• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту

Верховна Рада України  | Закон від 17.02.2022 № 2081-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.02.2022
 • Номер: 2081-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.02.2022
 • Номер: 2081-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) частину першу статті 2 доповнити пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1) органи управління цивільного захисту - органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх створення), селищних та сільських рад, керівні органи підприємств, установ та організацій, а також їх структурні підрозділи (посадові особи), призначені для здійснення безпосереднього керівництва діяльністю у сфері цивільного захисту відповідно до компетенції";
2) пункт 3 частини третьої статті 6 викласти в такій редакції:
"3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх створення), селищних та сільських рад утворюються місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій";
3) у частині першій статті 8 слова "та їх ланок" виключити;
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, їх ланки та субланки";
пункт 3 частини третьої виключити;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"4. Субланки ланок територіальних підсистем створюються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад".
У зв’язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п’ятою - восьмою;
частину п’яту після слів "територіальної підсистеми" доповнити словами "та її субланку";
частину шосту після слів "її ланкою" доповнити словом "субланкою", а після слова "ланку" - словом "субланку";
у частині восьмій слова "та їх ланок" замінити словами "їх ланок та субланок";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Умови і порядок введення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації, перелік заходів, завдання та порядок взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у зазначених режимах визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її складових встановлюються:
1) за рішенням Кабінету Міністрів України - для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для кількох окремих її функціональних чи територіальних підсистем;
2) за рішенням центрального органу виконавчої влади, що утворив функціональну підсистему, - для відповідної функціональної підсистеми;
3) за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - для відповідної територіальної підсистеми у повному обсязі або частково для кількох окремих її складових;
4) за рішенням районних державних адміністрацій - для відповідної ланки територіальної підсистеми у повному обсязі або частково для кількох окремих її субланок;
5) за рішеннями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад - для відповідної субланки ланки територіальної підсистеми";
6) частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"1. Підставами для тимчасового встановлення для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її складових режиму підвищеної готовності є:
1) на державному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;
2) на регіональному рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
3) на місцевому рівні - загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
4) для функціональної підсистеми - загроза виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах відповідної функціональної підсистеми";
7) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"1. Підставами для тимчасового встановлення для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її складових режиму надзвичайної ситуації є:
1) на державному рівні - виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;
2) на регіональному рівні - виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
3) на місцевому рівні - виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;
4) для функціональної підсистеми - виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах відповідної функціональної підсистеми";
8) у пунктах 3 і 4 частини першої статті 16 слово "міст" замінити словами "території та населених пунктів";
9) у частині другій статті 17:
у пункті 17 слова "населених пунктів та об’єктів національної економіки до груп (категорій) з цивільного захисту" замінити словами "території та населених пунктів, суб’єктів господарювання до груп (категорій) цивільного захисту";
пункт 23 викласти в такій редакції:
"23) визначає рівні надзвичайних ситуацій, веде їх облік, видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації";
доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
"25-1) у межах повноважень, визначених законом, здійснює заходи з протимінної діяльності";
пункт 32 виключити;
10) частину першу статті 18 доповнити пунктами 20-1 і 20-2 такого змісту:
"20-1) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами індивідуального захисту;
20-2) забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі";
у частині першій:
пункти 2, 5 і 10 викласти в такій редакції:
"2) створення територіальних підсистем та їх ланок, забезпечення виконання ними завдань";
"5) створення та керівництво аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням";
"10) організація та проведення евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення";
у пункті 13 слово "міст" замінити словами "території та населених пунктів";
пункт 21 викласти в такій редакції:
"21) затвердження планів комплектування територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, забезпечення проходження на таких курсах та в центрах навчання посадових осіб і працівників місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях";
у частині другій:
пункти 2 і 5 викласти в такій редакції:
"2) створення субланок ланок територіальних підсистем, забезпечення виконання ними завдань";
"5) створення аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, керівництво ними, забезпечення їх діяльності, здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням";
у пункті 8 слова "міст, селищ та сіл" виключити;
у пункті 10 слово "майна" замінити словами "матеріальних і культурних цінностей";
у пункті 13 слово "міст" замінити словами "території та населених пунктів";
пункт 16 викласти в такій редакції:
"16) забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки";
у пункті 21 слова "у містах" замінити словами "згідно з вимогами цього Кодексу";
пункт 22 викласти в такій редакції:
"22) забезпечення проходження в установлені строки навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання комунальної власності з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, формування планів проведення і облік проведених спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на відповідній території";
пункт 24 після слова "визначення" доповнити словами "за погодженням з місцевими державними адміністраціями";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Організація заходів цивільного захисту здійснюється в:
територіальних підсистемах - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та підрозділами з питань цивільного захисту, які створюються у їх складі;
ланках територіальних підсистем - районними державними адміністраціями та підрозділами з питань цивільного захисту, які створюються у їх складі;
субланках ланок територіальних підсистем - виконавчими органами міських, селищних і сільських рад та підрозділами з питань цивільного захисту, які створюються у їх складі";
12) пункт 24 частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"24) своєчасне інформування з питань цивільного захисту відповідних органів управління цивільного захисту за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";
13) у частині другій статті 22:
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) здійснення через підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту комплексу заходів з метою ліквідації небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, зокрема нетехнічне та технічне обстеження територій, складення карт, виявлення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування, підготовки документації після розмінування, надання громадам інформації про протимінну діяльність та передачу очищеної території";
пункт 10 доповнити словами "гуманітарного розмінування територій та водних акваторій";
14) пункт 3 частини другої статті 23 викласти в такій редакції:
"3) комунальні - сільськими, селищними, міськими радами (в адміністративному центрі відповідної територіальної громади)";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерного та транспортного забезпечення, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, пожежно-рятувальні, охорони публічного (громадського) порядку, зв’язку та оповіщення та інші) утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення";
у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів, об’єктових та територіальних формувань цивільного захисту відповідного галузевого спрямування у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту)";
підпункт "в" виключити;
у пункті 1 частини другої слова "органом місцевого самоврядування" виключити;
підпункт "в" пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
"в) у міській, селищній та сільській територіальній громаді - органом місцевого самоврядування";
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Підготовка працівників, яких призначено до складу формувань цивільного захисту, здійснюється на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також безпосередньо у роботодавця відповідно до порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
17) у назві глави 7 слова "захисних спорудах" замінити словами "фонді захисних споруд";
у назві слова "захисних спорудах" замінити словами "фонді захисних споруд";
у частині першій:
пункт 2 доповнити словами "та дії звичайних засобів ураження";
пункт 3 виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Для укриття населення також використовуються споруди подвійного призначення - наземні або підземні споруди чи їх окремі частини, що спроектовані або пристосовані для використання за основним функціональним призначенням, у тому числі для захисту населення, та в яких створені умови для тимчасового перебування людей.
В особливий період нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється шляхом будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів.
Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - це споруда, що зводиться (виготовляється, монтується) за короткий час із спеціальних конструкцій (виробів), вимоги до яких встановлюються будівельними нормами, стандартами та правилами.
Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, інша споруда підземного простору, в якій можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період.
Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття складають фонд захисних споруд цивільного захисту і належать до засобів колективного захисту";
у частині третій:
у пункті 1:
у підпункті "а" слова "які продовжують свою діяльність в особливий період" виключити;
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) працівники найбільшої працюючої зміни атомних електростанцій, інших ядерних установок, працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок) та перебувають у зоні можливих значних руйнувань навколо них";
у підпункті "в" слова "а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту" виключити;
у підпункті "г" слова "або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце" замінити словами "в безпечне місце і перебувають у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів";
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) у протирадіаційних укриттях - населення, у тому числі працівники суб’єктів господарювання, хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, евакуйоване населення, яке проживає або працює в зонах можливого небезпечного і значного радіоактивного забруднення, крім тих, хто підлягає укриттю у сховищах;
3) у спорудах подвійного призначення - населення, яке підлягає укриттю в захисних спорудах цивільного захисту, крім таких споруд, що мають перебувати в постійній готовності до використання за призначенням";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) у найпростіших укриттях - населення, яке не підлягає укриттю в захисних спорудах та спорудах подвійного призначення";
у частині четвертій слова "населення в захисних спорудах цивільного захисту центральні органи виконавчої влади" замінити словами "категорій населення, визначених частиною третьою цієї статті, центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади";
частину п’яту після слова "захисту" доповнити словами "виключення таких споруд з фонду";
у частині шостій слово "об’єктів" замінити словом "споруд";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, яке може потрапити або потрапило до зони радіоактивного забруднення, приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями на підставі інформації суб’єктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, про випадки порушень у їх роботі та прогнозоване дозове навантаження на населення";
у частині шостій:
абзац перший після слова "населення" доповнити словами "завчасно планується та";
у пункті 4 слова "у безпечні райони, які визначаються Міністерством оборони України на особливий період" замінити словами "які визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України на особливий період, у безпечні райони";
доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил України та/або військових формувань, створених відповідно до законів України, а також суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності вибухопожежонебезпечні об’єкти";
частину сьому доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) можливого ураження в разі виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктах Збройних Сил України та/або військових формувань, створених відповідно до законів України, а також суб’єктів господарювання, які використовують у своїй діяльності вибухопожежонебезпечні об’єкти";
частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Кількість, види та типи транспортних засобів, що планується залучити під час евакуації населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, визначаються органом, який прийняв рішення про залучення транспортних засобів";
частину тринадцяту викласти в такій редакції:
"13. Евакуація громадян України та членів їхніх сімей з території інших держав, на якій виникли надзвичайні ситуації або існує загроза їх виникнення, проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Координація заходів, пов’язаних з плануванням і проведенням евакуації, передбаченої цією частиною, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин";
частину чотирнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Перелік, обсяг матеріальних і культурних цінностей та черговість проведення їх евакуації визначаються органами державної влади, суб’єктами господарювання, у віданні або власності яких перебувають зазначені цінності, та враховуються під час планування заходів з евакуації";
частину п’ятнадцяту доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Перелік адміністративно-територіальних одиниць, з яких проводиться евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в особливий період з районів можливих бойових дій, визначається Кабінетом Міністрів України.
Перелік матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності та підлягають обов’язковій евакуації з районів можливих бойових дій, визначається Кабінетом Міністрів України.
Організація евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей в особливий період здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану";
у частині шістнадцятій слово "Планування" замінити словами "Планування, організація та проведення";
у частині першій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) проведення зонування територій за наявністю об’єктів підвищеної небезпеки і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними, а також інших небезпечних зон, визначених відповідно до державних будівельних норм";
у пункті 2 слово "міст" замінити словами "території та населених пунктів";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Порядок проведення зонування територій за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із наявністю об’єктів підвищеної небезпеки, а також впливом небезпечних геологічних, гідрологічних та метеорологічних явищ і процесів, встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
Належність територій до небезпечних зон визначається у містобудівній документації відповідно до державних будівельних норм та враховується у містобудівних умовах і обмеженнях на проектування та будівництво";
21) у частині першій статті 35:
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) йодне блокування щитовидної залози осіб, які залучаються до ліквідації радіаційної аварії, персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та населення, яке потрапляє в зони можливого радіоактивного забруднення";
у пункті 8 слова "і транспорту" замінити словами "транспорту, будівель, доріг та окремих ділянок місцевості";
22) частину першу статті 40 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Навчання працівників центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання із числа керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, організовується роботодавцем відповідно до порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, затвердженого Кабінетом Міністрів України";
23) статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів
1. Навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час освітнього процесу дітей старшого дошкільного віку за навчальними планами і програмами розвитку дітей, учнів - за навчальними планами і програмами з навчальних предметів, студентів на кожному рівні вищої освіти - за програмами навчальних дисциплін та планами об’єктових тренувань з питань цивільного захисту, за рахунок коштів, передбачених на фінансування закладів освіти.
2. Для підвищення якості освітнього процесу з дітьми та учнями з питань захисту життя, формування культури безпеки і норм поведінки у надзвичайних ситуаціях у закладах дошкільної освіти щороку проводяться Тижні безпеки дитини, у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти - Дні цивільного захисту.
3. Популяризація серед дітей та молоді знань у сфері цивільного захисту, у тому числі щодо дій у надзвичайних ситуаціях та правил пожежної безпеки, здійснюється центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування за участю громадських об’єднань шляхом підготовки та реалізації комплексу заходів відповідного спрямування";
24) статтю 42 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту органами місцевого самоврядування створюються консультаційні пункти та призначаються особи, відповідальні за організацію їх роботи.
Створення та функціонування консультаційних пунктів забезпечується відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";
у назві слово "міст" замінити словами "території, населених пунктів";
у частині першій слова "Міста, на території" замінити словами "Населені пункти та території, на";
26) у частині першій статті 62 слова "селах, селищах" замінити словами "населених пунктах", а слова "сільські та селищні ради" - словами "міські, селищні та сільські ради";
27) у частині другій статті 75:
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) виконавчим органом міської, сільської, селищної ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови територіальної громади";
пункт 5 виключити;
28) статтю 78 виключити;
29) пункт 9 частини другої статті 79 викласти в такій редакції:
"9) здійснення у межах повноважень, визначених законом, заходів протимінної діяльності";
частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
"4. Організацію гасіння пожежі та керівництво силами, які залучаються для цього, здійснює керівник гасіння пожежі. Керівництво гасінням пожежі здійснює старша за посадою особа територіального органу (у разі його утворення) або пожежно-рятувального підрозділу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, яка прибула до місця пожежі і має допуск до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі.
На об’єктах та територіях, де утворені відомчі пожежно-рятувальні підрозділи, керівництво гасінням пожежі здійснює старша за посадою особа відповідного центрального органу виконавчої влади або його підрозділу, яка прибула до місця пожежі.
На об’єктах та територіях, де функціонують місцеві та добровільні пожежно-рятувальні підрозділи, керівником гасіння пожежі до прибуття посадової особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, є присутня на пожежі старша за посадою особа такого підрозділу.
Усі пожежно-рятувальні підрозділи, що залучаються до гасіння пожежі, підпорядковуються керівнику гасіння пожежі.
Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника гасіння пожежі.
5. Гасіння пожеж у підземних спорудах (крім діючих станцій метрополітену), на складах корисних копалин, відвалах порід, у кар’єрах і розрізах гірничих підприємств здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами та здійснення державного гірничого нагляду, а на територіях лісового та природно-заповідного фонду - центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
частину сьому після слів "суб’єкти господарювання" доповнити словами "на територіях і об’єктах яких виникла пожежа";
у частині дев’ятій слова "Статутом дій у надзвичайних ситуаціях щодо гасіння пожеж" замінити словами "Статутом дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час гасіння пожеж";
пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:
"4) на території міських, селищних та сільських територіальних громад (крім міст Києва та Севастополя) - на органи місцевого самоврядування";
у частині п’ятій слова "міст обласного значення" замінити словами "територіальних громад";
32) частину четверту статті 91 після слів "забезпечують періодичність його проведення та" доповнити словами "облік осіб, які його пройшли";
33) у частині першій статті 130:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) план реагування на надзвичайні ситуації (розробляється у масштабі України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, району, територіальної громади, району у місті, суб’єкта господарювання (крім об’єкта підвищеної небезпеки), а суб’єктами господарювання (крім об’єктів підвищеної небезпеки) з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій";
у пункті 3 слова "міста, району" замінити словами "міст Києва та Севастополя, району, території відповідної територіальної громади";
у пункті 5 слова "функціональних і територіальних підсистем та їх ланок" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, місцевого органу виконавчої влади, виконавчого органу міської, районної у містах (у разі її створення), селищної, сільської ради";
доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
"7) план реагування на ядерні та радіаційні аварії (розробляється у масштабі України);
8) план проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (розробляється у масштабі галузі, Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, району, територіальної громади, району у місті, суб’єкта господарювання)".
2. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):
1) частину першу статті 12 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"виконання завдань щодо транспортного забезпечення заходів з евакуації, визначених законодавством";
2) статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Підприємства транспорту зобов’язані надавати органам, зазначеним у частині третій статті 33 Кодексу цивільного захисту України, транспортні засоби для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Компенсація вартості надання послуг і фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, здійснюється за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
3. Статтю 17 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2015 р., № 16, ст. 110) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"З метою невідкладного вивезення населення, яке підлягає евакуації, у разі безпосередньої загрози його життю або здоров’ю допускається використання транспортних засобів громадян із наступною компенсацією їм витрат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
4. У статті 30 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 18, ст. 128; 2012 р., № 5, ст. 34):
частину другу після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій. Компенсація фактичних (понесених) витрат суб’єктам господарювання та громадянам, транспортні засоби яких використовувалися для евакуації, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати надання транспортних засобів для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, за умови повної компенсації йому вартості надання послуг і фактичних (понесених) ним витрат у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.
5. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
1) в абзаці третьому частини першої статті 18 слова "техногенного та природного характеру" виключити;
2) у пункті 8 частини п’ятої статті 29 слова "Повітряного кодексу України" замінити словами "Повітряного кодексу України, зони, встановлені відповідно до законодавства за результатами визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, відображені у містобудівній документації";
3) абзац перший частини другої та пункт 1 частини четвертої статті 31 після слова "енергозбереження" доповнити словами "інженерно-технічних заходів цивільного захисту".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 3 пункту 5 розділу I цього Закону, який набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у 2023 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 лютого 2022 року
№ 2081-IX