• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України  | Закон від 09.02.2006 № 3422-IV
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 09.02.2006
 • Номер: 3422-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 09.02.2006
 • Номер: 3422-IV
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.210 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 1, ст. 11):
1) у статті 17:
частину першу доповнити словами "та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України";
у частині другій:
абзац десятий викласти в такій редакції:
"прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори";
доповнити абзацом такого змісту:
"фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати";
2) частину п'яту статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат".
2. Статтю 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Підприємства (крім бюджетних установ) зобов'язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати".
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і ввести їх у дію одночасно з набранням чинності цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3422-IV