• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності

Верховна Рада України  | Закон від 22.12.2011 № 4224-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.12.2011
 • Номер: 4224-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.12.2011
 • Номер: 4224-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 36, ст.420 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, N 14, ст.96 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2006 р., N 26, ст. 210; 2011 р., N 36, ст. 362, N 45, ст. 484) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Національний орган України з акредитації зобов'язаний не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річні фінансові звіти шляхом розповсюдження їх у вигляді окремих видань та/або розміщення на власному веб-сайті в Інтернеті".
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 124-VIII від 15.01.2015 )
3. У Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170; 2009 р., N 24, ст. 297; 2011 р., N 21, ст. 144):
1) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
акредитація органів з оцінки відповідності (далі - акредитація) - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності;
взаємне оцінювання - процес оцінювання національного органу з акредитації національними органами з акредитації інших держав, що здійснюється відповідно до вимог, прийнятих міжнародними, європейськими та іншими регіональними організаціями з акредитації, членом яких є національний орган України з акредитації;
консультування - надання консультаційних послуг та іншої допомоги щодо розроблення і впровадження систем управління та процедур діяльності органів з оцінки відповідності, а також щодо додержання інших вимог, необхідних для їх акредитації;
національний знак акредитації - знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, акредитована національним органом України з акредитації;
орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює процедуру оцінювання відповідності шляхом спостереження і висновків, які супроводжуються відповідними вимірюваннями, випробуваннями або калібруванням;
орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування;
оцінка - процес оцінювання компетентності органу з оцінки відповідності у визначеній сфері акредитації, що здійснюється національним органом України з акредитації на основі визначених стандартів та/або інших нормативних документів;
оцінка відповідності - процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані;
персонал з акредитації - аудитори з акредитації та експерти з акредитації, які залучаються національним органом України з акредитації для проведення робіт з акредитації.
Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з акредитацією національним органом України з акредитації органів з оцінки відповідності, у тому числі іноземних органів з оцінки відповідності, та поширюється на органи виконавчої влади, національний орган України з акредитації та органи з оцінки відповідності незалежно від форми власності";
2) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:
"Акредитація здійснюється відповідно до вимог, установлених законодавством у сфері акредитації, національними стандартами з питань акредитації, гармонізованими з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, а також іншими документами з питань акредитації, прийнятими національним органом України з акредитації, міжнародними та європейськими організаціями з акредитації. Перелік назв і позначень таких актів та документів, тексти нормативно-правових актів з питань акредитації, а також тексти інших документів з питань акредитації, прийнятих національним органом України з акредитації, оприлюднюються на веб-сайті національного органу України з акредитації в Інтернеті";
3) у статті 6:
частину другу викласти в такій редакції:
"Національний орган України з акредитації є державною організацією, яка утворюється центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та провадить некомерційну господарську діяльність";
частину п'яту виключити;
частину сьому викласти в такій редакції:
"Основними функціями національного органу України з акредитації є:
акредитація органів з оцінки відповідності, в тому числі прийняття рішень про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;
затвердження:
порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації;
порядку проведення моніторингу;
порядку розгляду скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності;
кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації;
складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;
ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного органу України з акредитації та акредитованих органів з оцінки відповідності;
організація науково-дослідних робіт у сфері акредитації;
організація інформаційного забезпечення з питань акредитації";
доповнити частинами восьмою - дев'ятою такого змісту:
"У випадках, встановлених законодавством, національний орган України з акредитації виконує функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, або засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої ніж оцінка відповідності.
Національний орган України з акредитації оприлюднює на власному веб-сайті в Інтернеті інформацію про види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов'язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти.
Національний орган України з акредитації надає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про провадження ним діяльності з акредитації в обсязі та порядку, визначених положенням про національний орган України з акредитації";
4) доповнити статтями 6-1 - 6-3 такого змісту:
"Стаття 6-1. Вимоги до національного органу України з акредитації
Національний орган України з акредитації повинен бути незалежним від органів з оцінки відповідності, акредитацію яких він здійснює, і від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню конфлікту інтересів з органами з оцінки відповідності.
Національний орган України з акредитації зобов'язаний:
забезпечувати об'єктивність і неупередженість своєї діяльності;
забезпечувати прийняття рішень щодо акредитації органів з оцінки відповідності іншими особами, ніж ті, що провели оцінку таких органів;
забезпечувати конфіденційність отриманої інформації;
визначати види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких він здійснює акредитацію, з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та стандарти;
проводити управління діяльністю з акредитації та внутрішній контроль відповідно до встановлених ним процедур;
мати достатню кількість персоналу, у тому числі персоналу з акредитації, для належного виконання завдань національного органу України з акредитації та визначати обов'язки і сфери відповідальності зазначеного персоналу;
проводити відповідно до встановленого ним порядку моніторинг рівня компетентності персоналу з акредитації та стану виконання ним своїх обов'язків;
перевіряти проведення оцінки відповідності акредитованими органами з метою недопущення надмірного навантаження на замовників робіт з оцінки відповідності та урахування кількості працівників замовників таких робіт, галузей, у яких вони провадять діяльність, їх структури, особливостей їх виробничих і технологічних процесів;
оприлюднювати річні фінансові звіти.
Стаття 6-2. Обмеження діяльності національного органу України з акредитації
Національному органу України з акредитації забороняється:
провадити або пропонувати діяльність (у тому числі послуги), яку провадять (надають) органи з оцінки відповідності;
здійснювати консультування;
бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь в їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.
Стаття 6-3. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника національного органу України з акредитації
Національний орган України з акредитації очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики строком на п'ять років.
Керівником національного органу України з акредитації може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту, загальний стаж роботи на керівних посадах не менш як п'ять років, досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.
Керівником національного органу України з акредитації не може бути особа, яка є керівником органу з оцінки відповідності або входить до складу вищого, виконавчого, контрольного органу чи наглядової ради органу з оцінки відповідності, або є прямим чи опосередкованим власником акцій (часток, паїв) органу з оцінки відповідності, або має судимість за вчинення злочину.
Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики враховує пропозиції Ради з акредитації щодо кандидатур на посаду керівника національного органу України з акредитації.
Керівник національного органу України з акредитації звільняється з посади у разі:
закінчення строку повноважень;
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду;
припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне проживання;
виявлення або виникнення обставин, що відповідно до частин другої та третьої цієї статті виключають можливість особи бути керівником національного органу України з акредитації;
одноразового грубого порушення законодавства у сфері акредитації;
невиконання посадових обов'язків, у тому числі за станом здоров'я, протягом більш як чотирьох місяців підряд;
набрання чинності рішенням суду про визнання особи недієздатною.
Повноваження керівника національного органу України з акредитації достроково припиняються також у разі його смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою";
5) у статті 7:
абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:
"представників наукових установ, союзів (спілок, асоціацій) суб'єктів господарювання, громадських організацій";
у частині другій:
в абзаці третьому слова "у цьому Законі та інших нормативно-правових актах" замінити словами "цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань акредитації";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу";
абзац п'ятий доповнити словами "з акредитації";
в абзаці восьмому слово "контролю" замінити словом "нагляду";
в абзаці дев'ятому слово "міжнародних" виключити;
абзац десятий доповнити словами "та надання висновку щодо звіту";
6) в абзаці третьому частини другої статті 8 слова "спеціальних вимог і додаткових критеріїв" замінити словами "додаткових вимог щодо";
7) у статті 9:
у частині першій слова "дії та рішення національного органу з акредитації щодо відмови у акредитації" замінити словами "рішення, дії та бездіяльність національного органу України з акредитації, пов'язані з акредитацією відповідного органу з оцінки відповідності";
у частині другій слова "керівник національного органу" замінити словами "національний орган України";
8) у статті 10:
назву та абзац перший викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Особи, які можуть бути акредитовані чи компетентність яких може бути засвідчена національним органом України з акредитації
Національний орган України з акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, а саме";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"органи з інспектування";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"інші органи з оцінки відповідності";
доповнити частинами другою і третьою такого змісту:
"У випадках, встановлених законодавством, національний орган України з акредитації може акредитувати інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчувати компетентність осіб щодо провадження діяльності іншої, ніж оцінка відповідності.
Національний орган України з акредитації акредитує чи засвідчує компетентність осіб, визначених у частинах першій та другій цієї статті, незалежно від їх форми власності та з місцезнаходженням як на території України, так і за її межами";
9) у статті 11:
частину першу виключити;
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Основними етапами здійснення акредитації є";
в абзаці другому слово "діяльності" замінити словом "акредитації";
в абзаці сьомому слово "перевірки" замінити словом "оцінки";
в абзаці восьмому слова "перевірки з рекомендаціями щодо акредитації або про відмову в акредитації" замінити словами "оцінки з рекомендаціями щодо акредитації заявника (розширення сфери його акредитації) або відмови в акредитації заявника (відмови в розширенні сфери його акредитації)";
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"прийняття рішення про акредитацію заявника (розширення сфери його акредитації) або про відмову в акредитації заявника (відмову в розширенні сфери його акредитації)";
частини третю - шосту замінити сімома частинами такого змісту:
"Національний орган України з акредитації на підставі заявки органу з оцінки відповідності оцінює компетентність цього органу для провадження визначеної в заявці діяльності з оцінки відповідності.
Якщо національний орган України з акредитації встановлює, що відповідний орган з оцінки відповідності є компетентним для провадження визначеної в заявці діяльності з оцінки відповідності, національний орган України з акредитації приймає рішення про його акредитацію чи розширення сфери його акредитації. У разі прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності йому видається атестат про акредитацію та надається право використовувати національний знак акредитації. Строк дії атестата про акредитацію становить п'ять років. Опис та правила застосування національного знака акредитації встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
У разі прийняття рішення про відмову в акредитації чи відмову в розширенні сфери акредитації заявникові видається (надсилається) письмове повідомлення про таку відмову, в якому зазначаються її підстави.
Національний орган України з акредитації проводить моніторинг шляхом періодичного здійснення нагляду та/або повторних оцінок акредитованих органів, а на підставі звернень, поданих у встановлених законодавством випадках, або скарг, пов'язаних з діяльністю акредитованих органів, - здійснення у разі необхідності їх позачергових оцінок.
Якщо національний орган України з акредитації встановлює, що акредитований орган з оцінки відповідності втратив компетентність для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності або вчинив грубе порушення своїх обов'язків, національний орган України з акредитації вживає всіх належних заходів до обмеження сфери акредитації, тимчасового зупинення дії або скасування атестата про акредитацію.
Рішення про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію приймає керівник національного органу України з акредитації, а у разі його відсутності - особа, яка його замінює.
Строки здійснення акредитації визначаються національним органом України з акредитації";
10) у статті 12:
в абзаці другому слова "у сфері" замінити словами "та стандартів з питань";
абзац четвертий доповнити словами "та моніторингом";
в абзаці п'ятому слова "припинення дії або визнання недійсним" замінити словами "тимчасового зупинення дії або скасування";
11) у статті 14:
назву доповнити словами "діяльності з акредитації";
у частині першій:
в абзаці першому слово "робіт" замінити словом "діяльності";
абзац другий доповнити словами "та моніторингу";
у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"Виділені кошти Державного бюджету України у сфері акредитації можуть бути використані виключно за такими напрямами";
в абзаці третьому слова "та нормативних документів" замінити словами "національних стандартів та інших документів";
абзац четвертий доповнити словами "у тому числі сплата членських внесків до цих організацій";
доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Фінансування напрямів, визначених у частині другій цієї статті, може здійснюватися також за рахунок інших коштів, отриманих у результаті діяльності з акредитації.
Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності, використовується національним органом України з акредитації для фінансування розвитку його діяльності з урахуванням вимог законодавства";
12) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Оплата робіт з акредитації та моніторингу
Розміри та порядок оплати робіт з акредитації та моніторингу встановлюються національним органом України з акредитації відповідно до методики визначення вартості таких робіт, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.
Національний орган України з акредитації доводить до загального відома інформацію про розміри оплати робіт з акредитації та моніторингу";
13) доповнити статтею 17 такого змісту:
"Стаття 17. Міжнародне співробітництво у сфері акредитації
З метою забезпечення міжнародного співробітництва у сфері акредитації національний орган України з акредитації:
представляє та бере участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з акредитації;
укладає договори про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;
може брати участь у взаємних оцінюваннях, які проводяться в межах міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з акредитації, членом яких є національний орган України з акредитації;
співпрацює з національними органами з акредитації інших держав;
може звертатися під час здійснення акредитації до національних органів з акредитації інших держав із запитами щодо виконання ними окремих робіт з оцінки органів з оцінки відповідності, нагляду, повторної чи позачергової оцінки акредитованих органів. Національний орган України з акредитації приймає рішення за результатами таких робіт та видає атестат про акредитацію;
може виконувати за запитами національних органів з акредитації інших держав під час здійснення ними акредитації окремі роботи з оцінки органів з оцінки відповідності, нагляду, повторної чи позачергової оцінки акредитованих органів";
14) у тексті Закону слова "національний орган з акредитації" та "центральний орган виконавчої влади з питань економіки" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національний орган України з акредитації" та "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку.
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 124-VIII від 15.01.2015 )
II. Перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Атестати про акредитацію органів з оцінки відповідності, видані до набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії.
3. Вимоги до керівника національного органу України з акредитації, встановлені частиною другою статті 6-3 Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", не поширюються на особу, яка обіймає посаду керівника національного органу України з акредитації на момент набрання чинності цим Законом.
4. Рішення про призначення неакредитованих органів з оцінки відповідності, прийняті до набрання чинності цим Законом, є чинними не більш як два роки з дня набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, коли протягом цього строку такі органи з оцінки відповідності будуть акредитовані стосовно відповідної діяльності з оцінки відповідності згідно з вимогами частини четвертої статті 28 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
22 грудня 2011 року
N 4224-VI