• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Порядок від 28.11.2023 № 1251
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 28.11.2023
 • Номер: 1251
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Порядок
 • Дата: 28.11.2023
 • Номер: 1251
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 листопада 2023 р. № 1251
Київ
Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів
Відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2023 р. № 1251
ПОРЯДОК
гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів
1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між споживачами, виробниками технічно складних побутових товарів (далі — товари), продавцями, сервісними центрами під час здійснення гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів.
Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, наведено у додатку.
Дія цього Порядку не поширюється на здійснення гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, які використовуються на автомобільних дорогах державного значення і відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації та обліку територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
гарантійний талон — документ (паспорт або будь-який інший документ, що додається до товару), що дає право споживачеві скористатися гарантійним ремонтом (обслуговуванням) протягом гарантійного строку на товар та містить інформацію про найменування товару, модель, серійний номер, дату продажу та дату реєстрації товару, щодо якого надаються гарантійні зобов’язання, дані про виробника і продавця (сервісний центр);
діагностика — перевірка продавцем (сервісним центром) товару щодо його відповідності умовам договору, укладеного із споживачем, інформації про товар, наданої виробником;
сервісний центр — суб’єкт господарювання, що виконує роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) та/або здійснює гарантійну заміну товарів відповідно до договору з виробником, або представництво чи філія, утворені виробником з цією метою.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист прав споживачів".
3. Виробник (продавець) виконує гарантійні зобов’язання щодо товару, зокрема передбачені рекламою, шляхом здійснення безоплатного ремонту або заміни товару протягом гарантійного строку відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".
Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (продавець, сервісний центр) протягом гарантійного строку в разі виявлення недоліку товару, який виник з вини його виробника (продавця), зобов’язується організувати гарантійний ремонт товару, який здійснюється за зверненням споживача безоплатно.
Взаємовідносини між виробниками, продавцями та сервісними центрами визначаються відповідними договорами.
4. Експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, зокрема найменування товару, модель, серійний номер, дату виготовлення товару, основні споживчі властивості, характеристики товару, правила та умови зберігання і безпечного використання товару, гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару, гарантійний строк, строк служби товару, в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій, найменування та адресу виробника (або імпортера), найменування та адресу сервісного центру, інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу, надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний веб-сайт виробника не пізніше моменту передачі товару.
Виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному веб-сайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом (у доступній наочній формі).
5. Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається продавцем (сервісним центром) після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі.
У разі надання виробником (продавцем) гарантійних зобов’язань в електронній формі споживач також повинен надати продавцю (сервісному центру) необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талону в електронній формі.
6. Продавець (сервісний центр) за зверненням споживача про необхідність усунення недоліку в товарі проводить безоплатно для споживача діагностику такого товару з метою виявлення недоліку.
У разі виявлення недоліку, який виник з вини виробника (продавця), товар підлягає гарантійному ремонту в установлений строк.
Продавець (сервісний центр) приймає товар та видає споживачеві квитанцію або інший документ, в яких зазначаються найменування та адреса сервісного центру, номер, за яким товар приймається для здійснення гарантійного ремонту, найменування товару, модель, серійний номер, дата виготовлення, дата приймання товару, опис зовнішнього вигляду товару, опис заявленого недоліку, строк здійснення гарантійного ремонту, інформація про споживача, засоби зв’язку з ним та інша необхідна інформація.
Для здійснення гарантійного ремонту може бути прийнята лише та складова частина товару чи комплектувальний виріб, в яких виявлено недолік, з дотриманням вимог, передбачених пунктами 5 і 6 цього Порядку.
Продавець (сервісний центр) несе відповідальність за якість і безпеку виконаних робіт, строк здійснення гарантійного ремонту та зберігання прийнятого товару.
7. Якщо продавець (виробник) заявив про те, що здійснення гарантійного ремонту товару є економічно невигідним для нього або його неможливо здійснити, продавець (виробник) здійснює гарантійну заміну товару на такий самий товар або аналогічний з числа наявних у продавця (виробника) чи повертає сплачені за товар кошти споживачеві в установленому законодавством порядку. В такому разі споживач повертає товар з недоліком відповідно до комплектації, зазначеної в експлуатаційних документах на товар.
У разі коли за результатами проведення діагностики не виявлено недоліку в товарі або з’ясовано, що недолік виник не з вини виробника (продавця), споживачеві надається підтвердний документ в паперовій або електронній формі.
У разі необхідності проведення під час гарантійного строку експертизи товару така експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".
8. Відремонтований товар повинен відповідати вимогам експлуатаційних документів.
Закінченням строку здійснення гарантійного ремонту вважається дата повідомлення споживачеві про завершення гарантійного ремонту, про що робиться позначка у гарантійному талоні.
У повідомленні про завершення гарантійного ремонту зазначається строк одержання споживачем відремонтованого товару.
Під час передачі споживачеві відремонтованого товару продавець (сервісний центр) проводить в присутності споживача перевірку відповідності параметрів та споживчих властивостей товару вимогам експлуатаційних документів. Споживач скріплює результати перевірки своїм підписом у квитанції або іншому документі, що видані споживачеві відповідно до пункту 6 цього Порядку.
У разі коли споживач не прибув у зазначений у повідомленні строк для одержання відремонтованого товару питання щодо його зберігання вирішується відповідно до умов договору, укладеного між продавцем (сервісним центром) і споживачем, у встановленому законодавством порядку.
9. Спори, що виникають між споживачем та виробником (продавцем, сервісним центром) у процесі виконання гарантійних зобов’язань (зокрема щодо якості виконаних робіт з гарантійного ремонту), розв’язуються у порядку, встановленому Законом України "Про захист прав споживачів" та іншими законодавчими актами.
Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні
Апаратура радіоелектронна побутова
Машини та прилади електропобутові
Машини та прилади для механізації робіт у побуті
Побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка
Засоби зв’язку
Прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри
Музичні інструменти, у тому числі електромузичні
Складні комплектувальні вироби
Транспортні засоби
Продукція виробнично-технічного призначення, яка може бути використана у побуті
Товари медичного призначення
Товари для зайняття фізичною культурою, спортом і туризмом
Зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична
Засоби вимірювальної техніки побутового призначення
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2023 р. № 1251
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
6. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань безпеки дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 161 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 778).
7. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 353 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 42, ст. 1486).
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua