• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо Національного фонду досліджень України

Верховна Рада України  | Закон від 13.12.2022 № 2842-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 13.12.2022
 • Номер: 2842-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 13.12.2022
 • Номер: 2842-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо Національного фонду досліджень України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25; 2020 р., № 50, ст. 468) такі зміни:
1. Пункт 8 частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
"8) затверджує порядок використання коштів Національного фонду досліджень України, а також порядок конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України, який розробляється науковою радою Національного фонду досліджень України та погоджується наглядовою радою Національного фонду досліджень України".
1) частину другу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Грантова підтримка прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що проводяться протягом декількох років, надається за напрямами розвитку науки і техніки, визначеними законом пріоритетними на момент проведення конкурсного відбору відповідних проектів";
2) в абзаці першому частини четвертої слово "затверджується" замінити словом "затверджуються";
3) частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Порядок конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України включає напрями грантової підтримки відповідно до частини другої статті 51 цього Закону, а також визначає порядок проведення спільних з іноземним та/або міжнародним фондом, товариством, установою, організацією, об’єднанням конкурсних відборів проектів, що будуть виконуватися спільно українськими та іноземними юридичними особами, іноземними (міжнародними) науковими товариствами, установами, організаціями, об’єднаннями в рамках міжнародного двостороннього та/або багатостороннього наукового і науково-технічного співробітництва".
1) у частині першій:
у пункті 2 слова "з виконання наукових досліджень і розробок" виключити;
абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:
"Запобігання конфлікту інтересів при виборі членів органів управління фонду та під час організації конкурсних відборів і фінансування проектів";
2) у частині другій:
пункти 2 і 4 викласти в такій редакції:
"2) укладати відповідно до законодавства договори про надання грантової підтримки, у тому числі за результатами проведення спільних із іноземним та/або міжнародним фондом, товариством, установою, організацією, об’єднанням конкурсних відборів проектів, що будуть виконуватися спільно українськими та іноземними юридичними особами, іноземними (міжнародними) науковими товариствами, установами, організаціями, об’єднаннями, на підставі угоди між Національним фондом досліджень України та іноземним фондом, товариством, установою, організацією, об’єднанням про проведення спільного конкурсу та фінансування проектів, а також здійснювати контроль за їх виконанням";
"4) залучати українських та іноземних вчених за їхньою згодою до проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів, поданих для участі у конкурсних відборах";
доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) оплачувати послуги експертів та членів комісій конкурсів, пов’язані з організацією і проведенням конкурсного відбору проектів";
у пункті 7 слова "програми конкурсів" замінити словами "програми, умови конкурсів";
доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
"7-1) організовувати та проводити спільно з іноземними юридичними особами, іноземними та/або міжнародними фондами, товариствами, установами, організаціями, об’єднаннями конкурсні відбори проектів, що будуть виконуватися спільно українськими та іноземними юридичними особами, іноземними (міжнародними) науковими товариствами, установами, організаціями, об’єднаннями в рамках міжнародного двостороннього та/або багатостороннього наукового і науково-технічного співробітництва, відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх угод (у тому числі у формі меморандумів, протоколів, додатків до протоколів) між Національним фондом досліджень України та іноземною юридичною особою, іноземним (міжнародним) фондом, товариством, установою, організацією, об’єднанням;
7-2) реалізовувати проекти спільно з іноземними юридичними особами, іноземними (міжнародними) науковими товариствами, установами, організаціями, об’єднаннями відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх угод (у тому числі у формі меморандуму, протоколу, додатка до протоколу), забезпечувати реалізацію програм Європейського Союзу з досліджень та інновацій або еквівалентних програм в Україні".
4. Пункт 8 частини другої статті 51 після слова "учнівської" доповнити словами "та студентської".
5. Абзаци п’ятий і шостий пункту 5 частини першої статті 53 викласти в такій редакції:
"порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України;
Положення про дотримання принципів наукової етики та запобігання конфлікту інтересів під час проведення конкурсних відборів, наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України".
1) у частині першій:
перше речення абзацу шостого доповнити словами "групи вчених у кількості не менше п’яти осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук";
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Ідентифікаційний комітет фонду на відкритому засіданні за участю представників громадськості обирає членів наукової ради Національного фонду досліджень України та визначає персональний склад кандидатів на заміщення вакансій у разі дострокового припинення повноважень членів секцій наукової ради Національного фонду досліджень України";
2) у частині четвертій:
абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:
"порядок проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України;
Положення про дотримання принципів наукової етики та запобігання конфлікту інтересів під час проведення конкурсних відборів, наукової і науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок на одержання грантової підтримки, що подаються до Національного фонду досліджень України";
абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"результати конкурсного відбору Національним фондом досліджень України проектів за напрямами, визначеними частиною другою статті 51 цього Закону".
7. Частину сьому статті 59 викласти в такій редакції:
"7. Обладнання та устаткування, придбані за рахунок грантової підтримки, залишаються у власності одержувача грантової підтримки".
1) частину першу після слів "науково-технічної діяльності" доповнити словами "та Національним фондом досліджень України";
2) частину третю після слів "науково-технічної діяльності" доповнити словами "та Національний фонд досліджень України".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що:
1) конкурсний відбір проектів, розпочатий до набрання чинності цим Законом, проводиться і завершується Національним фондом досліджень України відповідно до порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом, але не пізніше ніж до 31 грудня 2023 року;
2) фінансування проектів за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом, здійснюється Національним фондом досліджень України відповідно до порядку, передбаченого частиною сьомою статті 49 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
13 грудня 2022 року
№ 2842-IX