• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 27.07.2020 № 643
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.07.2020
 • Номер: 643
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 27.07.2020
 • Номер: 643
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 липня 2020 р. № 643
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну податкову службу України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900, № 78, ст. 2696), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, підпунктів 3, 4 і 6 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2020 р. № 643
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну податкову службу України
1. У пункті 3:
1) підпункт 1 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах";
2) абзац четвертий підпункту 2 після слів "тютюнових виробів," доповнити словами "рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та".
2. У пункті 4:
1) підпункт 7 після слів "облік платників податків" доповнити словами ", платників єдиного внеску";
2) у підпункті 8 слова "суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності," виключити;
3) підпункт 27 викласти в такій редакції:
"27) здійснює ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом; здійснює ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва пального, з оптової, роздрібної торгівлі та зберігання пального і контроль за таким виробництвом;";
4) підпункт 28 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами ", ємностях (упаковках) з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах,";
5) у підпункті 29 слова "та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального та" замінити словами ", обігом та реалізацією підакцизних товарів, за їх цільовим використанням,";
6) підпункт 31 після слів "тютюнових виробів" доповнити словами ", рідин, що використовуються в електронних сигаретах,";
7) підпункти 49 і 81 виключити;
8) доповнити пункт підпунктами 84-1-84-4 такого змісту:
"84-1) інформує органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
84-2) здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність, а також стягнення заборгованості із зазначених платежів до бюджету в порядку, встановленому Податковим кодексом України;
84-3) здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;
84-4) подає органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України , у тому числі щодо платників податків - юридичних осіб;".
3. У пункті 5:
1) підпункт 11 викласти в такій редакції:
"11) бере участь у формуванні пропозицій до державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державної податкової справи в установленому законодавством порядку;";
2) доповнити пункт підпунктом 15 такого змісту:
"15) забезпечує самопредставництво ДПС у судах через Голову ДПС, а також без окремого доручення Голови ДПС через його заступників та державних службовців самостійних структурних підрозділів апарату ДПС відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС в судах без окремого доручення Голови ДПС.".
4. У пункті 6:
1) доповнити пункт підпунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою;";
2) доповнити пункт підпунктами 29-38 такого змісту:
"29) користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників;
30) залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час здійснення податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом України, фотозйомку та відеозапис;
31) одержувати безоплатно для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку та його установ необхідні відомості про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, - про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли; а також одержувати безоплатно інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
32) одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
33) надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування;
34) одержувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючими органами щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків, у встановленому законом порядку;
35) приймати рішення про зміну основного та неосновного місця обліку великих платників податків, зняття їх з обліку та переведення до територіального органу ДПС, що здійснює податкове супроводження великих платників податків (його структурних підрозділів), та інших територіальних органів ДПС;
36) під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження, зокрема щодо провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації;
37) одержувати пояснення від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок стану дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (зокрема без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, зокрема внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;
38) здійснювати інші права, передбачені законом.".
5. У пункті 7 слова "(органами доходів і зборів)" замінити словами "(податковими органами, органами стягнення)".
6. Пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. ДПС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".
7. У пункті 11:
1) у підпункті 12 слова "за погодженням з Міністром фінансів їх керівників" замінити словами "їх керівників (за погодженням з Міністром фінансів)";
2) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) укладає та розриває з державними службовцями апарату ДПС контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;";
3) у підпункті 16 слова "за погодженням з Міністром фінансів керівників" замінити словами "керівників (за погодженням з Міністром фінансів)";
4) підпункти 30 і 31 викласти в такій редакції:
"30) надає посадовим (службовим) особам апарату ДПС повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, чинними міжнародними договорами України, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на ДПС, Законом України "Про державну службу" та іншими законами, зокрема на:
підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій; прийняття рішень про продовження строку розгляду звернень на отримання індивідуальних податкових консультацій, скарг, рішень за результатами розгляду скарг, рішень про внесення/відмову у внесенні відомостей про індивідуальні податкові консультації до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій; підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на виробництво, право оптової торгівлі підакцизними товарами, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та ДПС;
здійснення окремих повноважень, визначених Законом України "Про державну службу", в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
підписання документів з фінансових питань;
укладення договорів та проведення публічних закупівель;
підписання інших документів з питань діяльності ДПС у межах, визначених законодавством;
31) надає посадовим (службовим) особам територіальних органів ДПС повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на ДПС, законодавством про державну службу та іншими законами, зокрема на:
підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій, повідомлень, книг обліку доходів, книг обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи - підприємці, довідок, податкових вимог, інкасових доручень, висновків, електронних висновків/електронних повідомлень, реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, направлень на проведення перевірок, ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, зберігання пального, актів, звітів, договорів-доручень, прийняття податкових повідомлень-рішень, взяття на облік, погашення та опротестування податкових векселів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та ДПС;
здійснення окремих повноважень, визначених Законом України "Про державну службу", в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
укладення договорів та проведення публічних закупівель;
підписання інших документів з питань діяльності територіальних органів ДПС у межах, визначених законодавством;".