Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Закон від 17.10.1995 №387/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 17.10.1995 №387/95-ВР
Остання редакція від 16.11.1995 вводиться в дію (постанова від 17.10.1995 N 388/95-ВР /388/95-ВР/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.10.1995

Номер 387/95-ВР

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 38, ст.284 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 388/95-ВР від 17.10.95, ВВР, 1995, N 38, ст.285 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
I. У Законі України "Про надзвичайний стан" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.538) статтю 24 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація, обсяги і термін проведення якої визначаються Президентом України".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст.106; 1993 р., N 44, ст.420):
1. Абзац шостий частини другої статті 5 після слів "плани їх дислокації та розташування" доповнити словами "мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та про порядок проведення мобілізації".
2. У статті 7:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"визначає джерела і порядок фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також створення і збереження мобілізаційного резерву матеріальних ресурсів";
в абзаці п'ятому слова "воєнного стану" замінити словами "особливого періоду".
3. Частину другу статті 8 після абзацу дванадцятого доповнити абзацами тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:
"розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України та інших військових формувань;
організовує розробку схем мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, а також спеціальних галузевих і територіальних формувань;
планує та організовує накопичення озброєння і військової техніки в непорушному запасі, інших матеріальних ресурсів - у мобілізаційному резерві Збройних Сил України, а також мобілізацію та демобілізацію;
здійснює функції щодо координації, планування, методологічного і методичного забезпечення мобілізаційної підготовки у Збройних Силах України та інших військових формуваннях".
У зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим, дев'ятнадцятим, двадцятим та двадцять першим.
III. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385; 1993 р., N 49, ст. 457):
1. Статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:
"З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація, обсяги і термін проведення якої визначаються Президентом України".
2. Пункт 1 статті 42 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
"мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей народного господарства, регіонів, підприємств, установ і організацій".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 жовтня 1995 року
N 387/95-ВР
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
I. У Законі України "Про надзвичайний стан" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.538) статтю 24 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час може проводитися цільова мобілізація, обсяги і термін проведення якої визначаються Президентом України".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 9, ст.106; 1993 р., N 44, ст.420):
1. Абзац шостий частини другої статті 5 після слів "плани їх дислокації та розташування" доповнити словами "мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та про порядок проведення мобілізації".
2. У статті 7:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"визначає джерела і порядок фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також створення і збереження мобілізаційного резерву матеріальних ресурсів";
в абзаці п'ятому слова "воєнного стану" замінити словами "особливого періоду".
3. Частину другу статті 8 після абзацу дванадцятого доповнити абзацами тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим і шістнадцятим такого змісту:
"розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України та інших військових формувань;
організовує розробку схем мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, а також спеціальних галузевих і територіальних формувань;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!