• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України  | Закон від 24.05.2012 № 4839-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4839-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.05.2012
 • Номер: 4839-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 15, ст.115)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) частину першу статті 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - підприємця, визначені цим Законом, і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;
2) в абзаці четвертому частини третьої статті 16 слово "постановки" замінити словом "взяття";
3) у статті 17:
у частині другій:
абзац двадцять третій виключити;
абзац сорок другий викласти в такій редакції:
"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації";
частину третю доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації";
у частині четвертій:
абзац третій викласти в такій редакції:
"реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)";
абзац десятий виключити;
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані про основний вид діяльності; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації";
доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах";
4) частину десяту статті 19 доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів";
5) у статті 21:
у частині четвертій:
абзаци другий і п’ятий після слів "юридичної особи" доповнити словами "або відокремленого підрозділу юридичної особи";
абзац третій викласти в такій редакції:
"ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)";
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації".
У зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
частину десяту після слів "змін до установчих документів юридичної особи" доповнити словами "включення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи";
6) абзац другий частини четвертої статті 24-1 викласти в такій редакції:
"Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державний реєстратор оформляє та видає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) керівнику центрального органу виконавчої влади або уповноваженій ним особі виписку з Єдиного державного реєстру";
7) частину шосту статті 25 викласти в такій редакції:
"6. Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з Єдиного державного реєстру";
8) у статті 28:
абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:
"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку; дані про основний вид діяльності; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи - термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації";
частину дев’яту після слів "внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру" доповнити словами "видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру";
9) у статті 29:
у частині одинадцятій:
в абзаці третьому слова та цифри "та частиною двадцять першою статті 22" виключити;
абзац п’ятий виключити;
частину п’ятнадцяту доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня після отримання від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомостей про внесення відповідних відомостей до відомчих реєстрів";
10) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
"4. Не пізніше наступного робочого дня після отримання державним реєстратором від органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік фізичної особи - підприємця державним реєстратором видається (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписка з Єдиного державного реєстру";
11) частину першу статті 45 після слів "має відмітку у паспорті" доповнити словами "а також щодо видів економічної діяльності";
12) у тексті Закону слова "через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому законодавством порядку", "через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті", "через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті", "через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті", "через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади", "через свої релігійні або інші переконання відмовилася від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідним органам державної влади", "через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади і має відмітку у паспорті", "через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади" замінити словами "через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.
2. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11):
1) частину третю статті 5 після слів і цифр "у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону" доповнити словами "на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
2) частину першу статті 24 після слів "платників єдиного внеску" доповнити словами та цифрами "або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, п’ятому та сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, взяття на облік яких у Пенсійному фонді України здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців")".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Якщо державна реєстрація юридичної особи та фізичної особи - підприємця проведена до набрання чинності цим Законом, для відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах може використовуватися довідка про взяття на облік платника, видана до набрання чинності цим Законом органом державної податкової служби, Пенсійним фондом України.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
24 травня 2012 року
№ 4839-VI