Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх

Верховна Рада України Закон від 07.02.2007 №609-V
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 15, ст.194 )( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 N 2229-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, N 5, ст.35 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
2. У першому реченні статті 198 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "комісії в справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах дітей".
3. В абзаці першому частини першої статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
4. У частині другій статей 147, 148, частині третій статті 156, частині другій статті 161 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )
6. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 12, ст. 104):
1) у назві та тексті Закону (крім статей 6 і 10) слово "неповнолітні" в усіх відмінках замінити словом "діти" у відповідному відмінку;
2) назву та частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень
Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад;
кримінальну міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ;
приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ;
школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти;
центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров'я;
спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань;
притулки для дітей;
центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)";
3) у статті 2:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей";
абзац перший після слів "спеціальних установ" доповнити словами "і закладів соціального захисту";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"гласності, тобто систематичного інформування про стан справ щодо захисту прав дітей, правопорушень серед дітей, роботу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей у відкритій державній статистиці, засобах масової інформації";
4) статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей
Основними завданнями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей є:
розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;
ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей мають право:
приймати з питань, що належать до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами;
звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;
проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення;
вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей;
перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;
запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення;
давати згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності або уповноваженого ним органу;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженим органом влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, службами у справах дітей;
визначати потребу регіонів в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;
відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді контролює і координує діяльність уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міські та районні у містах ради контролюють і координують діяльність служб у справах дітей відповідно районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, надають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, посадові особи зобов'язані у строк, визначений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженим органом влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, відповідними службами у справах дітей, повідомляти про заходи, вжиті на виконання прийнятих ними рішень.
Рішення, прийняті службами у справах дітей, з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та громадянами.
Штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на дві тисячі дітей, які проживають у районі, та не більше ніж на чотири тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей мають права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Типове положення про службу у справах дітей затверджує Кабінет Міністрів України";
5) у статті 5:
у частині першій слово "Криму" замінити словами "Автономній Республіці Крим";
у частині другій:
абзац сьомий після слова "розшукувати" доповнити словами "дітей, що зникли";
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виявляти батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей".
У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять дев'ятим;
в абзацах одинадцятому, чотирнадцятому, двадцять дев'ятому слова "неповнолітніх правопорушників" замінити словами "правопорушників, що не досягли 18 років";
абзац двадцять четвертий доповнити словами "або до приймальників-розподільників для дітей";
абзац двадцять п'ятий викласти в такій редакції:
"після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини, а в разі вчинення злочину також інформувати органи прокуратури";
в абзаці двадцять шостому слово "неповнолітнього" замінити словом "дитини";
6) у статті 6:
у частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"про поміщення правопорушників, які не досягли 18 років, до приймальників-розподільників для дітей";
в абзаці сьомому слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей";
у частині другій слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей";
частину третю виключити;
7) частину другу статті 7 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"перебувають у розшуку";
8) у статті 8:
перше речення частини першої доповнити словами "та підпорядковуються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки";
у частині дев'ятій слово "неповнолітнього" замінити словом "дитини";
9) у статті 9:
у частині першій слова "уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї та молоді" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді";
у частині п'ятій:
слово "неповнолітнього" замінити словом "дитини";
доповнити словами "а в разі відсутності останніх - на основі рішення служби у справах дітей";
10) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
"Притулки для дітей утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно до соціальних потреб відповідного регіону Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад і підпорядковуються відповідній службі у справах дітей";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах".
У зв'язку з цим частини третю - восьму вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою;
частини четверту і шосту викласти в такій редакції:
"Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу, необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб";
"Основними завданнями притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, залишили сім'ї, навчальні заклади; створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля";
частину сьому доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"вживають заходів щодо повернення дитини в безпечне сімейне оточення";
частину восьму після слів "мають права юридичної особи" доповнити словами "рахунок в органах Державного казначейства України";
11) розділ IV доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:
"Стаття 11-1. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських і районних у містах рад і підпорядковуються відповідній службі у справах дітей для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
Строк перебування дитини в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей залежить від конкретних обставин, але не може перевищувати відповідно 9 і 12 місяців у разі стаціонарного і денного перебування. Строк перебування дитини в центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією за погодженням із відповідною службою у справах дітей.
До центрів соціально-психологічної реабілітації дітей не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань, а також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких прийнято відповідними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей.
Центри соціально-психологічної реабілітації дітей є юридичними особами, мають реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатку і штамп встановленого зразка.
Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей затверджує Кабінет Міністрів України.
Стаття 11-2. Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка)
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є закладами соціального захисту для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, безпритульних дітей віком від 3 до 18 років, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової, інших видів допомоги та подальшого їх влаштування.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) утворюються, реорганізуються та ліквідуються місцевою державною адміністрацією і підпорядковуються службі у справах дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) також можуть бути утворені громадськими, благодійними організаціями та фондами, у тому числі міжнародними, за погодженням з відповідною службою у справах дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) забезпечують перебування в них дітей протягом періоду, визначеного службою у справах дітей.
До соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) не приймаються діти, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких прийнято відповідними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей.
Соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка) є юридичними особами, мають власні бланки, печатку і штамп встановленого зразка.
Типове положення про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) затверджує Кабінет Міністрів України";
12) статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей
Фінансування органів і служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів соціального захисту для дітей здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством";
13) назву статті 13 після слів "спеціальних установах" доповнити словами "та закладах соціального захисту";
14) назву і текст статті 14 після слів "спеціальних установ" доповнити словами "і закладів соціального захисту";
15) у частині другій статті 15 слова "чинним законодавством" замінити словом "законом";
16) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах рад у межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, уповноваженого органу влади Автономної Республіки Крим у справах сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей і надають їм необхідну допомогу".
7. У пункті 1 частини другої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "комісій у справах неповнолітніх" замінити словами "служб у справах дітей".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2229-VIII від 07.12.2017 )
9. У тексті Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
в абзаці третьому підпункту 7 слова "молоді та спорту" замінити словами "дітей та молоді";
підпункт 19 виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 10 розділу I, який набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
7 лютого 2007 року
N 609-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У першому реченні статті 198 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "комісії в справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах дітей".
3. В абзаці першому частини першої статті 188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
4. У частині другій статей 147, 148, частині третій статті 156, частині другій статті 161 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21) слова "у справах неповнолітніх" замінити словами "у справах дітей".
6. У Законі України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 12, ст. 104):
1) у назві та тексті Закону (крім статей 6 і 10) слово "неповнолітні" в усіх відмінках замінити словом "діти" у відповідному відмінку;
2) назву та частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень
Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на:

30 днiв передплати безкоштовно!