Про Стройовий статут Збройних Сил України. Закон від 24.03.1999 №549-XIV

Верховна Рада України Закон від 24.03.1999 №549-XIV
Остання редакція від 14.10.2018. Внесення змін (закон від 04.10.2018 N 2587-VIII /2587-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Стройовий статут Збройних Сил України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.195 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 N 1420-IV від 03.02.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.76 N 1414-VI від 02.06.2009, ВВР, 2009, N 41, ст.600 N 1900-VI від 16.02.2010, ВВР, 2010, N 19, ст.151 N 5404-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550 N 877-VII від 13.03.2014, ВВР, 2014, N 15, ст.326 N 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890 N 1952-VIII від 16.03.2017, ВВР, 2017, N 17, ст.205 N 2587-VIII від 04.10.2018, ВВР, 2018, N 44, ст.357 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Стройовий статут Збройних Сил України (додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 549-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 549-XIV
СТРОЙОВИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
( У тексті Статуту слова "Товаришу (пане)" та "товаришу (пане)" в усіх відмінках і числах замінено словом "Товаришу" та "товаришу" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )( У тексті Статуту слова "Рядовий" замінено словом "Солдат" згідно із Законом N 1952-VIII від 16.03.2017 )( У тексті Статуту слова "Товаришу", "товаришу" та "Товариші", "товариші" замінено відповідно словами "Пане (пані)", "пане (пані)" та "Панове", "панове" згідно із Законом N 2587-VIII від 04.10.2018 )
Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
Статут обов'язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів.
Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морських Сил України.
Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України, інші військові формування, створені відповідно до закону, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та на службу цивільного захисту.
( Частина четверта преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 662-IV від 03.04.2003, N 1414-VI від 02.06.2009; в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами N 877-VII від 13.03.2014, N 1194-VII від 09.04.2014 )
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Строї та управління ними
1. Стрій - визначене Стройовим статутом Збройних Сил України (далі - Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.
2. Шеренга - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.
Лінія машин - стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної.
3. Фланг - правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються.
4. Фронт - бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини - лобовою частиною.
5. Тильний бік строю - бік, протилежний фронту.
6. Інтервал - відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.
7. Дистанція - відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами.
8. Ширина строю - відстань між флангами.
9. Глибина строю - відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоять позаду).
10. Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.
Ряд - два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним.
Після повороту двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.
11. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.
У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.
У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.
12. Колона - стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром.
Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по чотири та більше військовослужбовців.
Колони застосовуються для шикування військовослужбовців, підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.
13. Розгорнутий стрій - стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром.
Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.
14. Похідний стрій - стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Похідний стрій застосовується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем або з піснею та в інших необхідних випадках.
15. Напрямний - військовослужбовець (підрозділ, машина), що рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має переміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин).
Замикаючий - військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається останнім у колоні.
Лінійний - військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочистим маршем.
16. Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикладом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.
Команди та розпорядження можуть передаватися колоною через командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів.
У строю старший командир перебуває там, звідки йому зручніше командувати. Інші командири здійснюють управління, залишаючись на місцях, установлених цим Статутом або старшим командиром.
Командирам підрозділів від роти* і вище в похідному строю батальйону та полку дозволяється виходити із строю лише для подання команд і перевірки їх виконання.
-------------
* Тут і далі підрозділи за штатом дорівнюють роті, батальйону, полку (батарея, дивізіон, бригада тощо).
Управління в машині здійснюється командами та розпорядженнями, які подаються голосом і з допомогою засобів внутрішнього зв'язку.
17. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте можуть бути лише виконавчі.
Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир.
За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають в строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й приймають стройове положення.
Виконавча команда (далі друкується великими літерами) подається після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється негайно і точно.
З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ або військове звання військовослужбовця. Наприклад: "Взвод (3-й взвод) - СТІЙ"; "Солдат Левченко, кру-ГОМ".
Під час виконання прийомів із зброєю у підготовчій команді може зазначатися назва зброї, наприклад: "Автомати на - ГРУДИ"; "Кулемети на ре-МІНЬ" тощо.
Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від ширини і глибини строю, рапорт віддається чітко, без різкого підвищення голосу.
18. Сигнали для управління строєм та управління машиною зазначені в додатках 1 і 2 до цього Статуту.
У разі потреби командир підрозділу (частини) призначає додаткові сигнали для управління строєм.
19. Команди (сигнали), які стосуються усіх підрозділів, приймаються негайно і виконуються всіма командирами підрозділів, командирами і старшими машин.
Під час подання команди сигналом попередньо подається сигнал "УВАГА", а якщо команда стосується тільки одного з підрозділів, то подається сигнал, який стосується цього підрозділу. Відповідні сигнали, що позначають підрозділи, встановлюються командиром частини (підрозділу).
Готовність до прийняття команди сигналом також позначається сигналом "УВАГА".
Прийняття сигналу підтверджується його повторенням або поданням відповідного сигналу своєму підрозділові.
20. Щоб припинити виконання прийому, подається команда "ВІДСТАВИТИ". За цією командою приймається положення, яке було до виконання прийому.
21. Під час навчання допускається виконання зазначених у цьому Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також з допомогою підготовчих вправ, наприклад: "Автомат на груди, за розподілом: роби - РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ"; "Праворуч, за розподілом: роби - РАЗ, роби - ДВА".
22. У разі формування збірних команд військовослужбовців проводиться їх стройовий розподіл на підрозділи. Для розподілу військовослужбовці шикуються у двошеренговий стрій та розподіляються за загальною нумерацією, як викладено у статті 103 цього Статуту. Після цього, залежно від чисельності команди, проводиться розподіл послідовно на роти, взводи та відділення й призначаються командири цих підрозділів.
Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за наказом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири та більше. При цьому шикування проводиться, як правило, за зростом (ранжиром).
23. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється за командою "СТАВАЙ". За цією командою треба швидко стати в стрій на визначені цим Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.
24. Під час подання команд для підрозділів родів військ і спеціальних військ замість назв "відділення", "взвод", "рота", "батальйон" і "полк" називають назви підрозділів і частин, прийняті у родах військ і спеціальних військах Збройних Сил України.
2. Обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю
25. Командир зобов'язаний:
визначити місце, час, порядок шикування, форму одягу та спорядження, а також озброєння і техніку; у разі потреби призначати спостерігача;
перевіряти й знати наявність у строю підлеглих свого підрозділу (підрозділів, частини), озброєння, техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту та шанцевого інструменту;
перевіряти зовнішній вигляд підлеглих, а також наявність спорядження і правильність його припасування;
підтримувати дисципліну в строю і вимагати точного виконання підрозділами команд і сигналів, а військовослужбовцями - своїх обов'язків у строю;
під час подання команд у пішому строю приймати стройове положення;
проводити зовнішній огляд озброєння і техніки, якщо підрозділи шикуються з нею; перевіряти наявність і справність обладнання для перевезення особового складу, а також правильність кріплення матеріальної частини, що перевозиться; нагадувати особовому складові заходи безпеки; під час руху додержуватися визначених дистанцій, швидкості та правил руху.
26. Військовослужбовець зобов'язаний:
перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;
мати коротку охайну зачіску;
охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;
знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із строю (машини) без дозволу;
у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;
передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.
РОЗДІЛ II
СТРОЙОВІ ПРИЙОМИ І РУХ БЕЗ ЗБРОЇ ТА ІЗ ЗБРОЄЮ
1. Стройові прийоми і рух без зброї
Стройове положення
27. Стройове положення (малюнок 1)* приймається за командою "СТРУНКО".
--------------
* Тут і далі малюнки див. у додатку N 10 до цього Статуту.
За цією командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.
Стройове положення на місці приймається без команди під час віддання й отримання наказу, доповіді, виконання Державного Гімну України, а також під час військового вітання й подання команд.
28. За командою "ВІЛЬНО" слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не можно зрушувати з місця, треба бути уважним і не розмовляти.
За командою "ЗАПРАВИТИСЬ", не залишаючи свого місця в строю, потрібно поправити зброю, обмундирування та спорядження; у разі потреби вийти із строю - звернутися за дозволом до безпосереднього начальника; можна розмовляти й курити тільки з дозволу старшого командира.
Перед командою "ЗАПРАВИТИСЬ" подається команда "ВІЛЬНО".
29. Для зняття головних уборів подається команда "Головні убори (головний убір) - ЗНЯТИ", а для надівання - "Головні убори (головний убір) - НАДІТИ". У разі потреби поодинокі військовослужбовці знімають і надівають головні убори без команди.
Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці кокардою вперед (малюнок 2).
Без зброї або із зброєю в положенні "за спину" головний убір знімається і надівається правою рукою, а із зброєю в положенні "на ремінь", "на груди" і "до ноги" - лівою рукою. Під час знімання головного убору з карабіном у положенні "на плече" карабін попередньо береться до ноги.
Повороти на місці
30. Повороти на місці виконуються за командами: "Право-РУЧ", "Півоберта право-РУЧ", "Ліво-РУЧ", "Півоберта ліво-РУЧ", "Кру-ГОМ".
Повороти виконуються за командами: "Кру-ГОМ" - на півкола, "Ліво-РУЧ" - на чверть кола, "Півоберта ліво-РУЧ" - на одну восьму кола і проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; "Право-РУЧ" і "Півоберта право-РУЧ" - у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку.
Повороти виконуються на два рахунки: на "раз" військовослужбовці повертаються у визначений бік, зберігаючи правильне положення корпусу та не згинаючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на ногу, що попереду, на "два" - найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.
Рух
31. Рух здійснюється кроком або бігом.
Нормальна швидкість руху кроком - 110-120 кроків за хвилину.
Довжина кроку - 70-80 сантиметрів.
Нормальна швидкість руху бігом - 160-180 кроків за хвилину. Довжина кроку - 80-90 сантиметрів.
32. Крок буває стройовий і похідний.
Стройовий крок застосовується під час проходження підрозділів урочистим маршем; при виконанні ними військового вітання під час руху; при підході військовослужбовця до начальника та відході від нього; при виході із строю та поверненні на місце, а також під час занять із стройової підготовки.
Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.
33. Рух стройовим кроком починається за командою "Стройовим кроком - РУШ", а рух похідним кроком - за командою "Кроком - РУШ".
За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед, перенести вагу тіла більше на праву ногу, із збереженням стійкості; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком.
Під час руху стройовим кроком (малюнок 3) ногу з витягнутим уперед носком винести на висоту 15-20 сантиметрів від землі та поставити її твердо на всю стопу, піднімаючи водночас другу ногу.
Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух біля тулуба: вперед - руки згинаються в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тулуба до рівня ліктя; назад - до упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті.
Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо, дивитися вперед.
Під час руху похідним кроком ногу виносити вільно, не відтягуючи носка, і ставити її на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснювати вільні рухи біля тулуба.
34. Під час руху похідним кроком за командою "СТРУНКО" слід перейти на стройовий крок, а за командою "ВІЛЬНО"- на похідний крок.
35. Рух бігом починати за командою "Бігом - РУШ".
Під час руху з місця за підготовчою командою корпус трохи подати вперед, руки напівзігнути, лікті трохи відвести назад; за виконавчою командою почати біг з лівої ноги, руками вільно рухати вперед і назад у такт бігу.
Для переходу під час руху з кроку на біг за підготовчою командою руки напівзігнути, лікті трохи відвести назад. Виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок і з лівої ноги почати рух бігом.
Для переходу від бігу на крок подається команда "Кроком - РУШ". Виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою слід зробити ще два кроки бігом і з лівої ноги почати рух кроком.
36. Позначення кроку (бігу) на місці здійснюється за командою "На місці, кроком (бігом) - РУШ" (під час руху - "НА МІСЦІ").
За цією командою крок слід позначати підніманням та опусканням ніг, причому ногу піднімати на 15-20 сантиметрів від землі й ставити її на землю від передньої частини стопи на всю підошву (під час бігу - на передню частину стопи); руками здійснювати рухи в такт кроку (малюнок 4). За командою "ПРЯМО", яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю, зробити правою ногою ще один крок на місці і з лівої ноги почати рух повним кроком (бігом).
37. Для припинення руху подається команда, наприклад: "Солдат Петренко - СТІЙ". За виконавчою командою, яка подається одночасно з поставленням правої або лівої ноги на землю, слід зробити ще один крок і, приставивши ногу, прийняти стройове положення.
38. Для зміни швидкості руху подаються команди: "ДОВШИЙ КРОК", "КОРОТШИЙ КРОК", "ЧАСТІШИЙ КРОК", "РІДШИЙ КРОК", "ПІВКРОКУ", "ПОВНИЙ КРОК".
39. Для переміщення поодиноких військовослужбовців на кілька кроків убік подається команда, наприклад: "Солдат Гнатюк. Два кроки праворуч (ліворуч), кроком - РУШ". За цією командою військовослужбовець робить два кроки праворуч (ліворуч), приставляючи ногу після кожного кроку.
Для переміщення вперед або назад на кілька кроків подається команда, наприклад: "Два кроки вперед (назад), кроком - РУШ". За цією командою слід зробити два кроки вперед (назад) і приставити ногу.
Під час переміщення праворуч, ліворуч і назад рухи руками не здійснюються.
Повороти під час руху
40. Повороти під час руху кроком виконуються за командами: "Право-РУЧ", "Півоберта право-РУЧ", "Ліво-РУЧ", "Півоберта ліво-РУЧ", "Кругом - РУШ".
Для повороту праворуч і півоберта праворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.
Для повороту ліворуч і півоберта ліворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.
Для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою зробити ще один крок лівою ногою (на рахунок "раз"), витягти праву ногу на півкроку вперед, трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на рахунок "два"), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок "три").
Під час поворотів рух руками здійснюється у такт кроку.
41. Повороти та півоберти праворуч і ліворуч під час руху бігом виконуються за тими самими командами, що й під час руху кроком, поворотом на одному місці на два рахунки в такт бігу. Поворот кругом під час бігу здійснюється у бік лівої руки на одному місці на чотири рахунки в такт бігу.
2. Стройові прийоми і рух із зброєю
Стройове положення із зброєю
42. Стройове положення із зброєю те саме, що й без зброї, при цьому автомат слід тримати у положенні "на ремінь" дульною частиною догори, кистю правої руки торкатися верхнього зрізу ременя, а автомат із складаним прикладом - дульною частиною вниз (малюнки 5а, 5б).
Карабін тримати біля ноги правою рукою так, щоб приклад стояв затильником на землі, торкаючись стопи правої ноги, гострим кутом на лінії носків. Праву руку опустити вільно, обхопивши нею дуло та газову трубку (малюнок 5в).
Ручний гранатомет у положенні "на ремінь" тримати дульною частиною догори (малюнок 5г).
Ручний і ротний кулемети тримати біля ноги так само, як і карабін, при цьому опущеною правою рукою обхопити ствол (малюнок 5д).
Виконання прийомів із зброєю на місці
43. Автомат із положення "на ремінь" береться "на груди" за командою "Автомат на - ГРУДИ" у три прийоми:
перший прийом - подати праву руку за ременем трохи вгору, зняти автомат із плеча й, підхопивши його лівою рукою за ложе й ствольну накладку, тримати перед собою вертикально магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя (малюнок 6а);
другий прийом - правою рукою відвести ремінь праворуч і перехопити його долонею знизу так, щоб пальці були напівзігнуті й повернуті на себе; одночасно просунути під ремінь лікоть правої руки (малюнок 6б);
третій прийом - закинути ремінь за голову; взяти автомат правою рукою за шийку приклада, а ліву руку швидко опустити (малюнок 6в).
Автомат із складаним прикладом із положення "на ремінь" береться "на груди" за тією самою командою у два прийоми:
перший прийом - правою рукою зняти автомат із плеча, не вивільняючи ліктя правої руки з-під ременя, і, підхопивши автомат лівою рукою за ложе та ствольну накладку знизу, тримати його перед собою магазином донизу, а дульною частиною - ліворуч (малюнок 6г);
другий прийом - закинути правою рукою ремінь за голову на ліве плече, взяти автомат за ствольну коробку біля ременя, ліву руку швидко опустити (малюнок 6д).
44. Автомат із положення "на груди" береться "на ремінь" за командою "На ре-МІНЬ" у три прийоми:
перший прийом - лівою рукою взяти автомат за ложе та ствольну накладку знизу й, подаючи його одночасно трохи вперед угору, вивільнити праву руку з-під ременя, взятися нею за шийку приклада і тримати автомат, як зображено на малюнку 7а;
другий прийом - піднімаючи автомат вгору, перекинути ремінь через голову й тримати зброю перед собою вертикально, магазином ліворуч, дульним зрізом на висоті підборіддя (малюнок 7б);
третій прийом - правою рукою взяти ремінь за його верхню частину й закинути автомат за праве плече в положення "на ремінь", а ліву руку швидко опустити (малюнок 5а).
Автомат з складаним прикладом із положення "на груди" в положення "на ремінь" береться за тією самою командою у три прийоми:
перший прийом - лівою рукою взяти автомат угорі за ствол та газову трубку й, піднімаючи його трохи вгору, вивільнити лікоть правої руки з-під ременя, правою рукою, долонею знизу, взяти ремінь біля ствольної коробки (малюнок 7в);
другий прийом - повертаючи автомат ствольною коробкою вгору, перекинути ремінь через голову й тримати автомат магазином праворуч (малюнок 7г);
третій прийом - закинути автомат за праве плече в положення "на ремінь", а ліву руку швидко опустити (малюнок 5б).
45. Карабін (ручний кулемет) від ноги в положення "на ремінь" береться за командою "На ре-МІНЬ" у три прийоми:
перший прийом - правою рукою підняти карабін (ручний кулемет), не віддаляючи його від тіла, повернути магазином (ручний кулемет - пістолетною ручкою) ліворуч; лівою рукою взяти карабін за магазин (ручний кулемет - за ложе) й тримати його дульним зрізом на рівні очей; лікоть правої руки притиснути (малюнки 8а, 8б);
другий прийом - правою рукою взяти ремінь і відтягти його ліворуч (малюнок 8в);
третій прийом - швидко перекинути карабін (ручний кулемет) за плече; ліву руку опустити; праву руку опустити за ременем так, щоб передпліччя було в горизонтальному положенні; карабін (ручний кулемет) злегка притиснути ліктем до тулуба (малюнки 8г, 8д).
46. Карабін (ручний кулемет) з положення "на ремінь" у положення "до ноги" береться за командою "До но-ГИ" у два прийоми:
перший прийом - подаючи праву руку за ременем трохи вгору, зняти карабін (ручний кулемет) із плеча й, підхопивши його лівою рукою за ложе, правою взяти карабін за верхню частину ствольної накладки (кулемет за ствол і сошку вище газової камори) й тримати його перед собою магазином (пістолетною ручкою) ліворуч, дульним зрізом на рівні очей (малюнки 8а, 8б);
другий прийом - ліву руку швидко опустити, а правою плавно поставити карабін (кулемет) на землю до ноги (малюнки 5в, 5д).
Ротний кулемет у положення "на ремінь" і "до ноги" береться якнайзручніше.
47. Карабін від ноги в положення "на плече" береться лише з примкнутим багнетом за командою "На пле-ЧЕ" у два прийоми:
перший прийом - правою рукою, піднімаючи й повертаючи карабін затвором уперед, перенести його прямовисно біля тулуба до лівого боку і одночасно перехопити кистю правої руки за верхню частину ложа та ствольної накладки, водночас подати кисть лівої руки трохи вперед й опустити карабін прикладом на долоню лівої руки так, щоб затильник приклада лежав на долоні, великий палець був попереду, а інші пальці були притиснуті до лівого боку приклада; карабін тримати прямовисно у витягнутій руці напроти лівого плеча, гострим кутом приклада торкатися лівої ноги; лікоть правої руки - на висоті плеча (малюнок 9а);
другий прийом - праву руку швидко опустити, одночасно лівою рукою підняти карабін так, щоб він спусковою дужкою ліг у виїмку плеча, і тримати його, не нахиляючи вбік; кисть лівої руки тримати трохи нижче ліктя, приклад притиснути до пояса, а передпліччя - до боку (малюнки 9б, 9в).
48. Карабін до ноги з положення "на плече" береться за командою "До но-ГИ" у три прийоми:
перший прийом - швидко опустити ліву руку, одночасно правою рукою охопити карабін за верхню частину ложа й ствольної накладки та поставити його в положення, як зображено на малюнку 9а;
другий прийом - перенести правою рукою карабін униз до правої ноги, повертаючи його затвором на себе; підтримуючи карабін лівою рукою біля багнетної трубки, тримати його вздовж стегна правої ноги так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги;
третій прийом - швидко опустити ліву руку, правою рукою плавно поставити карабін на землю (малюнок 5в).
49. У разі потреби послабити (підтягти) ремінь подається команда "Ремінь - ПОСЛАБИТИ (ПІДТЯГТИ)".
За підготовчою командою автомати та ручні гранатомети взяти в праву руку, карабіни та кулемети - до ноги; в автоматі із складаним прикладом відкинути приклад. За виконавчою командою зробити півоберта праворуч, одночасно відставити ліву ногу на крок ліворуч, і, нахилившись уперед, уперти зброю прикладом у стопу лівої ноги, а стволом покласти на згин правого ліктя; ноги в колінах не згинати; тримаючи правою рукою пряжку ременя, лівою рукою підтягти (послабити) ремінь і без команди прийняти стройове положення.
50. Перед поданням команд: "За спину", "На ремінь" і "На груди" - зброя попередньо ставиться на запобіжник за командою "Запобіжник - СТАВ".
Якщо необхідно відімкнути (відкинути) багнет або примкнути його, то подаються команди: "Багнет - ВІДІМКНУТИ (ВІДКИНУТИ)" і "Багнет - ПРИМКНУТИ".
51. Зброя з положення "на ремінь" береться в положення "за спину" за командою "Зброю - ЗА СПИНУ" в два прийоми:
перший прийом - лівою рукою взяти ремінь трохи нижче правого плеча, а правою рукою одночасно взятися за приклад (автомат із складаним прикладом і ручний гранатомет - за ствол біля нижньої антабки);
другий прийом - правою рукою трохи підняти зброю вгору, а лівою рукою закинути ремінь за голову на ліве плече; зброю та руки швидко опустити (малюнок 10).
Автомат "за спину" береться без багнета, а карабін - з відкинутим багнетом.
52. Зброя з положення "за спину" береться в положення "на ремінь" за командою "Зброю на ре-МІНЬ" у два прийоми:
перший прийом - лівою рукою взяти ремінь трохи нижче лівого плеча, правою рукою одночасно взятися за приклад (за ствол, розтруб);
другий прийом - правою рукою зброю трохи підняти, а лівою рукою перекинути ремінь через голову на праве плече, ремінь узяти правою рукою, як зображено на малюнках 5а, 5б, 5г і 8г, 8д; ліву руку швидко опустити.
53. Для переведення автомата з положення "на груди" в положення "за спину" та з положення "за спину" в положення "на груди", а також карабіна з положення "за спину" в положення "до ноги" зброя попередньо береться за командою в положення "на ремінь".
Для переведення автомата із складаним прикладом "за спину" з положення "на груди" правою рукою взяти автомат за дульну частину ствола й перевести його в положення "за спину".
Під час виконання прийому "на груди" з положення "за спину" правою рукою взяти автомат за дульну частину ствола й, підтягуючи його дульною частиною до лівого плеча, перевести в положення "на груди".
Ручний кулемет у положення "за спину" береться якнайзручніше.
54. За загальною командою "До но-ГИ" карабіни та кулемети беруться до ноги, а положення автоматів і ручних гранатометів не змінюється.
55. Для виправлення неправильного положення зброї подається команда, наприклад: "Поправити - ЗБРОЮ".
Повороти та рух із зброєю
56. Повороти та рух із зброєю виконуються за такими самими правилами та командами, як і без зброї.
57. Під час поворотів із зброєю біля ноги на місці за попередньою командою зброю трохи підняти й одночасно подати на себе багнет (дульну частину), а праву руку злегка притиснути до правого стегна. Зробивши поворот, одночасно з приставленням ноги плавно опустити зброю на землю.
58. Для руху із зброєю біля ноги за підготовчою командою "Кроком" зброю трохи підняти, а за командою "Бігом", крім того, ліву руку напівзігнути у лікті.
Під час руху бігом зброю тримати у злегка зігнутій правій руці так, щоб дульна частина зброї була трохи подана вперед. Під час бігу в зімкненому строю багнет прибрати на себе.
59. Під час руху із зброєю біля ноги та у положенні "на плече", "на ремінь" і "на груди" рукою, що не тримає зброї, а під час руху із зброєю "за спину" - обома руками вільно робити рухи біля тулуба у такт кроку.
60. Під час руху з карабіном "на плече" за виконавчою командою "СТІЙ" зупинитися й без команди взяти карабін до ноги за правилами, визначеними у статті 48 цього Статуту. Під час руху з карабіном в іншому положенні після зупинки він береться до ноги тільки за командою.
Виконання прийомів з карабіном під час руху
61. Під час руху карабін від ноги "на плече" береться у два прийоми, так само, як на місці (стаття 47 цього Статуту), за командою "На пле-ЧЕ", яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За виконавчою командою зробити крок правою ногою, потім послідовно з поставленням лівої ноги на землю виконувати кожний прийом.
62. Під час руху карабін до ноги з положення "на плече" береться у три прийоми, так само, як на місці (стаття 48 цього Статуту), за командою "До но-ГИ", що подається одночасно з поставленням ноги на землю. За виконавчою командою слід зробити крок правою ногою і потім послідовно з поставленням лівої ноги на землю виконувати кожний прийом.
63. Під час руху карабін із положення "на плече" в положення "на руку" береться у два прийоми за командою "На ру-КУ", що подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю:
перший прийом - продовжуючи рух, зробити крок правою ногою й з поставленням лівої ноги на землю опустити ліву руку з карабіном униз до упору, одночасно правою рукою взяти карабін за шийку ложа разом із ременем;
другий прийом - зробити ще один крок правою ногою й з поставленням лівої ноги на землю швидко перенести карабін правою рукою до правого боку, повернувши його магазином униз і підхопивши лівою рукою за верхню частину ложа й ствольної накладки; притиснути шийку ложа до правого боку біля пояса, правий лікоть розвернути по лінії плечей, багнет тримати напроти правого ока та на висоті шиї.
64. Під час руху карабін із положення "на руку" береться "на плече" у два прийоми за командою "На пле-ЧЕ", яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю:
перший прийом - рухаючись далі, зробити правою ногою крок, одночасно з поставленням лівої ноги на землю штовхнути карабін лівою рукою вгору на себе, повертаючи його правою рукою за шийку ложа затвором уперед, і поставити вертикально на долоню опущеної лівої руки;
другий прийом - зробити ще крок правою ногою й одночасно з поставленням лівої ноги на землю взяти карабін "на плече" та опустити праву руку.
РОЗДІЛ III
ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ВІТАННЯ, ВИХІД ІЗ СТРОЮ, ПОВЕРНЕННЯ У СТРІЙ ТА ПІДХІД ДО НАЧАЛЬНИКА
1. Виконання військового вітання
65. Усі військовослужбовці зобов'язані під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержуючись правил, викладених у статтях цього Статуту.
Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.
66. Військовослужбовці зобов'язані, крім того, вшановувати через виконання прийомів військового вітання:
могилу Невідомого солдата;
братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;
бойові прапори військових частин, а також Військово-Морський Прапор з прибуттям на військовий корабель і під час відбуття з нього;
похоронні процесії, які супроводжуються військами.
67. Військове вітання виконується чітко й бадьоро, з точним додержанням правил стройового положення та руху.
68. Для військового вітання на місці поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням, повернутися в його бік, прийняти стройове положення й дивитися йому в обличчя, повертаючи голову вслід за ним.
Якщо головний убір надітий, то, крім того, прикласти праву руку до головного убору так, щоб пальці були разом, долоня пряма, середній палець торкався нижнього краю головного убору (біля козирка), а лікоть був на лінії й висоті плеча (малюнок 11). Під час повороту голови в бік начальника, старшого за військовим званням, положення руки залишається без зміни.
Після того як начальник, старший за військовим званням, мине того, хто вітав, слід голову повернути прямо й опустити руку.
69. Для військового вітання під час руху поза строєм без головного убору за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням, одночасно з поставленням ноги припинити рух руками, повернути голову в його бік і, рухаючись далі, дивитися йому в обличчя. Пройшовши повз начальника, старшого за військовим званням, голову повернути прямо і продовжувати рух руками.
При надітому головному уборі разом з поставленням ноги на землю повернути голову й прикласти праву руку до головного убору, ліву руку тримати нерухомо біля стегна (малюнок 12); пройшовши повз начальника, старшого за військовим званням, одночасно з поставленням лівої ноги на землю голову повернути прямо, а праву руку опустити.
Випереджаючи начальника, старшого за військовим званням, вітати його одночасно з першим кроком обгону, за другим кроком голову повернути прямо і праву руку опустити.
70. Якщо у військовослужбовця в руках ноша, то військове вітання слід виконувати поворотом голови в бік начальника, старшого за військовим званням.
71. Військове вітання із зброєю на місці поза строєм виконується так само, як і без зброї (стаття 68 цього Статуту); при цьому положення зброї, за винятком карабіна "на плече", не змінюється і рука до головного убору не прикладається. Під час виконання військового вітання з карабіном у положенні "на плече" він попередньо береться до ноги.
Із зброєю в положенні "за спину" військове вітання слід виконувати, прикладаючи праву руку до головного убору.
72. Для виконання військового вітання під час руху поза строєм із зброєю "біля ноги", "на ремінь" або "на груди" за п'ять-шість кроків до начальника, старшого за військовим званням, одночасно із поставленням ноги повернути голову в його бік і припинити рух вільною рукою; із зброєю в положенні "за спину", крім того, прикласти руку до головного убору.
Під час виконання військового вітання з карабіном у положенні "на плече" правою рукою продовжувати рух біля тулуба.
73. Військове вітання за командою "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту) зброєю - ЧЕСТЬ" з карабіном виконується із положення "до ноги" у два прийоми:
перший прийом - піднявши карабін правою рукою, тримати його прямовисно, стволом на рівні середини грудей, прицільною планкою на себе; одночасно з цим лівою рукою взяти карабін за верхню частину ложа (чотири пальці попереду на магазині, а великий - під прицільною планкою), кисть лівої руки - на висоті пояса (малюнок 13а);
другий прийом - праву руку перенести на шийку ложа і підтримувати нею карабін так, щоб великий палець був позаду, а решта пальців, складені разом і витягнуті, лежали навскіс попереду на шийці ложа (малюнок 13б).
Одночасно з виконанням другого прийому повернути голову праворуч (ліворуч) і проводжати начальника поглядом, повертаючи вслід за ним голову.
74. Із положення "зброєю - честь" карабін береться до ноги за командою "До но-ГИ".
За підготовчою командою голову повернути прямо, а за виконавчою командою - взяти карабін до ноги у три прийоми:
перший прийом - праву руку перенести вгору і взяти нею карабін за верхню частину ложа і ствольної накладки;
другий прийом - поставити карабін до правої ноги так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги; лівою рукою притримувати карабін біля багнетної трубки;
третій прийом - швидко опустити ліву руку, а правою рукою плавно опустити карабін на землю.
75. Військове вітання виконанням прийому "зброєю - честь" із карабіном здійснюється лише підрозділами і частинами під час перебування їх у строю на місці.
За командою "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту) зброєю - ЧЕСТЬ" карабіни беруться у положення "зброєю - честь"; усі військовослужбовці, які перебувають у строю, приймають стройове положення й одночасно повертають голову в бік начальника, проводжаючи його поглядом. Якщо в строю військовослужбовці мають автомати, кулемети і ручні гранатомети, то положення їх не змінюється.
76. Військові частини та підрозділи під час перебування в строю за командою вітають:
Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України;
усіх прямих начальників, а також керівних осіб, призначених для інспектування (перевірки) частини (підрозділу).
Для цього командир частини (підрозділу) подає команду "СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", зустрічає їх і доповідає. Наприклад: "Пане (пані)* генерал-майоре. Десятий механізований полк для полкової вечірньої перевірки вишикувано. Командир полку полковник Ткаченко".
------------
* Вживається одна з наведених форм звертання.
Під час шикування частини з Бойовим Прапором (на параді, стройовому огляді, складання Військової присяги тощо) в доповіді називається повне найменування частини з переліком наданих їй почесних найменувань та орденів.
При виконанні військового вітання в строю під час руху начальник подає команду, але не доповідає.
77. Військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою під час зустрічі між собою, а також вшановують через виконання прийомів військового вітання:
могилу Невідомого солдата;
братські могили воїнів, які загинули в боях за волю і незалежність України;
бойові прапори військових частин, а також Військово-Морський Прапор під час його підняття та спуску;
похоронні процесії, які супроводжуються військами.
78. Якщо війська, що перебувають у строю на місці, вітають Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, оркестри виконують "Зустрічний марш" і Державний Гімн України.
Під час вітання військовими частинами прямих начальників від командира своєї частини і вище, а також керівних осіб, призначених для інспектування (перевірки), оркестри виконують "Зустрічний марш".
79. Поза строєм як під час занять, так і у вільний від них час, військові частини та підрозділи виконують військове вітання за командою "Струнко".
У штабах та установах за командою вітають лише прямих начальників і керівних осіб, призначених для інспектування (перевірки).
На заняттях поза строєм, а також під час нарад офіцерів, генералів та адміралів для зустрічі командирів (начальників) подається команда "Панове офіцери".
Команду "Струнко" або "Панове офіцери" подає старший із присутніх командирів (начальників) або військовослужбовець, який першим побачив прибулого командира (начальника).
За цією командою всі присутні встають, повертаються в бік прибулого командира (начальника) і приймають стройове положення, а офіцери, прапорщики та мічмани з надітими головними уборами, крім того, прикладають до них руку.
Старший із присутніх командирів (начальників) підходить до прибулого і доповідає йому.
Прибулий командир (начальник), вислухавши доповідь, подає команду "Вільно" або "Панове офіцери". Той, хто доповів, повторює цю команду, після чого всі присутні стають "вільно". Офіцери, прапорщики та мічмани з надітими головними уборами опускають від них руку і далі діють за вказівкою прибулого командира (начальника).
80. Команда "Струнко" подається під час кожного відвідання командиром (начальником) військової частини або підрозділу, а рапорт віддається лише під час першого відвідання ним військової частини або підрозділу в даний день.
У присутності старшого командира (начальника) команда військовій частині (підрозділові) для виконання військового вітання молодшому командиру (начальнику) не подається і рапорт йому не віддається.
Під час проведення класних занять команда "Струнко" або "Панове офіцери" подається перед кожним заняттям і після його закінчення.
Команда "Струнко" перед відданням рапорту командирові (начальникові) подається тоді, коли присутні інші військовослужбовці.
За відсутності військовослужбовців командирові (начальникові) тільки рапортують.
81. Під час виконання Державного Гімну України військовослужбовці, які перебувають у строю, приймають стройове положення без команди, а командири підрозділів від взводу і вище, крім того, прикладають руку до головного убору.
Військовослужбовці поза строєм під час виконання Державного Гімну України приймають стройове положення, а якщо вони в головних уборах, прикладають руку до них.
82. Команда для виконання військового вітання військовим частинам і підрозділам не подається:
під час оголошення в частині або підрозділі тривоги або збору;
на марші під час руху і на привалах, а також на всіх тактичних заняттях, заняттях з водіння машин і навчаннях;
( Абзац четвертий частини першої статті 82 виключено на підставі Закону N 1420-IV від 03.02.2004 )
на вогневому рубежі та вогневій позиції під час проведення стрільб;
на аеродромах під час проведення польотів;
під час виконання господарських робіт або робіт з навчальною метою, а також під час спеціальних занять і робіт у майстернях, парках, ангарах, лабораторіях;
під час спортивних змагань та ігор;
під час харчування та після сигналу "Відбій" до сигналу "Підйом";
у приміщеннях для хворих.
У цих випадках начальник або старший за військовим званням лише рапортує начальникові, який прибув. Наприклад: "Пане (пані) майоре. Перша механізована рота виконує другу вправу навчальних стрільб. Командир роти капітан Шевчук".
Частини та підрозділи, які беруть участь у похоронній процесії, військового вітання не виконують.
Під час роботи на пунктах управління при прибутті старшого начальника командир (начальник) або старший за військовим званням подає команду "Увага на командному пункті" і рапортує начальникові, який прибув. Наприклад: "Пане (пані) генерал-майоре. В управлінні першого механізованого полку уточнюється план приведення полку в бойову готовність. Командир полку полковник Кравченко".
( Статтю 82 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Військовослужбовці, безпосередньо не задіяні в роботі з використання засобів зв'язку і автоматизованих систем управління, повертаються обличчям до старшого (прибулого) начальника і приймають положення "Струнко".
( Статтю 82 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
Командир (начальник), отримавши команду "Продовжувати виконання завдання", повторює її і діє за розпорядженням особи, яка прибула.
( Статтю 82 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 1420-IV від 03.02.2004 )
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Стройовий статут Збройних Сил України
Верховна Рада України
постановляє:
1. Затвердити Стройовий статут Збройних Сил України (додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
24 березня 1999 року
N 549-XIV
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 24 березня 1999 року
N 549-XIV
СТРОЙОВИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
Статут обов'язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів.
Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морських Сил України.
Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України, інші військові формування, створені відповідно до закону, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України та на службу цивільного захисту.
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Строї та управління ними
1. Стрій - визначене Стройовим статутом Збройних Сил України (далі - Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.
2. Шеренга - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.
Лінія машин - стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної.