• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР

Органи влади СРСР | Указ від 08.06.1984 № 340-XI
Реквізити
 • Видавник: Органи влади СРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 08.06.1984
 • Номер: 340-XI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Органи влади СРСР
 • Тип: Указ
 • Дата: 08.06.1984
 • Номер: 340-XI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Союзу РСР
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
У зв'язку з прийняттям Закону СРСР "Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями" Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
I. Внести до законодавчих актів Союзу РСР такі зміни і доповнення:
1. В Основах законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, затверджених Законом СРСР від 15 липня 1970 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1970 р., N 29, ст. 265; 1980 р., N 12, ст. 214; 1982 р., N 19, ст. 318; 1983 р., N 5, ст. 74, N 33, ст. 507):
1) в абзаці восьмому преамбули слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємствами, установами, організаціями";
2) у частині другій статті 2 слова "в управлінні виробництвом" замінити словами "в управлінні підприємством, установою, організацією";
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Укладення колективного договору та його чинність
Колективний договір укладається профспілковим комітетом підприємства, організації, від імені трудового колективу з адміністрацією підприємства, організації.
Укладенню колективного договору передує обговорення його проекту на зборах (конференціях) трудового колективу, який приймає по ньому рішення і уповноважує профспілковий комітет підприємства, організації підписати цей договір.
Колективний договір поширюється на всіх робітників і службовців підприємства, організації, незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки";
4) у частині третій статті 7 слова "до управління виробництвом" замінити словами "до управління підприємством, організацією";
5) статтю 52 викласти в такій редакції:
"Стаття 52. Забезпечення трудової дисципліни
Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується свідомим ставленням до праці, методом переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.
У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу";
6) частину першу статті 54 викласти в такій редакції:
"Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил";
7) частину третю статті 56 після слів "на розгляд" доповнити словами "трудового колективу,";
8) статтю 57 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів";
9) статтю 61 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють додержання всіма працівниками правил та інструкцій по охороні праці на підприємствах, в установах, організаціях";
10) статтю 62 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці";
11) найменування розділу XII викласти в такій редакції: "Професійні спілки. Участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями";
12) частину другу статті 96 викласти в такій редакції:
"Професійні спілки беруть участь у розробленні і реалізації державних планів економічного і соціального розвитку, у вирішенні питань розподілу і використання матеріальних та фінансових ресурсів, залучають робітників і службовців до управління підприємствами, установами, організаціями, організують соціалістичне змагання, масову технічну творчість, сприяють зміцненню виробничої і трудової дисципліни";
13) статтю 97 викласти в такій редакції:
"Стаття 97. Право робітників і службовців брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями
Робітники і службовці мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції) трудових колективів, професійні спілки та інші громадські організації, органи народного контролю, виробничі наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах, вносити пропозиції про поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також у питаннях соціально-культурного та побутового обслуговування.
Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи".
1) статтю 2 викласти в такій редакції:
"2. Профспілковий комітет підприємства, установи, організації сприяє участі робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції) трудового колективу, виробничі наради та інші громадські органи, які діють у трудових колективах.
Адміністрація підприємств, установ, організацій зобов'язана створювати умови, які б забезпечували участь робітників і службовців в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції робітників та службовців і повідомляти їм про вжиті заходи";
2) у статті 4 слова "колективу робітників і службовців" замінити словами "трудового колективу";
3) у статті 5:
частину першу доповнити словами "після обговорення і схвалення їх трудовими колективами";
останню частину доповнити словами "Зазначений кошторис затверджується після обговорення і схвалення його трудовими колективами";
4) статтю 11 викласти в такій редакції:
"11. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, в установі, організації, затверджуються трудовими колективами за поданням адміністрації і профспілкового комітету на основі типових правил".
( Пункт 3 розділу I не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX від 21.04.2022 )
заголовок після слів "громадських організацій" доповнити словами "трудових колективів";
частину першу викласти в такій редакції:
"Професійні спілки, інші громадські організації, трудові колективи відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік та до статутів (положень) громадських організацій, а також громадяни беруть участь в управлінні державним і громадським житловим фондом та в забезпеченні його схоронності";
частину третю викласти в такій редакції:
"Державні органи, підприємства, установи та організації, а також службові особи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по поліпшенню використання і схоронності житлового фонду".
4. Пункт 12 статті 5 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про охорону здоров'я, затверджених Законом СРСР від 19 грудня 1969 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1969 р., N 52, ст. 466; 1979 р., N 25, ст. 438), викласти в такій редакції:
"12) широкої участі громадських організацій і трудових колективів в охороні здоров'я населення".
5. Статтю 6-2 Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік, затверджених Законом СРСР від 13 грудня 1968 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1968 р., N 51, ст. 485; 1980 р., N 3. ст. 42), викласти в такій редакції:
"Стаття 6-2. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охорони земель, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні земель".
6. Статтю 36 Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра, затверджених Законом СРСР від 9 липня 1975 року (відомості Верховної Ради СРСР, 1975 р., N 29, ст. 435), викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам у здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони надр і раціонального їх використання, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по охороні надр і раціональному їх використанню".
7. Статтю 9 Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік, затверджених Законом СРСР від 10 грудня 1970 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1970 р., N 50, ст. 566; 1980 р., N 3, ст. 43), викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни допомагають державним органам у здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення раціонального використання і охорони вод, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню і охороні вод".
8. Статтю 10 Основ лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік, затверджених Законом СРСР від 17 червня 1977 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1977 р., N 25, ст. 388), викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни подають допомогу державним органам і колгоспам у здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності спрямованій на забезпечення раціонального використання, відтворення, охорони і захисту лісів, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів по раціональному використанню, відтворенню, охороні і захисту лісів".
9. Статтю 7 Закону СРСР від 25 червня 1980 року "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р., N 27, ст. 528) викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни подають допомогу державним органам у здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря.
Громадські організацій і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони атмосферного повітря, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони атмосферного повітря".
10. Статтю 9 Закону СРСР від 25 червня 1980 року "Про охорону використання тваринного світу" (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980 р., N 27, ст. 530) викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у здійсненні заходів щодо охорони і використання тваринного світу
Професійні спілки, організації молоді, товариства охорони природи, товариства мисливців і рибалок, наукові товариства та інші громадські організації, трудові колективи, а також громадяни подають допомогу державним органам у здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу.
Громадські організації і трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованій на забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу, відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, а також до статутів (положень) громадських організацій.
Державні органи зобов'язані всемірно враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян при здійсненні заходів щодо охорони і раціонального використання тваринного світу".
II. Доручити Президіям Верховних Рад союзних республік привести законодавство союзних республік у відповідність з цим Указом.
Голова ПрезидіїВерховної Ради СРСР К.ЧЕРНЕНКОСекретар ПрезидіїВерховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 8 червня 1984 року
N 340-XI