Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731. Постанова від 28.10.2004 №1440

Кабінет Міністрів України Постанова від 28.10.2004 №1440
Остання редакція від 28.10.2004. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 28.10.2004

Номер 1440

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )
1. У постанові:
1) У пункті 1:
абзац третій після слів "державну реєстрацію нормативно-правових актів" доповнити словами "у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації";
2) у пункті 2:
в абзаці третьому слово "переглянути" замінити словами "постійно переглядати";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку";
3) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови".
2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 1:
доповнити пункт після слова "контролю" словами "які виступають суб'єктами нормотворення";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту";
3) абзац четвертий пункту 6 після слів "інших підрозділів" доповнити словами "територіальних органів центральних органів виконавчої влади";
4) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках: оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.
У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.
Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим";
5) пункт 9 доповнити підпунктом "б-1" такого змісту:
"б-1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані";
6) пункт 10 виключити;
7) абзац четвертий пункту 11 виключити;
8) доповнити Положення пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. Нормативно-правовий акт може бути повернутий реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.
У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати реєструючому органу копію документа про скасування такого акта";
9) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром (додатки 1 і 2)";
10) у пункті 13:
в абзаці першому слова "може бути відмовлено" замінити словом "відмовляється";
підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
"видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його територіального органу)";
у підпункті "в" слова "якщо таке узгодження відповідно до чинного законодавства є обов'язковим" виключити;
в останньому абзаці слово "відміну" замінити словом "відмову";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до реєструючого органу";
11) у пункті 14 слова "одна копія передається Українському державному центру правової інформації Мін'юсту для створення банку даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру, друга залишається в реєструючому органі для обліку" виключити;
12) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи господарського управління і контролю направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.
У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.
При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим";
13) абзац другий пункту 16 після слова "акта" доповнити словами "а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності";
14) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
"19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги";
15) пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.
Копія відповідного розпорядчого документа направляється до реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 р. N 1440
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 ( 731-92-п )
1. У постанові:
1) У пункті 1:
абзац третій після слів "державну реєстрацію нормативно-правових актів" доповнити словами "у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації";
2) у пункті 2:
в абзаці третьому слово "переглянути" замінити словами "постійно переглядати";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку";
3) доповнити постанову пунктом 2-1 такого змісту: