Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Національний банк України Постанова від 15.03.2023 №25
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.03.2023

Номер 25

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 16.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.03.2023 № 25
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 5- 8, 13 Закону України "Про офіційну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2023 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 березня 2023 року № 25
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. Правила після розділу IV доповнити новим розділом IV-1 такого змісту:
"IV-1. Особливості подання файлів із показниками статистичної звітності
31-1. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил щоденною періодичністю подання подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин).
31-2. Файли з показниками статистичної звітності про залишки на кінець дня зі щоденною періодичністю подання подаються:
1) за кожний робочий день;
2) за останній календарний день місяця [робочий день або вихідний, святковий, інший неробочий день (далі - вихідний день)].
31-3. Файли з показниками статистичної звітності про обсяги операцій за період зі щоденною періодичністю подання включають ці дані таким чином і подаються:
1) за робочий день - обсяги операцій за цей робочий день та за вихідний день/вихідні дні, що передують цьому робочому дню (за винятком вихідного дня/вихідних днів, обсяги операцій за який/які подані згідно з підпунктом 2 пункту 31-3 розділу IV-1 цих Правил);
2) за останній календарний день місяця (робочий день або вихідний день) -обсяги операцій за цей останній календарний день місяця (робочий або вихідний) та за вихідний день/вихідні дні, що йому передують.
31-4. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил декадною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01, 11, 21 число місяця (станом на 00 годин 00 хвилин), крім випадків, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день.
Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, якщо 10 або 20 число місяця припадає на вихідний день, подаються зі звітною датою, якою є наступний календарний день (станом на 00 годин 00 хвилин) після останнього робочого дня у відповідній декаді (з 01 до 10 числа місяця, з 11 до 20 числа місяця).
Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання зі звітною датою 01 число місяця подаються незалежно від того, чи припадає останній календарний день місяця на робочий чи вихідний день.
31-5. Файли з показниками статистичної звітності з декадною періодичністю подання, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, уключають ці дані за всі дні звітного періоду (декада) зі звітної дати попереднього файла до дати, що передує звітній даті поточного файла, включно.
31-6. Файли з показниками статистичної звітності з установленою в додатку 5 до цих Правил місячною, квартальною, двічі на рік, річною періодичністю подання подаються зі звітною датою 01 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, крім файла 20Х, що подається зі звітною датою 10 число (станом на 00 годин 00 хвилин) після звітного періоду, та файлів 081, 082, 083, що подаються відповідно до вимог, визначених у нормативноправовому акті Національного банку, що визначає вимоги до структури власності учасників ринку небанківських фінансових послуг.
31-7. Файли з показниками статистичної звітності, зазначені в пункті 31-6 розділу IV-1 цих Правил, що мають містити в показниках звітності дані про обсяги операцій/кількісні зміни за період, уключають такі дані за всі календарні дні звітного періоду (місяць, квартал, півроку, рік), крім окремих файлів із показниками статистичної звітності, що мають уключати такі дані наростаючим підсумком із початку року.".
2. У таблиці додатка 1:
1) колонку 5 рядків 122, 123 після літери та цифр "R030," доповнити літерою та цифрами "К110,";
2) рядки 678, 679 виключити.
У зв'язку з цим рядки 680-1188 уважати відповідно рядками 678-1186;
3) колонку 5 рядків 907-918 після літери та цифр "К077," доповнити літерою та цифрами "S180,";
4) рядки 1070-1119 замінити новим рядком 1070 такого змісту:
1234567
1070В20055Дані щодо обов'язкових резервівТ100FOR20,
R034
Q00720Х
У зв'язку з цим рядки 1120-1186 уважати відповідно рядками 1071-1137;
5) таблицю після рядка 1120 доповнити новим рядком 1121 такого змісту:
123 4567
1121В6К032Кошти на вимогу Національному банкувТ100R030Немає6КХ
У зв'язку з цим рядки 1121-1137 уважати відповідно рядками 1122-1138.
3. Таблицю додатка 2 після рядка 128 доповнити новим рядком 129 такого змісту:
123
129FOR20Код даних про розрахунок та дотримання обов'язкових резервів
У зв'язку з цим рядки 129-208 уважати відповідно рядками 130-209.
4. У таблиці додатка 5:
1) у рядках 5, 11:
колонку 4 викласти в такій редакції:
"Декадна";
у колонці 5 слова та цифри "На 01, 11, 21 число, до" замінити словом "До";
2) у рядку 13:
у колонці 5 цифри "10" замінити цифрами "15";
у колонці 6 цифри "13" замінити цифрами "18";
3) у рядках 43-46, 59, 79:
колонку 4 викласти в такій редакції:
"Декадна";
у колонці 5 слова та цифри "На 01, 11, 21 число, до" замінити словом "До".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 16.03.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.03.2023 № 25
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 5- 8, 13 Закону України "Про офіційну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з 01 квітня 2023 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 березня 2023 року № 25
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

30 днiв передплати безкоштовно!