• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Верховна Рада України  | Закон від 06.04.2000 № 1642-III
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 27, ст.213 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2735-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 N 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 N 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, N 29, ст.315 N 2849-IX від 13.12.2022 )
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 11-12, ст. 41):
1) у пункті "д" частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити;
2) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища";
3) у статті 33:
частину першу викласти в такій редакції:
"Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів";
частину третю викласти в такій редакції:
"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів";
у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити;
4) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції:
"Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку";
5) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII від 02.07.2015 )
3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я".
4. Пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити.
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI від 02.12.2010 )( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2849-IX від 13.12.2022 )( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2059-VIII від 23.05.2017 )
8. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35 із змінами, внесеними Законом України від 22 лютого 2000 року N 1489-III) доповнити пунктом 30 такого змісту:
"30) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".
9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):
в абзаці другому частини другої слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм" виключити;
частину третю після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 30 статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає чинності з 1 січня 2001 року.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
6 квітня 2000 року
N 1642-III