• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 15.07.2021 № 1667-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.07.2021
 • Номер: 1667-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.07.2021
 • Номер: 1667-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
3) подав у передбачені цим Законом строки до уповноваженого органу незалежні висновки, що підтверджують усі твердження резидента Дія Сіті, викладені у кожному з річних звітів про відповідність за три календарних роки, що передують року, в якому прийнято рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті (якщо на момент прийняття рішення не сплив строк для надання незалежного висновку за рік, що передує року, в якому прийнято рішення, - за два попередніх роки);
4) протягом трьох років до дня прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті:
не змінювалися кінцеві бенефіціарні власники такого резидента Дія Сіті; або
змінилися лише кінцеві бенефіціарні власники такого резидента Дія Сіті, яким належало прямо або опосередковано менш як 50 відсотків у статутному капіталі або 50 відсотків прав голосу резидента Дія Сіті як юридичної особи.
Якщо за результатами судового оскарження рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті не скасовано, внесення до реєстру Дія Сіті запису про втрату юридичною особою статусу резидента Дія Сіті здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду.
Розділ III. ЗВІТНІСТЬ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ НИМИ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 12. Повноваження органів державної влади щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті
1. На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України:
3) встановлює форму, порядок подання та розгляду звіту про відповідність резидента Дія Сіті та порядок подання і розгляду незалежного висновку;
4) здійснює інші повноваження, прямо передбачені цим Законом.
2. На виконання цього Закону уповноважений орган:
1) забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;
2) приймає рішення про набуття статусу резидента Дія Сіті, про залишення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті, про втрату статусу резидента Дія Сіті в порядку, передбаченому цим Законом, а також вживає заходів із забезпечення внесення відповідних записів до реєстру Дія Сіті;
3) вживає організаційних заходів щодо забезпечення функціонування реєстру Дія Сіті, та є його держателем;
4) здійснює заходи із створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення реєстру Дія Сіті, відповідає за його технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист інформації, що міститься в реєстрі Дія Сіті, або делегує передбачені цим пунктом повноваження державному унітарному підприємству, що належить до сфери його управління;
5) здійснює в порядку та межах, визначених цим Законом, контроль за відповідністю заявників та резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;
6) здійснює розгляд звітів про відповідність, незалежних висновків та іншої інформації стосовно резидентів Дія Сіті на предмет наявності ознак, що можуть бути підставою для прийняття рішення про втрату статусу резидента Дія Сіті;
7) отримує від інших державних органів, компетентних органів іноземних держав та міжнародних міжурядових організацій інформацію з метою накопичення відомостей про відповідність чи невідповідність заявників та резидентів Дія Сіті вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;
8) здійснює інші повноваження, прямо передбачені цим Законом.
3. Під час здійснення уповноваженим органом повноважень, передбачених цим Законом, не допускається його втручання у діяльність резидентів Дія Сіті, а також порушення режиму інформації з обмеженим доступом, отриманої від заявників та резидентів Дія Сіті під час здійснення таких повноважень.
Стаття 13. Контроль за дотриманням резидентами Дія Сіті вимог цього Закону
1. Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, протягом усього строку резидентства.
2. Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати до уповноваженого органу не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті:
1) звіт про відповідність усім вимогам, визначеним частиною першою статті 5 цього Закону (у разі набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону - вимогам, визначеним пунктами 1, 4 і 5 частини першої та пунктом 3 частини третьої статті 5 цього Закону), за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність);
2) незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його початковому звіті про відповідність (не застосовується до резидентів Дія Сіті, які набули такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону).
У разі виявлення уповноваженим органом розбіжностей між інформацією, зазначеною в початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті, який набув такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, та даними фінансової звітності резидента Дія Сіті, поданої у встановленому законом порядку, уповноважений орган подає до такого резидента Дія Сіті запит щодо надання незалежного висновку суб’єкта аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень, викладених у початковому звіті про відповідність резидента Дія Сіті.
Запит щодо надання незалежного висновку надсилається уповноваженим органом в електронній формі на адресу електронної пошти резидента Дія Сіті, зазначену в реєстрі Дія Сіті, протягом 15 робочих днів з дня отримання від резидента Дія Сіті початкового звіту про відповідність або протягом 15 робочих днів з дня подання відповідної фінансової звітності у встановленому законом порядку.
Резидент Дія Сіті зобов’язаний подати незалежний висновок на запит уповноваженого органу протягом 60 днів з дня отримання такого запиту.
3. Резидент Дія Сіті зобов’язаний щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність).
Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року.
До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.
4. Звіт про відповідність має включати:
1) запевнення про відповідність резидента Дія Сіті всім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону;
2) твердження про розмір середньої місячної винагороди працівникам та гіг-спеціалістам (у разі залучення) за кожен календарний місяць звітного періоду;
3) твердження про середньооблікову кількість працівників та гіг-спеціалістів (у разі залучення) резидента Дія Сіті за підсумками кожного календарного місяця звітного періоду;
4) твердження про розмір частки кваліфікованого доходу резидента Дія Сіті, отриманого за звітний період, у загальному доході резидента Дія Сіті, отриманому за звітний період;
5) твердження про розмір доходу резидента Дія Сіті, що набув статусу відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, визначеного відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України, за кожен з таких періодів:
звітний період (для початкового, першого річного та другого річного звітів про відповідність);
календарний рік, що передує року, в якому подається звіт про відповідність, та календарний рік, що передує року, в якому подано заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті (для початкового звіту про відповідність).
5. Незалежний висновок має бути поданий суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.
Розділ IV. САМОВРЯДУВАННЯ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ
Стаття 14. Засади самоврядування резидентів Дія Сіті
1. Самоврядування резидентів Дія Сіті є правом резидентів Дія Сіті самостійно вирішувати питання їх участі у розвитку цифрової економіки в Україні та підвищенні її інвестиційної привабливості.
2. Метою самоврядування резидентів Дія Сіті є стимулювання ділової взаємодії між ними, об’єднання зусиль резидентів Дія Сіті та ресурсів задля розвитку цифрової економіки в Україні та підвищення її інвестиційної привабливості.
3. Самоврядування резидентів Дія Сіті ґрунтується на принципах рівноправності, прозорості, демократичності та самофінансування.
4. Втручання держави у здійснення самоврядування резидентів Дія Сіті забороняється, крім випадків, передбачених законом.
Стаття 15. Форми та завдання самоврядування резидентів Дія Сіті
1. З метою здійснення самоврядування резиденти Дія Сіті можуть утворювати об’єднання у формі непідприємницьких (неприбуткових) організацій.
2. На об’єднання резидентів Дія Сіті, зокрема, можуть бути покладені такі завдання:
1) популяризація правового режиму Дія Сіті в Україні та за її межами;
2) підвищення якості освіти, розвиток талантів та сприяння розвитку професій у цифровій галузі України;
3) сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо розвитку та функціонування правового режиму Дія Сіті;
4) участь у проведенні відповідно до законодавства публічних консультацій та експертизі проектів законів, інших нормативно-правових актів, що стосуються прав та інтересів резидентів Дія Сіті, представництво та захист інтересів резидентів Дія Сіті у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними і фізичними особами та міжнародними організаціями;
5) виконання інших завдань відповідно до статуту об’єднання.
3. Фінансування об’єднання резидентів Дія Сіті може здійснюватися за рахунок внесків резидентів Дія Сіті, а також з інших джерел, не заборонених законом.
Розділ V. ПРАЦІВНИКИ ТА ГІГ-СПЕЦІАЛІСТИ РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ
Стаття 16. Трудовий контракт
1. При наймі працівника резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, спрямовану на забезпечення умов для ініціативності та самостійності працівника з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін.
2. Строк дії трудового контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання трудового контракту (в тому числі дострокового) та інші умови можуть встановлюватися угодою сторін.
3. Втрата роботодавцем статусу резидента Дія Сіті не призводить до припинення трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність трудового контракту, у тому числі окремих його положень.
Стаття 17. Гіг-контракт
1. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі.
2. Резиденту Дія Сіті забороняється вимагати у гіг-спеціаліста відомості про його расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, відомості, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричні або генетичні дані, а також документи, що містять такі відомості, крім випадків, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".
Не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні гіг-контракту залежно від расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, статі, сімейного життя.
3. Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.
4. Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін гіг-контракту, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг-контракту та інші умови визначаються у гіг-контракті за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
5. Внутрішні документи резидента Дія Сіті можуть бути включені до гіг-контракту шляхом посилання на них у гіг-контракті. Резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомляти гіг-спеціаліста про внесення змін до таких внутрішніх документів не пізніш як за 30 днів до набрання ними чинності, якщо гіг-контрактом не визначено інший строк.
6. Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх оброблення.
7. Укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста.
8. За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини.
9. Спори між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті розглядаються в порядку цивільного судочинства.
Стаття 18. Строк дії та припинення гіг-контракту
1. Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами гіг-контракту чи законом.
2. У разі продовження виконання гіг-контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії гіг-контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом.
3. Гіг-контракт припиняється за однієї з таких підстав:
1) угода сторін;
2) закінчення строку дії гіг-контракту;
3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;
4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;
5) втрата статусу резидента Дія Сіті;
6) підстави, передбачені гіг-контрактом.
4. У разі прийняття будь-якою стороною гіг-контракту рішення про односторонню відмову від гіг-контракту сторона, що припиняє гіг-контракт, повідомляє про це іншу сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення, якщо інший порядок та строк повідомлення не встановлені гіг-контрактом.
5. Протягом перших трьох місяців строку дії гіг-контракту будь-яка його сторона має право повідомити іншу сторону про односторонню відмову від гіг-контракту в письмовій (електронній) формі не пізніш як за три календарні дні до запланованої дати припинення, якщо більший строк повідомлення не встановлений гіг-контрактом.
6. Резидент Дія Сіті має право на власний розсуд зменшити строк повідомлення гіг-спеціаліста про односторонню відмову від гіг-контракту, замінивши його компенсаційною виплатою у розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку повідомлення.
7. Одночасно з врученням або надсиланням в електронній формі повідомлення про односторонню відмову від гіг-контракту резидент Дія Сіті має право негайно припинити гіг-контракт в односторонньому порядку із здійсненням компенсаційної виплати в розмірі, не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день з наступних 30 календарних днів, а якщо припинення відбулося протягом перших трьох місяців строку дії гіг-контракту - з наступних трьох календарних днів.
8. У разі втрати особою статусу резидента Дія Сіті гіг-контракт вважається припиненим в останній день третього календарного місяця, що слідує за календарним місяцем, в якому внесено запис про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті, якщо гіг-контрактом не встановлено менший строк та якщо гіг-контракт не припинено раніше з іншої підстави.
Стаття 19. Винагорода гіг-спеціаліста
1. За виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень цього Закону. Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за період або розраховуватися залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання (надання).
2. Гіг-контракт може передбачати збільшення розміру винагороди за гіг-контрактом, за умови досягнення певних показників якості та інших характеристик виконаних робіт (наданих послуг), їх дострокового виконання (надання) тощо.
Гіг-контрактом може бути обумовлено збільшення розміру винагороди обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).
3. Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті.
4. За відсутності домовленості сторін гіг-контракту щодо розміру поденної винагороди гіг-спеціаліста вважається, що сторони погодили мінімальний розмір такої винагороди, який обчислюється шляхом ділення щомісячної винагороди, визначеної гіг-контрактом, на 21.
Значення поденної винагороди використовуються виключно для цілей розрахунку компенсаційних та інших виплат, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.
5. Резидент Дія Сіті не може встановлювати відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення розміру винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста. У разі покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду сума щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста.
Стаття 20. Порядок виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом
1. Гіг-контрактом або внутрішніми документами резидента Дія Сіті можуть визначатися такі умови виконання робіт (надання послуг) з урахуванням положень цього Закону:
1) час виконання робіт (надання послуг);
2) час відпочинку;
3) умови перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт (надання послуг) та за місцем здійснення діяльності резидентом Дія Сіті;
4) правила резидента Дія Сіті, зокрема щодо охорони праці у місцях виконання робіт (надання послуг) та місцях здійснення діяльності резидентом Дія Сіті, та відповідальність за їх порушення;
5) порядок оброблення персональних даних;
6) надання додаткових компенсаційних виплат чи гарантій;
7) інші умови виконання робіт (надання послуг).
2. За відсутності домовленості сторін гіг-контракту щодо форми надання гіг-спеціалісту завдань належною формою є електронні повідомлення, надані резидентом Дія Сіті та його представниками з використанням інформаційно-комунікаційних систем, що забезпечують збереження інформації про факт їх відправлення та отримання, зокрема, електронна пошта, комп’ютерні програми, онлайн-сервіси.
3. Резидент Дія Сіті та його представники можуть контролювати виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за допомогою засобів моніторингу використання інформаційно-комунікаційних систем та обладнання резидента Дія Сіті, засобів відеоспостереження у місцях загального користування та інших засобів, передбачених гіг-контрактом.
Використання засобів контролю, передбачених абзацом першим цієї частини, дозволяється лише за відсутності втручання в особисте та сімейне життя гіг-спеціаліста. Не вважається таким втручанням моніторинг використання гіг-спеціалістом інформаційно-комунікаційних систем та обладнання, власником чи користувачем якого є резидент Дія Сіті, а також відкрите відеоспостереження у місцях загального користування.
4. Гіг-спеціаліст зобов’язаний виконувати роботи (надавати послуги) в місці, визначеному гіг-контрактом. Якщо інше не встановлено гіг-контрактом, резидент Дія Сіті має право в односторонньому порядку змінювати таке місце в межах одного населеного пункту та обирати тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг).
5. Якщо резидент Дія Сіті в односторонньому порядку обрав тимчасове місце виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг), резидент Дія Сіті має компенсувати гіг-спеціалісту витрати, пов’язані з переїздами та проживанням, а також сплатити додаткову винагороду, передбачену гіг-контрактом. Гіг-контрактом не може встановлюватися обмеження щодо максимальної тривалості строку тимчасового виконання робіт (надання послуг) за межами населеного пункту, в якому розташоване погоджене сторонами місце виконання робіт (надання послуг).
6. Резидент Дія Сіті забезпечує гіг-спеціаліста обладнанням та іншими засобами, необхідними для виконання робіт (надання послуг), якщо інше не передбачено гіг-контрактом. У разі використання гіг-спеціалістом особистого обладнання для виконання робіт (надання послуг) гіг-контрактом можуть передбачатися відповідні компенсаційні виплати.
7. Гіг-контракт може передбачати обов’язок відшкодування резидентом Дія Сіті гіг-спеціалісту повністю або частково фактичних витрат, понесених у процесі виконання робіт та/або надання послуг, та порядок такого відшкодування.
Стаття 21. Час виконання завдань та відпочинку гіг-спеціаліста
1. Сторони гіг-контракту можуть погодити кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг), загальна кількість яких не може перевищувати 8 та 40 годин відповідно. За відсутності домовленості сторін щодо визначеної кількості годин вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень.
2. Сторони гіг-контракту можуть погодити умову щодо ненормованого часу для виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за однієї з таких умов:
1) точний час для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг) визначити неможливо;
2) гіг-контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час для виконання робіт (надання послуг);
3) виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це.
У таких випадках до робіт (послуг) гіг-спеціаліста не застосовується визначена частиною першою цієї статті норма щодо обмеження тривалості часу виконання робіт (надання послуг).
3. Тривалість перерви протягом дня, тривалість щотижневого відпочинку, оплачуваної та неоплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) гіг-спеціаліста в робочі дні, порядок оплати днів таких перерв у виконанні робіт (наданні послуг) встановлюються за домовленістю сторін у гіг-контракті з урахуванням вимог цього Закону.
4. Гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви.
5. Гіг-спеціаліст може реалізувати своє право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) лише після спливу шести безперервних місяців виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом, якщо гіг-контрактом не визначено коротший строк.
6. Щорічна оплачувана перерва у виконанні робіт (наданні послуг) на розсуд гіг-спеціаліста може бути поділена на частини будь-якої тривалості.
7. Витрати, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг), здійснюються за рахунок коштів резидента Дія Сіті у порядку, визначеному гіг-контрактом.
Стаття 22. Тимчасова непрацездатність та соціальні гарантії гіг-спеціалістів
1. Гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що надається в порядку та розмірах, передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
2. На підставі медичного висновку, виданого у встановленому законодавством порядку, гіг-спеціалісти мають право на перерву у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю не менш як 70 календарних днів до передбачуваної дати пологів, зазначеної в медичному висновку, і не менш як 56 (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів, починаючи з фактичного дня пологів.
Гіг-спеціалісти, віднесені до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на допомогу по вагітності та пологах за 180 календарних днів зазначеної перерви у виконанні робіт (наданні послуг) (90 - до пологів та 90 - після пологів). Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається гіг-спеціалісту як застрахованій особі в повному обсязі незалежно від фактичної кількості днів перерви у виконанні робіт (наданні послуг).
Допомога по вагітності та пологах виплачується гіг-спеціалісту, який усиновив дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для гіг-спеціалістів, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
3. Виплата допомоги по вагітності та пологах здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
4. Для цілей призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах повноваження комісії (уповноваженого) із соціального страхування покладаються на виконавчий орган резидента Дія Сіті.
5. Розрахунок розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах для гіг-спеціалістів здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
6. Забороняється одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період вагітності гіг-спеціаліста та протягом перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами. Забороняється одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період тимчасової непрацездатності гіг-спеціаліста, крім випадку тимчасової непрацездатності, що безперервно триває більше одного місяця.
7. Резидент Дія Сіті може оплачувати матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги чи інші додаткові блага для гіг-спеціаліста на власний розсуд або якщо це передбачено гіг-контрактом.
Стаття 23. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування гіг-спеціаліста
1. До початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Відомості про страховий стаж гіг-спеціалістів та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведуться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
3. Резидент Дія Сіті зобов’язаний нараховувати та сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за гіг-спеціаліста у розмірі, визначеному відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
Стаття 24. Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який створив такий об’єкт.
2. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать резиденту Дія Сіті, який є замовником за таким гіг-контрактом, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.
3. Резидент Дія Сіті, який є замовником за гіг-контрактом, набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено гіг-контрактом.
Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЗИДЕНТІВ ДІЯ СІТІ
Стаття 25. Компенсація
1. Резиденти Дія Сіті при укладенні договорів з іншими резидентами Дія Сіті або третіми особами мають право передбачити виплату компенсації у випадках, визначених статтями 26, 27 та 32 цього Закону, а також в інших випадках, визначених договором.
2. До компенсації не застосовуються положення Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України про неустойку, збитки та санкції.
3. Розмір компенсації, умови її застосування та порядок виплати визначаються договором. Погодження в договорі розміру компенсації не позбавляє кредитора права вимагати відшкодування завданих збитків, якщо інше не передбачено таким договором.
4. Якщо інше прямо не передбачено цим Законом, суд у виключних випадках має право зменшити розмір компенсації, у разі якщо особа, для якої встановлено зобов’язання щодо виплати компенсації, доведе, що сума компенсації перевищує суму збитків, завданих іншій стороні договору.
Стаття 26. Договір про нерозголошення
1. За договором про нерозголошення фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю та/або іншу конфіденційну інформацію резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті.
2. Договір про нерозголошення укладається у письмовій формі, може бути безвідплатним та передбачати виплату компенсації у разі його порушення.
3. Істотними умовами договору про нерозголошення є:
1) строк, протягом якого фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати інформацію з обмеженим доступом резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті;
2) визначення інформації, на яку поширюється зобов’язання про нерозголошення.
4. Положення законодавства про працю не поширюються на договір про нерозголошення, укладений із працівником резидента Дія Сіті.
Стаття 27. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій
1. Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті, є відплатним та вчиняється в письмовій формі.
2. Істотними умовами договору про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті є:
1) строк зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті;
2) територія, на яку поширюється дія зобов’язання;
3) вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність;
4) матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.
3. Договір про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті може передбачати, що такий фахівець протягом строку, визначеного договором, зобов’язаний утримуватися від усіх або частини таких конкурентних дій:
1) укладення трудових договорів (контрактів), гіг-контрактів або інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів з іншими особами, які здійснюють діяльність, аналогічну діяльності такого резидента Дія Сіті (конкуруюча діяльність);
2) здійснення конкуруючої діяльності як фізичної особи - підприємця;
3) володіння прямо чи опосередковано часткою в іншій юридичній особі, яка здійснює конкуруючу діяльність;
4) обіймання посади члена органу управління іншої юридичної особи, яка здійснює конкуруючу діяльність;
5) вчинення інших конкурентних дій, передбачених договором.
4. Договір про утримання від вчинення конкурентних дій, що не відповідає вимогам частини першої цієї статті, є нікчемним.
Стаття 28. Гарантії вільного волевиявлення при укладенні договору про утримання від вчинення конкурентних дій
1. Відмова від укладення договору про утримання від вчинення конкурентних дій не може бути підставою для припинення трудового договору (контракту) чи гіг-контракту.
2. Спори, що виникають з договорів резидентів Дія Сіті про утримання від вчинення конкурентних дій працівниками та гіг-спеціалістами, розглядаються в порядку цивільного судочинства.
Стаття 29. Договір позики з альтернативним зобов’язанням
1. Договором позики, укладеним між кредитором та резидентом Дія Сіті (товариством) як боржником, може бути передбачено, що на вимогу кредитора в якості виконання альтернативного зобов’язання боржник зобов’язаний прийняти кредитора до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) та вважати відповідну суму позики додатковим вкладом кредитора для оплати частки у статутному капіталі боржника.
2. Розмір частки у статутному капіталі боржника, що має належати кредитору, визначається як коефіцієнт відношення розміру непогашеної частини позики до суми розміру непогашеної частини позики і розміру статутного капіталу товариства (боржника) станом на момент пред’явлення вимоги кредитора боржнику про виконання альтернативного зобов’язання, якщо договором не встановлено інші правила визначення грошової оцінки додаткового вкладу та розміру частки у статутному капіталі боржника, що має належати кредитору.
3. Рішення загальних зборів учасників резидента Дія Сіті (товариства) про надання згоди на укладення ним як боржником договору позики, що встановлює обов’язок боржника в якості виконання альтернативного зобов’язання на вимогу кредитора прийняти останнього до складу учасників боржника або збільшити розмір його частки у статутному капіталі (якщо кредитор є учасником боржника) приймається одностайно всіма учасниками резидента Дія Сіті, які мають право голосу. Статутом резидента Дія Сіті (товариства) може бути визначено інший порядок надання згоди на укладення такого договору. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього лише одностайним рішенням загальних зборів учасників резидента Дія Сіті, в яких взяли участь усі його учасники.
4. Виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків кредитора і боржника за договором позики щодо виконання альтернативного зобов’язання прийняти кредитора до складу учасників резидента Дія Сіті (боржника) або збільшити розмір його частки у статутному капіталі може бути обумовлено відкладальними чи скасувальними обставинами.
Стаття 30. Придбання частки у статутному капіталі з відкладальною або скасувальною обставиною (опціон)
1. Особливості укладення правочину щодо придбання частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті (товариства), що обумовлені настанням відкладальної або скасувальної обставини, визначаються законом.
Стаття 31. Переважне право при розподілі майна та в інших випадках
1. Розподіл майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів у випадку припинення резидента Дія Сіті (товариства), між його учасниками здійснюється пропорційно до розміру їхніх часток у статутному капіталі резидента Дія Сіті. Статутом або одностайним рішенням загальних зборів учасників резидента Дія Сіті (товариства), в яких взяли участь усі його учасники, можуть встановлюватися інший розмір або інший порядок розподілу майна резидента Дія Сіті у випадку його припинення (переважне право учасника щодо розподілу майна).
2. Вчинення правочину, за яким резидент Дія Сіті як боржник зобов’язується сплатити на користь кредитора компенсацію у разі настання обставин, що містять ознаки неплатоспроможності такого резидента Дія Сіті, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасників такого резидента Дія Сіті. Правочин, за яким резидент Дія Сіті як боржник зобов’язується сплатити на користь кредитора компенсацію у разі настання обставин, що містять ознаки неплатоспроможності такого резидента Дія Сіті, який укладено після появи ознак неплатоспроможності резидента Дія Сіті або без належної згоди загальних зборів учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним.
3. У разі визнання резидента Дія Сіті банкрутом порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. У разі недостатності ліквідаційної маси для задоволення вимог усіх кредиторів однієї черги у повному обсязі спочатку задовольняють вимоги тих кредиторів зазначеної черги, які мають відповідні переважні права щодо таких вимог, пропорційно до суми відповідних вимог.
4. Вчинення правочину, за яким кредитору надається переважне право щодо виконання зобов’язань резидентом Дія Сіті перед таким кредитором, можливе лише за згодою, наданою загальними зборами учасників такого резидента Дія Сіті. Правочин, за яким кредитору надається переважне право щодо зобов’язань резидента Дія Сіті, укладений без належної згоди загальних зборів учасників такого резидента Дія Сіті, є нікчемним.
Стаття 32. Запевнення та компенсація
1. Договір, стороною якого є резидент Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті може передбачати перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами, щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.
2. Договором може бути передбачений обов’язок сторони, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору, сплатити стороні, яка покладалася на такі запевнення, компенсацію або неустойку незалежно від обов’язку відшкодувати збитки, завдані їй або передбаченим договором третім особам у зв’язку з неправдивістю таких запевнень.
3. Договір, стороною якого є резидент Дія Сіті, чи договір щодо частки у статутному капіталі резидента Дія Сіті може передбачати обов’язок однієї сторони виплатити іншій стороні компенсацію у сумі витрат, які така сторона або третя особа зазнали у зв’язку з настанням або ненастанням передбачених цим договором обставин, що не пов’язані з порушенням зобов’язань стороною, яка бере на себе такі зобов’язання, у тому числі витрат, понесених у зв’язку з неможливістю виконання зобов’язання чи вчинення певних дій, пред’явленням вимог третіми особами або органами державної влади до сторони договору чи третьої особи, визначеної договором. Така компенсація сплачується незалежно від наявності умислу та вини особи, яка бере на себе зобов’язання щодо виплати компенсації.
4. Суд має право зменшити розмір компенсації, передбаченої частиною третьою цієї статті, але лише за умови, що особа, яка понесла витрати, умисно або з необережності сприяла значному збільшенню розміру таких витрат або не вжила заходів для його зменшення.
Стаття 33. Виконавчий орган резидента Дія Сіті
1. Статутом резидента Дія Сіті - товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю може бути встановлено, що повноваження виконавчого органу такого резидента Дія Сіті виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством України (особа, яка здійснює функції управління). Статут такого резидента Дія Сіті може містити вимоги, що застосовуються до особи, яка здійснює функції управління ним.
2. Прийняття рішення про передачу за договором повноважень виконавчого органу резидента Дія Сіті юридичній особі та затвердження умов договору з такою юридичною особою належать до компетенції загальних зборів учасників резидента Дія Сіті.
3. Представник особи, яка здійснює функції управління, може діяти від імені резидента Дія Сіті без довіреності. Статут резидента Дія Сіті може передбачати можливість кількох представників особи, яка здійснює функції управління, діяти від імені резидента Дія Сіті без довіреності (кожного окремо або усіх представників виключно разом).
4. Представник та члени органів особи, яка здійснює функції управління, повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах резидента Дія Сіті під час виконання такою особою повноважень виконавчого органу відповідного резидента Дія Сіті.
5. Особа, яка здійснює функції управління, несе відповідальність перед резидентом Дія Сіті за збитки, завдані резиденту Дія Сіті її протиправними діями (бездіяльністю), згідно із законом.
6. Загальні збори учасників товариства мають припинити повноваження особи, яка здійснює функції управління, не пізніш як через три місяці з дня втрати таким товариством статусу резидента Дія Сіті.
7. У разі передачі резидентом Дія Сіті повноважень виконавчого органу резидента Дія Сіті особі, яка здійснює функції управління, положення Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" щодо одноосібного виконавчого органу застосовуються до такої особи з урахуванням положень цієї статті.
Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
статтю 3 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Дія цього Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
пункт 6 частини першої статті 232 доповнити словами "(крім випадків виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні")";
частину шосту після слів "установлений на підприємстві, в установі, організації" доповнити словами "(крім випадків виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні")";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи гіг-контракту, вчиненого з нею згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", його укладення та/або виконання не може вважатися вступом у трудові відносини та/або виконанням роботи без укладення трудового договору (контракту)".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
статтю 265 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Не вважається фактичним допуском до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та не тягне відповідальність у вигляді штрафу, передбачену цим Кодексом, укладення гіг-контракту у порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
частину третю статті 64 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Організаційна структура підприємства, яке є резидентом Дія Сіті, визначається ним самостійно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
частину сьому статті 65 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Соціальні та інші відносини гіг-спеціалістів та підприємств, що є резидентами Дія Сіті, пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг) за гіг-контрактами, регулюються гіг-контрактами, укладеними згідно із Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні";
статтю 69 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"9. Соціальна діяльність підприємств, що є резидентами Дія Сіті, щодо гіг-спеціалістів визначається підприємствами самостійно з урахуванням положень Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" та укладених з такими гіг-спеціалістами гіг-контрактів";
3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
статтю 212 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Законом можуть встановлюватися особливості вчинення та виконання окремих правочинів, за якими настання, зміна або припинення прав та обов’язків обумовлені настанням відкладальних чи скасувальних обставин";
в абзаці другому частини першої статті 229 слово "речі" замінити словом "майна", а слово "її" - словом "його";
назву доповнити словом "(контракту)";
частину другу після слів "у зв’язку з виконанням трудового договору" доповнити словом "(контракту)", а після слів "якщо інше не встановлено" - словами "цим Кодексом або";
частину другу статті 430 доповнити словами "або законом";
у частині першій статті 437 слова "з моменту" замінити словами "у його автора в момент";
статтю 440 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
"3. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який створив цей твір, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором або законом.
Майнові права на комп’ютерні програми та (або) бази даних, створені у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник, який створив ці комп’ютерні програми та (або) бази даних, якщо інше не встановлено договором.
Юридична або фізична особа, де або у якої працює працівник, який створив твір у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), набуває майнові права інтелектуальної власності на такий твір відповідно до цього Кодексу або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено договором.
4. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, належать замовникові, якщо інше не встановлено договором або законом.
Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням (крім твору, спеціально створеного як елемент програмного забезпечення), належать його автору, якщо інше не встановлено договором або законом.
Замовник набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, відповідно до закону або договору в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено договором";
частину першу статті 641 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Пропозицією укласти договір є, зокрема, документи (інформація), розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні умови договору і пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного підпису";
доповнити статтею 650-1 такого змісту:
"Стаття 650-1. Запевнення щодо договору
1. Сторони договору можуть погодити перелік запевнень, що надаються стороною або сторонами щодо обставин, які мають значення для укладення, виконання або припинення такого договору.
2. Сторона, яка умисно або з необережності надала іншій стороні неправдиві запевнення про обставини, що мають значення для укладення, виконання або припинення договору, зобов’язана відшкодувати стороні, яка покладалася на такі запевнення, збитки, завдані у зв’язку з неправдивістю таких запевнень, якщо інше не передбачено договором";
частину третю статті 1112 викласти в такій редакції: