Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків

Національний банк України Постанова від 25.05.2020 №66
Остання редакція від 25.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 25.05.2020

Номер 66

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 26.05.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
25.05.2020 № 66
Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку ліцензування банків Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 травня 2020 року № 66
Зміни
до Положення про ліцензування банків
1. У розділі І:
1) у главі 2:
пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Пакет документів, що подається до Національного банку згідно з цим Положенням, має супроводжуватися клопотанням про його розгляд. Клопотання має містити опис усіх документів у пакеті з назвами, датами видачі, органами (особами), що їх видали, згоду особи на обробку персональних даних, зберігання, перевірку та передавання іншим державним органам України отриманих від особи інформації та документів. Клопотання підписується особисто заявником -фізичною особою або керівником заявника - юридичної особи.
Клопотання має містити запевнення надавача, що він отримав згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, щодо яких надаються персональні дані.";
друге речення пункту 21 викласти в такій редакції: "Документи в окремих випадках, визначених у цьому Положенні, та на вимогу Національного банку також подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.".
2. У розділі ІІ:
1) у пункті 64 глави 6:
підпункт 1 доповнити словами "[крім припинення повноважень (звільнення) на вимогу Національного банку у зв'язку з прийняттям ним рішення про відмову в погодженні особи на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку]";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) обіймання особою посади/посад керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження Національним банком особи на таку посаду/посади [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]
2) підпункт 4 пункту 74 глави 9 доповнити словами та цифрами ", крім передбачених у пунктах 73, 74 глави 9 розділу ІІ цього Положення анкет фізичної/юридичної особи відповідно".
3. У розділі ІІІ:
1) у підпункті 5 пункту 88 глави 11 слово "періодичного" виключити;
2) у главі 13:
назву глави доповнити словами "та під час надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу з метою спрямування коштів на збільшення статутного капіталу";
пункт 104 викласти в такій редакції:
"104. Національний банк під час погодження змін до статуту банку у зв'язку зі збільшенням його статутного капіталу, надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу з метою спрямування коштів на збільшення статутного капіталу оцінює фінансовий/майновий стан юридичних і фізичних осіб, які здійснили додаткові внески, спрямовують кошти субординованого боргу до статутного капіталу банку в розмірі одного й більше відсотка статутного капіталу (з урахуванням його збільшення).";
пункт 105 доповнити словами ", даті клопотання про надання дозволу на дострокове погашення субординованого боргу відповідно";
у пункті 106:
абзац перший після слова "банку," доповнити словами "якій банк достроково погашає субординований борг,";
підпункт 1 після слова "банку," доповнити словами "сума субординованого боргу до погашення відповідно,";
у підпункті 2 слова та цифри ", ці кошти не є залученими від інших осіб із умовою повернення та відповідають вимогам, визначеним пунктом 158 глави 18 розділу III цього Положення" виключити;
главу після пункту 107 доповнити новим пунктом 107-1 такого змісту:
"107-1. Національний банк визнає майновий стан фізичної особи, якій банк достроково погашає субординований борг, задовільним, якщо станом на відповідну дату фізична особа має власні грошові кошти та інше майно (активи) у сумі, рівній або більшій, ніж сума субординованого боргу до погашення, а джерела власних грошових коштів фізичної особи є підтвердженими відповідно до пунктів 165-172 глави 19 розділу III цього Положення.";
3) у главі 16:
у назві глави та в абзаці першому пункту 126 слово "періодичного" виключити;
у пункті 127:
у підпункті 1 слова "станом юридичної" замінити словами "/майновим станом юридичної/фізичної";
підпункт 2 виключити; пункти 128, 129 викласти в такій редакції:
"128. Національний банк має право визнати фінансовий стан юридичної особи - власника істотної участі в банку незадовільним, якщо станом на відповідну дату юридична особа має ознаку/ознаки незадовільного фінансового стану, визначену/визначені в пункті 160 глави 18 розділу III цього Положення.
129. Національний банк має право визнати майновий стан фізичної особи -власника істотної участі в банку незадовільним, якщо станом на відповідну дату фізична особа не є платоспроможною відповідно до пункту 178 глави 19 розділу III цього Положення.";
4) у главі 18:
пункт 141 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Форма, за якою надається інформація відповідно до пункту 141 глави 18 розділу ІІІ цього Положення, затверджується розпорядчим актом Національного банку та розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
у пункті 147:
у другому реченні абзацу першого слова "в обсязі, достатньому" виключити;
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) отримані в результаті правочинів, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, зміст яких не суперечить законодавству, вчинених на ринкових умовах, які не мають ознак фіктивності та/або удаваності та спрямовані на досягнення економічного результату та/або особистих цілей;";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) грошові кошти перебувають в обігу в безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні/за кордоном, уключно з переказами цих коштів між рахунками безперервно протягом одного року до відповідної дати.";
у другому реченні пункту 148 цифри "146" замінити цифрами "147";
пункт 150 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Форма, за якою надається інформація відповідно до пункту 150 глави 18 розділу ІІІ цього Положення, затверджується розпорядчим актом Національного банку та розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
у пункті 158:
в абзаці першому слова "у обсязі, достатньому" виключити; підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) отримані в результаті правочинів, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, зміст яких не суперечить законодавству, вчинених на ринкових умовах, які не мають ознак фіктивності та/або удаваності та спрямовані на досягнення економічного результату та/або особистих цілей;";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) грошові кошти перебувають в обігу в безготівковій формі на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні/за кордоном, уключно з переказами цих коштів між рахунками безперервно протягом одного року до відповідної дати.";
5) у главі 19:
у пункті 161 слова "Положення та" замінити словами "Положення, розрахунок відповідності розміру її власних грошових коштів та іншого майна (активів) відповідному критерію оцінки майнового стану, передбаченого в цьому Положенні, і";
пункт 162 викласти в такій редакції:
"162. Розрахунок розміру власних коштів фізичної особи здійснюється на підставі даних, зазначених в інформації про майновий стан [за вирахуванням акцій банків, якими володіє фізична особа (у тому числі опосередковано) на дату заповнення інформації про майновий стан], шляхом зменшення загальної вартості майна (активів) фізичної особи на загальну суму її майнових зобов'язань.";
у підпункті 6 пункту 163 слово "України" замінити словом "країни"; у підпункті 1 пункту 165 слова "уключаючи витрати на придбання іншого майна" замінити словами "крім витрат на придбання такого об'єкта майна, уключаючи витрати на придбання іншого, ніж такий об'єкт, майна";
підпункти 1, 2 пункту 166 викласти в такій редакції:
"1) податкові декларації з усіма додатками та доповненнями (у разі їх наявності) за періоди, за які в інформації про майновий стан подані дані щодо доходів фізичної особи, разом із довідкою про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), виданою контролюючим органом;
2) довідку компетентного органу країни, податковим резидентом якої є фізична особа, про стан виконання нею обов'язків зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів станом на відповідну дату.";
у пункті 168 слова "(копія документа не приймається)" виключити; у пункті 170:
у другому реченні абзацу першого слова "в обсязі, достатньому" виключити;
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) отримані в результаті правочинів, уключаючи правочини, вчинені попередніми власниками, зміст яких не суперечить законодавству, вчинених на ринкових умовах, які не мають ознак фіктивності та/або удаваності та спрямовані на досягнення економічного результату та/або особистих цілей;";
пункти 178, 179 викласти в такій редакції:
"178. Фізична особа є платоспроможною, якщо немає підстав уважати, що особа неспроможна виконувати всі майнові зобов'язання відповідно до умов правочинів, укладених такою особою, та/або майновий стан особи, та/або стан виконання нею майнових зобов'язань погіршаться в подальшому. Такими підставами є невиконання/неналежне виконання фізичною особою своїх зобов'язань або загроза невиконання/неналежного виконання таких зобов'язань, накладення арешту на все майно фізичної особи або значну його частину на підставі виконавчих документів, наявність судового спору за участю фізичної особи, негативне рішення за яким може призвести до втрати фізичною особою всього належного їй майна (доходів) або їх значної частини, майбутня втрата постійного джерела доходів фізичної особи, про яку стало відомо, погіршення майнового стану фізичної особи, що настало або ймовірно настане, унаслідок яких фізична особа може стати неспроможною виконувати свої майнові зобов'язання.
179. Фізична особа подає до Національного банку для підтвердження її платоспроможності письмове запевнення про те, що не має підстав для погіршення майнового стану, визначених у пункті 178 глави 19 розділу ІІІ цього Положення. Письмове запевнення має містити обґрунтування, що таких підстав немає, та засвідчувати, що таких підстав:
1) на відповідну дату немає;
2) не було або вони усунені протягом року, що передує відповідній даті (якщо вони були, то надається їх детальний опис, причини їх виникнення та підтвердження їх усунення);
3) не буде з огляду на наявну в особи інформацію та її очікування.".
4. У главі 24 розділу IV:
1) абзац четвертий пункту 225 та абзац другий пункту 225-1 доповнити словами та цифрами "протягом 15 робочих днів із дня отримання цих документів";
2) друге речення абзацу першого пункту 226 замінити двома новими реченнями такого змісту: "До клопотання банку додається оригінал його діючої банківської ліцензії. Член Правління Національного банку приймає рішення про надання банку банківської ліцензії у зв'язку зі зміною його найменування протягом 15 робочих днів із дня отримання клопотання банку.".
5. У розділі V:
1) у главі 29:
підпункт 4 пункту 246 викласти в такій редакції:
"4) особа отримала в управління 10 і більше відсотків акцій у статутному капіталі банку та/або акції/частку в статутному капіталі будь-якої юридичної особи в ланцюгу володіння корпоративними правами в банку, що призвело до набуття нею значного або вирішального впливу на управління чи діяльність банку, за умови, якщо правочин про передавання акцій/частки в статутному капіталі в управління надає особі як управителю повноваження вчиняти юридично значимі дії щодо акцій банку та/або акцій/частки в статутному капіталі іншої юридичної особи, переданих їй в управління, на власний розсуд;";
у пунктах 254, 255 слова "(застосовується для оцінки фінансового/майнового стану особи)" виключити;
2) у підпункті 1 пункту 265 глави 30 слова "цим Положенням" замінити словами "нормативно-правовими актами Національного банку з питань ліцензування банків";
3) у підпункті 2 пункту 282 глави 32 цифри "12-15" замінити цифрами "12, 14, 15";
4) пункт 300 глави 36 викласти в такій редакції:
"300. Власник істотної участі в банку в разі зміни відомостей, що подавалися до Національного банку в анкеті (за винятком змін у структурі власності та інформації щодо ділової репутації новопризначених керівників, щодо яких строк повідомлення визначено законом), повідомляє про це Національний банк. Резидент повідомляє не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася зміна, а нерезидент - не пізніше останнього дня другого за місяцем настання змін місяця.";
5) у главі 37:
у пункті 305:
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"305. Власник істотної участі в банку - фізична особа щороку, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подає до Національного банку такі інформацію та документи:
1) документи, визначені в пункті 179 глави 19 розділу III цього Положення;";
підпункт 3 виключити;
главу після пункту 305 доповнити новим пунктом 305-1 такого змісту:
"305-1. Власник істотної участі в банку - юридична особа щороку, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подає до Національного банку такі інформацію та документи:
1) письмове запевнення, що немає ознак незадовільного фінансового стану, визначених у пункті 160 глави 18 розділу ІІІ цього Положення. Письмове запевнення має містити обґрунтування, що таких ознак немає, та засвідчувати, що таких ознак:
на відповідну дату немає;
не було або вони усунені протягом року, що передує відповідній даті (якщо вони були, то надається їх детальний опис, причини їх виникнення та підтвердження їх усунення);
не має бути з огляду на наявну в особи інформацію та її очікування;
2) витяг з анкети особи за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, з таблицями, що містять загальну інформацію про особу, інформацію щодо її ділової репутації, перелік членів наглядової ради та виконавчого органу юридичної особи та інформацію щодо їх ділової репутації, з підтвердженням особою наданої інформації та інформацією про те, що особа не має заперечень щодо її перевірки.
Письмове запевнення, зазначене в підпункті 1 пункту 305-1 глави 37 розділу V цього Положення, може надаватися кінцевим власником банку щодо всіх юридичних осіб, акціями/частками в статутному капіталі яких він володіє.
Вимоги щодо надання письмового запевнення, передбаченого в підпункті 1 пункту 305-1 глави 37 розділу V цього Положення, не застосовуються до юридичної особи, яка має інвестиційний рівень кредитного рейтингу та публічної компанії.";
пункт 306 викласти в такій редакції:
"306. Національний банк має право вимагати від власника істотної участі в банку визначених у пунктах 305, 305-1 глави 37 розділу V цього Положення інформації та документів, а також будь-якої іншої інформації та документів, визначених у цьому Положенні, для оцінки фінансового/майнового стану та/або ділової репутації власника істотної участі в банку. Власник істотної участі в банку, якому направлено таку вимогу, протягом строку, визначеного Національним банком, подає Національному банку ці інформацію та документи.".
6. У розділі VІ:
1) у пункті 316 глави 38 слова "Незалежний директор" замінити словами "Член ради банку";
2) у главі 39:
у пункті 321:
підпункт 1 після слів "такого переобрання/перепризначення" доповнити словами "[крім призначення особи членом правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс), якщо особа раніше не виконувала таких функцій]";
підпункт 2 після слів "норм (комплаєнс)" доповнити словами ", якщо особа раніше не виконувала таких функцій";
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) призначення головного бухгалтера банку до правління банку, призначення заступника головного бухгалтера банку, якщо Національний банк раніше погодив його на посаду головного бухгалтера цього банку;";
у підпункті 3 пункту 330 слова "бухгалтером або його заступником" замінити словами "бухгалтером, його заступником, відповідальним працівником, членом правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс)";
3) у главі 40: у пункті 331: у підпункті 4:
абзац другий доповнити словами "(має містити детальне обґрунтування відповідності особи таким вимогам, з урахуванням особливостей діяльності банку та попереднього професійного досвіду такої особи)";
абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий уважати відповідно абзацами третім-шостим;
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) документи, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення фінансового моніторингу, у разі погодження на посаду відповідального працівника.";
пункт 335 виключити;
4) у главі 41:
пункт 342 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) членом наглядової ради державного банку.";
абзац перший пункту 343 замінити двома новими абзацами такого змісту: "343. Тестування з керівником банку, керівником підрозділу внутрішнього аудиту (кандидатом на посаду) може не проводитися, якщо їхні кандидатури були раніше погоджені Національним банком на рівнозначні посади в цьому або іншому банку, під час розгляду питання щодо погодження успішно склали тест та з дати такого складання тесту пройшло не більше одного року.
Тестування та співбесіда з незалежним директором може не проводитися, якщо:";
у пункті 344:
в абзаці першому слово "кваліфікаційними" замінити словами "встановленим законодавством України";
в абзаці другому слово та цифри "пунктом 65" замінити словами та цифрами "у пунктах 63-65";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Комітет з нагляду має право провести співбесіду з будь-яким керівником банку для отримання інформації/пояснень, які можуть вплинути на оцінку відповідності особи встановленим законодавством України вимогам, і за результатами такої співбесіди прийняти рішення щодо такої відповідності/невідповідності.";
пункт 348 виключити;
пункт 349 доповнити словами "(рішення про відкладення розгляду питання приймає член Правління Національного банку)"; пункт 350 викласти в такій редакції:
"350. Національний банк відмовляє в погодженні керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, щодо незалежного директора - та/або вимогам щодо незалежності, щодо члена наглядової ради державного банку -та/або вимогам, установленим у статті 7 Закону про банки.
Національний банк має право відмовити в погодженні на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду) на підставі результатів тестування та/або співбесіди, які свідчать про невідповідність керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (кандидата на посаду) кваліфікаційним вимогам, щодо незалежного директора -та/або вимогам щодо незалежності, щодо члена наглядової ради державного банку - та/або вимогам, установленим у статті 7 Закону про банки.";
главу після пункту 350 доповнити новим пунктом 350-1 такого змісту:
"350-1. Особа, щодо якої Національний банк прийняв рішення про відмову в погодженні на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту з огляду на її невідповідність вимогам щодо професійної придатності, про яку свідчили негативні результати проведеного з нею тестування, може бути обрана/призначена на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (у цьому ж або іншому банку) не раніше ніж через шість місяців після прийняття Національним банком такого рішення.";
5) у главі 43:
пункт 358 викласти в такій редакції:
"358. Керівник банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту банку протягом часу обіймання посади в банку має відповідати вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади.";
абзац перший пункту 360 викласти в такій редакції:
"360. Банк не рідше ніж один раз на рік перевіряє керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку щодо їх відповідності вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади, та письмово повідомляє Національний банк про результати такої перевірки.";
пункт 362 викласти в такій редакції:
"362. Банк перевіряє відповідність керівника банку вимогам щодо професійної придатності в разі доповнення його функціональних обов'язків/повноважень, пов'язаного зі зміною/перерозподілом повноважень/сфер відповідальності керівників банку.
Банк повідомляє Національний банк про такі зміни/перерозподіл повноважень і сфер відповідальності керівників банку протягом трьох робочих днів у визначеному в частині другій пункту 337 глави 41 розділу VI цього Положення порядку.";
у пункті 363:
у підпункті 1 слова "повноважень і сфер" замінити словами "повноважень/сфер";
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"4) запевнення банку про проведення ним перевірки відповідності керівника банку вимогам щодо професійної придатності згідно з пунктом 362 глави 43 розділу VI цього Положення.";
у пункті 364 слова "кваліфікаційних вимог" замінити словами "вимог законодавства України";
6) у главі 44:
пункт 365 викласти в такій редакції:
"365. Національний банк постійно здійснює моніторинг відповідності керівників банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку вимогам, установленим законодавством України для відповідної посади.";
у пункті 366:
пункт після слова "аудиту" доповнити словом "банку"; слова "Закону про банки та цього Положення" замінити словами "законодавства України";
у пункті 367:
в абзаці першому слово "кваліфікаційним" замінити словами "банку визначеним законодавством України";
пункт після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) отримання/виявлення інформації, що член наглядової ради державного банку не відповідає вимогам статті 7 Закону про банки;";
у пункті 369 слова "кваліфікаційним вимогам" замінити словами "вимогам законодавства України";
пункт 370 викласти в такій редакції:
"370. Національний банк за результатами розгляду наявних інформації та документів, з урахуванням результатів співбесіди та/або тестування (якщо такі було проведено) має право прийняти рішення про невідповідність керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку кваліфікаційним вимогам, щодо незалежного директора - та/або вимогам щодо незалежності, щодо члена наглядової ради державного банку - та/або вимогам статті 7 Закону про банки (рішення приймає Комітет з нагляду).";
у пункті 371 слова "вимогам щодо ділової репутації, незалежності (щодо незалежного директора)" замінити словами "установленим законодавством України вимогам";
у пункті 372 слова та цифри "або про невідповідність керівника банку вимогам щодо професійної придатності (з інших підстав, крім визначених пунктом 371 глави 44 розділу VI цього Положення)" виключити.
7. Підпункт 2 пункту 376 глави 45 розділу VII доповнити словами ", а також статут банку в новій редакції в електронній формі у форматі Word".
8. У розділі VIII:
1) у главі 53:
у пункті 426 слова "вищу освіту" замінити словами "сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків";
підпункт 6 пункту 428 виключити;
2) у главі 54:
пункт 430 викласти в такій редакції:
"430. Банк для включення відомостей про відокремлений підрозділ, який здійснює банківську діяльність, до Державного реєстру банків подає до Національного банку не пізніше ніж за 10 днів до початку діяльності такого підрозділу повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
у пункті 432:
у підпункті 1 слова та цифри "у разі дотримання вимог, визначених у главі 53 розділу VIII цього Положення," виключити;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) письмово повідомляє банк про порушення ним вимог цього Положення, якщо банк не подав усіх документів, визначених у пунктах 430, 431 глави 54 розділу VIII цього Положення, та/або подані документи не відповідають вимогам Національного банку, та/або недотримані вимоги, визначені в главі 53 розділу VIII цього Положення (рішення приймає член Правління Національного банку).";
3) пункт 449 глави 55 викласти в такій редакції:
"449. Банк повідомляє Національний банк про:
1) початок роботи пункту дистанційного обслуговування не пізніше ніж за три робочих дні до початку роботи цього пункту за формою, затвердженою розпорядчим актом Національного банку та розміщеною на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
2) припинення роботи пункту дистанційного обслуговування не пізніше наступного робочого дня.".
9. У додатках до Положення:
1) у додатку 1:
таблицю викласти в такій редакції:
"Таблиця
№ з/пНазва показниківГрупа показника
123
1Показник поточної ліквідності (П1)Ліквідності
2Показник швидкої ліквідності (П2)
3Показник власного капіталу (П3)Структури капіталу
4Показник боргового навантаження (П4)
5Показник операційної маржі (П5)Прибутковості
6Показник чистої прибуткової маржі (П6)
7Показник рентабельності активів (П7)
8Показник рентабельності власного капіталу (П8)
у "Порядку розрахунку та критерії аналізу показників фінансового стану юридичної особи":
абзаци третій та четвертий пункту 1 виключити;
пункти 3-8 викласти в такій редакції:
"3. Показник власного капіталу (П3) (Equity Ratio) визначається як співвідношення власного капіталу до загальних активів.
Значення показника - відносна частка власного капіталу, що використовується для фінансування активів компанії.
4. Показник боргового навантаження (П4) (Debt/EBITDA) розраховується як співвідношення сукупних зобов'язань (довгострокових та короткострокових) до прибутку до вирахування відсотків, податків та амортизації (EBITDA).
Показник боргового навантаження характеризує платоспроможність юридичної особи, спроможність обслуговувати наявні зобов'язання.
5. Показник операційної маржі (П5) (Operating Margin) визначається як співвідношення суми фінансового результату від операційної діяльності (Operating Profit) до суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Revenue) та інших операційних доходів.
Цей показник характеризує питому вагу операційного прибутку в чистому обсязі доходів юридичної особи та визначається у відсотках.
6. Показник чистої прибуткової маржі (П6) (Net Profit Margin) визначається як співвідношення суми чистого прибутку (Net Profit) до суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Revenue).
Цей показник характеризує питому вагу чистого прибутку в чистому обсязі доходів юридичної особи та визначається у відсотках.
7. Показник рентабельності активів (П7) (Return on assets, ROA) визначається як співвідношення прибутку до оподаткування до середньорічної величини активів.
Рентабельність активів показує ефективність використання активів юридичної особи для генерації прибутку та визначається у відсотках.
8. Показник рентабельності власного капіталу (П8) (Return on equity, ROE) визначається як співвідношення прибутку до оподаткування до власного капіталу.
Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання власного капіталу юридичної особи для генерації прибутку та визначається у відсотках.";
пункти 9-13 виключити;
2) додаток 2 викласти в такій редакції:
"Додаток 2
до Положення про ліцензування банків
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 25 травня 2020 року № 66)
(пункт 161 глави 19 розділу ІІІ)
Інформація про майновий стан фізичної особи
Таблиця 1
№ з/пВид інформаціїІнформація для заповнення
123
1Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи
2Прізвище, ім'я та по батькові подружжя (якщо декларується)
3Станом на
4Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи
5Реєстраційний номер облікової картки платника податків подружжя (якщо декларується)
Інформація про майно (активи) фізичної особи
Таблиця 2
№ з/пВид майна (активу)Опис майна (активу)Правовста- новлюючий документТитуль ний власникДата набуття права влас ностіДата пов ної опла тиНаявність обтяження на майно (активи)Вартість прид бання майна, грнВартість майна станом на відповідну дату, грнПерелік документів, які підтверджують дані щодо майна (активів)Приміт ки
123456789101112
1Загальна вартість майна станом на відповідну дату:
2
Інформація про зобов'язання фізичної особи
Таблиця 3
№ з/пВид зобов'язанняКредиторБоржникДата виникнення зобов'язанняКінцевий строк погашенняРозмір основного зобов'язання за договором, грнСума заборгованості станом на відповідну дату, грнДокументи, які підтверджують дані щодо зобов'язаньПримітки
12345678910
1Загальна сума зобов'язань станом на відповідну дату:
2
Таблиця 4
Інформація про доходи фізичної особи
№ з/пПеріод (лише для регулярних доходів, що отримуються рівномірно протягом року)Дата отримання доходу (для нерегулярних доходів, зазначається окремо кожна подія)Особа, яка отримала дохідВид доходуДетальний опис отриманого доходуСума доходу, грнПодатки, збори та інші обов'язкові платежі, пов'язані з отриманням доходу, грнДокументи, які підтверджують отримання доходуПримітки
12345678910
1Загальна сума доходу:
2
Інформація про витрати фізичної особи
Таблиця 5
№ з/пПеріод (лише для регулярних витрат, понесених рівномірно протягом року)Дата понесення витрат (для нерегулярних витрат, зазначається окремо кожна подія)Особа, яка понесла витратиВид витратДетальний опис понесених витратСума витрат, грнДокументи, які підтверджують понесення витратПримітки
123456789
1Загальна сума витрат:
2
Пояснення щодо параметрів заповнення додатка 2 1. Загальні вимоги щодо заповнення та подання додатка 2
1. Доступна для завантаження та заповнення форма додатка 2 у форматі х^х розміщується на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
2. Під час заповнення таблиць 1-5 деякі значення обираються із запропонованого переліку у відповідному полі, який містить інформацію про узагальнений вид майна/зобов'язання/доходу/витрати фізичної особи, та заповнюються шляхом вибору відповідних видів із запропонованого у формі додатка 2 переліку. Якщо жоден із запропонованих видів майна/зобов'язань/доходів/витрат не підходить, то обирається запис з категорією "Інше", а в примітках до відповідного рядка таблиці зазначається відповідна інформація.
3. Дати в таблицях заповнюються у форматі ДД.ММ.РРРР.
4. Під час формування додатка 2 заповненню підлягають усі таблиці. Якщо окрема таблиця містить питання, які не стосуються особи, то у відповідних колонках рядків необхідно ставити знак "-" (у полях для текстових значень) або "0" (у полях для числових значень).
5. У кожній таблиці передбачено колонку для зазначення документів, які подаються для підтвердження інформації щодо майна (активів), зобов'язань, доходів та витрат відповідно до вимог пунктів 163-164, 166-169 глави 19 розділу ІІІ Положення про ліцензування банків (далі - Положення). Документи зазначаються з усіма їх реквізитами.
6. У колонці 12 таблиці 2, колонці 10 таблиці 3, колонці 10 таблиці 4, колонці 9 таблиці 5 зазначається інформація про причини неможливості надання інформації за окремими рядками та/або інша інформація, яка, на думку фізичної особи, є важливою для вивчення інформації про майновий стан.
7. Відомості в колонці 10 таблиці 2, колонці 8 таблиці 3, колонці 7 таблиці 4, колонці 7 таблиці 5, якщо вони виражені в іноземній валюті, для цілей включення до документа, а також подальшого розрахунку розміру власних коштів фізичної особи та підтвердження їх джерел перераховуються в гривню за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком станом на:
1) відповідну дату - для вартості майна та розміру фінансового зобов'язання;
2) дату фактичного отримання фізичною особою доходу - для сум доходів;
3) дату фактичного понесення фізичною особою витрат - для сум витрат.
2. Вимоги до заповнення таблиці 2 "Інформація про майно (активи) фізичної особи"
8. У таблиці 2 зазначається інформація щодо майна, що належить фізичній особі на праві власності (є спільною сумісною власністю подружжя), з урахуванням таких вимог:
1) до складу майна може бути включене будь -яке майно, уключаючи нерухоме майно, кошти, розміщені на рахунках, відкритих у банках/кредитних установах в Україні та за кордоном, транспортні засоби, цінні папери, майнові права на частки в статутних капіталах юридичних осіб, за винятком:
майна, на яке було накладене обтяження на підставі закону, договору чи рішення суду, незалежно від того, чи було відповідне обтяження зареєстроване в установленому законодавством порядку (за винятком обтяження, установленого для забезпечення виконання зобов'язань, зазначених у таблиці 2);
цінних паперів, які не були погашені їх емітентами в установлений строк у зв'язку з виникненням у таких емітентів фінансових труднощів; цінних паперів, емітенти яких перебувають у стадії припинення/ліквідації, щодо яких установлено режим зовнішнього управління та/або розпочато справу про їх визнання неплатоспроможними (банкрутами), та/або встановлено факт відсутності за їх місцезнаходженням; цінних паперів, які/емітента яких визнано такими, що мають ознаки фіктивності, маніпулювання на фондовому ринку; цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про зупинення їх обігу та/або призупинення/відкладення/заборону торгівлі ними, зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або системи депозитарного обліку, заборону/обмеження проведення всіх або окремих депозитарних операцій відповідно до законодавства;
акції/частки в статутних капіталах юридичних осіб, які перебувають у стадії припинення/ліквідації, щодо яких установлено режим зовнішнього управління та/або розпочато справу про визнання їх неплатоспроможними (банкрутами);
2) вартість придбання майна, зазначеного в таблиці 2, зазначається з урахуванням ціни, за якою майно набуте в минулому і яка зазначена у відповідному правочині, укладеному фізичною особою (її чоловіком/дружиною). У разі набуття майна безоплатно зазначається 0;
3) у колонці 3 зазначається детальний опис майна (активу) залежно від його виду, зокрема місцезнаходження майна, реєстраційний номер, інші дані, які ідентифікують майно;
4) у колонці 10 зазначається ринкова вартість майна станом на відповідну дату. Ринкова вартість майна визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, за винятком:
вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах та включені до біржових реєстрів таких фондових бірж, яка визначається згідно з правилами розрахунку, передбаченими в статті 8 Закону про акціонерні товариства;
вартості коштів, розміщених на рахунку, включаючи вкладний, відкритому на ім'я фізичної особи в банку та іншій кредитній/фінансовій установі в Україні та за кордоном, що визначається як сума таких коштів на відповідному рахунку.
3. Вимоги до заповнення таблиці 3 "Інформація про зобов'язання фізичної особи"
9. У таблиці 3 зазначається інформація щодо всіх невиконаних фінансових зобов'язань фізичної особи (її чоловіка/дружини) перед юридичними та фізичними особами станом на відповідну дату (включаючи зобов'язання щодо сплати основної суми заборгованості, нарахованих, але не сплачених, процентів, сум комісій та інших платежів, що підлягають сплаті за відповідним правочином).
10. У колонці 9 таблиці 3 зазначаються документи з усіма їх реквізитами, подання яких вимагається для підтвердження даних щодо зобов'язань фізичної особи відповідно до пункту 164 глави 19 розділу ІІІ Положення.
4. Вимоги до заповнення таблиць 4 "Інформація про доходи фізичної особи" та 5 "Інформація про витрати фізичної особи"
11. У таблицях 4, 5 зазначається інформація щодо доходів та витрат фізичної особи (її чоловіка/дружини) з урахуванням таких вимог:
1) до складу доходів уключаються отримані фізичною особою (її чоловіком/дружиною) на законних підставах в Україні та за кордоном грошові кошти за умови, що особою належним чином та в повному обсязі сплачені податки, збори та інші обов'язкові платежі у зв'язку з отриманням таких грошових коштів;
2) до витрат фізичної особи (її чоловіка/дружини) в обов'язковому порядку включаються суми витрат, понесені фізичною особою у періоді (періодах), за який (які) нею надається інформація про доходи в таблиці 4, а саме:
сума витрат на придбання майна, зазначеного в таблиці 2;
сума витрат на придбання майна, дохід від відчуження якого включено до таблиці 4;
сума витрат на оплату вартості майна, робіт, послуг, понесених фізичною особою (що мають бути понесені фізичною особою на підставі укладеного нею правочину), за умови, якщо вартість такого майна, робіт, послуг за одним правочином перевищувала п'ятнадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на дату оплати;
сума витрат фізичної особи, понесених фізичною особою (що мають бути понесені фізичною особою на підставі укладеного нею правочину) на здійснення внесків до статутних капіталів банків та/або на придбання акцій банків та/або акцій/часток у статутних капіталах юридичних осіб, які мають пряму або опосередковану участь у банках;
сума витрат на сплату процентів, комісій та інших платежів за фінансовими зобов'язаннями фізичної особи перед юридичними та фізичними особами, включно за фінансовими зобов'язаннями, зазначеними в таблиці 3;
суми коштів, стягнутих з фізичної особи (що підлягають стягненню з фізичної особи) на підставі виконавчих документів;
3) у колонці 1 таблиць 4, 5 зазначаються періоди, за які надається інформація про доходи та витрати фізичної особи (її чоловіка/дружини) з метою підтвердження джерел власних коштів.
Базовим періодом для цілей надання інформації про доходи та витрати фізичної особи є календарний рік. Якщо фізична особа отримала доходи/понесла витрати в поточному календарному році, то періодом для надання інформації може бути:
календарний квартал;
період від дати, наступної за датою закінчення останнього календарного кварталу до відповідної дати;
4) у колонці 3 таблиць 4, 5 зазначається дата отримання доходу та/або понесення витрат, якщо таке отримання доходу/понесення витрат не є регулярним у відповідному періоді;
5) у колонці 6 таблиць 4, 5 зазначається детальний опис отриманого доходу/понесених витрат, який, залежно від випадку, має включати підставу отримання доходу/понесення витрат, інформацію щодо об'єкта/суб'єктів правочину та/або іншу інформацію, яка є важливою для уточнення вже наведених даних;
6) у колонці 8 таблиці 4 зазначається інформація щодо сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, сплачених у зв'язку з отриманням доходу, зазначеного у відповідному рядку таблиці. Усі інші види витрат фізичної особи зазначаються у таблиці 5;
7) якщо витрати здійснювалися за рахунок залучених коштів (кредиту/позики), то в колонці 9 таблиці 5 зазначаються примітка про це, реквізити правочину, загальна сума заборгованості (сума основної заборгованості, нарахованих процентів, сум комісій та інших платежів, що підлягають сплаті за відповідним правочином) та періоди, протягом яких здійснювалося погашення відповідної заборгованості.".
Директор Департаменту методології регулювання діяльності банківНаталія ІВАНЕНКО
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник Голови Національного банку УкраїниК. РОЖКОВА
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 26.05.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
25.05.2020 № 66
Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку ліцензування банків Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25 травня 2020 року № 66
Зміни
до Положення про ліцензування банків
1. У розділі І:
1) у главі 2:
пункт 18 викласти в такій редакції:

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!