Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Верховна Рада України Закон від 17.11.2009 №1720-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 17.11.2009

Номер 1720-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.51 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):
1) частину першу статті 12 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери";
2) статтю 16 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента";
3) текст статті 43-1 після слова "вжиття" доповнити словами "передбачених статтею 43-2 цього Кодексу";
4) статтю 58 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом";
5) текст статті 66 після слова "вжити" доповнити словами "передбачених статтею 67 цього Кодексу";
6) частину першу статті 67 доповнити абзацом такого змісту:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення цього майна з-під арешту";
7) статтю 87 доповнити реченням такого змісту: "Якщо рішенням або ухвалою господарського суду відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у порядку, визначеному цією статтею".
2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):
1) частину першу статті 151 після слова "вжити" доповнити словами "передбачені цим Кодексом";
2) пункт 5 частини першої статті 152 викласти в такій редакції:
"5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення майна з-під арешту";
3) частину третю статті 222 доповнити реченням такого змісту: "Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у строки та порядку, визначені цією статтею";
4) статтю 380 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. За судовим рішенням про поворот виконання видається виконавчий лист у порядку, встановленому цим Кодексом".
3. Статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 35, ст. 296; 2009 р., N 23, ст. 278) доповнити пунктом 32 такого змісту:
"32) узагальнювати практику застосування законодавства з питань корпоративного управління".
4. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263):
1) частину другу статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці та заяві про втрату (заміну) документів має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений";
2) у статті 9:
частину дев'яту після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"довідку, видану органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи - підприємця), про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його втрата".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:
"15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його пошкодженням.
Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою здійснюється протягом двох робочих днів з дня опублікування повідомлення про втрату свідоцтва про державну реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом.
Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку з його втратою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис";
3) у статті 17:
у частині другій:
після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"відомості про органи управління юридичної особи".
У зв'язку з цим абзаци десятий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять сьомим;
абзац одинадцятий після слів "прізвище, ім'я, по батькові" доповнити словами "дата обрання (призначення)";
після абзацу дев'ятнадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"дата та номер запису про втрату свідоцтва про державну реєстрацію;
дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів".
У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять дев'ятим;
доповнити абзацами сороковим - сорок другим такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами);
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб";
у частині четвертій:
після абзацу дев'ятнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб - підприємців у банках та інших фінансових установах;
відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб - підприємців;
відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб - підприємців".
У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять третім;
4) статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
1. У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.
3. У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.
4. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою - третьою цієї статті.
5. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
6. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;
документи не відповідають вимогам, встановленим частинами першою - п'ятою статті 8 цього Закону;
документи подані не у повному обсязі;
документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
7. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.
8. У разі якщо документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.
9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.
10. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження юридичної особи державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.
11. Юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
12. У разі ненадходження в установлений частиною одинадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
У разі надходження державному реєстратору від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.
13. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною шостою цієї статті, та у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті.
14. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей.
Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа з відміткою відділення зв'язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
15. У разі втрати оригіналів установчих документів засновники (учасники) юридичної особи або уповноважений ними орган чи особа подає державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заяву про втрату оригіналів установчих документів встановленого зразка.
До цієї заяви додаються:
документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналів установчих документів;
довідка, видана органом внутрішніх справ за місцезнаходженням юридичної особи, про реєстрацію заяви про втрату оригіналів установчих документів.
Якщо заява про втрату оригіналів установчих документів подається особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт.
Якщо документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ, що засвідчує повноваження представника.
Державний реєстратор має право залишити без розгляду заяву про втрату оригіналів установчих документів, якщо заява оформлена з порушенням вимог, встановлених частинами першою та другою статті 8 цього Закону, або якщо до заяви не додаються документи, передбачені цією частиною, або якщо до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій.
Про залишення без розгляду заяви про втрату документів заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення заяви про втрату оригіналів установчих документів без розгляду.
Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду заяви про втрату оригіналів установчих документів зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати її надходження внести до Єдиного державного реєстру запис про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи";
5) частину першу статті 20 доповнити словами "відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статті 17 цього Закону";
6) абзаци третій і четвертий частини першої статті 29 викласти в такій редакції:
"примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;
оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 4 розділу І цього Закону, який набирає чинності через три місяці з дня опублікування цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2009 року
N 1720-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):
1) частину першу статті 12 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери";
2) статтю 16 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента";
3) текст статті 43-1 після слова "вжиття" доповнити словами "передбачених статтею 43-2 цього Кодексу";
4) статтю 58 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом";
5) текст статті 66 після слова "вжити" доповнити словами "передбачених статтею 67 цього Кодексу";
6) частину першу статті 67 доповнити абзацом такого змісту:
"зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про звільнення цього майна з-під арешту";
7) статтю 87 доповнити реченням такого змісту: "Якщо рішенням або ухвалою господарського суду відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у порядку, визначеному цією статтею".
2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

30 днiв передплати безкоштовно!