• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Положення від 23.07.2014 № 280
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 липня 2014 р. № 280
Київ
Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про Пенсійний фонд України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2014 р. № 280
ПОЛОЖЕННЯ
про Пенсійний фонд України
1. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
2. Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Пенсійного фонду України є:
реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1041 від 16.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій;
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1041 від 16.09.2022 )
внесення пропозицій Міністрові соціальної політики щодо забезпечення формування державної політики із зазначених питань;
здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до Законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
проведення перевірки обґрунтованості видачі, продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, на базі інформації, що міститься в електронних системах та реєстрах;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
здійснення контролю за використанням страхувальниками та застрахованими особами страхових коштів;
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
виконання інших завдань, визначених законом.
4. Пенсійний фонд України відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові соціальної політики;
2) здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
( Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1289 від 15.11.2022 )
3) вивчає та аналізує ситуацію у сфері пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, забезпечує проведення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
( Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1289 від 15.11.2022 )
4) розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його Міністрові соціальної політики для внесення в установленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України, здійснює ефективний розподіл фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону, забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат і соціальних послуг, які згідно із законодавством проводяться за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України;
( Підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1279 від 16.12.2020, № 1289 від 15.11.2022 )
5) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі зазначеного реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.04.2018 )
6) організовує, координує та контролює роботу територіальних органів щодо:
забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення;
забезпечення надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень відповідно до законодавства;
внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб та їх використання;
внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій та їх використання;
( Підпункт 6 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1041 від 16.09.2022 )
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи соціального страхування;
( Підпункт 6 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові внески) та інших платежів; цільовим використанням коштів, призначених для виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; використанням страхових коштів, правильністю використання страхувальниками із застосуванням ризик-орієнтованих підходів, а також веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання; достовірністю документів, поданих для призначення пенсії, та відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; призначенням (перерахунком) і виплатою пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, інших джерел, визначених законодавством;
( Абзац підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.04.2018; в редакції Постанови КМ № 1289 від 15.11.2022 )
стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум страхових внесків та інших платежів;
застосування фінансових санкцій, передбачених законом, та накладення адміністративних штрафів;
( Абзац дев'ятий підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
призначення (перерахунку) і виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій, допомоги на поховання, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України та інших джерел, визначених законодавством;
( Абзац підпункту 6 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1279 від 16.12.2020, № 1289 від 15.11.2022 )
обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності;
надання страхувальникам та застрахованим особам інформації, визначеної законодавством;
призначення, нарахування (перерахунок) та виплата житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, а також надання одержувачам зазначених пільг та житлових субсидій інформації, визначеної законодавством;
( Підпункт 6 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1041 від 16.09.2022 )
( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 311 від 11.05.2017 )
8) вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів України заходів до переказування пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні;
( Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
8-1) забезпечує електронну інформаційну взаємодію інформаційно-комунікаційної системи та інформаційно-комунікаційних систем Мінсоцполітики, МОЗ, Мінфіну, Мін’юсту, МОН, ДМС, ДПС, організовує обмін відомостями, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень вимог законодавства про працю, з Держпраці та ДПС;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 311 від 11.05.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 307 від 25.04.2018, № 751 від 26.08.2020; в редакції Постанови КМ № 1289 від 15.11.2022 )
9) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, за використанням страхових коштів;
( Підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
10) аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), організовує взаємодію та обмін інформацією з питань нарахування та сплати єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від його сплати, розрахунку показників середньої заробітної плати працівників для призначення пенсії;
11) подає Мінсоцполітики пропозиції щодо:
зміни розміру єдиного внеску та розподілу коштів від його сплати, що спрямовуються на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
( Абзац другий підпункту 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
застосування законодавства про ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та разом з Міністерством надає роз’яснення з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій;
12) вносить пропозиції Мінсоцполітики та іншим центральним органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України, ведення обліку сплати єдиного внеску, формування та подання звітності в частині ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
13) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;
13-1) бере участь у проведенні наукових досліджень з питань соціального страхування, вивчає міжнародний досвід з метою запровадження інноваційних форм соціального страхування, виступає замовником проведення наукових досліджень, розроблення методичного забезпечення;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 13-1 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
13-2) забезпечує самопредставництво інтересів Пенсійного фонду України в судах України, зокрема через територіальні органи Пенсійного фонду України;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 13-2 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
14) організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Пенсійного фонду України, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
15) проводить у межах повноважень, передбачених законом, інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
16) готує звітність, передбачену законодавством;
17) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Пенсійного фонду України, його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Пенсійного фонду України;
18) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, контроль за її збереженням в апараті Пенсійного фонду України;
19) виконує у межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
20) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Пенсійний фонд України з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Пенсійного фонду України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює добір кадрів в апарат Пенсійного фонду України та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців апарату Пенсійного фонду України;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 18.10.2017 )
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Пенсійного фонду України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;
5) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.
6. Пенсійний фонд України для виконання покладених на нього завдань має право:
1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;
2-1) отримувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ, організацій (у тому числі податкових органів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та фізичних осіб - підприємців відомості щодо використання страхових коштів;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції, а також утворювати підприємства, установи, організації для виконання завдань, визначених законом;
( Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
5) проводити планові, а у випадках, передбачених законом, позапланові перевірки у роботодавців та інших осіб бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;
5-1) перевіряти достовірність відомостей, поданих страхувальником для отримання страхових коштів, дотримання порядку використання страхувальником наданих йому страхових коштів, відмовляти у фінансуванні виплат у разі відмови або перешкоджання страхувальником проведенню перевірки, виявлення фактів подання страхувальником недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхових коштів;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
5-2) отримувати необхідні пояснення (в тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час проведення перевірки;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
5-3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених фактів порушення вимог законодавства;
( Пункт 6 доповнено підпунктом 5-3 згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
6) видавати приписи щодо усунення порушень, виявлених за результатами перевірки достовірності поданих страхувальником відомостей про застрахованих осіб;
7) вилучати в установленому законом порядку у підприємств, установ, організацій і окремих осіб копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду України;
8) проводити перевірку цільового використання коштів Пенсійного фонду України в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вимагати надання інформації про вжиті заходи;
( Підпункт 9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
10) звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів у разі виявлення фактів порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду України.
7. Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
8. Пенсійний фонд України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
9. Пенсійний фонд України у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики видає акти організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.
Проекти нормативно-правових актів Пенсійного фонду України погоджуються з Мінсоцполітики.
Нормативно-правові акти Пенсійного фонду України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
10. Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснює правління Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники входять до складу правління Пенсійного фонду України за посадою.
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 783 від 18.10.2017 )
Правління Пенсійного фонду України:
1) визначає поточні та перспективні завдання Пенсійного фонду України;
2) приймає у межах повноважень, передбачених законом, постанови, затверджує положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України;
3) заслуховує звіти керівників територіальних органів;
4) затверджує положення про територіальні органи Пенсійного фонду України;
5) затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Пенсійного фонду України, контролює додержання їх вимог;
6) приймає рішення з інших питань діяльності Пенсійного фонду України.
Засідання правління Пенсійного фонду України скликаються в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Правління є правомочним приймати рішення за наявності на засіданні не менше половини від його складу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління.
( Абзац дев'ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 307 від 25.04.2018 )
11. Голова правління Пенсійного фонду України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанов КМ № 783 від 18.10.2017, № 751 від 26.08.2020 )
Голова правління Пенсійного фонду України:
1) забезпечує виконання Пенсійним фондом України та його територіальними органами вимог Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, та доручень Міністра;
2) вносить на розгляд Міністра соціальної політики пропозиції щодо формування державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування, надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, здійснення страхових виплат та надання соціальних послуг відповідно до закону і розроблені Пенсійним фондом України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України;
( Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1289 від 15.11.2022 )
3) звітує перед Міністром соціальної політики про виконання річного плану роботи Пенсійного фонду України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Пенсійного фонду України, його територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
( Підпункт 4 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 783 від 18.10.2017 )
5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Пенсійного фонду України;
( Підпункт 5 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 783 від 18.10.2017 )
5-1) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Пенсійного фонду України;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 783 від 18.10.2017 )
6) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України; призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців апарату Пенсійного фонду України у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
( Підпункт 6 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 783 від 18.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 751 від 26.08.2020 )
6-1) присвоює ранги державним службовцям апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 783 від 18.10.2017 )
6-2) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 6-2 згідно з Постановою КМ № 783 від 18.10.2017 )
6-3) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Пенсійному фонді України та виконанням умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);
( Пункт 11 доповнено підпунктом 6-3 згідно з Постановою КМ № 751 від 26.08.2020 )
7) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України відповідно до законодавства про державну службу;
( Підпункт 7 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 783 від 18.10.2017 )
8) затверджує штатні розписи і кошториси відповідних територіальних органів;
9) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
10) забезпечує взаємодію Пенсійного фонду України із структурним підрозділом Мінсоцполітики, визначеним Міністром соціальної політики відповідальним за взаємодію з Пенсійним фондом України;
11) забезпечує дотримання встановленого Міністром соціальної політики порядку обміну інформацією між Міністерством та Пенсійним фондом України і вчасність її подання;
12) підписує акти правління Пенсійного фонду України;
13) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Пенсійного фонду України;
14) представляє в установленому порядку Пенсійний фонд України у відносинах з іншими державними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові до виконання державними службовцями і працівниками апарату Пенсійного фонду України та його територіальними органами доручення;
16) забезпечує виконання рішень правління Пенсійного фонду України;
17) видає накази з питань, що не належать до компетенції правління Пенсійного фонду України;
18) розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсійного фонду України;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Голова правління Пенсійного фонду України має трьох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 11.05.2017; в редакції Постанов КМ № 783 від 18.10.2017, № 751 від 26.08.2020 )
13. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою правління Пенсійного фонду України.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Пенсійного фонду України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Пенсійного фонду України затверджується Головою правління Пенсійного фонду України за погодженням з Міністром соціальної політики.
Штатний розпис, кошторис апарату Пенсійного фонду України затверджуються Головою правління Пенсійного фонду України за погодженням з Мінфіном.
Пенсійний фонд України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та уповноважених банках.