• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення операцій, повязаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик

Національний банк України  | Постанова від 22.03.2023 № 28
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 28
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 28
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 23.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.03.2023 № 28
Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик
Відповідно до статей 7, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення механізму первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 248, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2003 року за № 551/7872 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту відкритих ринків (Олексій Лупін) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22 березня 2023 року № 28
Зміни до Положення про порядок проведення операцій, пов'язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик
1. У пункті 2.3 глави 2 розділу I слова "до цього приміщення допускаються" замінити словами "доступ до спеціалізованого автоматизованого робочого місця мають".
2. У пункті 3.5 глави 3 розділу ІІ:
1) в абзаці першому слова "подають учасники розміщення облігацій" та "у зашифрованому вигляді" виключити;
2) абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами другим - четвертим.
3. У розділі ІІІ:
1) у пункті 1.8 глави 1:
в абзаці першому слова та літери "електронного цифрового підпису (далі -ЕЦП)" замінити словами та літерами "кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП)";
в абзаці п'ятому слова та цифри "абзацом третім пункту 2.6 глави 2 розділу II" замінити словами та цифрами "абзацом другим пункту 3.8 глави 3 розділу II";
2) у пункті 14 глави 2:
абзац другий після слів "Національному банку" доповнити словами "засобами системи електронного документообігу або у формі паперового документа";
у підпункті 2 слова "засобами системи електронного документообігу" виключити;
пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) усунення в отриманій від ЕТС інформації причин, які унеможливлюють проведення розрахунків за результатами розміщення облігацій у системі автоматизації депозитарію Національного банку.";
3) у главі 3:
у першому реченні абзацу третього пункту 3.9 слова "облікової ставки Національного банку, що діяла в період її нарахування" замінити словами "відсоткової ставки дохідності, за якою задоволена конкретна заявка порушника на відповідному розміщенні";
главу після пункту 3.10 доповнити новим пунктом 3.11 такого змісту:
"3.11. Національний банк, якщо протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну перерахування коштів учасником розміщення облігацій здійснена часткова оплата за облігації (включаючи оплату за рахунок здійсненого клірингу), протягом шостого робочого дня надсилає Емітенту засобами електронної пошти в захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП додаткове повідомлення про остаточні суми отриманих від учасників розміщення облігацій, які порушили кінцевий термін перерахування коштів.
Емітент приймає рішення щодо заявок учасника розміщення облігацій, які вважатимуться оплаченими (частково оплаченими з округленням на користь Емітента), та надає Національному банку:
розпорядження на розблокування облігацій, оплата за якими надійшла (включаючи оплату за рахунок здійсненого клірингу), зазначивши міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ISIN, номер і тип заявки, кількість цінних паперів, які підлягають розблокуванню;
розпорядження на переказ облігацій, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента з подальшим анулюванням таких облігацій.
Національний банк на підставі розпорядження Емітента формує розпорядження на:
розблокування оплачених за рішенням Емітента облігацій;
переказ облігацій, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції в порядку, визначеному законодавством України.
Заявки учасників розміщення облігацій, за якими здійснена часткова оплата (уключаючи оплату за рахунок здійсненого клірингу) протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування, автоматично коригуються на суму оплачених облігацій за рішенням Емітента.
Залишок коштів, який виникає в результаті округлення на користь Емітента за частково оплаченими заявками учасників розміщення облігацій, зараховується на користь Емітента і не повертається учаснику розміщення облігацій.".
У зв'язку з цим пункти 3.11-3.13 уважати відповідно пунктами 3.12-3.14; пункт 3.12 викласти в такій редакції:
"3.12. Заявка автоматично анулюється, якщо кошти за облігації не надійшли в повному обсязі протягом п'яти робочих днів від кінцевого терміну їх перерахування. Національний банк протягом шостого робочого дня:
1) формує розпорядження на переказ облігацій, оплата за якими не надійшла, з рахунків у цінних паперах порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента з подальшим анулюванням таких облігацій та здійснює відповідні депозитарні операції у порядку, визначеному законодавством України;
2) надсилає Емітенту засобами електронної пошти у захищеному вигляді та одночасно в паперовій або електронній формі із застосуванням КЕП додаткове повідомлення про склад порушників кінцевих термінів перерахування коштів за результатами розміщення облігацій. Емітент на підставі цього повідомлення усуває їх від участі в подальших розміщеннях облігацій на строк до шести місяців. Емітент після закінчення цього терміну приймає рішення щодо подальшої участі цих порушників у розміщенні облігацій на підставі їх письмових звернень.".
4. У тексті Положення літери "ЕЦП" замінити літерами "КЕП"
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)