• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури

Верховна Рада України  | Закон від 21.03.2023 № 2989-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.03.2023
 • Номер: 2989-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 21.03.2023
 • Номер: 2989-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 335 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Особливості набуття права власності на безхазяйні гідротехнічні споруди для цілей аквакультури визначаються законом".
2. Частину третю статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами) доповнити абзацом такого змісту:
"Видача, відмова у видачі, переоформлення, анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову), дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту), дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифіката на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".
3. Пункти 138, 140-142 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"138.Дозвіл на спеціальне використання водних
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову)
Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
;
"140.Форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту)
антарктичного та патагонського іклачів
Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
141.Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої
фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових видів риб і виробленої з них продукції
Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"
142.Підтвердження походження водних біоресурсів
(сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту
імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту)
Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів".
4. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155 із наступними змінами):
1) у преамбулі слова "місцевого самоврядування" замінити словами "органами місцевого самоврядування", а слова "внутрішніх водних об’єктах України" - словами "водних об’єктах (їх частинах)";
у частині першій:
в абзаці дев’ятому слова "суден флоту рибної промисловості" замінити словами "риболовних суден";
абзаци одинадцятий, чотирнадцятий і п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"квота добування (вилову) - частина загального ліміту спеціального використання водних біоресурсів, що призначена для суб’єктів рибного господарства на конкретному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) та визначається в натуральних величинах від загального ліміту спеціального використання водних біоресурсів";
"ліміт спеціального використання водних біоресурсів - обсяг добування (вилову) конкретних видів (груп видів) водних біоресурсів на відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині), встановлений на календарний рік з метою ощадливого використання та запобігання перевищенню граничного обсягу вичерпання запасів водних біоресурсів, які інтенсивно експлуатуються та/або характеризуються незадовільним станом;
любительське рибальство - безоплатне добування (вилов) водних біоресурсів у порядку загального використання в дозволених обсягах для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями лову, визначеними для цього правилами рибальства. В інших випадках любительське рибальство здійснюється на праві спеціального використання за плату";
в абзаці шістнадцятому слово "рибальських" замінити словом "риболовних";
в абзацах сімнадцятому і дев’ятнадцятому слово "рибальськими" замінити словом "риболовними";
в абзаці двадцять третьому слова "суден флоту рибної промисловості та знарядь вилову" замінити словами "риболовних суден та знарядь лову", а після слів "водними об’єктами" доповнити словами "(їх частинами)";
абзац двадцять четвертий виключити;
в абзаці двадцять п’ятому слова "продукція промислу українського походження - різні види" замінити словами "продукція, вироблена з водних біоресурсів, - різні види", а слова "суднах флоту рибної промисловості" - словами "риболовних суднах";
в абзаці двадцять шостому слова "суден флоту рибної промисловості" замінити словами "риболовних суден";
в абзаці двадцять дев’ятому слова "і спортивного" виключити;
абзац тридцятий викласти в такій редакції:
"рибальство - добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)";
абзаци тридцять п’ятий і тридцять шостий викласти в такій редакції:
"рибоприймальний пункт - спеціально розташована та обладнана відповідно до встановлених законодавством вимог потужність, що призначена для обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів і продукції з них та відповідає ветеринарно-санітарним вимогам і отримала експлуатаційний дозвіл на здійснення господарської діяльності;
риболовне судно - спеціалізоване судно, обладнане для здійснення промислового рибальства та дослідного вилову, каботажного плавання, навчальне або інше спеціалізоване судно, що використовується для здійснення рибогосподарської діяльності, охорони водних біоресурсів, у тому числі судно для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів";
абзац тридцять восьмий після слів "загального використання" доповнити словами "та спеціального використання водних біоресурсів";
в абзаці тридцять дев’ятому слова "юридична чи фізична особа" замінити словами "юридична особа чи фізична особа - підприємець";
абзац сорок перший виключити;
доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"дослідний вилов - узагальнена назва таких видів добування (вилову) водних біоресурсів, як науково-дослідний, науково-промисловий, дослідно-конструкторський, меліоративний вилов";
"дослідно-конструкторський вилов - добування (вилов) водних біоресурсів з метою з’ясування доцільності використання знарядь лову, риболовних суден для здійснення промислу";
"електронна торгова система - дворівнева інформаційно-комунікаційна система, що включає центральну базу даних та електронні майданчики, які взаємодіють з центральною базою даних через інтерфейс програмування додатків центральної бази даних. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі, необхідними для проведення аукціону в електронній формі";
"Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства - загальнодержавна автоматизована електронно-комунікаційна система забезпечення доступу до інформації про галузь рибного господарства та її мережа, що забезпечують створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону, захист інформації, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, суб’єктами надання публічних (електронних публічних) послуг, у тому числі адміністративних, центрами надання адміністративних послуг з метою отримання публічних (електронних публічних) послуг у галузі рибного господарства";
"меліоративний вилов - добування (вилов) водних біоресурсів з метою формування їх оптимального видового та вікового складу або отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури";
"моніторинг риболовних суден - комплекс взаємопов’язаних заходів технічного, організаційного, правового характеру для отримання, аналізу, зберігання та використання інформації про риболовні судна з метою охорони, відтворення та раціонального використання водних біоресурсів, дотримання відповідно до міжнародних договорів України заходів щодо збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) за межами юрисдикції України та у виключній (морській) економічній зоні України, у тому числі засобами системи дистанційного контролю";
"науковий спостерігач - науковий співробітник науково-дослідної установи в галузі рибного господарства, який є громадянином України та направляється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, на риболовне судно під Державним Прапором України або судно іноземної держави з метою збору науково-промислових даних та забезпечення виконання положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна та якими встановлено вимогу щодо міжнародного наукового спостереження у ході здійснення промислових операцій";
"науково-дослідний вилов - добування (вилов) водних біоресурсів, що здійснюється для наукових потреб";
"науково-промисловий вилов - добування (вилов) водних біоресурсів для з’ясування доцільності їх промислу та уточнення правил рибальства чи режимів промислу або пошуку концентрації риб для забезпечення ефективного промислу";
"підводне полювання - вид любительського рибальства, що здійснюється у порядку загального та спеціального використання водних біоресурсів шляхом вільного пірнання (без застосування автономних дихальних пристроїв) у водний об’єкт";
"система дистанційного контролю риболовних суден - електронна комунікаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, зберігання інформації про ідентифікацію та місцезнаходження риболовних суден, у тому числі з використанням компонентів супутникових або інших електронних та навігаційних систем, у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, прилеглій зоні, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України, у відкритому морі, в зоні дії міжнародних угод з рибальства та у виключних економічних зонах іноземних держав та яка є складовою Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Термін "потужність" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";
3) в абзаці восьмому статті 5 слова "суднами фізичних та юридичних осіб" замінити словами "риболовними суднами суб’єктів рибного господарства", а слово "вилову" - словом "рибальства";
абзац сьомий виключити;
після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"затвердження положення про моніторинг риболовних суден;
затвердження порядку функціонування системи дистанційного контролю риболовних суден".
У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;
абзаци дванадцятий і шістнадцятий викласти в такій редакції:
"затвердження лімітів спеціального використання водних біоресурсів, квоти добування (вилову) в зоні юрисдикції України";
"затвердження правил рибальства та режимів промислу";
після абзацу двадцять третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"затвердження вимог до рибоприймального пункту;
затвердження положення про наукового спостерігача".
У зв’язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять шостим;
в абзаці третьому слова "живих ресурсів" замінити словом "біоресурсів", слова "внутрішніх водоймах України" - словами "водних об’єктах (їх частинах)", а слово "рибальських" - словом "риболовних";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"здійснення контролю за дотриманням лімітів спеціального використання водних біоресурсів і нормативів використання водних біоресурсів";
абзаци тридцять п’ятий, тридцять восьмий і сорок восьмий викласти в такій редакції:
"затвердження режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних господарств";
"здійснення розподілу лімітів спеціального використання водних біоресурсів на квоти добування (вилову)";
"розподіл квот добування (вилову), у тому числі";
після абзацу шістдесятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"розроблення лімітів спеціального використання водних біоресурсів, квот добування (вилову) в зоні юрисдикції України;
забезпечення функціонування моніторингу риболовних суден, у тому числі організація роботи системи дистанційного контролю риболовних суден;
погодження направлення наукового спостерігача".
У зв’язку з цим абзац шістдесят перший вважати абзацом шістдесят четвертим;
у частині першій:
в абзаці четвертому слово "рибальства" замінити словом "лову";
в абзаці восьмому слово "добування" замінити словом "лову";
в абзаці одинадцятому слово "добування" замінити словами "добування (вилов)";
абзац тринадцятий виключити;
в абзаці шістнадцятому слова "добування (вилову)" замінити словом "лову";
абзаци сімнадцятий і дев’ятнадцятий виключити;
в абзаці двадцятому слово "добування" замінити словом "лову";
абзаци двадцять перший і двадцять третій виключити;
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"зупиняти та оглядати в установленому порядку риболовні судна, судна, що здійснюють інші операції, пов’язані з промислом у виключній (морській) економічній зоні, судна, що здійснюють рибальство, а також перевіряти документи на здійснення промислу та інших робіт";
в абзаці шостому слово "промислових" замінити словом "риболовних";
абзац другий викласти в такій редакції:
"водні біоресурси, які перебувають в умовах природної волі внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, транскордонних вод, рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) та у водах за межами юрисдикції України";
в абзаці третьому слова "загальнодержавного значення" виключити;
9) у частині першій статті 14:
абзац перший після слів "науково-дослідні установи" доповнити словами "(наукові спостерігачі)";
абзац другий доповнити словами "(їх частин)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"проведення наукових досліджень з оцінки стану, вивчення біології та середовища існування водних біоресурсів, збирання біологічних і промислово-статистичних даних, розроблення лімітів спеціального використання водних біоресурсів";
в абзаці п’ятому слово "добування" замінити словом "лову";
назву доповнити словами "(їх частин)";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Державний облік водних біоресурсів здійснюється шляхом наукових досліджень, пов’язаних з визначенням чисельності водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), а також контролю за одержанням достовірної інформації про обсяги їх використання, загибелі або знищення засобами Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства";
частину шосту після слів "водних об’єктів" доповнити словами "(їх частинах)";
частину восьму після слів "водних об’єктах" доповнити словами "(їх частинах)";
12) у частині першій статті 19 слово "плавзасобів" замінити словами "риболовних суден";
13) в абзаці сьомому статті 21 слова "фізичних та юридичних осіб, що одержали квоти на вилов водних біоресурсів" замінити словами "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які одержали квоти на добування (вилов) водних біоресурсів";
абзаци четвертий, шостий і восьмий частини першої викласти в такій редакції:
"дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову)";
"форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів";
"підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту)";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства встановлюється Кабінетом Міністрів України";
15) статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Особливості видачі документів дозвільного характеру в галузі рибного господарства
Видача, відмова у видачі, переоформлення, анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову), крім видів водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України, та водних біоресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів, підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) здійснюються в електронній формі, у тому числі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства, на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) не може перевищувати один календарний рік.
Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) суб’єкт рибного господарства подає відповідну заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) видається протягом двох робочих днів з дня подання відповідної заяви суб’єктом рибного господарства, після укладення договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що укладається за результатами аукціону з продажу права на укладення такого договору, який проводиться для реалізації квот добування (вилову).
Строк дії договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), договору на право здійснення дослідного вилову в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) не може перевищувати один календарний рік.
Істотними умовами договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), договору на право здійснення дослідного вилову в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) є:
сторони договору;
предмет договору;
права і обов’язки сторін;
відповідальність сторін;
порядок розгляду та вирішення спорів;
строк дії договору;
порядок припинення дії договору;
обставини непереборної сили.
Після отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) суб’єкт рибного господарства протягом 15 календарних днів надсилає засобами Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, підтвердження внесення плати за договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), укладений за результатами аукціону з продажу права на укладення такого договору.
У разі ненадання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) у строк, визначений цією статтею, суб’єкт рибного господарства набуває право на провадження діяльності за принципом мовчазної згоди на підставі договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення дослідного вилову) суб’єкт рибного господарства подає:
заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення дослідного вилову) за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України;
інформацію про укладений договір на право здійснення дослідного вилову в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення дослідного вилову) видається протягом п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом рибного господарства відповідної заяви у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Заява та інформація, необхідні для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову), подаються суб’єктами рибного господарства в електронній формі, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства.
Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства) є відсутність договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення дослідного вилову) є:
подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
систематичне вчинення (три і більше разів протягом попереднього календарного року) грубих порушень законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
несплата, станом на день розгляду питання про видачу дозволу, штрафних санкцій або невідшкодування шкоди, завданої рибному господарству, за попередній календарний рік;
наявність, станом на день подання заяви про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення дослідного вилову), простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом із плати за спеціальне використання водних біоресурсів;
невключення риболовного судна до системи дистанційного контролю риболовних суден;
відсутність права власності або договору оренди (фрахтування) на риболовне судно, рибоприймальний пункт;
відсутність договору на право здійснення дослідного вилову в рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, з таких підстав:
заява суб’єкта рибного господарства про анулювання дозволу;
ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано дозвіл;
рішення суду про анулювання дозволу;
ненадання підтвердження внесення плати за договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що укладається за результатами аукціону з продажу права на укладення такого договору, протягом 15 календарних днів;
систематичне вчинення (три і більше разів протягом календарного року) грубих порушень законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:
встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві про видачу документа дозвільного характеру або в документах, що подаються разом із такою заявою;
здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення з наданням достатнього часу для їх усунення.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, не пізніше п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу.
Дія дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Після анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) квота добування (вилову) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, включається до договору на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), право на укладення якого в подальшому реалізується на аукціоні.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) переоформлюється у разі:
виявлення у виданому дозволі технічної помилки;
зміни зазначених у дозволі відомостей щодо риболовних суден, дозволених знарядь лову, рибоприймальних пунктів.
За наявності підстави для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) користувач водних біоресурсів зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня виникнення такої підстави подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, заяву про переоформлення дозволу та документи, що підтверджують зазначені у заяві зміни.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом двох робочих днів з дня отримання заяви про переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) та підтвердних документів зобов’язаний перевірити подану інформацію та видати переоформлений дозвіл з урахуванням зазначених змін або відмовити у переоформленні дозволу.
Підставою для відмови у переоформленні дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) є подання неповного пакета документів, необхідних для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову).
Користувач водних біоресурсів, який подав заяву про переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову), у період переоформлення дозволу здійснює спеціальне використання водних біоресурсів на підставі зазначеної заяви.
Строк дії переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) не може перевищувати строк дії, зазначений у дозволі, що переоформлявся.
Непереоформлений у встановлений строк дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову) є недійсним.
Для одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України суб’єкт рибного господарства подає:
заяву про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, до якої додаються:
відомості про знаряддя лову - у разі вимоги міжнародної організації з управління рибальством або прибережної держави, у водах якої планується здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів;
документи, що підтверджують право власності або користування суб’єкта рибного господарства на риболовні судна, зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України;
класифікаційне свідоцтво;
документ про включення риболовного судна до системи дистанційного контролю риболовних суден, що відповідає вимогам законодавства України та надає можливість відстеження позиції риболовного судна;
інші документи відповідно до вимог, передбачених міжнародними договорами України, законодавством відповідних іноземних держав або актами міжнародних організацій з управління рибальством, у зоні юрисдикції яких планується здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів риболовним судном під Державним Прапором України.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається протягом 30 календарних днів з дня надходження відповідної заяви та документів, що подаються разом з нею.
У разі надання Україні міжнародною організацією з управління рибальством або прибережною державою права на здійснення спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або виділення лімітів спеціального використання водних біоресурсів у межах районів їхньої відповідальності дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або повідомлення про відмову у видачі такого дозволу видається після видання наказу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, про розподіл прав на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, але не пізніше 30 календарних днів з дня надходження заяви суб’єкта рибного господарства та документів, що подаються разом з нею.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається на кожне риболовне судно окремо.
Підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
відсутність права на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або виділених лімітів спеціального використання водних біоресурсів (у разі наміру здійснювати спеціальне використання в районах відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством або водах прибережних держав);
відсутність ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
негативне рішення щодо рибальського судна або здійснення спеціального використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України, ухвалене міжнародною організацією або прибережною державою, в зоні юрисдикції якої планується здійснювати спеціальне використання водних біоресурсів;
подання неповного пакета документів, необхідних для отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
невідповідність поданих документів вимогам міжнародного законодавства та законодавства України;
внесення риболовного судна до переліку суден, задіяних у незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальстві;
неподання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інформації про обсяги добування (вилову) водних біоресурсів за межами юрисдикції України за попередній календарний рік (у разі здійснення спеціального використання за межами юрисдикції України);
наявність простроченої заборгованості перед державним або місцевим бюджетом за спеціальне використання водних біоресурсів.
Строк дії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України не може перевищувати 12 календарних місяців.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України анулюється з таких підстав:
заява користувача водних біоресурсів про анулювання дозволу;
ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;
анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
порушення риболовним судном правил та режимів промислу;
порушення риболовним судном вимог законодавства у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, міжнародних договорів України;
внесення риболовного судна до переліку суден, задіяних у незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальстві;
цілеспрямований промисел водних біоресурсів, що підпадають під дію мораторію або заборони на використання водних біоресурсів, встановлених відповідними міжнародними договорами України та міжнародними компетентними органами;
використання риболовним судном заборонених знарядь лову;
цілеспрямоване пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює роботу системи дистанційного контролю риболовного судна;
фальсифікація або приховування розпізнавальних знаків, назви або порту реєстрації риболовного судна;
закінчення строку дії суднових документів;
рішення суду про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.
Рішення про анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу.
Дія дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.
Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України переоформлюється у разі:
виявлення у виданому дозволі технічної помилки;
зміни дозволених знарядь лову;
зміни дозволених для спеціального використання видів водних біоресурсів або їх обсягів;
зміни капітана риболовного судна, яке здійснює спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України.
У разі виникнення підстави для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України користувач водних біоресурсів зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня виникнення підстави подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, заяву про переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України та документи, що підтверджують зазначені у заяві зміни.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом двох робочих днів з дня отримання заяви про переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України та документів, що підтверджують зазначені у заяві зміни, зобов’язаний перевірити подану інформацію та видати переоформлений дозвіл з урахуванням зазначених змін або відмовити у переоформленні дозволу.
Підставою для відмови у переоформленні дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є:
подання неповного пакета документів, необхідних для переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України;
виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
Строк дії переоформленого дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України не може перевищувати строк дії дозволу, що переоформлювався.
Непереоформлений у встановлений строк дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України є недійсним.
Для одержання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів користувач водних біоресурсів, риболовне судно якого здійснювало добування (вилов) антарктичного та патагонського іклачів, або суб’єкт рибного господарства, що здійснює експорт, реекспорт відповідної продукції, подає запит про одержання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів (далі - запит) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Запит подається за 10 календарних днів до заходження риболовного судна з уловом антарктичного та патагонського іклачів у порт вивантаження або до дати вивезення антарктичного та патагонського іклачів з митної території України.
Форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів видається користувачу водних біоресурсів, риболовне судно якого здійснювало добування (вилов) антарктичного та патагонського іклачів, або суб’єкту рибного господарства, що здійснює експорт, реекспорт такої продукції, відповідно до Заходу зі збереження 10-05 Системи документації уловів видів Dissostichus, затвердженого Комісією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики.
Строк дії форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів обмежується строком відповідної зовнішньоторговельної операції.
Форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів або повідомлення про відмову у видачі такої форми видається протягом 10 календарних днів з дня надходження запиту.
Підставою для відмови у видачі форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів є:
виявлення недостовірних відомостей у запиті;
негативний висновок про результати проведених експертизи та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів.
Форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів анулюється з таких підстав:
заява користувача водних біоресурсів або суб’єкта рибного господарства про анулювання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;
ліквідація юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано форму реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;
рішення суду про анулювання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів;
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем водних біоресурсів або суб’єктом рибного господарства для отримання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів.
Рішення про анулювання форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу.
Дія форми реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про її анулювання.
Форма реєстрації уловів (експорту, реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів переоформлюється у разі:
виявлення у виданій формі технічної помилки;
втрати або пошкодження форми.
Для переоформлення форми реєстрації (експорту, реекспорту) уловів антарктичного та патагонського іклачів користувач водних біоресурсів, суб’єкт рибного господарства, який здійснює експорт, реекспорт відповідної продукції в Україну, подає заяву, до якої додаються документи, що підтверджують інформацію, наведену в заяві.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про переоформлення форми реєстрації (експорту, реекспорту) уловів антарктичного та патагонського іклачів видає користувачу водних біоресурсів переоформлену форму реєстрації (експорту, реекспорту) уловів антарктичного та патагонського іклачів або повідомляє про відмову у її переоформленні.
Підставою для відмови у переоформленні форми реєстрації (експорту, реекспорту) уловів антарктичного та патагонського іклачів є подання неповного пакета документів, необхідних для її переоформлення.
Для одержання підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) суб’єкт рибного господарства (уповноважена ним особа) подає заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, до якої додаються два примірники проекту сертифіката законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову або сертифіката реекспорту імпортованих продуктів лову, або форми підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, з відповідним заповненням їх українською та англійською мовами.
У разі подання документів уповноваженою особою разом із заявою подається документ, що засвідчує повноваження такої особи.
Видача підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) або відмова у його видачі здійснюється протягом 10 календарних днів з дня отримання від суб’єкта рибного господарства заяви та документів, необхідних для його видачі.
Строк дії підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) обмежується строком завершення зовнішньоторговельних операцій з конкретним вантажем водних біоресурсів.
Підставою для відмови у видачі підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) є:
відсутність прав на спеціальне використання водних біоресурсів;
відсутність ліцензії на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України (крім суб’єктів рибного господарства, які здійснили переробку імпортованих продуктів лову для їх експорту);
негативний висновок міжнародних організацій або прибережних держав, у зоні юрисдикції яких здійснюватиметься вилов водних біоресурсів;
внесення риболовного судна до переліку суден, задіяних у незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальстві;
подання неповного пакета документів, необхідних для отримання підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту);
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом рибного господарства;
невідповідність поданих документів вимогам законодавства України та міжнародних договорів України.
Підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) анулюється з таких підстав:
заява суб’єкта рибного господарства про анулювання підтвердження походження водних біоресурсів;
ліквідація юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якій видано підтвердження походження водних біоресурсів;
рішення суду про анулювання підтвердження походження водних біоресурсів.
Рішення про анулювання підтвердження походження водних біоресурсів (сертифікат законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування для експорту продуктів лову, сертифікат реекспорту імпортованих продуктів лову, форма підтвердження переробки імпортованих продуктів лову для їх експорту) видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, не пізніше п’яти робочих днів з дня видання відповідного наказу.