Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, здійснюваних у рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні"

Державна податкова служба України Податкова консультація від 12.09.2019 №154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Податкова консультація

Дата 12.09.2019

Номер 154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
12.09.2019 N 154/6/99-00-07-03-02-15/ІПК
Державна податкова служба України з урахуванням пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. N 682-р "Питання Державної податкової служби України" розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг, здійснюваних у рамках проекту міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) "Транскордонний паломницький маршрут як інструмент промоції спільної історико-культурної спадщини в українсько-польському прикордонні" (далі - проект МТД), та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських співтовариств від 12.12.2006 р. (далі - Рамкова угода), ратифікована Законом України від 03 вересня 2008 року N 360-VI, визначає деталізовані положення стосовно правил, що застосовуються до виконання заходів, повністю або частково фінансованих коштом Європейського Співтовариства (далі - Співтовариство), зокрема, стосовно обміну валют, сплати митних зборів і податків (пункт 1.2 статті 1 Рамкової угоди). Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих коштом Співтовариства, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (пункт 1.3 статті 1 Рамкової угоди).
Статтею 3 Рамкової угоди визначено, що заходи, які фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема:
будь-які товари, що імпортуються з метою реалізації заходів, фінансованих коштом Співтовариства, не обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом (пункт 3.1 статті 3 Рамкової угоди);
контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті податку на додану вартість, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (пункт 3.3 статті 3 Рамкової угоди).
У тих випадках, коли контракт стосується поставки товарів, що походять з України, контракт повинен бути укладений на підставі цін, без урахування податку на додану вартість.
Термін "заходи", застосований у пункті 1.3 статті 1 Рамкової угоди, означає заходи, що попередньо погоджені з Урядом України та підпадають під дію регламентів, зазначених у преамбулі Рамкової угоди.
Термін "товар" слід розуміти як будь-який продукт, послугу і/або права, які підлягають продажу (пункт 3.4 статті 3 Рамкової угоди).
Термін "контракт", застосований у пунктах 3.2 - 3.7 статті 3 Рамкової угоди, означає письмовий договір між Комісією Співтовариств та юридичною або фізичною особою, укладений з метою виконання проекту (програми) зовнішньої допомоги, що фінансується Співтовариством.
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Статтею 3 розділу І ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).
Пунктом 197.11 статті 197 розділу V ПКУ передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з:
постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.
Слід зазначити, що режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на осіб, а на операції.
Правила формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ та складання податкової накладної і реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) регулюються статтями 187, 198 і 201 розділу V ПКУ.
Відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Згідно з пунктами 201.1, 201.5, 201.7 та 201.10 статті 201 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни.
Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування ПДВ, також підлягають реєстрації в ЄРПН.
Відповідно до підпункту "а" пункту 198.1 статті 198 розділу V ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.
Згідно з пунктом 198.2 статті 198 розділу V ПКУ датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
дата отримання платником податку товарів/послуг.
Пунктом 198.3 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 розділу V ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Разом з цим відповідно до підпункту "б" пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до статті 197 розділу V, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 розділу V ПКУ).
У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі "Складена на операції, звільнені від оподаткування" верхньої лівої частини робиться помітка "Без ПДВ" (пункт 17 Порядку N 1307).
У графі 9 податкової накладної вказується код пільги. Код пільги зазначається згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної (пункт 16 Порядку N 1307).
Станом на 23.07.2019 р. чинними є Довідник N 93/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2019 р. і Довідник N 93/2 інших податкових пільг станом на 01.07.2019 р. (далі - Довідник N 93/2), які затверджено ДФС.
Відповідно до Довідника N 93/2 операціям з постачання товарів та послуг на митній території України як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку присвоєно код 14060523; операціям з постачання товарів та послуг на митній території України, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана у встановленому законодавством порядку, присвоєно код 14060524.
Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (далі - Порядок N 153).
Відповідно до пунктів 11 і 12 Порядку N 153 проекти (програми) підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
Згідно з пунктом 18 Порядку N 153 державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку N 153, яка підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку, засвідчується печаткою Міністерства та видається заявникові з надсиланням копії бенефіціарові протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення про проведення державної реєстрації проекту (програми).
У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;
2) підтвердження наявності плану закупівлі;
3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.
У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ.
Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми) МТД робиться відповідний запис у єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД, та розміщується план закупівлі на офіційному сайті Мінекономрозвитку (крім інформації, що становить комерційну таємницю).
Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках проекту МТД зберігає у справі:
копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту МТД та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).
Згідно з додатком 5 до Порядку N 153 у Плані закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД, до переліку категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД у рамках реалізації проекту (програми), не включаються товари, роботи і послуги, що придбаваються за кошти, залучені на умовах співфінансування з інших джерел, крім проектів (програм), донором яких виступає Європейський Союз.
Таким чином, якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника - платника ПДВ, то у договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана "Без ПДВ". Постачальник товарів/послуг за такими операціями податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує.
Отже, у рамках проекту МТД товари/послуги, що постачаються виконавцю проекту МТД та оплачуються за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) контрагентами-постачальниками такому виконавцю без нарахування ПДВ.
Разом з цим пунктом 23 Порядку N 153 визначено, що виконавець, який реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді контролюючому органу, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД за проектом (програмою) за формою згідно з додатком 8 до Порядку N 153 (далі - інформаційне підтвердження).
З огляду на чинну форму інформаційного підтвердження виконавці проекту МТД зазначають відповідні реквізити контрагентів - постачальників товарів/послуг (найменування, код, адресу), які поставляють такі товари/послуги виконавцям проекту МТД, та обсяг їх придбання із застосуванням пільгового режиму в інформаційному підтвердженні.
Враховуючи викладене, операції контрагентів-постачальників товарів/послуг, які поставляють такі товари/послуги виконавцям проекту МТД у рамках проекту МТД та у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При цьому виконавець проекту МТД зобов'язаний неухильно дотримуватись вимог, встановлених нормами міжнародних договорів, ПКУ та Порядку N 153, у тому числі щодо подання до відповідних органів інформаційного підтвердження (щомісячно), яке, зокрема, містить реквізити таких контрагентів-постачальників товарів/послуг.
Щодо питання 1
Операції товариства з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД (реалізація заходів, визначених у грантовому проекті) безпосередньо виконавцю проекту МТД та у межах затвердженого плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 197.11 статті 197 розділу V ПКУ, у тому числі, якщо оплата таких товарів/послуг здійснюється частково за кошти гранту Співтовариства, а частково за рахунок коштів, залучених на умовах співфінансування з місцевого бюджету.
При придбанні виконавцем проекту МТД товарів/послуг у рамках проекту МТД (реалізації заходів, визначених у грантовому проекті) ціна таких товарів/послуг визначається товариством без ПДВ, а тому товариство за операціями з постачання таких товарів/послуг податкові зобов'язання з ПДВ не визначає і до бюджету не сплачує. У договорі на таке постачання ціна товарів/послуг має бути вказана "Без ПДВ".
При цьому товариство при здійсненні операції з постачання таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну на відвантаження/надання товарів/послуг, яка підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН у встановлені ПКУ терміни. У графі 9 такої податкової накладної товариство повинно вказати код пільги - 14060524.
Щодо питання 2
Податкові накладні, складені і зареєстровані в ЄРПН контрагентом за операціями з постачання товарів/послуг, зокрема на дату перерахування товариством коштів на банківський рахунок контрагента, як оплати вартості таких товарів/послуг, є підставою для включення товариством сум ПДВ, вказаних у таких податкових накладних, до складу податкового кредиту.
Щодо питання 3, 4, 5
У розглянутій у зверненні ситуації у товариства відсутній обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до підпункту "б" пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ при здійсненні операцій з:
придбання за кошти донора товарів/послуг, що в подальшому будуть використані для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги;
придбання за кошти місцевого бюджету (які є часткою (10%) співфінансування в рамках виконання проекту МТД) товарів/послуг, що в подальшому будуть використані для реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
придбання товарів/послуг за кошти місцевого бюджету, у разі зміни частки співфінансування з місцевого бюджету (пропорцій джерел фінансування), що в подальшому будуть використані для забезпечення реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.
Щодо питання 6, 7
Операції товариства з постачання товарів/послуг виконавцю проекту МТД, що здійснюються понад обсяг, визначений проектом МТД (не включений до плану закупівлі), та оплата за які відбувається за рахунок інших джерел фінансування, зокрема обласного бюджету, оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.
При цьому у разі, якщо товари/послуги придбавалися товариством для використання у зазначених операціях, то обов'язку щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V ПКУ у товариства не виникає.
Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу II ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!