Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22

Національний банк України Постанова від 23.06.2022 №130
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 23.06.2022

Номер 130

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 23.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.06.2022 № 130
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22 "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) постанову після пункту 3 доповнити чотирма новими пунктами 3-1 - 3-4 такого змісту:
"3-1. Процентна ставка за кредитами рефінансування, наданими строком понад 90 днів з урахуванням особливостей цієї постанови (далі - кредити строком понад 90 днів), у разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами. Умовою надання кредиту строком понад 90 днів є згода банку, зазначена в заявці банку на участь у тендеріз підтримання ліквідності банків, на коригування процентної ставки в разі зміни облікової ставки Національного банку.
3-2. Процентна ставка за кредитами строком понад 90 днів:
1) визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку. Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом строком понад 90 днів;
2) установлюється під час проведення:
кількісного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні облікової ставки плюс стала величина;
процентного тендера з підтримання ліквідності банків на рівні, який не може бути нижче ніж облікова ставка плюс стала величина.
3-3. Національний банк у разі зміни облікової ставки Національного банку не пізніше наступного робочого дня від дня прийняття рішення про зміну облікової ставки Національного банку надсилає банку повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.
Банк не пізніше наступного робочого дня від дня отримання повідомлення щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів надсилає Національному банку повідомлення про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів.
Національний банк ініціює в строки, визначені у вимозі Національного банку, дострокове виконання банком зобов'язань за кредитом строком понад 90 днів у разі неотримання/несвоєчасного отримання повідомлення від банку про згоду щодо зміни процентної ставки за кредитом строком понад 90 днів або відмови банку від зміни процентної ставки.
Національний банк із третього робочого дня від дня прийняття рішення щодо зміни облікової ставки Національного банку нараховує проценти за користування кредитом строком понад 90 днів за новою процентною ставкою.
3-4. Сумарна заборгованість за кредитами строком понад 90 днів визначається як сума всіх кредитів строком понад 90 днів, наданих банку відповідно до цієї постанови та неповернутих на момент здійснення розрахунку вартості пулу, уключаючи проценти за користування ними, розраховані за поточною процентною ставкою процентів, що підлягають сплаті в кінці поточного календарного місяця та в наступні три календарних місяці користування кредитами строком понад 90 днів, але не більше ніж за фактичний період часу, що залишився до їх повернення.";
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Департаменту інформаційних технологій (Володимир Нагорнюк) забезпечити:
1) технічну можливість на час дії цієї постанови щодо припинення:
контролю, передбаченого в підпункті 4 пункту 13 розділу ІІ та підпункті 3 пункту 31 розділу ІІІ Технічного порядку проведення Національним банком України операцій за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи,затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2015 року № 783 (зізмінами) (далі - Технічний порядок № 783), під час перевірки заявок банків на проведення операцій із рефінансування, крім заявок банків, які не можуть отримати бланкове рефінансування відповідно до пункту 3 цієї постанови, щодо неперевищення непокритої забезпеченням заборгованості за кредитами рефінансування 30% залишків коштів фізичних осіб станом на 23 лютого 2022 року. Водночас залишити технічну можливість продовжувати здійснювати контроль заявок банків на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул за всіма виданими кредитами овернайт та кредитами рефінансування, уключаючи бланкові;
щоденної перевірки достатності заставлених активів (майна), що формують вартість пулу активів (майна) за операціями з рефінансування відповідно до пункту 8 розділу І Технічного порядку № 783, крім банків, які не можуть отримати бланкове рефінансування відповідно до пункту 3 цієї постанови;
2) доопрацювання форм заявки банку на участь у тендері з підтримання ліквідності та повідомлення про результати задоволення заявок на участь у тендері з підтримання ліквідності банків, що подаються строком понад 90 днів засобами відповідного програмно-технологічного забезпечення, привівши їх у відповідність до заявки та повідомлення, що подаються на участь у тендерах із підтримання ліквідності банків за довгостроковими кредитами рефінансування в частині надання банком згоди на зміну процентної ставки;
3) розрахунок сумарної заборгованості за кредитами строком понад 90 днів відповідно до пункту 3-4 цієї постанови.".
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 40
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 23.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.06.2022 № 130
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", Положення про регулювання Національним банком України грошово-кредитного та валютного ринків в умовах особливого періоду, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 листопада 2019 року № 129/ДСК, з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22 "Про особливості підтримання ліквідності банків у період дії воєнного стану" (зі змінами) такі зміни:
1) постанову після пункту 3 доповнити чотирма новими пунктами 3-1 - 3-4 такого змісту:
"3-1. Процентна ставка за кредитами рефінансування, наданими строком понад 90 днів з урахуванням особливостей цієї постанови (далі - кредити строком понад 90 днів), у разі зміни облікової ставки Національного банку підлягає коригуванню протягом строку користування такими кредитами. Умовою надання кредиту строком понад 90 днів є згода банку, зазначена в заявці банку на участь у тендеріз підтримання ліквідності банків, на коригування процентної ставки в разі зміни облікової ставки Національного банку.
3-2. Процентна ставка за кредитами строком понад 90 днів:
1) визначається з урахуванням сталої величини, розмір якої встановлюється окремим рішенням Правління Національного банку. Стала величина є незмінною протягом усього строку користування кредитом строком понад 90 днів;
2) установлюється під час проведення:

30 днiв передплати безкоштовно!