• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про відходи"

Верховна Рада України  | Закон від 14.12.1999 № 1288-XIV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 5, ст.34 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 Кодексами N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законом N 2573-IX від 06.09.2022 )
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242) Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1993 р., N 26, ст. 277; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41, N 34, ст. 230; 1999 р., N 38, ст. 338):
1) пункт "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";
2) у частині першій статті 19:
пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";
у пункті "е" слова "промислових, побутових та інших" виключити;
3) у пункті "є" статті 20 слова "промислових, побутових та інших" виключити;
4) у статті 41:
пункт "в" після слів "середовища та" доповнити словами "на утворення і";
пункт "г" після слів "природне середовище" доповнити словами "на утворення і";
5) частину другу статті 43 після слова "переробки" доповнити словом "знешкодження";
6) у статті 44:
у частині першій слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;
частину другу після слова "середовище" доповнити словами "утворення і";
7) у пункті "а" статті 48:
слово "безвідхідні" виключити;
слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження";
8) статтю 55 викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами
Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей";
9) у пункті "й" статті 68 слова "та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів" замінити словами "радіоактивних речовин та".
2. Частину шосту статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) доповнити абзацом такого змісту:
"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність, пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2573-IX від 06.09.2022 )( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )
7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змісту:
"поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо безпечного для довкілля та здоров'я людини поводження з відходами, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини".
8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6 та 91-3 такого змісту:
"Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів
Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо) -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у назві та абзаці першому статті 73 слова "побутовими відходами і покидьками" замінити словом "відходами";
3) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та побутових" виключити;
4) у статті 242-1:
у частині першій цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3";
у пункті 1 частини другої цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3".
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 )( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI від 13.04.2012 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
14 грудня 1999 року
N 1288-XIV