Про затвердження Змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму

Національний банк України Постанова від 16.05.2022 №99
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 16.05.2022

Номер 99

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 17.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
16.05.2022 № 99
Про затвердження Змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про платіжні послуги" Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 травня 2022 року № 99
Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму
1. У розділі І:
1) у пункті 1 слова ""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"" замінити словами ""Про платіжні послуги" (далі - Закон)";
2) у пункті 3:
у підпункті 2 слова "на договірній основі" виключити;
у підпункті 3 слова "розрахункові документи" замінити словами "платіжні інструкції";
у підпункті 4 слова "на договірній основі для здійснення операцій" замінити словами "для виконання платіжних операцій";
3) у пункті 5 слова "банківськими правилами" замінити словами "правилами/внутрішніми документами банку";
4) розділ після пункту 6 доповнити новим пунктом 6-1 такого змісту:
"6-1. Банк у внутрішніх документах самостійно визначає уповноважену(их) особу(іб), яка(і) підписує(ють) заяву про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".";
5) у пункті 7:
у четвертому реченні абзацу першого слова "систем дистанційного обслуговування" замінити словами "засобів дистанційної комунікації";
абзац другий після слів "клієнтами переліку" доповнити словами "до банку під час відкриття рахунку";
6) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Банк зберігає документи, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформацію, отриману з офіційних та/або надійних джерел відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно- правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документи, що підтверджують повноваження представника (розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком (далі - документи), у порядку, установленому внутрішніми документами банку.
Документи в разі закриття банком рахунку клієнта зберігаються банком (його комерційним агентом) протягом строку, установленого Законом та законодавством з питань фінансового моніторингу.".
2. У додатках до Порядку:
1) у додатку 1:
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Уповноважена(і) особа(и), визначена(і)
внутрішніми документами банку (посада) _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)";
пункти 14, 15 виключити;
2) у додатках 2, 3:
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Уповноважена(і) особа(и), визначена(і)
внутрішніми документами банку (посада) _____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)";
пункти 15, 16 виключити.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 17.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
16.05.2022 № 99
Про затвердження Змін до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про платіжні послуги" Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2020 року № 102 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
16 травня 2022 року № 99
Зміни до Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму
1. У розділі І:
1) у пункті 1 слова ""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"" замінити словами ""Про платіжні послуги" (далі - Закон)";
2) у пункті 3:

30 днiв передплати безкоштовно!