Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна

Верховна Рада України Закон від 15.12.2005 №3202-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 15.12.2005

Номер 3202-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.117 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 363 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
1. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.
2. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби відповідно до законів.
5. Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит)".
2. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 15, ст. 218; 2005 р., N 10, ст. 187):
1) текст статті 2 викласти в такій редакції:
"Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), виконанням місцевих бюджетів, розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.
Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудиту та інспектування.
Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка викладаються у звіті.
Інспектування здійснюється у формі ревізії та полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Результати ревізії викладаються в акті.
Порядок проведення державною контрольно-ревізійною службою державного фінансового аудиту та інспектування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
На підконтрольних установах, щодо яких за відповідний період їх фінансово-господарської діяльності відповідно до цього Закону проведено державний фінансовий аудит, інспектування за ініціативою органів державної контрольно-ревізійної служби не проводиться.
Державний фінансовий аудит проводиться також Рахунковою палатою у порядку та у спосіб, що визначені законом";
2) у частині першій статті 8:
у пункті 1 слова "ревізій і перевірок" замінити словами "державного фінансового контролю", слово "документальних" виключити;
пункти 2, 3, 5, 6 і 7 викласти в такій редакції:
"2) проводять у підконтрольних установах ревізії фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
3) здійснюють державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно";
"5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю;
6) розробляють нормативно-правові акти та методичні документи з питань своєї діяльності;
7) здійснюють методологічне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють досвід проведення державного фінансового контролю і поширюють його серед контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю";
3) у статті 10:
у пункті 1 слова "ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях" замінити словами "перевіряти у підконтрольних установах";
у пунктах 2, 4, 7, 8 і 9 слова "міністерства та інші органи виконавчої влади, державні фонди, бюджетні установи, а також підприємства, установи і організації, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів" у всіх відмінках замінити словами "підконтрольні установи" у відповідних відмінках;
в абзаці першому пункту 4 слово "перевірка" замінити словом "ревізія";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів";
доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) проводити у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою, зустрічні звірки з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи";
4) у статтях 10, 11, 11-1, 12 і 14 слова "ревізія та перевірка", "ревізія або перевірка", "ревізія і перевірка", "перевірка або ревізія" у всіх відмінках і числах замінити словом "ревізія" у відповідних відмінках і числах;
5) у статтях 10, 11 і 15 слова "ревізуються або перевіряються", "ревізуються чи перевіряються" замінити словом "ревізуються";
6) у статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
"Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державної контрольно-ревізійної служби і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія";
пункт 1 частини п'ятої виключити;
частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал";
доповнити частиною такого змісту:
"Зустрічні звірки, які проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу (підрозділу) державної контрольно-ревізійної служби";
у частинах десятій - дванадцятій слово "днів" замінити словами "робочих днів", числа "20" і "10" замінити відповідно числами "30" і "15";
7) частину першу статті 14 виключити.
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII від 21.12.2017 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
15 грудня 2005 року
N 3202-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 363 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
"Стаття 363. Аудит та державний фінансовий аудит
1. Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.
2. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими організаціями, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення.
3. Державний фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю.
4. Державний фінансовий аудит здійснюється Рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби відповідно до законів.
5. Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит)".
2. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 15, ст. 218; 2005 р., N 10, ст. 187):
1) текст статті 2 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!