Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні. Закон від 14.09.2000 №1954-III

Верховна Рада України Закон від 14.09.2000 №1954-III
Остання редакція від 03.07.2018. Внесення змін (закон від 28.02.2018 N 2307-VIII /2307-19/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 14.09.2000

Номер 1954-III

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.370 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2120-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 N 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 N 2264-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.122 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законом N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 Кодексом N 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41 N 2307-VIII від 28.02.2018, ВВР, 2018, N 16, ст.134 ) ( У назві та тексті Закону слова "параолімпійський" і "Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінено словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у відповідних відмінках і числах згідно із Законом N 2264-IV від 16.12.2004 ) ( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту" у відповідному відмінку згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на розвиток олімпійського та паралімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
база олімпійської та паралімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, які призначені для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України, з належним спортивним інвентарем та обладнанням, розташовані на відведеній для них території і використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Паралімпійських іграх;
відбіркові змагання до Олімпійських та Паралімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор;
змагання у спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Паралімпійські ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту серед спортсменів вищих категорій;
олімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, що координується Національним Олімпійським комітетом України;
паралімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян, зокрема осіб з інвалідністю, та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації осіб з інвалідністю і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України;
( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 2307-VIIIвід 28.02.2018 )
організації, які забезпечують розвиток олімпійського та паралімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні, - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту та національні спортивні федерації з олімпійських та паралімпійських видів спорту;
( Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 )
спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені згідно з спортивним рейтингом до складу збірних команд України.
Стаття 2. Підтримка олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами
З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту за рік до початку кожних наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 )
Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та паралімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Паралімпійська".
Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки.
Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України.
Стаття 3. Державна підтримка олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень
1. Держава сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.
( Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )( Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )
4. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, які використовуються для тренувань і змагань членів збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання.
Перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, відповідно до пропозицій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.
( Абзац другий частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 )( Частину п'яту статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )
6. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та паралімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.
( Частину сьому статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )
Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону
За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з законом.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
( Пункт 2 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ
14 вересня 2000 року
N 1954-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні
Цей Закон забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на розвиток олімпійського та паралімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
база олімпійської та паралімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, які призначені для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України, з належним спортивним інвентарем та обладнанням, розташовані на відведеній для них території і використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Паралімпійських іграх;
відбіркові змагання до Олімпійських та Паралімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор;
змагання у спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Паралімпійські ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту серед спортсменів вищих категорій;
олімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, що координується Національним Олімпійським комітетом України;
паралімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян, зокрема осіб з інвалідністю, та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації осіб з інвалідністю і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України;