• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 19.05.2023 № 540
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 19.05.2023
 • Номер: 540
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 19.05.2023
 • Номер: 540
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 травня 2023 р. № 540
Київ
Про внесення змін до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 "Деякі питання надання грантів бізнесуо (Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3159, № 68, ст. 4111, № 80, ст. 4833, № 83, ст. 5105; 2023 р., № 11, ст. 722, № 38, ст. 2017), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 540
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
1. У пункті 4:
1) абзац другий після слів "та прийняття на нього працівника" доповнити словами "на умовах, визначених цим Порядком";
2) абзац третій після слів "та прийняття на них працівників" доповнити словами "на умовах, визначених цим Порядком".
2. В абзаці другому пункту 5 слова "(крім транспортних засобів), необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає" замінити словами ", транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, які не підлягають".
3. В абзаці дванадцятому пункту 8 слово "п’ятнадцяти" замінити цифрами "20".
4. У пункті 19:
1) абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:
"перебування особи у процесі провадження у справі про банкрутство, зокрема за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
наявність податкового боргу, зокрема за даними електронного кабінету платника податків;";
2) доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
"провадження видів діяльності, передбачених абзацом десятим пункту 8 цього Порядку, зокрема шляхом перевірки наявності відповідних дозвільних документів та ліцензій;".
У зв’язку з цим абзаци десятий — тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — сороковим;
3) в абзаці двадцять другому слова "ділової репутації та" виключити;
4) абзац двадцять п’ятий викласти в такій редакції:
"негативна ділова репутація щонайменш за одним критерієм перевірки ділової репутації;";
5) доповнити пункт після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:
"керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п’яти (включно) платників податків.".
У зв’язку з цим абзаци тридцять перший — сороковий вважати абзацами тридцять другим — сорок першим;
6) абзаци тридцять четвертий — тридцять шостий викласти в такій редакції:
"У разі коли отримувачем є фізична особа, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту зареєструватися фізичною особою — підприємцем або створити юридичну особу, укласти договір про надання мікрогранту (далі — договір мікрогранту) за формою, встановленою Мінекономіки, та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повинен відкрити рахунок отримувачу або повідомити отримувачу про відмову у відкритті такого рахунка.
У разі коли отримувачем є суб’єкт господарювання, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту укласти договір мікрогранту та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повинен відкрити рахунок отримувачу або повідомити отримувачу про відмову у відкритті такого рахунка.
У разі невиконання отримувачем мікрогранту вимог щодо реєстрації суб’єкта господарювання та/або підписання договору мікрогранту та/або неподання пакета документів для відкриття рахунка отримувача в уповноваженому банку у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання мікрогранту скасовується. Рішення про скасування може бути переглянуто Державним центром зайнятості за заявою отримувача, поданою у довільній формі, з наведенням документально підтверджених причин недотримання строків, визначених цим пунктом, зокрема у разі хвороби, внаслідок дій третіх осіб.";
7) абзац сороковий викласти в такій редакції:
"Доопрацьований бізнес-план подається отримувачем протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія. У разі неподання доопрацьованого бізнес-плану у зазначений строк Державним центром зайнятості приймається рішення про відмову у наданні мікрогранту.".
5. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Для отримання мікрогранту отримувач укладає договір мікрогранту у відділенні уповноваженого банку шляхом підписання заяви про приєднання.
У договорі мікрогранту обов’язково зазначаються обрані з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, напрями витрат, на покриття яких використовується мікрогрант, а також умови, невиконання або неналежне виконання яких є підставою для повернення отримувачем отриманих коштів.
Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 цього Порядку, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. У разі призову отримувача на військову службу під час мобілізації, що підтверджується відповідними документами та заявою на ім’я керівника регіонального центру зайнятості, виконання обов’язкової умови договору мікрогранту тимчасово зупиняється та продовжується після демобілізації отримувача.
Для виконання отримувачем обов’язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості (далі — центр зайнятості) за місцем укладення договору мікрогранту інформує суб’єкта господарювання про можливість укомплектування робочих місць особами з числа зареєстрованих безробітних. Центр зайнятості та суб’єкт господарювання вживають спільних заходів для добору працівників із числа зареєстрованих безробітних.
За відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені суб’єктом господарювання, комплектування таких робочих місць здійснюється суб’єктом господарювання самостійно.
У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу третього цього пункту, до закінчення 24-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку працевлаштовуються інші особи. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах цього Порядку, повідомляє відповідному центру зайнятості про наявність або відсутність наміру комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних. За наявності такого наміру у роботодавця та у разі відсутності протягом п’яти днів з дня отримання такого повідомлення у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах цього Порядку, комплектування таких робочих місць здійснюється суб’єктом господарювання самостійно.
У разі невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту, зокрема нестворення отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та непрацевлаштування на них осіб згідно з умовами цього Порядку, сума мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду повертається отримувачем у повному обсязі уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.
Для виконання визначеної абзацом третім цього пункту умови договору мікрогранту щодо працевлаштування осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту отримувач зобов’язаний сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати осіб, з якими трудові договори було укладено протягом зазначеного трирічного строку, у розмірі, не меншому, ніж розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахований за 24 місяці з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому отримано мікрогрант, за кожне робоче місце, визначене відповідно до пункту 4 цього Порядку. У разі невиконання такої умови отримувач зобов’язаний не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту, повернути уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту, різницю між зазначеними розмірами.
У разі розірвання договору мікрогранту до завершення трирічного строку реалізації проекту отримувач зобов’язаний протягом одного місяця повернути різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими на дату розірвання договору мікрогранту податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченим за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників.
У разі коли отримувачем протягом трирічного строку реалізації проекту сплачено податки та збори, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, працевлаштованих на умовах цього Порядку, у сумі, що є меншою, ніж отриманий мікрогрант, різниця між сумою мікрогранту та сплаченими податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників повертається отримувачем не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту.
Відповідні рішення про повернення приймаються регіональними центрами зайнятості.
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку — для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий у Казначействі, — для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;
на рахунок Фонду — для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.
Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.
У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб’єкта господарювання, який отримав мікрогрант, усі права та обов’язки, що виникають у зв’язку з виконанням цього Порядку та договору мікрогранту, переходять до його правонаступника.
У разі ліквідації суб’єкта господарювання, який отримав мікрогрант, повернення коштів мікрогранту здійснюється відповідно до законодавства.
Суб’єкт господарювання зобов’язаний попередити центр зайнятості за місцем укладення договору мікрогранту про намір здійснити реорганізацію, ліквідацію.".
6. Абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:
"23. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати зарахування коштів мікрогранту на рахунок отримувача в уповноваженому банку або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на:".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua