• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України

Верховна Рада України  | Закон від 05.07.1995 № 263/95-ВР
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.07.1995
 • Номер: 263/95-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 05.07.1995
 • Номер: 263/95-ВР
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.204 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести такі зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1977 р., N 1, ст. 4; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1984 р., N 1, ст. 3; 1985 р., N 11, ст. 205; 1986 р., N 27, ст. 539; 1987 р., N 37, ст. 715, N 45, ст. 904; 1988 р., N 23, ст. 556; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 3, ст. 10):
1. У статті 2:
у назві статті слова "та обов'язки" виключити;
перше речення частини другої викласти в такій редакції:
"Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою".
2. Статті 3 і 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Регулювання трудових відносин
Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.
Особливості праці членів кооперативів та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством про працю.
Стаття 4. Законодавство про працю
Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього".
3. Доповнити Кодекс статтею 5-1 такого змісту:
"Стаття 5-1. Гарантії забезпечення права громадян на працю
Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на території України:
вільний вибір виду діяльності;
безплатне сприяння державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;
надання підприємствами, установами, організаціями відповідно до їх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладів;
безплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з виплатою стипендії;
компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в іншу місцевість;
правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи".
4. Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав
Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством сторони працевлаштування та міжнародними договорами України."
5. Частину першу статті 21 після слів "уповноваженим ним органом", "уповноважений ним орган" доповнити відповідно словами "чи фізичною особою", "чи фізична особа".
6. Статтю 49-1 виключити.
7. У статті 49-2 слова "в орган по працевлаштуванню", "органу по працевлаштуванню", "орган по працевлаштуванню" замінити відповідно словами "до державної служби зайнятості", "державної служби зайнятості", "державна служба зайнятості".
8. Статтю 93 виключити.
9. У частині другій статті 115 слова "відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю" та "Союзу РСР і" виключити.
10. Статтю 135 викласти в такій редакції:
"Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір
Межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір, встановлюються законодавством".
11. У статті 135-1 слова "Радою Міністрів СРСР" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
12. У частині третій статті 135-2 слова "затверджуються Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях спільно з ВЦРПС" замінити словами "розробляються за участю профспілкових об'єднань України та затверджуються Міністерством праці України".
13. Частину другу статті 135-3 викласти в такій редакції:
"У разі розкрадання, недостачі, умисного знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди".
14. Статтю 139 викласти в такій редакції:
"Стаття 139. Обов'язки працівників
Працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір".
15. У статті 178:
у назві статті слова "до півтора року" замінити словами "до трьох років";
у частині четвертій слово "другій" замінити словом "третій".
16. У статті 196:
у частині першій слова "професійно-технічні навчальні заклади" замінити словами "професійні навчально-виховні заклади";
частину другу викласти в такій редакції:
"Районні і міські Ради народних депутатів затверджують програми влаштування на роботу випускників загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевлаштування молоді та забезпечують їх виконання всіма підприємствами, установами, організаціями".
17. Статті 197 і 200 викласти в такій редакції:
"Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше двох років.
Молодим спеціалістам - випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
"Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді
Профспілковий комітет підприємства, установи, організації і власник або уповноважений ним орган розглядають питання про заохочення молодих працівників, розподіл для них житла і місць в гуртожитках, охорону праці, їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором".
18. У статті 243:
у частині першій слова "Конституцією СРСР і" виключити;
у частині другій слова "у відповідності з статутами" замінити словами "відповідно до чинного законодавства та статутів".
19. У частині третій статті 244 слова "законами Союзу РСР і України та постановами Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів України" замінити словом "законодавством".
20. Частину першу статті 245 викласти в такій редакції:
"Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування".
21. У статті 255:
у пункті 1 частини першої слово "двох" замінити словом "трьох";
у частині другій слова "піонерських таборів" замінити словами "дитячих таборів відпочинку та оздоровлення".
22. Статті 257-1 і 258 викласти в такій редакції:
"Стаття 257-1. Основні умови надання і розміри допомоги по соціальному страхуванню
Основні умови надання і розміри допомоги по державному соціальному страхуванню встановлюються законодавством.
Стаття 258. Пенсійне забезпечення
Пенсії працівникам і членам їх сімей призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" та інших законодавчих актів".
23. У статтях 9, 27, 40, 42, 51, 62, 71, 77, 105, 106, 110, 119, 121, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135-3, 187 і 247 слова "Союзу РСР і", "Союзу РСР","Союзу РСР або", а у статтях 215 і 216 слова "Союзу РСР і, у визначуваних ним межах, законодавством України" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 5 липня 1995 року
N 263/95-ВР