• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 04.07.2018 № 529
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 04.07.2018
 • Номер: 529
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 04.07.2018
 • Номер: 529
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 липня 2018 р. № 529
Київ
Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ
Відповідно до абзацу першого частини другої статті 7 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 321 "Питання створення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 25);
пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 529
ПОРЯДОК
утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ
1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ, у тому числі подвійного підпорядкування, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також державних комерційних підприємств та казенних підприємств, організацій, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ (далі - державні наукові установи).
Цей Порядок не поширюється на утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук та національних галузевих академій наук, у тому числі їх подвійного підпорядкування, утворення, реорганізація, ліквідація яких здійснюється відповідно до законодавства.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" .
3. Утворення, реорганізація, ліквідація державних наукових установ:
здійснюється відповідно до законодавства в межах виділених центральним органам виконавчої влади бюджетних асигнувань за наявності достатніх матеріально-технічних та інших ресурсів;
погоджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (далі - заінтересований орган).
4. Проект акта Кабінету Міністрів України про погодження утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи розробляється заінтересованим органом в установленому порядку та подається Кабінетові Міністрів України.
До проекту акта додаються:
обґрунтування щодо утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи (далі - обґрунтування);
рекомендації (у разі наявності) Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні (далі - Міжвідомча рада).
5. В обґрунтуванні обов'язково зазначаються:
мета, цілі, завдання, прогнозований соціально-економічний ефект, можливі наслідки, у тому числі вплив на розвиток (гальмування розвитку) відповідної галузі науки та/або напряму наукових досліджень;
підтвердження, що людські, організаційні, матеріально-технічні, наукові, науково-технічні ресурси задіяні в необхідних і достатніх обсягах;
пропозиції з відповідними розрахунками щодо фінансово-економічної діяльності державної наукової установи; відомості про джерела покриття витрат, пов'язаних з функціонуванням такої установи, а також їх обсяги;
інформація (у разі потреби) про дотримання вимог пункту 7 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945).
У разі реорганізації, ліквідації державної наукової установи до обґрунтування додаються:
витяг (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з інформацією про повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;
відомості про результати наукової, науково-технічної, фінансово-господарської діяльності за попередні три роки;
пропозиція про правонаступника (правонаступників), якій (яким) будуть передані відповідні функції у разі реорганізації, та у разі потреби інформація про його (їх) організаційно-правову форму;
гарантії дотримання відповідно до трудового законодавства прав та інтересів працівників, у тому числі наукових, які будуть вивільнені.
6. Обґрунтування надсилається Міжвідомчій раді для отримання рекомендації.
Міжвідомча рада у строк, що не перевищує 30 календарних днів, надає рекомендацію, в якій зазначаються позиція щодо доцільності утворення, реорганізації, ліквідації державної наукової установи для проведення за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки відповідних фундаментальних наукових досліджень та ефективного використання їх результатів у прикладних наукових дослідженнях і науково-технічних розробках та інформація про результати обговорення обґрунтування членами Міжвідомчої ради та їх голосування.
7. У разі утворення, реорганізації, ліквідації державних наукових установ у системі військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів:
норми, визначені абзацом четвертим пункту 4 та пунктом 6 цього Порядку, не застосовуються;
зміст та обсяг інформації, що повинна зазначатися в обґрунтуванні відповідно до пункту 5 цього Порядку, визначається заінтересованим органом.
8. Державна наукова установа вважається утвореною, реорганізованою чи ліквідованою з дня внесення відповідних відомостей про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.