Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення

Кабінет Міністрів України Постанова від 03.03.2020 №206
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 03.03.2020

Номер 206

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2020 р. № 206
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр УкраїниО.ГОНЧАРУК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2020 р. № 206
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 р. № 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2400; 2012 р., № 3, ст. 91, № 24, ст. 912; 2013 р., № 19, ст. 652; 2017 р., № 33, ст. 1047):
1) у пункті 2 Порядку формування квоти імміграції , затвердженого зазначеною постановою:
в абзаці другому слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС";
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
"Мінсоцполітики - стосовно осіб, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
Мінекономіки - стосовно осіб, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України на суму не менше 100 (ста) тис. доларів США, висококваліфікованих спеціалістів та робітників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;";
у пункті 3 слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС";
у першому реченні пункту 4 слова "Мінсоцполітики, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення" замінити словами "Мінекономіки, структурні підрозділи економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій".
2. У Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2012 р., № 7, ст. 249; 2013 р., № 63, ст. 2301):
у розділі "Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення":
абзац третій замінити двома абзацами такого змісту:
"Мінекономіки - щодо всіх соціальних груп незайнятого та зайнятого працездатного населення;
Мінсоцполітики - щодо всіх осіб, які потребують соціального захисту, зокрема осіб з інвалідністю, сімей та дітей, осіб, які потерпають від домашнього насильства та торгівлі людьми, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати;".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - сімнадцятим;
в абзаці шостому слово "Мінмолодьспорт" замінити словом "МКМС".
3. У Положенні про Раду з питань професійної орієнтації населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 28 "Про утворення Ради з питань професійної орієнтації населення" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 5, ст. 132; 2011 р., № 61, ст. 2443; 2013 р., № 43, ст. 1542, № 63, ст. 2301; 2017 р., № 38, ст. 1204):
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Рада утворюється у складі голови, трьох заступників голови та членів Ради, які здійснюють свої повноваження і обов’язки на громадських засадах.
Головою Ради є Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
До складу Ради входять по одному заступнику Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністра освіти і науки, Міністра культури, молоді та спорту, директора Державного центру зайнятості, а також академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук, п’ять представників всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, п’ять представників всеукраїнських громадських організацій, інших громадських об’єднань і п’ять представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців за їх згодою.";
2) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова "заступник Міністра соціальної політики" замінити словами "заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
3) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як по три члени Ради, що представляють центральні органи виконавчої влади, Національну академію педагогічних наук; всеукраїнські профспілки, їх об’єднання; всеукраїнські громадські організації, інші об’єднання громадян; всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців.";
4) у пункті 12 слова "Мінсоцполітики за сприяння Державної служби зайнятості" замінити словами "Мінекономіки за сприяння Державного центру зайнятості".
4. В абзаці п’ятому пункту 9 та пункті 12 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23, ст. 776), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 "Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 867; 2014 р., № 66, ст. 1843; 2015 р., № 80, ст. 2677; 2018 р., № 33, ст. 1159):
підпункт 2 пункту 2 виключити;
у тексті постанови слова "Міністерство соціальної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку;
в абзаці восьмому пункту 1 слово "професійно-технічної" замінити словами "професійної (професійно-технічної), фахової передвищої";
у пункті 2 слова "Про професійно-технічну освіту" замінити словами "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про освіту";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового / освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності (далі - навчання).";
у пункті 4 слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки";
в абзаці першому пункту 7 слово "професійно-технічну" замінити словами "професійну (професійно-технічну), фахову передвищу".
6. В абзаці третьому пункту 3 Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1166), слова "Державну службу зайнятості", "Мінсоцполітики" замінити відповідно словами "Державний центр зайнятості", "Мінекономіки".
7. У Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1167):
1) у пункті 2 слова "Міністерства освіти і науки" замінити словом "МОН";
2) у пункті 5 слова "Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань" замінити словами "Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні";
3) у пункті 6:
в абзаці першому підпункту 1 слова "Мінсоцполітики з урахуванням інформації та показників, наданих Державною службою зайнятості" замінити словами "Державним центром зайнятості";
в останньому абзаці слова "Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань" замінити словами "Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні".
8. У Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 340 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 37, ст. 1310):
1) абзац другий пункту 3 замінити двома абзацами такого змісту:
"Перелік суб’єктів підтвердження затверджується Мінекономіки за пропозиціями Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні або Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (далі - спільні представницькі органи).
Підтвердження кваліфікації здійснюється за робітничими професіями, які наведені в Національному класифікаторі України ДК 003 "Класифікатор професій".";
2) в абзаці четвертому пункту 11 слово "Держгірпромнаглядом" замінити словом "Держпраці";
3) у тексті Порядку слова "Мінсоцполітики", "Міністерством освіти і науки" замінити відповідно словами "Мінекономіки", "МОН".
9. В абзаці другому пункту 12 Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 "Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України "Про зайнятість населення" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
1) абзац другий пункту 4 виключити;
2) у пункті 5 слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки";
3) у пункті 7:
в абзаці першому слова "в разі" замінити словами "на підставі";
в абзаці другому слова "надходження від Укрдержреєстру" виключити;
4) у тексті Порядку слова "Державна служба зайнятості" в усіх відмінках замінити словами "Державний центр зайнятості" у відповідному відмінку.
11. В абзаці третьому пункту 4 та абзаці п’ятому пункту 11 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2151; 2016 р., № 12, ст. 515; 2017 р., № 38, ст. 1205; 2019 р., № 70, ст. 2468), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
12. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 826):
1) в абзаці другому пункту 2 слова "Міністерством соціальної політики" замінити словами "Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства";
2) пункт 3 виключити;
3) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердити положення про Державну службу зайнятості.";
4) у пункті 6 слова і цифру ", крім пункту 3, який набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про затвердження положення про Міністерство соціальної політики" виключити.
13. У Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 696 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2443; 2017 р., № 100, ст. 3074; 2019 р., № 32, ст. 1158):
1) в останньому абзаці пункту 12 слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки";
2) у пункті 27 слова "Центральним апаратом Державної служби зайнятості" замінити словами "Державним центром зайнятості";
3) у тексті Порядку слово "ДФС" замінити словом "ДПС".
14. У переліку виконавців пункту 8 додатка 1 до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69 ст. 2330), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
15. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1457):
1) пункт 2 постанови виключити;
2) у Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів, затвердженому зазначеною постановою:
абзац четвертий пункту 5 та пункти 6 і 7 виключити;
в абзаці другому пункту 8 слова "або експертних висновків інших суб’єктів перевірки" виключити;
у другому реченні пункту 11 слова ", та інформує Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні" виключити;
у тексті Порядку слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
16. У тексті Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2662), слово "Мінсоцполітики" замінити словом "Мінекономіки".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2020 р. № 206
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо передачі окремих повноважень від Міністерства соціальної політики до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у сфері зайнятості населення
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!