Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних

Верховна Рада України Закон від 09.04.2015 №319-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.04.2015

Номер 319-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 25, ст.192)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 922-VIII від 25.12.2015 , ВВР, 2016, № 9, ст.89 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац перший частини першої статті 22 доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .
2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) після слів "на веб-сайті" доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .
3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2014 р., № 22, ст. 816) викласти в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" , у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".
4. У статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):
1) частину другу викласти в такій редакції:
"2. Від сплати адміністративного збору звільняються:
органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
фізичні та юридичні особи під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;
особи, визначені пунктами 18, 29, 34 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито";
2) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"Органи державної влади, органи місцевого самоврядування звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав".
5. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; 2014 р., № 11, ст. 132, № 49, ст. 2056):
1) пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених законом";
2) пункт 1 частини першої статті 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"на єдиному державному веб-порталі відкритих даних".
У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;
3) доповнити статтею 10-1 такого змісту:
"Стаття 10-1. Публічна інформація у формі відкритих даних
1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.
Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.
2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:
1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ;
2) фізичні особи (суб'єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" ;
3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;
4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.
4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов'язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.
Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування";
4) у пункті 3 частини першої статті 12 та частині сьомій статті 19 слова "з питань запитів на інформацію" замінити словами "з питань доступу до публічної інформації";
5) у частині першій статті 14:
а) у пункті 1 слова "інформацію про свою діяльність та прийняті рішення" замінити словами "інформацію, передбачену цим та іншими законами";
б) пункт 5 доповнити словами "та оприлюднення інформації";
в) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію";
6) частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних";
7) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації
1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом.
2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації";
8) пункт 9 частини першої статті 18 після слів "текстовий документ" доповнити словами "електронний документ".
6. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4, № 22, ст. 816):
1) частину одинадцяту статті 17 викласти в такій редакції:
"11. Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування";
2) частину сьому статті 19 викласти в такій редакції:
"7. Матеріали детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування".
7. У статті 17 Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1):
1) друге речення частини другої викласти в такій редакції: "Обробка персональних даних, що містяться у Реєстрі громадських об'єднань, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних";
2) частину третю викласти в такій редакції:
"3. Відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" , у тому числі у формі відкритих даних. Не підлягають оприлюдненню відомості з Реєстру громадських об'єднань про контактний номер телефону та інших засобів зв'язку, адресу місця проживання фізичної особи".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 922-VIII від 25.12.2015 )
9. Друге речення частини другої статті 8 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) викласти в такій редакції: "Відомості Реєстру вищих навчальних закладів є відкритими та оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" , у тому числі у формі відкритих даних".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
забезпечити створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
9 квітня 2015 року
№ 319-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):
1) частину першу статті 7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"оприлюднює відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" відомості з Єдиного державного реєстру, в тому числі у формі відкритих даних".
У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;
2) абзац перший частини першої статті 22 доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .
2. Частину чотирнадцяту статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155) після слів "на веб-сайті" доповнити словами "у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" .
3. Друге речення частини п'ятої статті 12 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2014 р., № 22, ст. 816) викласти в такій редакції: "Доступ до даних Реєстру здійснюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" , у тому числі шляхом оприлюднення у формі відкритих даних на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України".
4. У статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141 із наступними змінами):

30 днiв передплати безкоштовно!