Про затвердження Змін до наказу Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52

Державна казначейська служба України Наказ від 28.01.2020 №22
Остання редакція від 27.04.2020. Внесення змін (наказ від 27.04.2020 N 114 /v0114840-20/)
Реквізити

Видавник: Державна казначейська служба України

Тип Наказ

Дата 28.01.2020

Номер 22

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2020 № 22
Про затвердження Змін до наказу Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної казначейської служби № 114 від 27.04.2020 )
На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України та з метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, у відповідність до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 25 січня 2014 року за № 161/24938 (зі змінами), та наказу Міністерства фінансів України від 18 грудня 2019 року № 545 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації"
НАКАЗУЮ:
1. Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), викласти у новій редакції, що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням вимог Інструкції № 52, починаючи зі звіту за січень 2020 року.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Державної казначейської служби № 114 від 27.04.2020 )
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
від 28.01.2020 № 22
ІНСТРУКЦІЯ
про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету
I. Загальні положення
1.1. Цією Інструкцією визначаються склад, періодичність та терміни подання, порядок заповнення місячної, квартальної і річної звітності про виконання державного бюджету (далі - звітність) та вимоги до розкриття інформації у звітності.
1.2. Метою складання звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання державного бюджету користувачам для прийняття управлінських рішень.
1.3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Звітним періодом для складання місячної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного місяця.
Звітним періодом для складання квартальної звітності є період, що починається 1 січня і закінчується в останній день звітного кварталу. Квартальна звітність складається за I квартал, перше півріччя та за дев’ять місяців звітного року.
Звітним періодом для складання річної звітності є бюджетний період, який становить один календарний рік, що починається 1 січня і закінчується 31 грудня того самого року, якщо не буде визначено інший період.
1.4. Звітність складається у грошовій одиниці України (у гривнях з копійками).
1.5. Звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку органів Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) та окремих даних звітів розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету за формами, затвердженими цією Інструкцією.
У разі відсутності показників в додатках органи Казначейства створюють в АС "Є-Звітність" не заповнені форми та накладають кваліфікованний електронний підпис (далі - КЕП).
1.6. Департамент консолідованої звітності при складанні консолідованої бюджетної звітності про виконання державного бюджету долучає показники звітних даних головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим та міста Севастополя, сформовані Казначейством за попередній звітний період.
1.7. Форми звітності органами Казначейства складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").
Підтвердженням подання бюджетної звітності до вищестоящого органу Казначейства є дата і час підписання всіх форм звітності, які фіксуються в АС "Є-Звітність".
1.8 Звітність підписують керівник органу Казначейства шляхом накладання КЕП відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронні довірчі послуги.
Зазначені посадові особи підписують кожну форму звітності та пояснювальну записку.
1.9. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.
1.10. Недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання та порядку або термінів подання звітності про виконання державного бюджету, встановленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також подання такої звітності у неповному обсязі, є бюджетним правопорушенням. У разі виявлення такого бюджетного правопорушення органами Казначейства застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.
II. Склад та періодичність подання звітності
Склад звітності
2.1. Бюджетна звітність про виконання державного бюджету складається та подається за такими формами:
Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції);
Звіт про бюджетну заборгованість (форма 7 дб) (додаток 2 до Інструкції);
2.2. Для забезпечення звірки показників бюджетної звітності складається та подається Сальдовий баланс рахунків (додаток 3 до Інструкції).
Періодичність подання звітності
2.3. Місячна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 - 3 до Інструкції.
2.4. Квартальна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 та 3 до Інструкції.
2.5. Річна звітність складається та подається за формами, визначеними додатками 1 - 3 до Інструкції.
Вимоги до розкриття елементів бюджетної звітності
2.6. Розкриття елементів бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці.
При складанні та поданні місячної бюджетної звітності у разі виникнення питань, які потребують роз’яснення, органи Казначейства подають разом з формами звітності відповідні пояснення.
При складанні та поданні квартальної та річної бюджетної звітності органи Казначейства подають разом з формами звітності Пояснювальну записку.
III. Порядок подання звітності
3.1. Головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають місячну звітність в терміни:
Сальдовий баланс рахунків - 11 числа місяця, наступного за звітним;
Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 8 числа місяця, наступного за звітним;
Звіт про бюджетну заборгованість - не пізніше 19 числа місяця, наступного за звітним.
3.2. Головні управління Казначейства та Департамент бухгалтерського обліку операцій державного бюджету подають квартальну звітність в терміни:
Сальдовий баланс рахунків - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
Звіт про виконання державного бюджету - не пізніше 21 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
Пояснювальна записка - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
3.3. З метою забезпечення своєчасного складання річного звіту про виконання Державного бюджету України строки подання річної звітності Головним управлінням Казначейства та Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету встановлюються з урахуванням термінів, визначених наказом Міністерства фінансів України.
3.4. Головні управління Казначейства встановлюють строки подання місячної, квартальної та річної звітності управлінням (відділенням) Державної казначейської служби України у районах, містах та районах у містах (далі - Управління (відділення) Казначейства) з таким розрахунком, щоб забезпечити своєчасне її подання Казначейству.
3.5. Керівник органу Казначейства та керівник структурного підрозділу органу Казначейства несуть відповідальність за повноту та достовірність даних бюджетної звітності, дотримання термінів її подання, а також подання її в повному обсязі.
3.6. При складанні квартальної та річної звітності звіт відокремленого структурного підрозділу розпорядника бюджетних коштів, який обслуговується іншим органом Казначейства ніж розпорядник бюджетних коштів, візується органом Казначейства за місцем обслуговування відокремленого структурного підрозділу та подається розпоряднику бюджетних коштів. Органи Казначейства приймають звіт від розпорядника бюджетних коштів разом із звітом відокремленого структурного підрозділу, попередньо завізованого органом Казначейства, який його обслуговує. При цьому звітні дані відокремлених структурних підрозділів відображаються у звітності про виконання державного бюджету тих органів Казначейства, які їх обслуговують.
3.7. Органи Казначейства перевіряють звіти розпорядників бюджетних коштів на відповідність даним, відображеним у бухгалтерському обліку та звітності органів Казначейства.
3.8. Головні управління Казначейства консолідують звітність шляхом додавання показників звітності підвідомчих установ до аналогічних показників своєї звітності.
3.9. Дані зведеної звітності органів Казначейства повинні бути тотожними аналогічним зведеним звітним даним головних розпорядників бюджетних коштів за кодами бюджетної класифікації видатків.
IV. Порядок заповнення форм звітності
4.1. Звіт про виконання державного бюджету (форма 2м(к)дб) (додаток 1 до Інструкції) складається на підставі даних бухгалтерського обліку по виконанню державного бюджету за загальним та спеціальним фондами та включає три розділи, а саме:
I. Доходи;
II. Видатки;
III. Кредитування.
Розділ II. Видатки складається з підрозділів:
II.1. Видатки загального фонду державного бюджету;
II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету.
Підрозділ II.2. Видатки спеціального фонду державного бюджету ділиться на частини:
II.2.1. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами;
II.2.2. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ;
II.2.3. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду;
II.2.4. Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
Розділ III. Кредитування складається з підрозділів:
III.1. Надання кредитів;
III.2. Повернення кредитів.
Підрозділ III.1. Надання кредитів ділиться на частини:
III.1.1. Надання кредитів з загального фонду державного бюджету;
III.1.2. Надання кредитів з спеціального фонду державного бюджету.
4.1.1. Розділ I "Доходи" складається на рівні Головного управління Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету на підставі даних аналітичного обліку.
У графі 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники за доходами загального фонду державного бюджету. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунком 9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 (далі - План рахунків) відповідно до розпису доходів загального фонду державного бюджету. Графа заповнюється тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.
У графі 4 "Загальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до загального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунками 7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг", 7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна", 7331 "Фінансові доходи державного бюджету", 7431 "Інші доходи за обмінними операціями", 7531 "Податкові надходження", 7532 "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)", 7533 "Трансферти", 7534 "Інші доходи за необмінними операціями" Плану рахунків.
У графі 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються планові показники доходів спеціального фонду державного бюджету за власними коштами розпорядників коштів державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету 25000000, 25010000, 25010100, 25010200, 25010300, 25010400, 25020000, 25020100, 25020200 та 41010600. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків та відповідають даним наведеним у графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II "Видатки" цього Звіту за виключенням даних, зазначених у рядку "Фінансування". Планові показники за доходами спеціального фонду, отриманими за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету, наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9201 "Затверджений розпис доходів державного бюджету" Плану рахунків, і заповнюються тільки на центральному рівні Департаментом бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.
У графі 6 "Спеціальний фонд - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми надходжень до спеціального фонду державного бюджету за звітний період. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 7131 "Доходи державного бюджету від наданих послуг", 7231 "Доходи державного бюджету від продажу майна", 7331 "Фінансові доходи державного бюджету", 7431 "Інші доходи за обмінними операціями", 7531 "Податкові надходження", 7532 "Неподаткові надходження (крім власних надходжень бюджетних установ)", 7533 "Трансферти", 7534 "Інші доходи за необмінними операціями", 7535 "Власні надходження бюджетних установ" Плану рахунків.
У графі 7 "Усього - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми даних графи 3 "Загальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" та графи 5 "Спеціальний фонд - план на звітний рік з урахуванням внесених змін" цього розділу.
У графі 8 "Усього - виконано за звітний період (рік)" проставляються суми даних графи 4 "Загальний фонд - надійшло з початку звітного року" та графи 6 "Спеціальний фонд - надійшло з початку звітного року" цього розділу.
4.1.2. Розділ II "Видатки" складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету на підставі даних звітів підрозділів II.1 Видатки загального фонду державного бюджету та II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету.
У графі 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" проставляються дані графи 8 "Виконано за звітний період (рік)" підрозділу II.1 Видатки загального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" проставляються дані графи 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 5 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд: з них з рахунків в установах банків" проставляються дані графи 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 6 "Усього" проставляються суми даних графи 3 "Виконано за звітний період (рік) - загальний фонд" та графи 4 "Виконано за звітний період (рік) - спеціальний фонд, усього" цього розділу.
4.1.3. Підрозділ II.1 Видатки загального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду".
У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунком 9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету" Плану рахунків.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань загального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків.
При складанні річного звіту дані граф 4 та 5 цього підрозділу повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів загального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Дані, наведені у графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету", 3433 "Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті" Плану рахунків відповідно на початок звітного року та на кінець звітного періоду.
При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.
У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів загального фонду державного бюджету, отриманих розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на здійснення видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за загальним фондом за субрахунками 9711 "Рахунок для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків", 9713 "Розрахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" та 9714 "Рахунок для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.
У графі 8 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за загальним фондом за субрахунками 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8331 "Фінансові витрати державного бюджету", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8531 "Трансферти", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
4.1.4. Підрозділ II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються дані граф 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 6 "Залишок коштів на початок звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються дані граф 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються дані граф 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду та II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 9 "Отримано залишок" проставляються дані графи 9 "Отримано залишок" частини II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються дані граф 10 "Надійшло коштів з початку звітного року" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 9 "Надійшло коштів з початку звітного року" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються дані граф 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 10 "Виконано за звітний період (рік)" частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються дані графи 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами підрозділу та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються дані граф 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, та дані граф 11 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року) частин II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду, II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються дані граф 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" частин II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ підрозділу II.2 Видатки спеціального фонду державного бюджету розділу II Видатки цього Звіту.
4.1.5. Частина II.2.1 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами".
У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на реєстраційних рахунках на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті", 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на початок звітного року на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремому аналітичному рахунку, відкритому за спеціальним фондом за субрахунком 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані підвідомчій або вищестоящій установі, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише за установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.
У графі 9 "Отримано залишок" проставляються суми коштів минулих років, отриманих установою у звітному періоді (отримані від підвідомчої або вищестоящої установи тощо для використання на власні потреби без подальшого перерахування, якщо законодавством не встановлено інше).
У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки бюджетних установ як плата за послуги, що надаються бюджетними установами. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за субрахунком 7535 "Власні надходження бюджетних установ" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.
У графі 11 "Виконано за звітний період (рік) - усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8331 "Фінансові витрати державного бюджету", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті", 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті", 3438 "Депозитні рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків" (при складанні річного звіту не повинно бути залишків на рахунку) Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр. 13 = гр.6 - гр.8+ гр.9 + гр.10 - гр.11).
У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремому аналітичному рахунку, відкритому за субрахунком 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету, відкриті в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
4.1.6. Частина II.2.2 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету за формою № 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".
У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року, усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, залишки коштів на рахунках одержувачів бюджетних коштів на початок звітного. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті", 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
У графі 7 "Залишок коштів на початок звітного року, у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на початок звітного року на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на початок звітного року на окремому аналітичному рахунку, відкритому за субрахунком 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
У графі 8 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року, згідно з законодавством України (повернені установі, що надала ці кошти, перераховані до бюджету тощо). Ця графа заповнюється лише за установами, які мають на початок року залишок, якщо законодавством не встановлено інше.
Графа 9 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.
У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, які надійшли на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів з інших джерел власних надходжень бюджетних установ. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 7535 "Власні надходження бюджетних установ" Плану рахунків. Рядки за видами надходжень цієї графи заповнюються тільки у квартальному та річному звіті.
У графі 11 "Виконано за звітний період (рік)- усього" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8331 "Фінансові витрати державного бюджету", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
У графі 12 "Виконано за звітний період (рік) - з них з рахунків в установах банків" проставляються суми касових видатків спеціального фонду, що були проведені з рахунків, відкритих в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
У графі 13 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), усього" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, залишки коштів на рахунках одержувачів бюджетних коштів на кінець звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті", 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті" Плану рахунків та дорівнювати різниці між сумами надходжень та сумами проведених касових видатків з урахуванням залишку коштів, що склався на початок звітного року на відповідному рахунку, перерахованого залишку коштів та отриманого залишку (гр. 13 = гр.6 - гр.8 + гр.9+ гр.10 - гр.11).
У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року), у тому числі на рахунках в установах банків" проставляються залишки коштів розпорядників бюджетних коштів на рахунках в установах банків в національній валюті. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на кінець звітного періоду на окремому аналітичному рахунку, відкритому за субрахунком 3437 "Рахунки розпорядників коштів державного бюджету в установах банків в національній валюті" Плану рахунків.
4.1.7. Частина II.2.3 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фондускладається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формами № 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" та № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій).
У графі 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми річного розпису асигнувань спеціального фонду державного бюджету за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9232 "Затверджений розпис асигнувань державного бюджету" Плану рахунків.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, що направляються на проведення спеціальних видатків, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків.
При складанні річного звіту дані граф 4 та 5 цієї частини повинні бути тотожними (крім видатків за бюджетними програмами, за якими відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" кошториси не затверджуються).
У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" при складанні місячного та квартального звітів наводиться залишок невикористаних коштів спеціального фонду державного бюджету, які відповідно до законодавства можуть зберігатись на поточних рахунках в установах банків. Дані, наведені у графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року" та графі 9 "Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)" мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 3431 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету", 3432 "Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету", 3436 "Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків у іноземній валюті" Плану рахунків відповідно на початок та на кінець звітного періоду.
При складанні річного звіту не повинно бути залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, якщо інше не встановлено відповідним нормативно-правовим актом.
У графі 7 "Перераховано залишок, що склався на початок звітного року" проставляються перераховані у звітному періоді суми залишку коштів на початок звітного року. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати аналогічним даним форми № 4-3д.1 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій). Такі суми відображаються у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кредитування.
Графа 8 "Отримано залишок" цієї частини не заповнюється.
У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період (рік)" проставляються суми коштів, отримані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на проведення спеціальних видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунками 9711 "Рахунки для обліку коштів державного бюджету, отриманих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на здійснення видатків", 9713 "Рахунки за асигнуваннями державного бюджету, отримані розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів" та 9714 "Рахунки для обліку курсової різниці розпорядників коштів державного бюджету" Плану рахунків.
У графі 10 "Виконано за звітний період (рік)" проставляються суми проведених з початку звітного року касових видатків. Дані, наведені в цій графі звіту, мають відповідати даним на рахунках аналітичного обліку, відкритих за субрахунками 8031 "Витрати на оплату праці", 8032 "Відрахування на соціальні заходи", 8033 "Матеріальні витрати", 8331 "Фінансові витрати державного бюджету", 8431 "Інші витрати за обмінними операціями", 8531 "Трансферти", 8532 "Інші витрати за необмінними операціями" Плану рахунків.
4.1.8. Частина II.2.4 Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів складається за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету на підставі даних аналітичного обліку. При складанні квартальної та річної звітності дані аналітичного обліку повинні бути тотожними з даними звітів розпорядників коштів державного бюджету за формою № 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів".
Графа 4 "Затверджено на звітний рік з урахуванням внесених змін" цієї частини не заповнюється.
У графі 5 "План на звітний рік з урахуванням внесених змін" проставляються суми бюджетних асигнувань спеціального фонду державного бюджету розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими бюджетними установами як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, з урахуванням змін, внесених протягом звітного періоду. Дані в цій графі звіту наводяться на підставі даних обліку на окремих аналітичних рахунках, відкритих за спеціальним фондом за субрахунком 9131 "Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету" Плану рахунків. У рядку "Фінансування" проставляються планові показники для здійснення видатків за рахунок залишків коштів, які склалися на початок року на рахунках спеціального фонду. Рядки за видами надходжень та "Фінансування" заповнюються тільки в квартальному та річному звіті.
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.01.2020 № 22
Про затвердження Змін до наказу Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52
На виконання статей 58 - 61 Бюджетного кодексу України та з метою приведення Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, у відповідність до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 25 січня 2014 року за № 161/24938 (зі змінами), та наказу Міністерства фінансів України від 18 грудня 2019 року № 545 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації"
НАКАЗУЮ:
1. Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52 (далі - Інструкція № 52), викласти у новій редакції, що додається.
2. Органам Державної казначейської служби України складати і подавати місячну, квартальну та річну звітність про виконання державного бюджету з урахуванням вимог Інструкції № 52, починаючи зі звіту за січень 2020 року.
4. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та начальникам головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
ГоловаТ. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +