зазвичай значно нижча, ніж у промисловості. Навіть у різних видах промисловості співвідношення обсягу реалізації й одержаної доданої вартості може розрізнятися. Для деяких видів економічної діяльності обсяг реалізації визначається з певними особливостями, тому їх порівняння з іншими видами економічної діяльності не має сенсу, наприклад, у фінансовому посередництві або страхуванні. Те ж саме має враховуватись при використанні даних щодо виробленої продукції в якості альтернативних показників.
65. Значна частина одиниць займається торгівлею поряд з іншими видами економічної діяльності. У таких випадках дані про обсяг реалізації є непридатними показниками для розрахунку тієї частини доданої вартості, що створена в результаті здійснення торговельної діяльності. Набагато кращим показником є валовий прибуток (різниця між товарооборотом і вартістю товарів, придбаних для перепродажу з поправкою на зміни в товарних запасах). Однак торгівельна націнка може розрізнятися як при здійсненні одного виду оптової й роздрібної торгівлі, так і між різними видами торговельної діяльності. Крім того, слід враховувати спеціальні правила класифікації видів торгівлі, викладені в підрозділі 3.4.
66. Те ж саме слід враховувати при застосуванні альтернативних показників, які формуються на основі ресурсів. Співвідношення фонду оплати праці або середньої кількості працівників, з однієї сторони, і доданої вартості, з іншої сторони, не є надійним, якщо продуктивність різна за різними видами економічної діяльності. Продуктивність може значно розрізнятися між зовсім різними видами економічної діяльності, а також між видами діяльності, що відносяться до одного класу NACE. Наприклад: виробництво будь-якого товару вручну у порівнянні з виробництвом цього самого товару з використанням механізованого процесу.
3.2 Комплексна та інтегрована діяльність
67. Існують випадки, коли види економічної діяльності, що здійснюються одиницею, відносяться до декількох класів NACE. Такі випадки можуть бути результатом вертикальної інтеграції видів економічної діяльності (наприклад, рубання лісу у сполученні з лісопильним виробництвом або добування глини у сполученні з виробництвом цегли) або горизонтальної інтеграції (наприклад, виготовлення тістечок у сполученні з виготовленням цукрових кондитерських виробів), або будь-якого іншого сполучення видів економічної діяльності статистичної одиниці. У таких випадках одиницю варто класифікувати за правилами, викладеними у цьому підрозділі.
68. Якщо одиниця здійснює види економічної діяльності, які відносяться тільки до двох різних класифікаційних позицій NACE, один з них завжди складає більше 50% доданої вартості, за винятком надзвичайно малоймовірного випадку, коли обидва види економічної діяльності, що відносяться до різних класифікаційних позицій, складають рівно по 50% доданої вартості. Вид діяльності, що створює більше 50% доданої вартості, і є основним, визначеним за класифікаційною позицією NACE (rev. 2).
69. У складних випадках, коли одиниця здійснює понад два види економічної діяльності, які відносяться до більш ніж двох класифікаційних позицій NACE, з яких жоден не створює більше 50% доданої вартості, основний вид економічної діяльності цієї одиниці визначається за методом "top-down", який описаний нижче.
Метод "top-down"
70. Метод "top-down" ґрунтується на ієрархічній структурі побудови класифікації: класифікація одиниці на найнижчому рівні має відповідати її класифікації на більш високих рівнях структури. Щоб дана умова була виконана, процес розпочинається з визначення відповідного найвищого рівня і далі нижчих рівнів класифікації у наступний спосіб:
а) визначити секцію, частка доданої вартості якої є найбільшою;
б) визначити усередині цієї секції розділ, частка доданої вартості якого є найбільшою;
в) визначити усередині цього розділу групу, частка доданої вартості якої є найбільшою;
г) визначити усередині цієї групи клас, частка доданої вартості якого є найбільшою.
71. Приклад: одиниця здійснює наступні види економічної діяльності і відома частка доданої вартості, створювана кожним з них:
СекціяРозділГрупаКласНазва класуЧастка доданої вартості, %
C2525.925.91Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів10%
2828.128.11Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів6%
28.228.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів5%
28.928.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну23%
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону8%
G4646.146.14Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками7%
46.646.61Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням28%
M7171.171.12Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах13%
• Визначення найбільшої секції між:
Секцією C Переробна промисловість52%
Секцією G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів35%
Секцією M Професійна, наукова та технічна діяльність13%
• Визначення найбільшого розділу всередині найбільшої секції C:
Розділ 25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання10%
Розділ 28 Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань42%
• Визначення найбільшої групи всередині найбільшого розділу 28:
Група 28.1 Виробництво машин і устатковання загального призначення6%
Група 28.2 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення5%
Група 28.9 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення31%
• Визначення основного класу всередині найбільшої групи 28.9:
Клас 28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну23%
Клас 28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону8%
Отже, основним визначений клас 28.93 "Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну", хоча на перший погляд, класом, що створює найбільшу частку доданої вартості, є клас 46.61 "Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням".
Нижче на малюнку відображений шлях рішення, що застосовувався у цьому прикладі.
72. Через невідповідність між ISIC і NACE на рівнях груп і класів застосування методу "top-down" до NACE може дати результати, що відрізняються від тих, які були б отримані при застосуванні цього методу до ISIC. Якщо можливо, даний метод спочатку варто застосувати до ISIC і визначити клас за ISIC, а потім - до NACE. Таким чином, була б забезпечена відповідність світовим класифікаціям.
73. При застосуванні методу "top-down" до секції G "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів", слід враховувати спеціальні вимоги (див. пункти 93-99).
Зміна основного виду економічної діяльності одиниці
74. Одиниці можуть змінювати основний вид економічної діяльності як одразу, так і впродовж певного періоду часу у зв'язку із сезонними факторами або у зв'язку зі зміною асортименту продукції, що виробляється, за рішенням керівництва. Всі такі випадки потребують зміни класифікаційної позиції одиниці. Однак надто часті подібні зміни можуть призвести до невідповідностей між статистичними даними, що надаються впродовж короткострокового періоду (щомісяця та щоквартально), та статистичними даними, які надаються впродовж довгострокового періоду (за рік), що призводить до значних складнощів у тлумаченні таких даних.
75. Якщо одиниця здійснює два види економічної діяльності, кожен з яких забезпечує біля 50% доданої вартості, з метою запобігання частих змін, що не відбивають значних змін в економічній реальності, застосовується правило стабільності. Відповідно до цього правила основний вид економічної діяльності одиниці варто змінити, якщо його внесок у додану вартість складає менше 50% протягом щонайменше двох років.
Класифікація вертикально інтегрованих видів діяльності
76. Вертикальна інтеграція видів діяльності має місце, коли різні етапи виробництва здійснюються однією одиницею послідовно і коли продукція, вироблена на одному етапі, стає ресурсом для іншого етапу виробництва. Прикладом звичайної вертикальної інтеграції можна назвати вирубування дерев (лісу) у сполученні з лісопильним виробництвом, добування глини у сполученні з виробництвом цегли або виробництво одягу на текстильній фабриці.
77. При застосуванні NACE (rev. 2) вертикальну інтеграцію варто трактувати як будь-яку іншу форму комплексної діяльності, тобто основним видом економічної діяльності одиниці є вид діяльності, що створює понад 50 % доданої вартості або визначений методом "top-down". Ці правила класифікації змінилися у порівнянні з попередніми версіями NACE. Щодо вертикальної інтеграції у сфері сільського господарства - див. пункт 92.
78. Якщо додана вартість або альтернативні показники неможливо застосовувати стосовно окремих етапів вертикально інтегрованого процесу безпосередньо з даних бухгалтерського обліку, підготовлених самою одиницею, можливе порівняння з подібними одиницями. Як альтернатива оцінка проміжної або кінцевої продукції може ґрунтуватися на ринкових цінах.
Класифікація горизонтально інтегрованих видів діяльності
79. Горизонтальна інтеграція видів діяльності має місце, коли види економічної діяльності здійснюються одночасно з використанням однакових факторів виробництва. У цьому випадку також застосовується принцип доданої вартості за методом "top-down" і при застосуванні вищевказаних альтернативних показників для визначення ОВД використовуються ті ж самі правила.
3.3 Правила класифікації специфічних видів діяльності
Види діяльності, що виконуються за винагороду або на основі контракту, залучення зовнішніх ресурсів
80. У цьому підрозділі викладені правила класифікації аутсорсингу (залучення зовнішніх ресурсів) в окремих сферах. Усі правила аутсорсингу (передачі діяльності іншому виконавцю), де зазначаються всі випадки класифікації аутсорсингу, наведені у додатку.
У цьому підрозділі використовуються наступні терміни:
а) Замовник - виробнича одиниця, що укладає договір з іншою виробничою одиницею (підрядником) з метою виконання певних завдань, таких як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності.
б) Підрядник - виробнича одиниця, що виконує визначені завдання, такі як здійснення частини виробничого процесу або навіть усього виробничого процесу, надання послуг із залучення робочої сили або забезпечення допоміжної діяльності, на основі договірних відносин із замовником. У NACE види діяльності, здійснювані підрядником, виконуються "за винагороду або на контрактній основі". В цьому контексті також використовується термін субпідрядник.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.12.2011 № 396
Про затвердження Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності
З метою вдосконалення та впровадження системи національних статистичних класифікацій, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень, відповідно до ст. 12 Закону України "Про державну статистику"
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!